Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00131529

1.4 Місцезнаходження емітента

89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., снокiвцi, вул.Головна, 57

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(03122) 3-74-25 (03122) 3-43-84

1.6 Електронна поштова адреса емітента

kanc@uz.energy.gov.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.07.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.energo.uz.ua

в мережі Інтернет

24.07.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11.Примітки:
У п.п. Чисельнiсть працiвникiв Роздiлу "Iнформацiя про пiдприємство та його участь у створеннi iнших юридичних осiб" вказана облiкова чисельнiсть працiвникiв товариства станом на 30.06.2013 р. Роздiл "Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi", Роздiл "Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента" незаповнененi у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод товариство не проводило випуск облiгацiй, та похiдних цiнних паперiв. Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" незаповнений у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод Корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений. Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" незаповнений у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не було. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" вказана наростаючим пiдсумком за 6 мiсяцiв 2013 року.

 

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 №662774

3.3. Дата державної реєстрації

30.10.1998

3.4. Місцезнаходження

89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с.Онокiвцi, вул.Головна, 57

3.5. Статутний капітал (грн.)

31150810.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

2948

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.11 Виробництво електроенергiї, 35.12 Передача електроенергiї

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

0.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

25.000

3.10. Органи управління емітента

- Вищий орган Товариства-Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

Голова Наглядової ради - Тинний Iгор Владиславович (призначено 15.05.2013р. Згiдно рiшення Наглядової ради протокол №15/05/2013) Член Наглядової ради - "АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД" (AKTUELO VENTURES LIMITED) (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - "ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД" (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - Попов Сергiй Андрiйович (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - Пермякова Олена Володимирiвна (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - Череднiченко Олександр Григорович (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - Крохiна Надiя Миколаївна (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Голова Ревiзiйної комiсiї - Мартинов Ярослав Леонiдович (призначено 15.05.2013р. Згiдно рiшення Наглядової ради протокол №15/05/2013) Члени Ревiзiйної комiсiї: Правдивий Олег Олександрович призначено 17.04.2012р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22) Вдовенко Василь Андрiйович (призначено 17.04.2012р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22) НАК "Енергетична компанiя України" (призначено 17.04.2012р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22) Генеральний директор - Петров Вiктор Володимирович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №25/2012 вiд 30.11.2012р.) Члени дирекцiї: Мартинюк Артем Андрiйович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №5/2012 вiд 22.05.2012р.) Бiлак Олександр Олександрович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №12/2011 вiд 24.05.2011р.) Чийпеш Олександр Iванович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №1/2013 вiд 30.01.2013р.) Онисько Ольга Iванiвна (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №12/2011 вiд 24.05.2011р.) Член дирекцiї -головний бухгалтер - Ванюшкiн Олег Євгенович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №12/2011 вiд 24.05.2011р.) Тiунов Вадим Едуардович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №1/2013 вiд 30.01.2013р.)

3.12. Засновники емітента

Єдиним засновником ПАТ "Закарпаттяобленерго" є держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, правонаступником якого є Мiнiстерство палива та енергетики України . На дату заснування кiлькiсть акцiй засновника у статутному капiталi товариства складала 100%. З моменту створення засновником проводився процес розмiщення акцiй серед фiзичних та юридичних осiб. 13.02.2012 року вiдбувся конкурс з продажу 50% акцiй товариства, переможцем якого стала компанiя ТОВ "Енергетична Україна ТВ". Станом на 30.06.2013р. Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" (код ЄДРПОУ: 32984271) володiє пакетом 25 % акцiй ПАТ "Закарпаттяобленерго", ТОВ "Енергетична Україна ТВ" (код ЄДРПОУ: 33058749) володiє пакетом 50% акцiй. Решта акцiй розповсюджена серед 50 акцiонерiв юридичних осiб що володiють у сукупностi 22,50%, та 2742 акцiонерiв фiзичних осiб, якi володiють 2,5% акцiй.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

ПАТ "Закарпаттяобленерго" є учасником ТОВ "Транселектро", в якому володiє 7,5% статутного капiталу.


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

06.05.2011

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

20/07/1/11

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Закарпатське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

124603240

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

0

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

31150811

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп"

6.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36797165

6.4. Місцезнаходження

79012, м.Львiв, вул.Сахарова, 42

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

Серiя АВ №533838

6.6. Дата видачі ліцензії

15.04.2010

6.7. Міжміський код та телефон

(0322) 294-88-08

6.8. Факс

(0322) 294-88-08

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

 

6.10. Опис

ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно договору №2-Е вiд 27.07.2010р.

6.1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

Серiя АВ №189650

6.6. Дата видачі ліцензії

19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

6.8. Факс

(044) 279-13-22

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ "Закарпаттяобленерго" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, i iншi операцiї з цiнними паперами згiдно договору №Е-1035 вiд 06.08.2010р.

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно з лiцензiями виданими Нацiональною комiсiєю з питань регулювання електроенергетики здiйснює постачання електричної енергiї за регульваним тарифом, передачу електроенергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами, та виробництво електроенергiї. Станом на 30.06.2013р. активи компанiї складають 574689 тис.грн, необоротнi активи 441139 тис.грн, оборотнi активи 133550 тис.грн, власний капiтал 223455 тис.рн, поточнi зобов'язання 109816 тис.грн, отримано чистий прибуток в розмiрi 51533 тис.грн. Статутний капiтал не змiнювався i становить 31151 тис.грн. Кiлькiсть випущених акцiй 124603240 шт.

 

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Електроенергiя

84399 тис.кВт.год

9657.00

100.00

916038 тис.кВт.год

456503.00

100.00

 

Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

6.71

2

Вартiсть купованої електроенергiї

62.96

3

Амортизацiя

5.46

4

Витрати на оплату працi

16.86

5

Вiдрахування на соцiальнi заходи

6

6

Iншi операцiйнi витрати

2.01


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

Територія

 

за КОАТУУ

2124884801

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

35.13

Середня кількість працівників

2850

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Головна, 57, с.Онокiвцi, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89412

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

316

482

0

первісна вартість

1001

733

996

0

накопичена амортизація

1002

417

514

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

33131

70165

0

Основні засоби:

1010

357144

366446

0

первісна вартість

1011

749278

780433

0

знос

1012

392134

413987

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

26

26

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

4020

4020

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

394637

441139

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

13178

22163

0

Виробничі запаси

1101

12798

21480

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

380

683

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

86904

58823

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


11740


6094


0

з бюджетом

1135

0

6258

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

6258

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

28611

24909

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

667

3169

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

11708

12134

0

Усього за розділом II

1195

152808

133550

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

547445

574689

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

31151

31151

0

Капітал у дооцінках

1405

180724

180724

0

Додатковий капітал

1410

34957

34431

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

2072

4574

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-61465

-27425

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

187439

223455

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

241418

241418

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

241418

241418

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

24920

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

8627

4304

0

за товари, роботи, послуги

1615

1286

2754

0

за розрахунками з бюджетом

1620

7126

5435

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

1836

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2977

3672

0

за розрахунками з оплати праці

1630

5673

7126

0

за одержаними авансами

1635

63387

64563

0

за розрахунками з учасниками

1640

415

11673

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

605

2980

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3572

7309

0

Усього за розділом IІІ

1695

118588

109816

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

547445

574689

0

 

Примітки

Станом на 30.06.2013 року товариство мало основних засобiв на 366446 тис грн. за залишковою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду склала 58823 тис. грн. Власний капiтал складає 223455 тис.грн., статутний капiтал - 31151 тис. грн., резервний капiтал - 4574 тис. грн.

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

 

(найменування)

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

486813

439342

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 408522 )

( 379418 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


78291


59924

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

17035

9189

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 11769 )

( 11766 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 34617 )

( 26442 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


48940


30905

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

99

Інші доходи

2240

3716

1039

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 878 )

( 1225 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 225 )

( 49 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


51553


30769

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-7370

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


51553


23399

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

51553

23399

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

28641

21700

Витрати на оплату праці

2505

71821

57075

Відрахування на соціальні заходи

2510

25566

20423

Амортизація

2515

23354

22341

Інші операційні витрати

2520

38179

33221

Разом

2550

187561

154760

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

124603240

124603240

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

124603240

124603240

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.41

0.19

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.41

0.19

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

У звiтному перiодi Товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 486813 тис грн. Iншi операцiйнi доходи - 17035 тис грн, iншi операцiйнi витрати - 34617 тис грн. За результатами фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний перiод чистий прибуток пiдприємства склав 51553 тис. грн.

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

 

(найменування)

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 0 )


( 0 )

Праці

3105

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Зобов’язання з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Зобов’язання з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Зобов’язання з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

 

Примітки

Д/н

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2013 р.

 

 Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3571

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3572

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3573

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3574

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3576

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3577

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Д/н

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

 

(найменування)

 

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Примітки

Д/н

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.