Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131529
4. Місцезнаходження
89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с.Онокiвцi, вул.Головна, 57
5. Міжміський код, телефон та факс
(03122) 3-74-25 (03122) 3-43-84

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 24.07.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
У роздiлi "Iнформацiя про емiтента" вказана облiкова кiлькiсть працiвникiв товариства станом на 30.06.2014 р. Товариство участь у створеннi юридичних осiб протягом звiтного кварталу не приймало.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря незаповнений у зв'язку з тим, що за звiтний перiод корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений. Облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв товариство не випускало. Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" незаповнений у зв'язку з тим, що за звiтний перiод випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не було. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" вказана наростаючим пiдсумком за 6 мiсяцiв 2014 року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №662774
3. Дата проведення державної реєстрації 30.10.1998
4. Територія (область) Закарпатська
5. Статутний капітал (грн) 31150810.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 25
8. Середня кількість працівників (осіб) 2945
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.11 Виробництво електроенергiї, 35.12 Передача електроенергiї
10. Органи управління підприємства - Вищий орган Товариства-Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
2) МФО банку 312356
3) поточний рахунок 26000301008400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
5) МФО банку 312356
6) поточний рахунок 26000301008400
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виробництво електричної енергiї АГ №500336 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами АГ №500337 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом АГ №500338 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом АЕ №179918 29.10.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики 17.10.2017
Опис Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Генеральний директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петров Вiктор Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1965
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник голови правлiння – перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго»
8. Опис Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №25/2012 вiд 30.11.2012р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член дирекцiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiлак Олександр Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1968
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - директор з енергозбуту
8. Опис Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член дирекцiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Онисько Ольга Iванiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1961
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - начальник вiддiлу енергоринку
8. Опис Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член дирекцiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мартинюк Артем Андрiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1976
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго»
8. Опис Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №5/2012 вiд 22 травня 2012р.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член дирекцiї-Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ванюшкiн Олег Євгенiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1976
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - заступник головного бухгалтера
8. Опис Призначено на посаду Члена дирекцiї згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р., на посаду головного бухгалтера згiдно наказу голови правлiння №282/ВК вiд 14.12.2004р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член дирекцiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чийпеш Олександр Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1978
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ „Закарпаттяобленерго” - директор з iнвестицiй та технiчного забезпечення виробництва
8. Опис Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №1/2013 вiд 30.01.2013р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Голова Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тинний Iгор Владиславович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1975
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ"
8. Опис Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23, Головою Наглядової ради 15.05.2013р. згiдно рiшення Наглядової ради протокол №15/05/2013. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД" (AKTUELO VENTURES LIMITED)
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 0
5. Освіта -
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Немає
8. Опис Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 0
5. Освіта -
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Немає
8. Опис Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попов Сергiй Андрiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1953
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав НАК «Енергетична компанiя України» - вiце-президент.
8. Опис Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пермякова Олена Володимирiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1972
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив»
8. Опис Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крохiна Надiя Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1958
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав НАК "Енергетична компанiя України" - головний спецiалiст вiддiлу органiзацiї та координацiї роботи загальних зборiв Департаменту корпоративного управлiння.
8. Опис Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Череднiченко Олександр Григорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1971
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Аструм-Т" - директор
8. Опис Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мартинов Ярослав Леонiдович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1974
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив» - заступник директора
8. Опис Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 17.04.2012р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22. Головою Ревiзiйної комiсiї призначено 15.05.2013р. згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї протокол №15/05/2013. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Правдивий Олег Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1985
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс» - юрист
8. Опис Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 17.04.2012р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вдовенко Василь Андрiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1955
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ «Iнтершарм» - генеральний директор
8. Опис Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 17.04.2012р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - 32984271 -
4. Рік народження 0
5. Освіта -
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Немає
8. Опис Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 17.04.2012р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36797165
4. Місцезнаходження 79012, м.Львiв, вул.Сахарова, 42
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №533838
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (0322) 294-88-08 (0322) 294-88-08
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
9. Опис ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно договору №2-Е вiд 27.07.2010р.
1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №189650
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 279-65-40 044) 279-13-22
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
9. Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ "Закарпаттяобленерго" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, i iншi операцiї з цiнними паперами згiдно договору №Е-1035 вiд 06.08.2010р.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33360313
4. Місцезнаходження 89600 Закарпатська м. Мукачево вул. Митрака, 58, А/5
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Сертифiкат А005892
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.01.2005
7. Міжміський код та телефон/факс (03131) 3-23-53 (03131) 3-23-53
8. Вид діяльності Аудиторськi послуги
9. Опис Аудиторськi послуги наданi згiдно договору.
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 31113488
4. Місцезнаходження 04112 м.Київ вул.Дегтярiвська, 48, офiс 708
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №469770
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2009
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 374-03-25 (044) 374-03-26
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
9. Опис ПрАТ "СГ"Ю.БI.АЙ" надає страховi послуги згiдно укладених договорiв.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.05.2011 20/07/1/11 Закарпатське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000080790 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 124603240 31150810 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента, а також iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутня.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 26400 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Кредит банку 29.11.2013 26400 16.5 28.11.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 12550 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 331545 X X
Усього зобов'язань X 370495 X X
Опис: Кредит у видi вiдновлювальної кредитної лiнiї отримано у ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України" згiдно договору №291113 вiд 29.11.2013 р. Максимальний лiмiт кредитування склав 30 млн. грн. В якостi застави згiдно договору застави майнових прав №291113/мп вiд 29.11.2013 р., передано майновi права ПАТ "Закарпаттяобленерго" по контрактам на постачання електроенергiї на загальну суму 78 млн.грн.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електроенергiя 57543 тис.кВт.год 10026.00 100.00 885872 тис.кВт.год 453625.00 100.00

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 6.61
2 Вартiсть купованої електроенергiї 59.69
3 Амортизацiя 6.81
4 Витрати на оплату працi 18.12
5 Вiдрахування на соцiальнi заходи 6.49
6 Iншi операцiйнi витрати 2.28

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
Територія за КОАТУУ 2124884801
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 2851
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Головна, 57, с.Онокiвцi, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89412
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 610 1126 0
первісна вартість 1001 1285 2042 0
накопичена амортизація 1002 675 916 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 20868 63451 0
Основні засоби: 1010 438207 447732 0
первісна вартість 1011 873424 908936 0
знос 1012 435217 461204 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 27 27 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 13753 13753 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 473465 526089 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 15210 22394 0
Виробничі запаси 1101 14508 21732 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 702 662 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 39433 36506 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

7191

8015

0
з бюджетом 1135 0 6408 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 6408 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1714 74120 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 58588 552 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 16102 14899 0
Усього за розділом II 1195 138238 162894 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 611703 688983 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31151 31151 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 180724 180724 0
Додатковий капітал 1410 33906 33381 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4574 8653 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3277 62068 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 253632 315977 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 218168 214444 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 218168 214444 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 22999 26400 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 5823 453 0
за товари, роботи, послуги 1615 1630 6537 0
за розрахунками з бюджетом 1620 6362 12550 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 835 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 3465 3632 0
за розрахунками з оплати праці 1630 6592 6939 0
за одержаними авансами 1635 87890 79406 0
за розрахунками з учасниками 1640 710 12944 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 603 2511 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3829 7190 0
Усього за розділом IІІ 1695 139903 158562 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 611703 688983 0

Примітки Станом на 30.06.2014 року товариство мало основних засобiв на 447732 тис грн. за залишковою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду склала 36506 тис. грн. Власний капiтал склав 315977 тис.грн., статутний капiтал - 31151 тис. грн., резервний капiтал - 8653 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 482898 486813
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 395531 ) ( 408522 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

87367

78291
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 18874 17035
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 12246 ) ( 11769 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6186 ) ( 34617 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

87809

48940
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 79
Інші доходи 2240 1153 3716
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1553 ) ( 878 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 65 ) ( 225 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

87344

51553
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

87344

51553
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 87344 51553

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 271656 287487
Витрати на оплату праці 2505 75124 57075
Відрахування на соціальні заходи 2510 26902 20423
Амортизація 2515 28363 22341
Інші операційні витрати 2520 10464 33221
Разом 2550 412509 420547

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 124603240 124603240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 124603240 124603240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.7 0.41
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.7 0.41
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки У звiтному перiодi Товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 482898 тис. грн. За результатами фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний перiод чистий прибуток пiдприємства склав 87344 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

00
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за звiтний перiод Товариство не складало.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за звiтний перiод Товариство не складало.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 00
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Звiт про власний капiтал за звiтний перiод Товариство не складало.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.