Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Петров Вiктор Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.10.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00131529

4. Місцезнаходження

89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с.Онокiвцi, вул.Головна, 57

5. Міжміський код, телефон та факс

(03122) 3-74-25 (03122) 3-43-84

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2014

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.energo.uz.ua

в мережі Інтернет

24.10.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Примітки:
У роздiлi "Iнформацiя про емiтента" вказана облiкова кiлькiсть працiвникiв товариства станом на 30.09.2014 р. Товариство участь у створеннi юридичних осiб протягом звiтного кварталу не приймало.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря незаповнений у зв'язку з тим, що за звiтний перiод корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений. Облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв товариство не випускало. Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" незаповнений у зв'язку з тим, що за звiтний перiод випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не було. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" вказана наростаючим пiдсумком за 9 мiсяцiв 2014 року.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №662774

3. Дата проведення державної реєстрації

30.10.1998

4. Територія (область)

Закарпатська

5. Статутний капітал (грн)

31150810.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

25

8. Середня кількість працівників (осіб)

2899

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.11 Виробництво електроенергiї, 35.12 Передача електроенергiї

10. Органи управління підприємства

- Вищий орган Товариства-Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород

2) МФО банку

312356

3) поточний рахунок

26000301008400

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород

5) МФО банку

312356

6) поточний рахунок

26000301008400

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво електричної енергiї

АГ №500336

26.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами

АГ №500337

26.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.

Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

АГ №500338

26.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АЕ №179918

29.10.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики

17.10.2017

Опис

Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петров Вiктор Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1965

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правлiння – перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго»

8. Опис

Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №25/2012 вiд 30.11.2012р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член дирекцiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiлак Олександр Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1968

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - директор з енергозбуту

8. Опис

Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член дирекцiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онисько Ольга Iванiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1961

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - начальник вiддiлу енергоринку

8. Опис

Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член дирекцiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартинюк Артем Андрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

8

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго»

8. Опис

Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №5/2012 вiд 22 травня 2012р.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член дирекцiї-Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ванюшкiн Олег Євгенiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

13

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - заступник головного бухгалтера

8. Опис

Призначено на посаду Члена дирекцiї згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р., на посаду головного бухгалтера згiдно наказу голови правлiння №282/ВК вiд 14.12.2004р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член дирекцiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чийпеш Олександр Iванович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ „Закарпаттяобленерго” - директор з iнвестицiй та технiчного забезпечення виробництва

8. Опис

Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №1/2013 вiд 30.01.2013р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тинний Iгор Владиславович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ"

8. Опис

Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23, Головою Наглядової ради 15.05.2013р. згiдно рiшення Наглядової ради протокол №15/05/2013. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД" (AKTUELO VENTURES LIMITED)

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж керівної роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Немає

8. Опис

Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж керівної роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Немає

8. Опис

Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попов Сергiй Андрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1953

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

НАК «Енергетична компанiя України» - вiце-президент.

8. Опис

Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пермякова Олена Володимирiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив»

8. Опис

Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крохiна Надiя Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1958

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

6

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

НАК "Енергетична компанiя України" - головний спецiалiст вiддiлу органiзацiї та координацiї роботи загальних зборiв Департаменту корпоративного управлiння.

8. Опис

Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Череднiченко Олександр Григорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1971

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

8

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Аструм-Т" - директор

8. Опис

Обрано членом Наглядової ради 30.04.2013р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартинов Ярослав Леонiдович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

3

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив» - заступник директора

8. Опис

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 17.04.2012р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22. Головою Ревiзiйної комiсiї призначено 15.05.2013р. згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї протокол №15/05/2013. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Правдивий Олег Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1985

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс» - юрист

8. Опис

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 17.04.2012р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вдовенко Василь Андрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1955

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ «Iнтершарм» - генеральний директор

8. Опис

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 17.04.2012р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 32984271 -

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж керівної роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Немає

8. Опис

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 17.04.2012р. згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

36797165

4. Місцезнаходження

79012, м.Львiв, вул.Сахарова, 42

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ №533838

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.04.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

(0322) 294-88-08 (0322) 294-88-08

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно договору №2-Е вiд 27.07.2010р.

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ №189650

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 279-65-40 044) 279-13-22

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ "Закарпаттяобленерго" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, i iншi операцiї з цiнними паперами згiдно договору №Е-1035 вiд 06.08.2010р.

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

33360313

4. Місцезнаходження

89600 Закарпатська м. Мукачево вул. Митрака, 58, А/5

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Сертифiкат А005892

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.01.2005

7. Міжміський код та телефон/факс

(03131) 3-23-53 (03131) 3-23-53

8. Вид діяльності

Аудиторськi послуги

9. Опис

Аудиторськi послуги наданi згiдно договору.

1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

31113488

4. Місцезнаходження

04112 м.Київ вул.Дегтярiвська, 48, офiс 708

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ №469770

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.06.2009

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 374-03-25 (044) 374-03-26

8. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

9. Опис

ПрАТ "СГ"Ю.БI.АЙ" надає страховi послуги згiдно укладених договорiв.


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.05.2011

20/07/1/11

Закарпатське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000080790

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

124603240

31150810

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента, а також iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутня.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

28300

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

Кредит банку

29.11.2013

18300

16.5

28.11.2014

Кредит банку

08.08.2014

10000

19.00

07.08.2015

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

7859

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

323037

X

X

Усього зобов'язань

X

359196

X

X

Опис:

Кредит у видi вiдновлювальної кредитної лiнiї отримано у ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України" згiдно договору №291113 вiд 29.11.2013 р. Максимальний лiмiт кредитування склав 30 млн. грн., непогашена частина боргу на кiнець звiтного перiоду сиановить 18300 тис.грн. В якостi застави згiдно договору застави майнових прав №291113/мп вiд 29.11.2013 р., передано майновi права ПАТ "Закарпаттяобленерго" по контрактам на постачання електроенергiї на загальну суму 78 млн.грн.
Також кредит у видi вiдновлювальної кредитної лiнiї отримано у ПАТ "Фiдобанк" згiдно договору №62014к вiд 08.08.2014 р. Максимальний лiмiт кредитування склав 30 млн. грн., непогашена частина боргу на кiнець звiтного перiоду становить 10000 тис.грн. В якостi застави по кредиту надано майновi права.


2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 

№ з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Електроенергiя

84111 тис.кВт.год

14977

100.00

1271695 тис.кВт.год

679964.00

100.00


3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

6.5

2

Вартiсть купованої електроенергiї

61.58

3

Амортизацiя

6.61

4

Витрати на оплату працi

17.03

5

Вiдрахування на соцiальнi заходи

6.07

6

Iншi операцiйнi витрати

2.21


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

Територія

 

за КОАТУУ

2124884801

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

35.13

Середня кількість працівників

2851

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Головна, 57, с.Онокiвцi, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89412

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

610

1009

0

первісна вартість

1001

1285

2086

0

накопичена амортизація

1002

675

1077

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

20868

43629

0

Основні засоби:

1010

438207

469418

0

первісна вартість

1011

873424

943994

0

знос

1012

435217

474576

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

27

27

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

13753

13753

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

473465

527836

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

15210

21089

0

Виробничі запаси

1101

14508

20293

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

702

796

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

39433

37441

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


7191


12572


0

з бюджетом

1135

0

9565

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

9565

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1714

68628

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

58588

513

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

16102

17166

0

Усього за розділом II

1195

138238

166974

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

611703

694810

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

31151

31151

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

180724

180724

0

Додатковий капітал

1410

33906

32962

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

4574

8653

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3277

82124

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

253632

335614

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

218168

212743

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

218168

212743

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

22999

28300

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

5823

110

0

за товари, роботи, послуги

1615

1630

3196

0

за розрахунками з бюджетом

1620

6362

7859

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

835

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

3465

3396

0

за розрахунками з оплати праці

1630

6592

6486

0

за одержаними авансами

1635

87890

92089

0

за розрахунками з учасниками

1640

710

1363

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

603

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3829

3654

0

Усього за розділом IІІ

1695

139903

146453

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

611703

694810

0

 

Примітки

Станом на 30.09.2014 року товариство мало основних засобiв на 469418 тис грн. за залишковою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду склала 37441 тис. грн. Власний капiтал склав 335614 тис.грн., статутний капiтал - 31151 тис. грн., резервний капiтал - 8653 тис. грн.

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

725302

689638

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 616777 )

( 573817 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


108525


115821

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

27802

25392

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 18447 )

( 17603 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 9399 )

( 37775 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


108481


85835

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

2019

4467

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 3004 )

( 1102 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 96 )

( 1884 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


107400


87316

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


107400


87316

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

107400

87316

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

434449

405981

Витрати на оплату праці

2505

109989

105143

Відрахування на соціальні заходи

2510

39234

37555

Амортизація

2515

42838

35125

Інші операційні витрати

2520

15709

42882

Разом

2550

642219

626686

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

124603240

124603240

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

124603240

124603240

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.86

0.70

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.86

0.70

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

У звiтному перiодi Товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 725302 тис. грн. За результатами фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний перiод чистий прибуток пiдприємства склав 107400 тис. грн.

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


00

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 0 )


( 0 )

Праці

3105

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за звiтний перiод Товариство не складало.

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за звiтний перiод Товариство не складало.

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

00

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт про власний капiтал за звiтний перiод Товариство не складало.

Керівник

Петров В.В.

Головний бухгалтер

Ванюшкiн О.Є.


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Д/н

Продовження тексту приміток

Д/н

Продовження тексту приміток

Д/н

Продовження тексту приміток

Д/н