Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.02.2014
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00131529
1.4 Місцезнаходження емітента
89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с.Онокiвцi, вул.Головна, 57
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(03122) 3-74-25 (03122) 3-43-84
1.6 Електронна поштова адреса емітента
kanc@uz.energy.gov.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.02.2014
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 17.02.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
У п.п. Чисельнiсть працiвникiв Роздiлу "Iнформацiя про пiдприємство та його участь у створеннi iнших юридичних осiб" вказана облiкова чисельнiсть працiвникiв товариства станом на 31.12.2013 р. Роздiл "Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi", Роздiл "Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента" незаповнененi у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод товариство не проводило випуск облiгацiй, та похiдних цiнних паперiв. Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" незаповнений у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод Корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений. Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" незаповнений у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не було. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" вказана наростаючим пiдсумком за 12 мiсяцiв 2013 року.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 №662774
3.3. Дата державної реєстрації 30.10.1998
3.4. Місцезнаходження 89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с.Онокiвцi, вул.Головна, 57
3.5. Статутний капітал (грн.) 31150810.00
3.6. Чисельність працівників (чол.) 2966
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.11 Виробництво електроенергiї, 35.12 Передача електроенергiї
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 25.000
3.10. Органи управління емітента - Вищий орган Товариства-Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства.
3.11. Посадові особи емітента Голова Наглядової ради - Тинний Iгор Владиславович (призначено 15.05.2013р. Згiдно рiшення Наглядової ради протокол №15/05/2013) Член Наглядової ради - "АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД" (AKTUELO VENTURES LIMITED) (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - "ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД" (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - Попов Сергiй Андрiйович (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - Пермякова Олена Володимирiвна (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - Череднiченко Олександр Григорович (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Член Наглядової ради - Крохiна Надiя Миколаївна (призначено 30.04.2013р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №23) Голова Ревiзiйної комiсiї - Мартинов Ярослав Леонiдович (призначено 15.05.2013р. Згiдно рiшення Наглядової ради протокол №15/05/2013) Члени Ревiзiйної комiсiї: Правдивий Олег Олександрович призначено 17.04.2012р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22) Вдовенко Василь Андрiйович (призначено 17.04.2012р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22) НАК "Енергетична компанiя України" (призначено 17.04.2012р. Згiдно рiшення Загальних зборiв протокол №22) Генеральний директор - Петров Вiктор Володимирович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №25/2012 вiд 30.11.2012р.) Члени дирекцiї: Мартинюк Артем Андрiйович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №5/2012 вiд 22.05.2012р.) Бiлак Олександр Олександрович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №12/2011 вiд 24.05.2011р.) Чийпеш Олександр Iванович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №1/2013 вiд 30.01.2013р.) Онисько Ольга Iванiвна (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №12/2011 вiд 24.05.2011р.) Член дирекцiї -головний бухгалтер - Ванюшкiн Олег Євгенович (призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол №12/2011 вiд 24.05.2011р.)
3.12. Засновники емітента Єдиним засновником ПАТ "Закарпаттяобленерго" є держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, правонаступником якого є Мiнiстерство палива та енергетики України . На дату заснування кiлькiсть акцiй засновника у статутному капiталi товариства складала 100%. З моменту створення засновником проводився процес розмiщення акцiй серед фiзичних та юридичних осiб. 13.02.2012 року вiдбувся конкурс з продажу 50% акцiй товариства, переможцем якого стала компанiя ТОВ "Енергетична Україна ТВ". Станом на 31.12.2013р. Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" (код ЄДРПОУ: 32984271) володiє часткою 25% акцiй у статутному капiталi ПАТ "Закарпаттяобленерго", ТОВ "Енергетична Україна ТВ" (код ЄДРПОУ: 33058749) володiє часткою 50%. Решта акцiй розповсюджена серед 46 акцiонерiв юридичних осiб що володiють у сукупностi часткою 22,5%, та 2743 акцiонерiв фiзичних осiб, якi володiють часткою 2,5%.
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ПАТ "Закарпаттяобленерго" є учасником ТОВ "Транселектро", в якому володiє 7,5% статутного капiталу.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 06.05.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 20/07/1/11
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Закарпатське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 124603240
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 31150811

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп"
6.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36797165
6.4. Місцезнаходження 79012, м.Львiв, вул.Сахарова, 42
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності Серiя АВ №533838
6.6. Дата видачі ліцензії 15.04.2010
6.7. Міжміський код та телефон (0322) 294-88-08
6.8. Факс (0322) 294-88-08
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
6.10. Опис ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно договору №2-Е вiд 27.07.2010р.
6.1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності Серiя АВ №189650
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
6.8. Факс (044) 279-13-22
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
6.10. Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ "Закарпаттяобленерго" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, i iншi операцiї з цiнними паперами згiдно договору №Е-1035 вiд 06.08.2010р.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно з лiцензiями виданими Нацiональною комiсiєю з питань регулювання електроенергетики здiйснює постачання електричної енергiї за регульваним тарифом, передачу електроенергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами, та виробництво електроенергiї. Станом на 31.12.2013р. активи компанiї складають 611703 тис.грн, необоротнi активи 473465 тис.грн, оборотнi активи 138238 тис.грн, власний капiтал 252958 тис.рн, поточнi зобов'язання 140577 тис.грн, отримано чистий прибуток в розмiрi 81581 тис.грн. Статутний капiтал не змiнювався i становить 31151 тис.грн.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електроенергiя 118663 тис.кВт.год 17593.00 100.00 1747117 тис.кВт.год 876603.00 100.00

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 8.55
2 Вартiсть купованої електроенергiї 57.55
3 Амортизацiя 5.42
4 Витрати на оплату працi 15.96
5 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5.7
6 Iншi операцiйнi витрати 6.82

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
Територія за КОАТУУ 2124884801
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 2869
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Головна, 57, с.Онокiвцi, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89412
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 316 610 0
первісна вартість 1001 733 1285 0
накопичена амортизація 1002 417 675 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 33131 20868 0
Основні засоби: 1010 357144 438207 0
первісна вартість 1011 749278 873424 0
знос 1012 392134 435217 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 26 27 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 4020 13753 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 394637 473465 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 13178 15210 0
Виробничі запаси 1101 12798 14508 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 380 702 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 86904 39433 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

11740

7191

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28611 1714 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 667 58588 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 11708 16102 0
Усього за розділом II 1195 152808 138238 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 547445 611703 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31151 31151 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 180724 180724 0
Додатковий капітал 1410 34957 33906 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 2072 4574 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -61465 2603 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 187439 252958 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 241418 218168 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 241418 218168 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 24920 22999 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 8627 5823 0
за товари, роботи, послуги 1615 1286 1630 0
за розрахунками з бюджетом 1620 7126 7036 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1836 835 0
за розрахунками зі страхування 1625 2977 3465 0
за розрахунками з оплати праці 1630 5673 6592 0
за одержаними авансами 1635 63387 87890 0
за розрахунками з учасниками 1640 415 710 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 605 603 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3572 3829 0
Усього за розділом IІІ 1695 118588 140577 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 547445 611703 0

Примітки Станом на 31.12.2013 року товариство мало основних засобiв на 438207 тис грн. за залишковою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду склала 39433 тис. грн. Власний капiтал складає 252958 тис.грн., статутний капiтал - 31151 тис. грн., резервний капiтал - 4574 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 4 квартал 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 933736 850242
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 806934 ) ( 742083 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

126802

108159
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 37907 20604
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 23494 ) ( 23885 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 56434 ) ( 44442 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

84781

60436
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 72 99
Інші доходи 2240 5270 5096
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1845 ) ( 1464 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2739 ) ( 527 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

85539

63640
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3958 -13603
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

81581

50037
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 1
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 81581 50038

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 579563 546962
Витрати на оплату праці 2505 141930 121710
Відрахування на соціальні заходи 2510 50723 43490
Амортизація 2515 48324 40463
Інші операційні витрати 2520 62452 55918
Разом 2550 882992 808543

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 124603240 124603240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 124603240 124603240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.65 0.40
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.65 0.40
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки У звiтному перiодi Товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 933736 тис грн. Iншi операцiйнi доходи - 37907 тис грн, iншi операцiйнi витрати - 56434 тис грн. За результатами фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний перiод чистий прибуток пiдприємства склав 81581 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1058323

1007809
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2641 2317
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 87890 63387
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 128 275
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 6474 9075
Надходження від операційної оренди 3040 71 45
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 71494 48352
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 701475 )

( 666861 )
Праці 3105 ( 115293 ) ( 101980 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 55491 ) ( 48878 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 90211 ) ( 85084 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 14692 ) ( 16379 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 53393 ) ( 49311 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 22126 ) ( 19394 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 7191 ) ( 11740 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1816 ) ( 1023 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 44419 ) ( 56900 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 211125 158794
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 23 436
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 72 99
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 200812 11
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 131279 ) ( 86515 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 173800 ) ( 27036 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 2060 ) ( 9565 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -106232 -122570
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 410610 155870
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 412531 150950
Сплату дивідендів 3355 ( 14704 ) ( 1326 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1845 ) ( 1442 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 1502 ) ( 290 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 27348 ) ( 39260 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -47320 -37398
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 57573 -1174
Залишок коштів на початок року 3405 667 1842
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 348 -1
Залишок коштів на кінець року 3415 58588 667

Примітки Iнформацiя вiдсутня.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 4 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 4 квартал 2013 року не заповнюється у зв'язку з тим, що пiдприємство обрало надання звiтностi про рух грошових коштiв за прямим методом.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 4 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 31151 0 215681 2072 -61465 0 0 187439
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 31151 0 215681 2072 -61465 0 0 187439
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 81581 0 0 81581
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -15011 0 0 -15011
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 2502 -2502 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -1051 0 0 0 0 -1051
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -1051 2502 64068 0 0 65519
Залишок на кінець року 4300 31151 0 214630 4574 2603 0 0 252958

Примітки Iнформацiя вiдсутня.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.