Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 84 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 05.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2017 2889000 1937501 149
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2017 року (протокол №27 вiд 28.04.2017р.) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, а саме надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства - договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання (купiвля-продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, надання та отримання поворотної фiнансової допомоги, отримання кредитiв, передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину.
Рiшення з цього питання приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
Загальна кiлькiсть акцiй - 124603240 (100%)
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, що проголосували "за" прийняття рiшення - 72025844 (57,80%)
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 3969578 (3,19%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 123106804
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 75995422 (61,73%)
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 72025844 (94,78%)
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 3969578 (5,22%)