Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 84 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 05.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Череднiченко Олександр Григорович - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2017 року (протокол №27 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради припинено з 28.04.2017р. повноваження голови наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Череднiченка Олександра Григоровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Строк перебування на посадi - 1 (один) рiк. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi.
28.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Коваленко Iрина Василiвна - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2017 року (протокол №27 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради припинено з 28.04.2017р. повноваження члена наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Коваленко Iрини Василiвної (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Строк перебування на посадi - 1 (один) рiк. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi.
28.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Годованюк Олексiй Володимирович - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2017 року (протокол №27 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради припинено з 28.04.2017р. повноваження члена наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Годованюка Олексiя Володимировича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Строк перебування на посадi - 1 (один) рiк. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi.
28.04.2017 обрано Член наглядової ради Череднiченко Олександр Григорович (представник акцiонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА Україна ТВ») - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2017 року (протокол №27 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради обрано членом наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" з 29.04.2017р. Череднiченка Олександра Григоровича як представника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГЕТИЧНА Україна ТВ» (код ЄДРПОУ-33058749, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 50.00%, 15575405,25 грн.) - акцiонера ПАТ "Закарпаттяобленерго". Череднiченко Олександр Григорович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про припинення повноважень, або припинення повноважень без такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2016 - по теперiшнiй час - директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ";
2014-2016, директор ТОВ "БТК "Едельвейс";
2013-2014, юрисконсульт Державне агенство водних ресурсiв;
2011-2013, директор ТОВ "БТК "Едельвейс".
Голову наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде призначено на першому її засiданнi з числа обраних членiв наглядової ради.
28.04.2017 обрано Член наглядової ради Годованюк Олексiй Володимирович (представник акцiонера ТОВ «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД») - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2017 року (протокол №27 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради обрано членом наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" з 29.04.2017р. Годованюка Олексiя Володимировича як представника компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED реєстрацiйний код-НЕ 295073, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 9.9379%, 3095750,00 грн.) - акцiонера ПАТ "Закарпаттяобленерго". Годованюк Олексiй Володимирович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про припинення повноважень, або припинення повноважень без такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
01.09.2014 - по теперiшнiй час - юрист ТОВ "Єврофуд Ренессанс";
03.05.2012-01.09.2014, юрист ТОВ "Юридична фiрма "СI.ТI.АР."
01.07.2011-03.05.2012, помiчник юриста ТОВ "Пузанов та Партнери".
Голову наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде призначено на першому її засiданнi з числа обраних членiв наглядової ради товариства.
28.04.2017 обрано Член наглядової ради Єфiмов Максим Аркадiйович (представник акцiонера ТОВ «АРТКОМЕРЦ») - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2017 року (протокол №27 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради обрано членом наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" з 29.04.2017р. Єфiмова Максима Аркадiйовича як представника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АРТКОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ-39565808, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 8.3331%, 2595835,00 грн.) - акцiонера ПАТ "Закарпаттяобленерго". Єфiмов Максим Аркадiйович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про припинення повноважень, або припинення повноважень без такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
02.2014 - по сьогоднi ТОВ "Київiнвестгруп", директор (за сумiсництвом);
02.2014 - по сьогоднi ТОВ "Арткомерц", директор (за сумiсництвом);
02.2014 - по сьогоднi ПрАТ "Страхова компанiя "Оранта-Життя", генеральний директор;
01.2012-02.2014, ПАТ "НАСК "Оранта", радник служби Наглядової ради.
Голову наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде призначено на першому її засiданнi з числа обраних членiв наглядової ради товариства.