Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, село Онокiвцi, вулиця Головна, буд.57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 66-95-95 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.energo.uz.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 04.06.2018 1356500 19.06.2018 - 20.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 20 квiтня 2018 року (протокол №28 вiд 20.04.2018);
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 19 червня 2018 року;
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 1356500 грн. (розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 0,010885 гривень);
Строк виплати дивiдендiв: початок 19 червня 2018 року - кiнець 20 жовтня 2018 року;
Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам): безпосередньо акцiонерам;
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.