Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Закарпаттяобленерго»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 69 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 10.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 10.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.04.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Тинний Iгор Владиславович
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. повноваження голови Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Тинного Iгоря Владиславовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi - 2 (два) роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
08.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Пермякова Олена Володимирiвна
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Пермякової Олени Володимирiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi - 2 (два) роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

08.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Череднiченко Олександр Григорович
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Череднiченка Олександра Григоровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi - 2 (два) роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
08.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Попов Сергiй Андрiйович
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Попова Сергiя Андрiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi - 2 (два) роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
08.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) НЕ 295113
7.7432
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) (реєстрацiйний код-НЕ 295113). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 7,7432%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2412075,75 грн. Строк перебування на посадi - 2 (два) роки.
08.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) НЕ 295073
9.9379
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради припинено з 08.04.2015р. повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) (реєстрацiйний код-НЕ 295073). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 9,9379%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 3095750,00 грн. Строк перебування на посадi - 2 (два) роки.
08.04.2015 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Мартинов Ярослав Леонiдович
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) припинено з 08.04.2015р. повноваження голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" Мартинова Ярослава Леонiдовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - 3 (три) роки, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї - 2 (два) роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. Ревiзiйна комiсiя загальними зборами акцiонерiв не обиралася.
08.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Правдивий Олег Олександрович
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) припинено з 08.04.2015р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" Правдивого Олега Олександровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi - 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. Ревiзiйна комiсiя загальними зборами акцiонерiв не обиралася.
08.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Вдовенко Василь Андрiйович
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) припинено з 08.04.2015р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" Вдовенка Василя Андрiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi - 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. Ревiзiйна комiсiя загальними зборами акцiонерiв не обиралася.
08.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя України» 32984271
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) припинено з 08.04.2015р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» (код ЄДРПОУ-32984271). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Строк перебування на посадi - 3 (три) роки. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. Ревiзiйна комiсiя загальними зборами акцiонерiв не обиралася.
08.04.2015 обрано Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична Україна ТВ" 33058749
50.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради обрано членом Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" з 09.04.2015р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична Україна ТВ" (код ЄДРПОУ-33058749). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 50,00%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 15575405,25 грн. Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки. Голову Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде призначено на першому її засiданнi з числа обраних членiв Наглядової ради товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв зменшено кiлькiсний склад Наглядової ради до 3 (трьох) членiв.
08.04.2015 обрано Член Наглядової ради Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) НЕ 295113
7.7432
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради обрано членом Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" з 09.04.2015р. Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) (реєстрацiйний код-НЕ 295113). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 7,7432%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2412075,75 грн. Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки. Голову Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде призначено на першому її засiданнi з числа обраних членiв Наглядової ради товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв зменшено кiлькiсний склад Наглядової ради до 3 (трьох) членiв.
08.04.2015 обрано Член Наглядової ради Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) НЕ 295073
9.9379
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 08.04.2015 року (протокол №25 вiд 08.04.2015р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради обрано членом Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" з 09.04.2015р. Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) (реєстрацiйний код-НЕ 295073). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 9,9379%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 3095750,00 грн. Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки. Голову Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде призначено на першому її засiданнi з числа обраних членiв Наглядової ради товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв зменшено кiлькiсний склад Наглядової ради до 3 (трьох) членiв.