Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 88 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 13.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 12.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 11.05.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2017 року (протокол №27 вiд 28.04.2017р.) прийнято рiшення:
- Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
- Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
- Зобов’язати дирекцiю Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, здiйснити необхiднi дiї, пов’язанi iз змiною найменування Товариства.
11.05.2017 року проведено державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.