Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 74 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 18.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 18.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2016 припинено повноваження Голова наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична Україна ТВ" - 33058749
-
50.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради припинено з 14.04.2016р. повноваження голови наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ" (код ЄДРПОУ-33058749). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 50,00% (15575405,25 грн.). Строк перебування на посадi - 1 (один) рiк. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi.
14.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) - НЕ 295113
-
7.7432
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради припинено з 14.04.2016р. повноваження члена наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" КОМПАНIЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) (реєстрацiйний код-НЕ 295113). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 7,7432% (2412075,75 грн.). Строк перебування на посадi - 1 (один) рiк. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
14.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) - НЕ 295073
-
9.9379
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради припинено з 14.04.2016р. повноваження члена наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" КОМПАНIЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) (реєстрацiйний код-НЕ 295073). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 9,9379% (3095750,00 грн.). Строк перебування на посадi - 1 (один) рiк. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
14.04.2016 обрано Член наглядової ради Череднiченко Олександр Григорович - -
-
0.0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради обрано членом наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" з 15.04.2016р. Череднiченка Олександра Григоровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про припинення повноважень, або припинення повноважень без такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2016 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ";
2014-2016 р.р. - директор ТОВ "БТК "Едельвейс";
2013-2014 р.р. - юрисконсульт Державне агенство водних ресурсiв;
2011-2013 р.р. - директор ТОВ "БТК "Едельвейс".
Голову наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде призначено на першому її засiданнi з числа обраних членiв наглядової ради товариства.
14.04.2016 обрано Член наглядової ради Коваленко Iрина Василiвна - -
-
0.0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради обрано членом наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" з 15.04.2016р. Коваленко Iрину Василiвну (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про припинення повноважень, або припинення повноважень без такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
01.04.2014 р. по теперiшнiй час - юрист ТОВ "Юридична фiрма "СI.ТI.АР.";
01.10.2009-01.04.2014 р.р. - юрист ТОВ "Юридична фiрма "СI.ТI.АР.".
Голову наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде призначено на першому її засiданнi з числа обраних членiв наглядової ради товариства.
14.04.2016 обрано Член наглядової ради Годованюк Олексiй Володимирович - -
-
0.0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2016 року (протокол №26 вiд 14.04.2016р.) у зв’язку з переобранням складу наглядової ради обрано членом наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" з 15.04.2016р. Годованюка Олексiя Володимировича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi обгрунтованi неможливiстю подальшої дiяльностi наглядової ради у поточному персональному складi. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про припинення повноважень, або припинення повноважень без такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
01.09.2014 р. по теперiшнiй час - юрист ТОВ "Єврофуд Ренессанс";
03.05.2012-01.09.2014 р.р. - юрист ТОВ "Юридична фiрма "СI.ТI.АР."
Голову наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде призначено на першому її засiданнi з числа обраних членiв наглядової ради товариства.