Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2017 обрано Голова наглядової ради Череднiченко Олександр Григорович (представник акцiонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА Україна ТВ») - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 16.05.2017 року (протокол №16/05/2017 вiд 16.05.2017р.) обрано Головою наглядової ради Товариства з 16.05.2017р. Череднiченка Олександра Григоровича як представника ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА Україна ТВ» (код ЄДРПОУ-33058749, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 50.00%, 15575405,25 грн.) - акцiонера ПрАТ "Закарпаттяобленерго". Череднiченко Олександр Григорович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Обрання на посаду Голови наглядової ради вiдбулося у зв’язку з переобранням 28.04.2017р. наглядової ради Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до моменту прийняття рiшення про припинення повноважень, або припинення повноважень без такого рiшення - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2016 - по теперiшнiй час - директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ";
2014-2016, директор ТОВ "БТК "Едельвейс";
2013-2014, юрисконсульт Державне агенство водних ресурсiв;
2011-2013, директор ТОВ "БТК "Едельвейс".