Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.12.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Закарпаттяобленерго»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Онокiвцi,, вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.12.2014
(дата)
2. Повідомлення 244 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 22.12.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 22.12.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.12.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Крохiна Надiя Миколаївна
0.0000016
Зміст інформації:
17.12.2014р., на пiдставi наданої заяви за власним бажанням достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" Крохiної Надiї Миколаївни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володiє часткою 0,0000016% у статутному капiталi товариства. Строк перебування на посадi з 30.04.2013р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. На посаду члена Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.