Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 22.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 22.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2016 обрано Голова наглядової ради Череднiченко Олександр Григорович - -
-
0.0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" вiд 20.04.2016 року (протокол №20/04/2016 вiд 20.04.2016р.) члена наглядової ради Череднiченка Олександра Григоровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано з 20.04.2016 року Головою наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго". Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до прийняття рiшення про вiдкликання.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2016 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ";
2014-2016 р.р. - директор ТОВ "БТК "Едельвейс";
2013-2014 р.р. - юрисконсульт Державне агенство водних ресурсiв;
2011-2013 р.р. - директор ТОВ "БТК "Едельвейс".
Обрання на посаду Голови наглядової ради вiдбулося у зв’язку з обранням 14.04.2016р. нового складу наглядової ради Товариства.