Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, село Онокiвцi, вулиця Головна, буд.57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 66-95-95 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.energo.uz.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2018 3247000 1897056 171
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 20 квiтня 2018 року (протокол №28) з питання 10 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв» прийнято рiшення:
10.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
10.1.1. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання (купiвля-продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, розподiл електроенергiї, вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, отримання кредитiв, передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину;
10.1.2. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є реструктуризацiя заборгованостi, граничною сукупною вартiстю 280 000 000,00 (двiстi вiсiмдесят мiльйонiв) гривень;
10.1.3. договорiв, предметом яких є надання та отримання поворотної фiнансової допомоги граничною вартiстю не бiльше 250 000 000 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину.
10.2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються дирекцiєю та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пiдпунктами 10.1.1. – 10.1.3. пункту 10.1. цього рiшення.
10.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 10.1.1. – 10.1.2. пункту 10.1. цього рiшення правочини (в тому числi доповнювати, змiнювати, розривати укладенi на виконання цього рiшення договори (контракти, угоди)), тiльки за умови затвердження наглядовою радою Товариства проекту вiдповiдного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цiєї умови, створює, змiнює, припиняє цивiльнi права та обов’язки Товариства лише у разi наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного мiсяця з дати його вчинення.
10.4. Надати дирекцiї Товариства право визначати особу, уповноважену на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на виконання цього рiшення вiд iменi Товариства».
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 66281393 шт, що складає 53,76% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 62377541 шт, що складає 94,11% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй або 50,06% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 3903852 шт, що складає 5,89% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй або 3,13% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 123301916 шт (98,96%).
Загальна кiлькiсть акцiй – 124603240 шт (100%).
2 20.04.2018 280000 1897056 15
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 20 квiтня 2018 року (протокол №28) з питання 10 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв» прийнято рiшення:
10.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
10.1.1. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання (купiвля-продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, розподiл електроенергiї, вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, отримання кредитiв, передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину;
10.1.2. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є реструктуризацiя заборгованостi, граничною сукупною вартiстю 280 000 000,00 (двiстi вiсiмдесят мiльйонiв) гривень;
10.1.3. договорiв, предметом яких є надання та отримання поворотної фiнансової допомоги граничною вартiстю не бiльше 250 000 000 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину.
10.2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються дирекцiєю та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пiдпунктами 10.1.1. – 10.1.3. пункту 10.1. цього рiшення.
10.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 10.1.1. – 10.1.2. пункту 10.1. цього рiшення правочини (в тому числi доповнювати, змiнювати, розривати укладенi на виконання цього рiшення договори (контракти, угоди)), тiльки за умови затвердження наглядовою радою Товариства проекту вiдповiдного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цiєї умови, створює, змiнює, припиняє цивiльнi права та обов’язки Товариства лише у разi наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного мiсяця з дати його вчинення.
10.4. Надати дирекцiї Товариства право визначати особу, уповноважену на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на виконання цього рiшення вiд iменi Товариства».
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 66281393 шт, що складає 53,76% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 62377541 шт, що складає 94,11% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй або 50,06% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 3903852 шт, що складає 5,89% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй або 3,13% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 123301916 шт (98,96%).
Загальна кiлькiсть акцiй – 124603240 шт (100%).
3 20.04.2018 8117500 1897056 428
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 20 квiтня 2018 року (протокол №28) з питання 10 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв» прийнято рiшення:
10.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
10.1.1. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання (купiвля-продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, розподiл електроенергiї, вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, отримання кредитiв, передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину;
10.1.2. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є реструктуризацiя заборгованостi, граничною сукупною вартiстю 280 000 000,00 (двiстi вiсiмдесят мiльйонiв) гривень;
10.1.3. договорiв, предметом яких є надання та отримання поворотної фiнансової допомоги граничною вартiстю не бiльше 250 000 000 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину.
10.2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються дирекцiєю та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пiдпунктами 10.1.1. – 10.1.3. пункту 10.1. цього рiшення.
10.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 10.1.1. – 10.1.2. пункту 10.1. цього рiшення правочини (в тому числi доповнювати, змiнювати, розривати укладенi на виконання цього рiшення договори (контракти, угоди)), тiльки за умови затвердження наглядовою радою Товариства проекту вiдповiдного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цiєї умови, створює, змiнює, припиняє цивiльнi права та обов’язки Товариства лише у разi наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного мiсяця з дати його вчинення.
10.4. Надати дирекцiї Товариства право визначати особу, уповноважену на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на виконання цього рiшення вiд iменi Товариства».
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 66281393 шт, що складає 53,76% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 62377541 шт, що складає 94,11% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй або 50,06% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 3903852 шт, що складає 5,89% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй або 3,13% вiд загальної кiлькостi акцiй.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 123301916 шт (98,96%).
Загальна кiлькiсть акцiй – 124603240 шт (100%).