Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Петров Вiктор Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.04.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Закарпаттяобленерго»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57

4. Код за ЄДРПОУ

00131529

5. Міжміський код та телефон, факс

(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83

6. Електронна поштова адреса

kanc@uz.energy.gov.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.energo.uz.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2015

обрано

Голова Наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична Україна ТВ"

33058749

50.00

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" вiд 21.04.2015 року (протокол №21/04/2015 вiд 21.04.2015р.) обрано Головою Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетична Україна ТВ" (код ЄДРПОУ-33058749). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 50,00%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 15575405,25 грн. Строк, на який обрано особу - до прийняття рiшення про вiдкликання. Обрання на посаду Голови Наглядової ради вiдбулося у зв’язку з переобранням Наглядової ради.

21.04.2015

припинено повноваження

Член Дирекцiї

Чийпеш Олександр Iванович

 

0.00

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Закарпаттяобленерго" вiд 21.04.2015 року (протокол №21/04/2015 вiд 21.04.2015р.) припинено з 21.04.2015р. повноваження члена Дирекцiї ПАТ "Закарпаттяобленерго" Чийпеша Олександра Iвановича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк перебування на посадi - 2 (два) роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. На посаду члена Дирекцiї замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.