Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.11.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Закарпаттяобленерго»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Онокiвцi, вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.11.2014
(дата)
2. Повідомлення 223 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 21.11.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 21.11.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 07.11.2014 18.11.2014 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України", м.Київ, вул.Хрещатик, 34 32984271 25 0
Зміст інформації:
18 листопада 2014 р. Публiчному акцiонерному товариству "Закарпаттяобленерго", на пiдставi iнформацiйної довiдки №70750 вiд 13.11.2014, наданої ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" сформованої станом на 07.11.2014р., стало вiдомо про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - ним стало Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" (ЄДРПОУ-32984271, мiсцезнаходження - 01601, м.Київ, вул.Хрещатик, 34), розмiр пакету акцiй до змiни становив - 31150811 штук, номiнальною вартiстю 7787702,75 грн., або 25% статутного капiталу, став 0% статутного капiталу.
2 07.11.2014 18.11.2014 Даржава Україна, м.Київ 00000000 0 25
Зміст інформації:
18 листопада 2014 р. Публiчному акцiонерному товариству "Закарпаттяобленерго", на пiдставi iнформацiйної довiдки №70750 вiд 13.11.2014, наданої ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" сформованої станом на 07.11.2014р., стало вiдомо про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - ним стала Держава Україна (ЄДРПОУ-00000000, мiсцезнаходження - м.Київ), розмiр пакету акцiй до змiни становив 0% статутного капiталу, став - 31150811 штук, номiнальною вартiстю 7787702,75 грн., або 25% статутного капiталу.