Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Код за ЄДРПОУ
00131529
5. Міжміський код та телефон, факс
(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 96 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 24.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.05.2017 припинено повноваження Генеральний директор Петров Вiктор Володимирович - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства припинено з 22.05.2017р. повноваження генерального директора ПрАТ "Закарпаттяобленерго" Петрова Вiктора Володимировича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Строк перебування на посадi - 4 (чотири) роки. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
22.05.2017 припинено повноваження Член дирекцiї Мартинюк Артем Андрiйович - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства припинено з 22.05.2017р. повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Закарпаттяобленерго" Мартинюка Артема Андрiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Строк перебування на посадi - 5 (п’ять) рокiв. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
22.05.2017 припинено повноваження Член дирекцiї Онисько Ольга Iванiвна - -
-
0.00001
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства припинено з 22.05.2017р. повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Закарпаттяобленерго" Онисько Ольги Iванiвної (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00001 % (2,50 грн.). Строк перебування на посадi - 6 (шiсть) рокiв. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
22.05.2017 припинено повноваження Член дирекцiї Бiлак Олександр Олександрович - -
-
0.002
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства припинено з 22.05.2017р. повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Закарпаттяобленерго" Бiлака Олександра Олександровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,002 % (750,00 грн.). Строк перебування на посадi - 6 (шiсть) рокiв. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
22.05.2017 припинено повноваження Член дирекцiї Ванюшкiн Олег Євгенiйович - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства припинено з 22.05.2017р. повноваження члена дирекцiї ПрАТ "Закарпаттяобленерго" Ванюшкiна Олега Євгенiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Строк перебування на посадi - 6 (шiсть) рокiв. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
22.05.2017 обрано Генеральний директор Петров Вiктор Володимирович - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства обрано генеральним директором ПрАТ "Закарпаттяобленерго" з 23.05.2017р. Петрова Вiктора Володимировича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до 22.05.2020 р.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
22.05.2012 р. - член дирекцiї ПАТ „Закарпаттяобленерго”, перший заступник генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
30.11.2012 р. по теперiшнiй час – генеральний директор ПАТ "Закарпаттяобленерго".
22.05.2017 обрано Член дирекцiї Мартинюк Артем Андрiйович - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства обрано членом дирекцiї ПрАТ "Закарпаттяобленерго" з 23.05.2017р. Мартинюка Артема Андрiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.00% (0.00 грн.). Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до 22.05.2020 р.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
22.05.2012 р. - член дирекцiї ПАТ „Закарпаттяобленерго”, директор з енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
11.02.2013 р. по теперiшнiй час – член дирекцiї ПАТ „Закарпаттяобленерго”, перший заступник генерального директора – директор з енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
22.05.2017 обрано Член дирекцiї Онисько Ольга Iванiвна - -
-
0.00001
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства обрано членом дирекцiї ПрАТ "Закарпаттяобленерго" з 23.05.2017р. Онисько Ольгу Iванiвну (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00001 % (2,50 грн.). Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до 22.05.2020 р.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
22.05.2012 р. по теперiшнiй час – член дирекцiї ПАТ „Закарпаттяобленерго”, директор з економiки та фiнансiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
22.05.2017 обрано Член дирекцiї Бiлак Олександр Олександрович - -
-
0.002
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства обрано членом дирекцiї ПрАТ "Закарпаттяобленерго" з 23.05.2017р. Бiлака Олександра Олександровича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,002 % (750,00 грн.). Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до 22.05.2020 р.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
22.05.2012 р. по теперiшнiй час – член дирекцiї ПАТ „Закарпаттяобленерго”, заступник генерального директора – технiчний директор ПАТ «Закарпаттяобленерго».
22.05.2017 обрано Член дирекцiї Ванюшкiн Олег Євгенiйович - -
-
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ „Закарпаттяобленерго” вiд 22.05.2017 року (протокол №22/05/2017 вiд 22.05.2017р.) у зв’язку iз змiною типу Товариства обрано членом дирекцiї ПрАТ "Закарпаттяобленерго" з 23.05.2017р. Ванюшкiна Олега Євгенiйовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00 % (0,00 грн.). Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - до 22.05.2020 р.
Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
22.05.2012 р. по теперiшнiй час – член дирекцiї ПАТ „Закарпаттяобленерго”, головний бухгалтер ПАТ «Закарпаттяобленерго».