Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.05.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131529
4. Місцезнаходження
Закарпатська , Ужгородський, 89412, с.Онокiвцi, вул.Головна, 57
5. Міжміський код, телефон та факс
03122 3-44-45 3-43-84
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 76   22.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 26.05.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi тому, що товариство участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року не приймало.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря незаповнена у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що рейтингова оцiнка не проводилась.
Iнформацiю про органи управлiння емiтента незаповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
В пунктi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй " iнформацiю про фiзичну особу засновника незаповнено тому, що засновник фiзична особа вiдсутня. Засновником на момент створення товариства була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, частка якого складала 100%.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента незаповнено фiзичнi особи - фiзичних осiб якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй у товариства не має
Iнформацiя про облiгацiї емiтента незаповнено - випуск облiгацiй не проводився.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв незаповнено - випуск боргових цiнних паперiв не проводився.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi протягом звiтного перiоду незаповнено тому, що випуск iнших цiнних паперiв товариством не проводився.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного прiоду незаповнено тому, що викуп не проводився.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери незаповнено - випуск не проводився.
Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не було, тому звiт вiдсутнiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №662774
3. Дата проведення державної реєстрації
30.10.1998
4. Територія (область)
Закарпатська
5. Статутний капітал (грн)
31150810
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
25
8. Середня кількість працівників (осіб)
2869
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.11 Виробництво електроенергiї
35.12 Передача електроенергiї
10. Органи управління підприємства
- Вищий орган Товариства-Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
2) МФО банку
312356
3) поточний рахунок
26000301008400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
5) МФО банку
312356
6) поточний рахунок
26000301008400

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виробництво електричної енергiї Серiя АГ №500336 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами Серiя АГ №500337 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом Серiя АГ №500338 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом Серiя АЕ №179918 29.10.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики 17.10.2017
Опис Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України 24654479 01001 м.Київ вул.Хрещатик, 30 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петров Вiктор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння – перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго»
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.11.2012
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №25/2012 вiд 30.11.2012р.
Попереднi посади:
виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
перший заступник генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
заступник голови правлiння – перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго»;
перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго»;
заступник директора заводу з матерiально - технiчного забезпечення ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь»;
перший заступник директора заводу ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь»;
головний спецiалiст з енергозабезпечення управлiння головного енергетика ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь».
Стаж роботи - 25 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з контрактом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших
пiдприємствах посад протягом 2013 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлак Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - директор з енергозбуту
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р. Попереднi посади: електрослюсар Черкаської ТЕЦ;
ел.монтер з експлуатацiї розподiльчих мереж Виноградiвського РЕМ;
диспетчер ОДГ Виноградiвського РЕМ;
майстер в/д з ремонту розподiльчих мереж II ст. складностi II групи. Виноградiвського РЕМ;
виконуючий обов'язки начальника Виноградiвського РЕМ;
начальник Виноградiвського РЕМ;
в.о. першого заступника директора з енергозбутової роботи та економiчних питань ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго";
директор з енергозбуту ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго";
технiчний директор ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 27 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2013 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онисько Ольга Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - начальник вiддiлу енергоринку
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р. Попереднi посади:
технiк Закарпатського комплексного вiддiлу Укрмедремпроекту
iнженер, iнженер I категорiї Закарпатського комплексного вiддiлу Укрмедремпроекту
провiдний iнженер ЗАТ "НВП "Медiнжсервiс"
iнженер I категорiї Управлiння охорони здоров'я Закарпатської ОДА
економiст I категорiї Управлiння охорони здоров'я Закарпатської ОДА
економiст II категорiї планово - економiчного вiддiлу ДА ЕК "Закарпаттяобленерго"
керiвник групи по роботi з енергоринком
економiст I категорiї - керiвник групи енергоринку ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"
начальник вiддiлу енергоринку ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 34 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Як член дирекцiї має повноваження та виконує обов'язки колегiально у складi дирекцiї, вiдповiдно до Статуту Товариства, та положення "Про Виконавчий орган Товариства". Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2013 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинюк Артем Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго»
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.05.2012 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №5/2012 вiд 22 травня 2012р. Попереднi посади:
директор з енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго»;
заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ВАТ «Полтаваобленерго»;
директор Криворiзьких мiських електричних мереж ВАТ «ЕК «Днiпрообленерго»;
виконуючий обов’язки директора пiдприємства Криворiзьких мiських електричних мереж ВАТ «ЕК «Днiпрообленерго»;
заступник директора зi збуту енергiї Днiпропетровського мiського вiддiлення енергозбуту Днiпропетровських мiських електричних мереж ВАТ «ЕК «Днiпрообленерго»;
начальник сектору аналiзу та моделювання бiзнес процесу ВАТ «ЕК « Днiпрообленерго»;
провiдний iнженер вiддiлу енергетичних обстежень ТОВ «Укренергоконсалтiнг»;
провiдний iнженер в управлiннi органiзацiї збутової дiяльностi ТОВ «Укренергоконсалтiнг»;
аналiтик вiддiлу захисту продаж ВАТ, а з 25.02.2004 – ЗАТ «А.Е.С.Київобленерго»;
провiдний iнженер служби облiку електроенергiї ВАТ «А.Е.С.Київобленерго»;
iнженер I категорiї служби облiку електроенергiї ВАТ «Київобленерго», а з 28.12.2001 - ВАТ «А.Е.С.Київобленерго»;
iнженер II категорiї служби релейного захисту i автоматики ВАТ «Київобленерго»;
iнженер служби релейного захисту i автоматики ДАЕК «Київобленерго».
Стаж роботи - 15 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2013 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чийпеш Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - заступник директора з iнвестицiй та технiчного забезпечення виробництва- начальник вiддiлу матерiально – технiчного постачання
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.01.2013 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №1/2013 вiд 30 сiчня 2013 року.
Попереднi посади:
- заступник директора з iнвестицiй та технiчного забезпечення виробництва - начальник вiддiлу матерiально – технiчного постачання ПАТ „Закарпаттяобленерго”;
- в.о. заступника директора з iнвестицiй та технiчного забезпечення виробництва - начальник вiддiлу матерiально – технiчного постачання ПАТ „Закарпаттяобленерго”;
- директор ТзОВ „IСI Україна - Енергетика”;
- генеральний директор ТзОВ „Торговий дiм „Енергобудсервiс”;
- спецiалiст по продажам ТзОВ „IСI Україна”;
- головний економiст – фiнансист з кадрового резерву вiддiлу аналiзу оподаткування експортно – iмпортних операцiй управлiння аналiзу i прогнозу впливу податкової полiтики на економiчний розвиток Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України;
- провiдний економiст – фiнансист вiддiлу аналiзу оподаткування експортно – iмпортних операцiй управлiння аналiзу i прогнозу впливу податкової полiтики на економiчний розвиток Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України;
- провiдний економiст – фiнансист вiддiлу iнструментiв митно - тарифної полiтики управлiння митно – тарифної полiтики Мiнiстерства економiки.
Стаж роботи - 14 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Як член дирекцiї має повноваження та виконує обов'язки колегiально у складi дирекцiї, вiдповiдно до Статуту Товариства, та положення "Про Виконавчий орган Товариства". Винагороду за звiтнiй период виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2013 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї-Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ванюшкiн Олег Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду Члена дирекцiї згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р., на посаду головного бухгалтера згiдно наказу голови правлiння №282/ВК вiд 14.12.2004р.
Попереднi посади:
заступник головного бухгалтера ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго";
бухгалтер бухгалтерiї ДАЕК "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 21 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2013 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попов Сергiй Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент НАК «Енергетична компанiя України»
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р.
Попереднi посади:
- вiце-президент НАК «Енергетична компанiя України»;
- генеральний директор ВАТ «Центренерго».
Стаж роботи - 36 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Наглядову раду Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, згiдно положення "Про Наглядову раду ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 5-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно.
В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду вiце-президента НАК «Енергетична компанiя України» (адреса: м.Київ, вул.Хрещатик, 34).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крохiна Надiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст вiддiлу органiзацiї та координацiї роботи загальних зборiв Департаменту корпоративного управлiння НАК "Енергетична компанiя України".
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р.
Попереднi посади:
головний спецiалiст вiддiлу органiзацiї та координацiї роботи загальних зборiв Департаменту корпоративного управлiння НАК "Енергетична компанiя України";
головний спецiалiст вiддiлу органiзацiї та координацiї роботи загальних зборiв Департаменту правового забезпечення та корпоративного управлiння НАК "Енергетична компанiя України".
Стаж роботи - 36 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Наглядову раду Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, згiдно положення "Про Наглядову раду ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 5-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно.
В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду сецiалiста вiддiлу органiзацiї та координацiї роботи загальних зборiв Департаменту корпоративного управлiння НАК "Енергетична компанiя України" (адреса: м.Київ, вул.Хрещатик, 34).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної коммiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Немає 32984271 Немає
4) рік народження**
0
5) освіта**
Немає
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2012 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №22 вiд 17.04.2012р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради-секретар
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Череднiченко Олександр Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Аструм-Т"
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р. Попереднi посади:
директор ТОВ «Iнтершарм»;
директор ТОВ «Нiко i К»;
директор ТОВ «Аструм-Т».
Стаж роботи - 24 рокiв.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Наглядову раду Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, згiдно положення "Про Наглядову раду ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 5-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду директора ТОВ «Аструм-Т» (адреса: м.Київ, вул.Василькiвська, 1).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тиннй Iгор Владиславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ"
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р., головою Наглядової ради обрано вiд 15.05.2013р. протокол Наглядової ради №15/05/2013.
Попереднi посади:
директор ТОВ «Енергетична Україна ТВ»;
виконавчий Директор ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс»;
директор ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив»;
директор ТОВ «Гарант-Iнвестментс»;
заступник директора ТОВ «ЗАТ Газ-Мдс».
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж роботи - 21 рiк. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Головним обов'язком членiв Наглядової ради є контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист iнтересiв акцiонерiв Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Зборiв Товариства. За виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради, згiдно положення "Про Наглядову раду ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 10-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду директора ТОВ «Енергетична Україна ТВ» (адреса: м.Київ, вул.Щорса, 32-А, оф.1).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Немає Немає Немає
4) рік народження**
0
5) освіта**
Немає
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пермякова Олена Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив».
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р.
Стаж роботи - 20 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Попереднi посади - директор ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив».
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду директора ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив» (адреса: вул., Щорса, 32А, оф.1).
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Наглядову раду Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, згiдно положення "Про Наглядову раду ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 5-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Немає Немає Немає
4) рік народження**
0
5) освіта**
Немає
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинов Ярослав Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив»
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2012 3 (три) роки
9) Опис
Призначено членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №22 вiд 17.04.2012р. Головою Ревiзiйної комiсiї призначено 15 травня 2013 року (протокол Ревiзiйної комiсiї №15/05/2013 вiд 15.05.2013р.).
Попереднi посади:
заступник директора ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив»;
експерт-оцiнювач ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив».
Стаж роботи - 8 рокiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариствау i у своїй дiяльностi керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю" та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
За виконання обов'язкiв Гоови Ревiзiйної комiсiї , згiдно положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 6-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно.В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду заступника директора ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив» (адреса: вул., Щорса, 32А, оф.1).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Правдивий Олег Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрист ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс».
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2012 3 (три) роки
9) Опис
Призначено членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв,протокол №22 вiд 17.04.2012р.
Попереднi посади: юрист ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс».
Стаж роботи - 8 рокiв.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв.
За виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї , згiдно положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 4-х мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду юриста ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс». (адреса: м.Київ).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вдовенко Василь Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ «Iнтершарм»
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2012 3 (три) роки
9) Опис
Призначено членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №22 вiд 17.04.2012р.
Попереднi посади:
генеральний директор ТОВ «Iнтершарм»;
головний бухгалтер ПП «Абсолют-Холдiнг».
Стаж роботи - 39 рокiв.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв.
За виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї , згiдно положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 4-х мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду генерального директора ТОВ «Iнтершарм». (адреса: м. Київ, вул. Василькiвська, 1).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Петров Вiктор Володимирович - - - 0 0 0 0 0 0
Член дирекцiї Бiлак Олександр Олександрович - - - 3000 0.00240000000 3000 0 0 0
Член дирекцiї Онисько Ольга Iванiвна - - - 10 0.00000800000 10 0 0 0
Член дирекцiї Мартинюк Артем Андрiйович - - - 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член дирекцiї-Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенiйович - - - 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Попов Сергiй Андрiйович - - - 0 0.00001000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Крохiна Надiя Миколаївна - - - 2 0.00000160000 2 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" 32984271 31150811 25.00000000000 31150811 0 0 0
Член наглядової ради Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) Немає Немає Немає 5741506 4.61 5741506 0 0 0
Член наглядової ради Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) Немає Немає Немає 12383000 9.94 12383000 0 0 0
Голова наглядової ради Тинний Iгор Владиславович - - - 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Пермякова Олена Володимирiвна - - - 0 0 0 0 0 0
Член дирекцiї Чийпеша Олександра Iвановича - - - 0 0 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Мартинов Ярослав Леонiдович - - - 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Правдивий Олег Олександрович - - - 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Вдовенко Василь Андрiйович - - - 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Череднiченко Олександро Григорович - - - 0 0 0 0 0 0
Усього 49278329 39.55 49278329 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" 32984271 01601 м. Київ Київ м.Київ Хрещатик, 34 16.07.2004 31150811 25.00000000000 31150811 0 0 0
ТОВ "Енергетична Україна ТВ" 33058749 01133 м. Київ Київ м.Київ вул.Щорса, 32-А, оф.1 15.02.2012 62301621 50.00000000000 62301621 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 93452432 75.00000000000 93452432 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2013
Кворум зборів** 91.76
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови i Секретаря загальних зборiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
3. Розгляд звiту Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв його дiяльностi на 2013 рiк.
4. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк.
5. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк.
7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2012 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2012 роцi.
8. Внесення змiн до статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
9. Скасування, затвердження внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяобленерго», внесення змiн до внутрiшнiх документiв ПАТ "Закарпаттяобленерго".
10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
11. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
12. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв чи трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго».
15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго».
16. Прийняття рiшення про схвалення вчинених ПАТ «Закарпаттяобленерго» правочинiв.
17. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
18. Про виконання зобов’язань, передбачених договором купiвлi-продажу акцiй, укладеним покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакета акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго.

З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати Голову, Секретаря та затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк.
Визначити основнi напрямки дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2013 рiк:
1) виробництво та постачання теплової та електричної енергiї та здiйснення iнших статутних видiв дiяльностi;
2) виконання схвалених НКРЕ «Програми iнвестицiйного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2013 рiк» та «Програми iнвестицiйного розвитку Теребле-Рiкської ГЕС на 2013 рiк», зокрема:
- розвиток ГЕС;
- iнвестицiї на розвиток мереж, в тому числi за напрямками:
- будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання;
- здiйснення заходiв зi зниження нетехнiчних витрат електроенергiї;
- впровадження та розвиток автоматизованої системи диспетчерського технологiчного керування;
- впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй;
- впровадження та розвиток систем зв’язку;
- модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки.
З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк.
З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово – господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк.
З шостого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк
З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення:
Чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2012 роцi, спрямувати:
- на виплату дивiдендiв - 30%;
- до резервного капiталу - 5%;
- на покриття збиткiв минулих рокiв - 65%.
Встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 0,120471 гривень.
З восьмого питання порядку денного "Внесення змiн до статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго»" загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» рiшення не прийнято.
З дев'ятого питання порядку денного «Скасування, затвердження внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяобленерго», внесення змiн до внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» рiшення не прийнято.
З десятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Припинити 30 квiтня 2013 року повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
- Тинного Iгоря Владиславовича – голови Наглядової ради;
- Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)»-заступника голови Наглядової ради;
- Череднiченка Олександра Григоровича – секретаря Наглядової ради;
- Самченка Олександра Миколайовича – члена Наглядової ради;
- Шкури В’ячеслава Петровича – члена Наглядової ради;
- Крохiної Надiю Миколаївну – члена Наглядової ради;
- Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) – члена Наглядової ради.
З одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Встановити склад Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» у кiлькостi 7 (семи) членiв.
З дванадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати з 01 травня 2013 року членами Наглядової ради Товариства:
- Тинного Iгоря Владиславовича;
- Пермякову Олену Володимирiвну;
- Череднiченка Олександра Григоровича;
- Попова Сергiя Андрiйовича;
- Крохiну Надiю Миколаївну;
- Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED);
- Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED).
З тринадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Укласти з членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори.
Встановити, що щомiсячна винагорода членам Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за виконання посадових обов’язкiв складає:
- Головi Наглядової ради – 10 мiнiмальних заробiтних плат;
- члену Наглядової ради – 5 мiнiмальних заробiтних плат.
Затвердити проекти цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Вiктора Володимировича пiдписати вiд iменi ПАТ «Закарпаттяобленерго» цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
З чотирнадцятого питання порядку денного «Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства» загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» рiшення не прийнято.
З п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Не обирати членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З шiстнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Схвалити вчиненi ПАТ «Закарпаттяобленерго» правочини:
договiр № 8794/02 вiд 11.07.2012 (в тому числi додатковi угоди до нього № 9283/02 вiд 26.12.2012 та № 9288/02 вiд 26.12.2012), укладений з ДП «Енергоринок», предметом якого є вiдстрочення та розстрочення погашення заборгованостi (реструктуризацiя);
договiр № 8795/02 вiд 11.07.2012 (в тому числi додаткову угоду до нього № 9284/02 вiд 26.12.2012), укладений з ДП «Енергоринок», предметом якого є вiдстрочення та розстрочення погашення заборгованостi (реструктуризацiя).
З сiмнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, а саме: договорiв (контрактiв, угод) на купiвлю електроенергiї в ДП «Енергоринок», якi можуть укладатись ПАТ «Закарпаттяобленерго» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення.
Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв – договорiв (контрактiв, угод) на купiвлю електроенергiї, якi можуть укладатись з ДП «Енергоринок» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, складає 750 000 000,00 грн., що складає бiльше 50% вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк.
Уповноважити дирекцiю ПАТ «Закарпаттяобленерго» визначати умови та укладати договори (контракти, угоди) на купiвлю електроенергiї в ДП «Енергоринок», укладання яких попередньо схвалено вiдповiдно до цього рiшення.
Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, а саме: договорiв (контактiв, угод) на реструктуризацiю заборгованостi, якi можуть укладатись ПАТ «Закарпаттяобленерго» з ДП «Енергоринок» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення.
Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв – договорiв (контрактiв, угод) на реструктуризацiю заборгованостi, якi можуть укладатись з ДП «Енергоринок» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, складає 280 000 000,00 грн., що складає бiльше 50% вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк.
Уповноважити дирекцiю ПАТ «Закарпаттяобленерго» визначати умови та укладати договори (контракти, угоди) з ДП «Енергоринок» на реструктуризацiю заборгованостi, укладання яких попередньо схвалено вiдповiдно до цього рiшення.
Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, а саме: кредитних договорiв (угод), якi можуть укладатись ПАТ «Закарпаттяобленерго» з банкiвським установами протягом одного року з дати прийняття цього рiшення.
Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв – кредитних договорiв (угод), якi можуть укладатись з банкiвськими установами протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, складає 280 000 000,00 грн., що складає бiльше 50% вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рiк.
Уповноважити дирекцiю ПАТ «Закарпаттяобленерго» визначати умови та укладати кредитнi договори (угоди) з банкiвськими установами, укладання яких попередньо схвалено вiдповiдно до цього рiшення.
З вiсiмнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Взяти до вiдома iнформацiю щодо виконання зобов’язань, передбачених договором купiвлi-продажу акцiй, укладеним покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакета акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго».
До перелiку питань порядку денного було включено питання "Про виконання зобов’язань, передбачених договором купiвлi-продажу акцiй, укладеним покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакета акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго" запропоноване акцiонером НАК "Енергетична компанiя України".

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.00 0.000 15011100 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.00 0.000 0.12 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 14704133 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 30.04.2013
Дата виплати дивідендів 30.09.2013
Опис За результатами перiоду, що передував звiтному, Загальними зборами акцiонерiв 30.04.2013р. (Протокол №23) було прийнято рiшення - з чистого прибутку отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2012 роцi спрямувати 30% - у фонд виплати дивiдендiв. Наглядовою радою товариства встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2012 рiк - 30.04.2013 року.
Розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2013 роцi планується затвердити на чергових зборах акцiонерiв 29.04.2013 р.
Згiдно Статуту товариства, для кожної виплати дивiдендiв Наглядова рада товариства встановлює дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за результатами звiтного перiоду, порядок їх виплати буде встановлено Наглядовою радою товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмежееною вiдповiдальнiстю ""Балтiк Фiнанс Груп"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 39797165
Місцезнаходження 79012 Україна Львівська Львiвський м.Львiв вул.Сахарова, 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №533838
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010
Міжміський код та телефон (0322) 2948808
Факс (0322) 2948808
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно договору №2-Е вiд 27.07.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ "Закарпаттяобленерго" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, i iншi операцiї з цiнними паперами згiдно договору №Е-1035 вiд 06.08.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33360313
Місцезнаходження 89600 Україна Закарпатська Мукачiвський м. Мукачево вул. Митрака, 58, А/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Сертифiкат А005892
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.01.2005
Міжміський код та телефон (03131) 3-23-53
Факс (03131) 3-23-53
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторськi послуги наданi згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31113488
Місцезнаходження 04112 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Дегтярiвська, 48, офiс 708
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №469770
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2009
Міжміський код та телефон (044) 374-03-25
Факс (044) 374-03-26
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис ПрАТ "СГ"Ю.БI.АЙ" надає страховi послуги згiдно укладених договорiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.05.2011 20/07/1/11 Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР UA4000080790 Документарні іменні 0.250 124603240 31150810.000 100.000000000000
Опис 06.05.2011 року свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй замiнено у зв'язку iз змiною назви ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" на ПАТ "Закарпаттяобленерго". Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня. Додаткова емiсiя не проводилася.
 

XI. Опис бізнесу

Згiдно з Указом президента України вiд 4 квiтня 1995р. №282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України", наказом Мiнекономiки України вiд 14.06.1995р. №75 "Про внесення змiн та доповнень до перелiкiв пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї та графiкiв її проведення" Закарпатське обласне пiдприємство електричних мереж мереж було перетворене шляхом корпоратизацiї у ДАЕК "Закарпаттяобленерго". Випуск акцiй товариства зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв України свiдотством №565/1/95 вiд 14 грудня 1995р. Загальними зборами, якi вiдбувалися 7 жовтня 1998р. Було прийнято рiшення змiнити назву ДАЕК "Закарпаттяобленерго" на ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго". 23.03.2011 року на чергових загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнено найменування товариства на публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго". Статут ПАТ "Закарпаттяобленерго" зареєстровано в новiй редакцiї 13.04.2011 року у виконавчому комiтетi Ужгородської мiської ради Закарпатської областi. 13.02.2012 року вiдбувся конкурс з продажу 50% акцiй товариства, переможцем якого стала компанiя ТОВ "Енергетична Україна ТВ".
Статутний фонд компанiї складає 31150810 гривень, що становить 124603240 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень.
ПАТ "Закарпаттяобленерго" забезпечує постачання електричної енергiї споживачам, що знаходиться на територiї Закарпатської областi, яка розташована на Заходi України на кордонi з Польшею, Словаччиною, Угорщиною та Румунiєю.
Через електромережi 110-35 кВ здiйснюється переток електроенергiї мiж сусiднiми Львiвською та Iвано-Франкiвською областями.
 
До складу ПАТ "Закарпаттяобленерго" входять:
15 районiв електромереж:
- Берегiвський РЕМ (м. Берегово. вул. Петефi, 35);
- В. Березнянський РЕМ (смт. В. Березний, вул. Комарова, 2);
- Виноградiвський РЕМ (м. Виноградiв, вул. I. Франка, 82);
- Воловецький РЕМ (смт. Воловець, вул. Зарiчна, 2);
- Iршавський РЕМ (Iршава, вул. Ленiна. 45);
- Мiжгiрський РЕМ (м. Мiжгiр'я, вул. Ромки Донського, 18);
- Мукачiвський МРЕМ (м. Мукачево, вул. Львiвська, 32);
- Мукачiвський РЕМ (м. Мукачево, вул. Берегiвська, 122);
- Перечинський РЕМ (смт. Перечни, вул. Будiвельникiв. 2);
- Рахiвський РЕМ (м. Рахiв, вул. Миру. 226);
- Свалявський РЕМ (м. Свалява. вул. Лакоти, 2);
- Тячiвський РЕМ (м. Тячiв. вул. Матросова, 10);
- Ужгородський МРЕМ (входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС ) - м. Ужгород. вул.Електрозаводська,4;
- Ужгородський РЕМ (м. Ужгород, вул. Тiмiрязєва. 17);
- Хустський РЕМ (Хустський р-н. с. Н. Бистрий),
- Теребле-Рiкська ГЕС (Хустський р-н. с. Н. Бистрий),
та наступнi структурнi пiдроздiли:
- Управлiння
- Юридичний вiддiл
- Вiддiл кадрiв
- Служба лiнiй
- Служба релейного захисту i автоматики
- Служба засобiв диспетчерського i технологiчного управлiння
- Служба iзоляцiї i захисту вiд перенапруги
- Служба пiдстанцiй ( 35 кВ i вище)
- Оперативно-диспетчерська служба
- Виробничо-технiчний вiддiл
- Вiддiл розподiльчих мереж
- Служба охорони працi
- Служба технiчного нагляду та iнспектування
- Вiддiл бюджетного планування
- Вiддiл тарифної полiтики
- Вiддiл працi та зарплати
- Вiддiл цiнних паперiв
- Бухгалтерiя
- Iнспекцiя нагляду за режимами споживання електроенергiї енергозбуту
- Вiддiл балансiв i норм ТВЕ енергозбуту
- Виробничо-технiчний вiддiл енергозбуту
- Маркетингово-аналiтичний вiддiл енергозбуту
- Служба приладiв облiку i метрологiї енергозбуту
- Вiддiл по роботi з юридичними споживачами енергозбуту
- Вiддiл по роботi з побутовими споживачами енергозбуту
- Вiддiл розподiлу та контролю за режимами споживання енергозбуту
- Вiддiл по роботi з оптовим ринком електроенергiї енергозбуту
- Вiддiл аудиту технологiй енергозбуту
- Iнформацiйно-консультацiйний центр
- Вiддiл капiтального будiвництва
- Цех з ремонту устаткування
- Вiддiл матерiально-технiчного постачання
- Служба iнформацiйних технологiй
- Навчально-курсовий комбiнат
- Група господарського обслуговування
- Медичний пункт
- База вiдпочинку „Енергетик”
- Служба механiзацiї i транспорту
- Служба внутрiшньої та економiчної безпеки

Дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв товариство немає.
 
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу товариства склала 2826 осiб, облiкова чисельнiсть - 2966 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 58 осiб, за сумiсництвом працювала 1 особа. Працюючих на умовах неповного робочого часу за звiтнiй перiод не було.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв склав 135903 тис. грн, а всього персоналу 138398,5 тис.грн.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв вiдносно до попереднього року зрiс на 15,2%, а всього персоналу на 16,1%.
Одним iз напрямкiв кадрової полiтики товариства є запобiгання плинностi кадрiв, забезпечення висококвалiфiкованими спецiалiстами, фахiвцями, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.
Плиннiсть кадрiв у 2013 роцi залишається на рiвнi 2012 року ( 2,5%.)
Для зменшення плинностi кадрiв у товариствi було вжито заходiв з впровадження ефективної системи оплати та стимулювання працi, своєчасно виплачувалася заробiтна плата, проводився систематичний аналiз причин плинностi кадрiв, вивчався обiг кадрiв, визначався напрям подальшого кар’єрного, професiйного розвитку та пiдготовки персоналу, постiйно проводиться пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, у тому числi функцiональне навчання працiвникiв (iз залученням до навчального процесу професiоналiв, якi працюють у товариствi), покращувалися умови працi; здiйснювалося транспортне забезпечення працiвникiв до мiсця роботи та у зворотному напрямку, працiвники товариства активно залучалися до участi у спортивних змаганнях, змаганнях з професiйної майстерностi.
Для покращення роботи товариства, оновлення кадрiв проведенi кадровi змiни в багатьох структурних пiдроздiлах, проводилась також робота по змiцненню керiвних кадрiв структурних одиниць, створювалися умови для самореалiзацiї потенцiалу молодих працiвникiв.
З метою оцiнки дiлових та професiйних якостей персоналу, виконання ними посадових обов’язкiв, пiдвищення ефективностi дiяльностi працiвникiв проводиться атестацiя керiвникiв та спецiалiстiв товариства на вiдповiднiсть займанiй посадi, визначення рiвня їх квалiфiкацiї для присвоєння квалiфiкацiйної категорiї, подальшого покращення добору i розмiщення кадрiв.
Так, за 2013 рiк атестовано 305 чоловiк, з них:
керiвникiв – 148 чол. , спецiалiстiв - 157 чол.
За результатами атестацiї 2013 року :
- всi працiвники, що пiдлягали атестацiї, пiдтвердили свою вiдповiднiсть займанiй посадi.
- присвоєно чергову квалiфiкацiйну категорiю та пiдвищено посадовi оклади - 16 спецiалiстам.
- рекомендовано i переведено на вищу або керiвну посаду - 7 чол.
- зараховано до кадрового резерву товариства для замiщення посад заступникiв технiчного директора – 2 особи.
Кадрова програма товариства направлена на забезпечення молодими спецiалiстами як апарату управлiння так i виробничих пiдроздiлiв. Ведеться робота з пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв та робiтникiв безпосередньо на виробництвi, шляхом участi у тематичних семiнарах та проводится перепiдготовка в навчальних закладах рiзних типiв. За звiтнiй перiод пiдвищили квалiфiкацiю 359 осiб, з них 6 - при навчально курсовому комбiнатi ПАТ "Закарпаттяобленерго" - 355 осiб, при СНЗ Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi - 4 особи. Пiдготовлено (перепiдготовлено) 104 особи. На робочих мiсцях за iндивiдуальними програмами - 79 осiб, у Закарпатському центрi пiдготовки та перепiдготовки кадрiв - 25 осiб.
 
Товариство не належить до жодних об’єднань пiдприємств.
 
Товариство не веде спiльну дiяльнiсть.
 
Пропозицiй з боку третiх осiб, щодо реорганiзацiї не надходило.
 
Облiкова полiтику товариства побудовано вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi, чинних МСФЗ та МСБО. Господарськi операцiї вiдображають у облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi. Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ. Пiдприємство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку основних засобiв який вiдображений в МСБО 16. Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу (термiн служби бiльше 365 днiв), оцiнюється за його справедливою вартiстю. Справедливою вартiстю об'єктiв основних засобiв вважається iсторична вартiсть. Iсторичну вартiсть вважати за доцiльну собiвартiсть на дату переходу на МСФЗ. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єктiв до складу основних засобiв 2500,00 грн. Значення лiквiдної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - метод зменшення залишку, за нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв. При продажу об'єктiв основних засобiв, переводити такi об'єкти у запаси за їх балансовою вартiстю. Кошти вiд продажу таких активiв визначаються як дохiд вiдповiдно МСБО 18 "Дохiд" Знецiнення активiв: Кориснiсть активiв зменшується, коли балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваних вiдшкодувань. Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає МСБО 2 Запаси облiковуються по групах: o виробничi запаси; o незавершене виробництво; o готова продукцiя; o товари. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбаних запасiв та iнших витрат, пов'язаних з їх придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загально виробничих витрат. Незавершене виробництво i готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по фактичнiй собiвартостi.
 
Компанiя здiйснює такi основнi види дiяльностi:
1.Передача та постачання електричної енергiї споживачам.
2.Виробiток електроенергiї власними ГЕС.
У 2013 роцi за основними видами дiяльностi компанiя мала такi економiчнi показники:
1.Постачання електроенергiї (корисний вiдпуск), млн.кВт год - 1747,117
2.Виробiток електроенергiї власними ГЕС (вiдпуск з шин), млн.кВт год - 116,530
Компанiя є монополiстом з постачання електричної енергiї на територiї областi, здiйснює передачу та постачання електричної енергiї
яку закуповує по оптовим цiнам у Державного пiдприємства "Енергоринок". Станом на 31.12.2013р. в компанiї нараховувалося 18419 юридичних споживачiв електроенергiї з них найбiльшi - ТОВ "ЕНО-Меблi ЛТД", Водоканал м.Ужгород, Водоканал м.Мукачево, ТОВ "Джебiл Сьоркiт Юкрейн Лiмiтед", ТОВ "Гроклiн-Карпати", ТОВ "Енран ЗЛК", Перечинський лiсохiмкомбiнат, ВАТ "Модуль", ВАТ "Точприлад", та 417265 побутових споживачiв електроенргiї.
 
За останнi пять рокiв значних придбань або вiдчужень активiв компанiя не здiйснювала. Пiдприємство не планує в найближчому майбутньому значних iнвестицiй або придбання повязаних з господарською дiяльнiстю.
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами товариство не здiйснювало.
 
Товариство здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з передачi, постачання та виробництва електричної енергiї на територiї Закарпатської областi, згiдно лiцензiй виданих Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.
В структурi компанiї 55 пiдроздiлiв, в тому числi 15 районiв електричних мереж та три гiдроелектростанцiї.
Товариство купує електроенергiї на ОРЕ , передає її по електромережах 220 кВ i нижче та здiйснює постачання електроенергiї споживачам на територiї Закарпатської областi i деяких сумiжних районiв Львiвської областi ( Бескид, Гусне, Лавочне, Сянки ).
Генерацiя
Товариство експлуатує три ГЕС загальною потужнiстю 31,55 МВт, а саме:
- Теребле-Рiкська ГЕС (ТРГЕС) - 27,0 МВт (введена в дiю в 1956р),
- Онокiвська ГЕС - 2,65 МВт (введена в дiю в 1942 роцi),
- Ужгородська ГЕС - 1,9 МВт (введена в дiю в 1942 роцi).
ГЕС виробляють в середньому 130-135 млн.кВт.год електроенергiї на рiк, що становить вiд 6 % до 9 % вiд загального споживання областi.
Загальна характеристика електричних мереж станом на 31.12.2013 р.
1. Лiнiї електропередач всiх класiв напруг (по трасi) - 18165 км ,
в т.ч.:
- ПЛ 220 кВ - 81,4 км
- ПЛ 110кВ - 1031,8 км
- ПЛ 35 кВ - 1123,1 км
- ПЛ 6-10 кВ - 5464,5 км
- ПЛ 0,4 кВ - 9339,1 км
- КЛ 6-10 кВ - 954,6 км
- КЛ 0,4 кВ - 169,1 км
- КЛ 35 кВ - 1,58 км
2. Пiдстанцiї 220-110-35 кВ - 125 шт ,
в т.ч.:
- ПС-220кВ - 1 шт,
- ПС-110 кВ - 39 шт,
- ПС-35 кВ - 85 шт.
3. ТП ( РП ) 6-10/0,4 кВ - 4684 шт .
Вiдповiдно до оцiнки технiчного стану пiдлягають повнiй замiнi:
- 210,0 км (20,3 %) ПЛ-110 кВ побудованих в 1950-1956 роках,
- 96 км (8,5 %) ПЛ-35 кВ, побудованих в 1936-1940 роках,
- 1637,1 км (11,1 %) ПЛ 0,4-10 кВ (з них 1287,6 км на дерев'яних опорах),
- 109,1 км ( 9,7 %) КЛ 0,4-10 кВ,
- 5 од ( 4,0 %) ПС 35-110 кВ,
- 272 од ( 5,9 % ) ТП 6-10/0,4 кВ.
Потребує замiни обладнання на ПС 35-110 кВ: трансформатори 110 кВ - 3 шт, трансформатори 35 кВ - 7 шт, вимикачi 110 кВ - 13 шт, вимикачi 35 кВ - 7 шт.
Максимальне електричне навантаження Закарпатської областi в 2013 роцi становило 501 МВт ( базовий 1990 рiк - 527 МВт).
Екологiчних проблем, що можуть позначитися на використаннi активiв компанiя немає.
За звiтний перiод значних правочинiв щодо основних засобiв товариства не було.
 
Ефективна дiяльнiсть компанiї у великiй мiрi залежить вiд законодавчих актiв Верховної Ради України та економiчної полiтики у країнi: це закони України, Укази Президента України, Постанови Кабмiну, Постанови НКРЕ, Накази та Розпорядження Мiнпаливенерго та iнших центральних органiв виконавчої влади, вiд економiчного та полiтичного становища у державi. Нацiональною комiсiєю з регулювання електроенергетики України встановлюються тарифи на електроенергiю яку продає компанiя. Важливими факторами, що впливають на дiяльнiсть компанiї є: полiтичнi - це iнвестицiйна полiтика Кабмiну, Верховної Ради України та Мiнпаливенерго, виробничо-технологiчнi фактори - це великий знос основних фондiв виробничого призначення, необхiднiсть замiни фiзично та морально зношеного електрообладнання, що є причиною значних технологiчних втрат електроенергiї в мережах; соцiальнi фактори - це низька платоспроможнiсть населення.
 
Протягом звiтного року компанiєю витрачено на сплату штрафiв, пенi, неустойок 801 тис.грн., iз них 497 тис.грн. за порушення податкового законодавства, 304 тис.грн. за невиконання умов договорiв.
 
ПАТ ''Закарпаттяобленерго'' знаходиться на госпрозрахунку, тому фiнансування дiяльностi компанiї в основному здiйснюється за рахунок доходiв вiд основної дiяльностi та iнших позареалiзацiйних доходiв. Компанiя в останнi роки вiдчуває нестачу обiгового капiталу внаслiдок значного зростання обсягiв дебiторської заборгованостi. Важливими шляхами пiдвищення лiквiдностi компанiї є заходи щодо зниження дебiторської заборгованостi, збiльшення питомої ваги сплати грошовими коштами при розрахунках за спожиту електроенергiю, а також зменшення її втрат в мережах.
 
Договори ПАТ ''Закарпаттяобленерго'' по електропостачанню з юридичними особами укладаються строком на один рiк i при вiдсутностi заяв сторiн щодо змiни умов договору, вони щорiчно пролонговуються. На кiнець звiтного перiоду з юридичними особами укладено 18507 договорiв, отримано 749910 тис.грн. З побутовими споживачами договори укладаються термiном на три роки. Такий договiр набуває чинностi з дня його пiдписання та вважається продовженим на наступний рiк, якщо за один мiсяць до закiнчення термiну його дiї жодна iз сторiн не висловила намiру внести до нього змiни та доповнення. З побутовими споживачами укладено 417265 договорiв, отримано 326204 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду невиконаних договорiв немає.
В 2014 роцi планується переукласти 97325 договорiв з побутовими споживачами, та 1558 з юридичними.
 
Основнi напрямки господарської дiяльностi товариства на 2014 рiк визначенi наказом по товариству № 1 вiд 02.01. 2014 року “Про виконання робiт з експлуатацiйного обслуговування в 2014 роцi’’.
Напрямки iнвестицiйної дiяльностi передбаченi ’’Програмою iнвестицiйного розвитку ПАТ ’’Закарпаттяобленерго’’ на 2014 рiк’’ та ’’Програмою iнвестицiйного розвитку Теребле-Рiкської ГЕС на 2014 рiк’’, якi затвердженi НКРЕ.
В 2014 роцi на реалiзацiю Iнвестицiйних програм розвитку товариством планується направити кошти на суму – 112 млн. 580 тис. грн., в тому числi:
• iнвестицiї на розвиток ГЕС – 7 млн. 178 тис. грн.;
• iнвестицiї на розвиток мереж – 105 млн. 402 тис. грн.
в тому числi за напрямками:
- будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання – 86 млн 739 тис. грн (82,29%);
- заходи зi зниження нетехнiчних витрат електроенергiї- 6 млн. 119 тис. грн. (5,81%) ;
- впровадження та розвиток АСДТК – 1 млн. 759 тис. грн. (1,67%);
- впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй- 2 млн. 760 тис. грн. (2,62%);
- впровадження та розвиток систем зв’язку та – 4 млн. 617 тис. грн (4,38%);
- модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки- 2 млн. 945 тис. грн (2,79%);
- Iнше- 463 тис. грн (0,44%).
Реалiзацiя iнвестицiйної програми дозволить забезпечити виконання таких основних робiт:
• будiвництво нових ПЛ 0,4-10 кВ – 170,4 км;
• будiвництво радiорелейної лiнiї зв’язку ПС ’’Батєво’’- 424 тис. грн;
• реконструкцiя ПЛ 110 кВ Страбiчово- Батєво- 10,6 км;
• реконструкцiя ПС 110/10 кВ ’’Ужгород-6’’– 4,1 млн. грн.;
• замiна на ПС 35- 110 кВ масляних вимикачiв 10 кВ на вакуумнi- 29 шт.;
• замiна на ПС 35- 110 кВ масляних вимикачiв 35 кВ на вакуумнi- 7 шт.;
• замiна масляних вимикачiв 110 кВ на елегазовi- 4 шт.;
• замiна силових трансформаторiв 6-10 кВ в ТП- 22 шт.;
• монтаж нових ТП 6-10/0,4 кВ- 29 шт.;
• виконати телемеханiзацiю на базi комп’ютерної технiки ПС 35-110 кВ – 15 шт.;
• купiвля радiостанцiй -15 шт.;
• купiвля комп’ютерiв – 140 шт.;
• купiвля електронних лiчильникiв електроенергiї- 17169 шт.;
• купiвля колiсної технiки- 9 шт.
Планом доходiв та витрат (ПДР) по товариству на 2014 рiк, передбаченi такi основнi технiко-економiчнi показники:
• Надходження електроенергiї в мережi- 2082,7 млн.кВт.год.;
• Виробництво електроенергiї ГЕС
(вiдпуск з шин) 122,8 млн.кВт.год.;
• Технологiчнi втрати електроенергiї 17,39%;
• Рiвень понаднормативних втрат -3,14%;
• Корисний вiдпуск електроенергiї 1714,5 млн.кВт.год.
1. Доходи та надходження - всього: 983 млн. 374 тис. грн. ( без ПДВ )
в тому числi:
• дохiд вiд операцiйної дiяльностi 979 млн. 871 тис. грн.
• доходи iншої дiяльностi 3 млн. 429 тис. грн.
• доходи фiнансової дiяльностi 74 тис. грн.
(дивiденди)
2.Витрати- всього: 888 млн. 542 тис. грн.
в тому числi:
2.1 Операцiйнi витрати – всього: 347 млн. 956 тис. грн.
в тому числi:
• Матерiальнi витрати 54 млн. 759 тис. грн.
• Витрати на оплату працi 148 млн. 678 тис. грн.
• Вiдрахування на соцiальнi заходи 55 млн. 100 тис. грн.
• Амортизацiя 59 млн.385 тис. грн.
• Iншi операцiйнi витрати 30 млн.34 тис. грн.
2.2 Купована електроенергiя вiд ДП “Енергоринок” 537 млн. 419 тис. грн.
2. 3 Фiнансовi витрати 2 млн. 843 тис. грн.
2.4 Iншi витрати 324 тис. грн.
3. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування 94 млн. 832 тис. грн.
4. Податок на прибуток 13 млн. 610 тис. грн.
5. Чистий прибуток (прибуток в розпорядженнi) 81 млн. 222 тис. грн.

 
Компанiя не проводить роботу щодо дослiдженнь та розробок.
 
За звiтний перiод Товариством подано 49 позовiв на стягнення заборгованостi до юридичних осiб споживачiв електроенергiї на загальну суму 3278 тис. грн., з них задоволено 29 на суму 2413 тис.грн., до фiзичних осiб споживачiв 1557 позовiв на загальну суму 3051 тис.грн., з них задоволено 945 на суму 1704 тис.грн. Товариством подано 1 позов щодо немайнових спорiв, 2 iнших на загальну суму 1710 тис.грн. Позовiв щодо адмiнiстративних спорiв, трудових спорiв Товариство не подавало. До ПАТ "Закарпаттяобленерго" пред'явлено всього 20 позовiв з них 13 позовiв щодо немайнових спорiв, 1 позов щодо трудових спорiв i 6 iнших на суму 370 тис.грн. Позовiв щодо стягнення кредиторської заборгованостi, та адмiнiстративних спорiв до Товариства не предявляли.
 
За результатами господарської дiяльностi за 2013 рiк товариством отримано чистий прибуток на рiвнi 81 млн. 571 тис. грн.
Загальний рiвень рентабельностi у звiтному перiодi склав 9,15%.
На господарську дiяльнiсть в 2013 роцi позитивно вплинули наступнi фактори:
• у звiтному перiодi не перевищення рiвня нормативу технологiчних втрат електроенергiї (зниження на 2,31%);
• забезпечення зростання доходу вiд реалiзацiї продукцiї на 9,82% проти рiвня 2012 року.
Фактично за 2013 рiк нарахування по податках та обов’язкових платежах склало 93 млн. 866 тис.грн. (рiст на 14,8% до рiвня 2012 року), в тому числi:
• податок на додану вартiсть – 53 млн. 937 тис.грн.;
• податок на прибуток -13 млн. 691 тис. грн.;
• податок з доходiв фiзичних осiб- 20 млн. 841 тис. грн.;
• iншi податки та платежi в бюджет – 5 млн. 397 тис. грн.
(в тому числi дивiденди на держчастку 3 млн. 753 тис. грн.)
Кредиторська заборгованiсть станом на 01.01.2014 року по товариству склала 358 млн. 142 тис. грн. (зниження до початку звiтного перiоду складає 1 млн. 259 тис. грн., або (-) 0,35%.). Iз загального обсягу кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю перед ДП ’?Енергоринок’’ склала на суму 173 млн. 342 тис. грн., або знизилася проти рiвня заборгованостi станом на 01.01.2013 року на 19 млн. 194 тис. грн., або на 9,97%.
Зведена дебiторська заборгованiсть станом на 01.01.2014 року склала 93 млн. 551 тис. грн., або зниження до аналогiчного перiоду минулого року на 32,04%.
За 2013 рiк по товариству сумарне надходження грошових коштiв вiд усiх видiв дiяльностi (без врахування кредиту) склало 1 млрд. 177 млн. 217 тис. грн., в тому числi:
• за реалiзацiю товарної продукцiї (послуг) 1 млрд. 129 млн. 279 тис. грн., або рiст до 2012 року на 5,6%;
• надходження вiд iншої операцiйної, фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi 47 млн. 938 тис. грн.,
в тому числi:
- реалiзацiя платних послуг – 11 млн. 189 тис. грн.;
-за приєднання електроустановок 23 млн. 2 тис. грн.;
(за стандартне та нестандартне)
- штрафнi санкцiї - 6 млн.474 тис. грн.;
- отриманi дивiденди - 74 тис. грн.;
- вiдсотки отриманi - 127 тис. грн.;
- iншi надходження - 7 млн. 72 тис. грн.
(реалiзацiя ТМЦ, надходження по соцiальнiй сферi, операцiйна оренда та iнше).
Прирiст загальних надходжень грошових коштiв за 2013 рiк до рiвня 2012 року склав 73 млн 841 тис. грн. (без врахування короткострокових кредитiв), або рiст на 6,7%.
Наведений вище звiт за 2013 рiк свiдчить про фiнансово-економiчну стабiльнiсть товариства, що досягнуто за рахунок цiлеспрямованої роботи дирекцiї та всiх структурних пiдроздiлiв товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 354494 435516 0.000 1274 354494 436790
будівлі та споруди 277114 327830 0.000 1274 277114 329104
машини та обладнання 68967 93986 0.000 0.000 68967 93986
транспортні засоби 7098 12115 0.000 0.000 7098 12115
інші 1315 1585 0.000 0.000 1315 1585
2. Невиробничого призначення: 2650 2691 0.000 0.000 2650 2691
будівлі та споруди 2493 2215 0.000 0.000 2493 2215
машини та обладнання 14 45 0.000 0.000 14 45
транспортні засоби 2 1 0.000 0.000 2 1
інші 141 430 0.000 0.000 141 430
Усього 357144 438207 0.000 1274 357144 439481
Опис Первинна вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 873424 тис.грн., з них:
- Будинки та споруди - 604698 тис. грн., ступiнь зносу 45,4%,
- Машини та обладнання - 177988 тис. грн., ступiнь зносу 47,2%,
- Транспортнi засоби - 24454 тис. грн., ступiнь зносу 50,5%
- Iнструменти, прилади та iнвентар - 5096 тис. грн., ступiнь зносу 60,4%,
- Iншi необоротнi матерiальнi активи - 61188 тис. грн., ступiнь зносу 100%.
Протягом 2013 р. Товариством введено в дiю основних засобiв на суму 125366 тис. грн., безкоштовно отримано - на суму 2796 тис. грн., отримано у фiнансову оренду - на суму 2500 тис. грн., передано для продажу - на суму 357 тис. грн., лiквiдовано - на суму 5797 тис. грн., безкоштовно передано - на суму 362 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 48026 тис.грн. Дооцiнка первiсної вартостi обєктiв житлового фонду не проводилась. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 252958 187439.000
Статутний капітал (тис. грн.) 31151.000 31151.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 31151.000 31151.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.
За звiтний перiод вартiсть чистих активiв бiльша вiд статутного капiталу на 221807 тис.грн.
За попереднiй перiод вартiсть чистих активiв бiльша вiд статутного капiталу на 156288 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 22999.000 X X
у тому числі:  
Кредит 29.11.2013 22999 16.5 28.11.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 7036.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 328107.000 X X
Усього зобов'язань X 358142.000 X X
Опис: Кредит у видi вiдновлювальної кредитної лiнiї отримано у ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України" згiдно договору №291113 вiд 29.11.2013 р. Максимальний лiмiт кредитування склав 30 млн. грн. В якостi застави згiдно договору застави майнових прав №291113/мп вiд 29.11.2013 р., передано майновi права ПАТ "Закарпаттяобленерго" по контрактам на постачання електроенергiї на загальну суму 78 млн.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електроенергiя 118663 (тис.кВт.год) 17593.00 100.00 1747117 (тис.кВт.год) 876603.00 100.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 8.55
2 Вартiсть купованої електроенергiї 57.55
3 Амортизацiя 5.42
4 Витрати на оплату працi 15.96
5 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5.70
6 Iншi операцiйнi витрати 6.82

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
30.01.2013 31.01.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.03.2013 21.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів
25.04.2013 26.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2013 07.05.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2013 16.05.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.09.2013 30.09.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Митрака, 58, А/5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3556 30.03.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Митрака, 58, А/5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3556 31.03.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - 0 -
Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторський висновок
(звiт незалежної аудиторської компанiї ТОВ «АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг»)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«Закарпаттяобленерго» за 2013 р.

цей висновок адресується:
акцiонерам, керiвництву, iншим користувачам звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «Закарпаттяобленерго»
код за ЄДРПОУ 00131529
Мiсцезнаходження: вул. Головна, 57 с. Онокiвцi, Ужгородський р-н, Закарпатська область 89412

Керiвництву та акцiонерам ПАТ "Закарпаттяобленерго"
Ми виконали аудит доданої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Закарпаттяобленерго" (надалi – "Компанiя"), що включає звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року, звiт про сукупнi доходи, звiт про рух грошових коштiв, звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть керiвництва Компанiї стосовно фiнансової звiтностi
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне i справедливе представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi ("МСФЗ"). Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв на предмет вiдсутностi суттєвих помилок, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка); вибiр та застосування належної облiкової полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за даних обставин.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашим обов'язком є висловити власну думку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми виконали аудит вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Аудиту. Цi стандарти зобов'язують нас дотримуватися етичних вимог та планувати i проводити аудит таким чином, щоб отримати обґрунтовану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит стосується виконання процедур, метою яких є отримання даних щодо сум у фiнансових звiтах. Якi саме процедури обрати, залежить вiд рiшення аудитора, включно iз оцiнюванням ризикiв не виявлення суттєвих викривлень у фiнансових звiтах, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка). Пiд час оцiнювання ризику аудитор розглядає внутрiшнiй контроль, що має вiдношення до пiдготовки та представлення фiнансових звiтiв, для розробки процедур аудиту, якi є вiдповiдними до ситуацiї, а не для того, щоб скласти думку про ефективнiсть внутрiшнього контролю Компанiї. Аудит також включає оцiнювання застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених керiвництвом, а також оцiнювання подання фiнансових звiтiв в цiлому.
Ми вважаємо, що виконаний нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашого висновку.

Позитивний висновок
На нашу думку додана фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно у всiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2013 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату у вiдповiдностi до МСФЗ.

До цього висновку додається iнша допомiжна iнформацiя, згiдно вимог iнших нормативних актiв:
1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв товариства вимогам чинного законодавства
Вартiсть чистих активiв товариства перевищує мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановленого законом, що вiдповiдає вимогам частини 3 ст.155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003 р.
2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
Аудиторами не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
3. Виконання значних правочинiв.
Аудиторами не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та отриманими аудиторськими доказами внаслiдок перевiрки виконання значних правочинiв товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
4. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
У товариства наявна система корпоративного управлiння, передбачена законодавством, яка, на думку аудиторiв, забезпечує складання та представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Ми отримали достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. Але через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можуть залишатися невиявленими навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА.

Основнi вiдомостi про аудитора:
Аудит проведений вiдповiдно до договору № А 14/2013 вiд 09 грудня 2013 року, з 10 грудня 2013 року по 26 березня 2014 року, Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя ЗАКАРПАТ-БIЗНЕС-КОНСАЛТIНГ". Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3556 видане рiшенням АПУ вiд 31 березня 2005 р. N 147/3. Мiсце знаходження аудиторської компанiї: Закарпатська обл. м. Мукачево, вул. Валенберга 29/2 тел./факс+38(03131) 32353.
Директор ТОВ "Аудиторська компанiя "Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Ярослав Голубка______________
(сертифiкат серiї «А» 005892 виданий за рiшенням АПУ № 143
Вiд 17 сiчня 2005 року, продовжений рiшенням АПУ № 209/3
Вiд 24 грудня 2009 р. до 17 сiчня 2015 р.)
26 березня 2014 року
Мiсто Мукачево

Нижченаведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiстяться в представленому Висновку незалежних аудиторiв, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва Публiчного акцiонерного товариства "Закарпаттяобленерго" (далi - Компанiя) i зазначених незалежних аудиторiв, стосовно фiнансової звiтностi Компанiї.
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансове становище Компанiї станом на 31 грудня 2013, її фiнансовi результати за 2013 рiк, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї вiдповiдає за :
- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
- Застосування обґрунтованих оцiнок i допущень;
- Дотримання вiдповiдних МСФЗ й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi;
- Пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з допущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за :
- Розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної системи внутрiшнього контролю;
- Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
- Вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв Компанiї;
- Запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2013 р. була затверджена її керiвництвом 26 березня 2014 р.______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
_____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.) _____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.)
М.П.

Примiтки 2013 2012

Чистий дохiд вiд реалiзацiї 7 933736 850242
Собiвартiсть реалiзацiї 8 (806,934) (742083)
Валовий прибуток 126802 108159

Iншi доходи 9 43177 25700
Загальнi та адмiнiстративнi витрати 10 (23494) (23885)
Iншi витрати 9 (59173) (44969)
Операцiйний прибуток 87312 65005

Фiнансовi доходи 11 72 99
Фiнансовi витрати 11 (1845) (1464)
Прибуток (збиток) до оподаткування 85539 63640

Витрати з податку на прибуток 12 (3958) (13603)
Чистий прибуток (збиток) за перiод 81581 50037

Iнший сукупний дохiд - -
Переоцiнка основних засобiв - 1
Iнший сукупний дохiд, пiсля оподаткування - 1
Сукупний дохiд за перiод, пiсля оподаткування 81581 50038
Прибуток на акцiю:
Базовий та понижений 19 0,65 0,40


______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
_____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.) _____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.)
М.П.


Примiтки 31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
АКТИВИ

Необоротнi активи
Основнi засоби 13 459075 390275 340232
Нематерiальнi активи 14 610 316 271
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Вiдстроченi податковi активи 12 13753 4020 4428
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 27 26 26
473465 394637 344957
Оборотнi активи
Запаси 15 15210 13178 13432
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 16 57249 127223 152408
Авансовi платежi 17 7191 11740 8606
Грошовi кошти та їх еквiваленти 18 58588 667 1842
Iншi оборотнi активи
138238 152808 176288

РАЗОМ AКТИВИ 611703 547445 521245

КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Капiтал
Акцiонерний капiтал 19 31151 31151 31151
Iншi компоненти капiталу 20 219204 217753 215678
Нерозподiлений прибуток 2603 (61465) (107010)
252958 187439 139819
Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 21 218168 241418 277245
Резерви 22
Вiдстроченi податковi зобов’язання 13
218168 241418 277245
Поточнi зобов'язання
Вiдсотковi кредити та позики 23 22999 24920 20000
Резерви 22 603 605 837
Зобов’язання з податку на прибуток 835 1837 5020
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 24 28250 27839 44579
Аванси отриманi 25 87890 63387 33745
140577 118588 104181

РАЗОМ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 611703 547445 521245


______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
_____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.) _____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.)
М.П.


2013 2012
Операцiйна дiяльнiсть
Грошовi надходження вiд клiєнтiв 1148854 1071196
Отриманi вiдсотки 128 275
Отриманi штрафи, пенi 6474 9075
Грошовi платежi постачальникам (711616) (678439)
Грошовi платежi працiвникам (115293) (101980)
Сплачений податок на прибуток (14692) (16379)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (55491) (48878)
Сплаченi iншi податки i збори (75519) (68705)
Iншi надходження 71565 50714
Iншi витрачання (44793) (59527)
Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 209617 157352

Iнвестицiйна дiяльнiсть
Надходження вiд продажу необоротних активiв 23 436
Отриманi дивiденди 72 99
Придбання необоротних активiв (131279) (86515)
Iншi надходження 200812 11
Iншi витрачання (175860) (36601)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi (106232) (122570)

Фiнансова дiяльнiсть
Отриманi позики 410610 155870
Погашення позик (412531) (150950)
Поступлення вiд нарахованих вiдсоткiв по рахунках в банках
Сплаченi дивiденди (14704) (1326)
Сплаченi вiдсотки
Iншi платежi (29187) (39550)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в фiнансовiй дiяльностi (45812) (35956)

Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв 57573 (1174)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 667 1842
Вплив змiн валютних коштiв 348 (1)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 58588 667

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
_____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.) _____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.)

М.П.

Статутний капiтал Фонд переоцiнки активiв Iнший додатковий капiтал Нерозподiлений прибуток Разом

Станом на 1 сiчня 2012 31151 180723 34955 (107010) 139819
Чистий прибуток за перiод - - (1071) 50037 48966
Iнший сукупний дохiд - 1 - - 1
Перенесення амортизацiї - - - -
Амортизацiя об'єктiв державної власностi - - - - -
Поповнення фонду розвитку виробництва - - 2920 (2920) -
Поповнення резервного фонду - - 225 (225) -
Дивiденди - - - (1347) (1347)
Iншi змiни в капiталi (1169) (1169)
Станом на 31 грудня 2012 31151 180724 37029 (61465) 187439
Дооцiнка основних засобiв
Чистий прибуток за перiод - - - 81581 81581
Виплата дивiдендiв (15011) (15011)

Iнший сукупний дохiд - - -
Перенесення амортизацiї - - - - -
Амортизацiя об'єктiв державної власностi - - - - -
Поповнення фонду розвитку виробництва - - - -
Поповнення резервного фонду - - 2502 (2502) -
Iншi змiни в капiталi - - (1051) - (1051)
Станом на 31 грудня 2013 31151 180724 38480 2603 252958

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
_____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.) _____________________ / _______________________
(Посада / П.I.Б.)

1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ "Закарпаттяобленерго" засновано у формi вiдкритого акцiонерного товариства вiдповiдно до Указу Президента України вiд 04.04.95р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" №282/95.
Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 рок №794 пакет акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго» в частинi, що належить державi передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України».
До складу ПАТ «Закарпаттяобленрго» входять 55 структурних пiдроздiлiв, в тому числi 15 районiв електричних мереж (до складу Ужгородського МРЕМ Входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС), Теребле-Рiкська ГЕС, цех з ремонту устаткування, пансiонат «Енергетик», 34 виробничих та адмiнiстративно - управлiнських служб та вiддiлiв, група господарського обслуговування, медичний пункт та iнформацiйно – консультацiйний центр.
Юридична адреса Компанiї: 89412,Закарпатська область, Ужгородський район, с. Онокiвцi, вул. Головна, 57.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Україна переживає полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливають та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть компанiй, тому дiяльнiсть в Українi включає ризики, якi не є типовими на iнших ринках. Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, що регулює дiяльнiсть компанiй, обмежену можливiсть у конвертуваннi нацiональної валюти та обмеження у здiйсненнi валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється та допускає можливiсть трактувати його по рiзному. Уряд здiйснив низку заходiв, направлених на вирiшення цих питань, однак до цього часу реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної систем, не завершенi.
Фiнансова iнформацiя вiдображає поточну оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть i фiнансову позицiю Компанiї. Майбутня економiчна ситуацiя в Українi може вiдрiзнятися вiд управлiнської оцiнки i такi вiдмiнностi можуть значно впливати на дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї.
3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв
3.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").
3.2. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.
3.3. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з заокругленням до десятих, якщо окремо не зазначено iнше.
3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Облiковi оцiнки та припущення
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та фiнансових зобов’язань, що визнаються в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. У якостi вхiдних даних для цих моделей за можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, що мають iнформацiю для спостережень, проте у тих випадках, коли така практична можливiсть вiдсутня, необхiдним є певна доля судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають врахування таких вхiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик та волатильнiсть. Змiни в припущеннях вiдносно факторiв можуть спричинити вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Резерв оплати штрафних санкцiй
Резерв оплати штрафних санкцiй створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з оплатою штрафних санкцiй за договором реструктуризацiї заборгованостi перед ДП "Енергоринок", а також вiдповiдних судових рiшень. Компанiя може вiдхилятися вiд графiку виплати штрафних санкцiй або розпочати оскарження їх у судi, тому фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi штрафних санкцiй можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву оплати штрафних санкцiй може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв спираючись на обґрунтованi припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати.
Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.

4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче.
4.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120
Машини та обладнання 72
Транспортнi засоби 60
Iнструменти, прилади та iнвентар 60
Iншi основнi засоби 60
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в наступному мiсяцi, за мiсяцем введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
4.2. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
4.3. Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
4.4. Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.
4.6. Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;
Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.

Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
4.7. Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за iсторичною собiвартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за iсторичною собiвартiстю.
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за iсторичною собiвартiстю, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки. У разi неможливостi достовiрно оцiнити справедливу вартiсть фiнансовий iнструмент оцiнюється за iсторичною собiвартiстю.

Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.
4.8. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.9. Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
4.10. Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
4.11. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.

Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
4.12. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
5. Стандарти виданi, якi ще не набули чинностi
МСБО 32"Фiнансовi iнструменти: подання" – набирає чинностi 1 сiчня 2014 року;
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" – набирає чинностi 1 сiчня 2015 року.
МСБО 32"Фiнансовi iнструменти: подання
Поправка стосується взаємозалiку фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань Роз'яснюється значення фрази "на даний момент володiє юридичнозакрiпленим правом на здiйснення взаємозалiку". Поправки також описують, як правильно слiд застосовувати критерiї взаємозалiку в МСБО 32 стосовно систем розрахункiв, в рамках яких використовуються механiзми неодночаснихвалових платежiв. Цей стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2014 року i далi. Дана поправка не вплине на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 9 (2010) "Фiнансовi iнструменти"
Змiнена версiя МСФЗ 9 мiстить переглянутi вимоги до класифiкацiї i визначення фiнансових зобов'язань i переносить iснуючi вимоги з припинення визнання з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання i визначення". Новi вимоги застосовуються, якщо компанiя хоче визначити зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або збиток: в цих випадках частина змiни в справедливiй вартостi, пов'язана зi змiнами в кредитному ризику компанiї, вiдображається в iншому сукупному доходi, а не в прибутку чи збитку. На засiданнi Ради з МСФЗ в липнi 2011 року було прийнято рiшення про вiдкладення обов'язкового застосування МСФЗ 9 до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2015 року або пiзнiше, хоча бiль раннє його застосування дозволене. Компанiя вважає, що новий стандарт може вплинути на класифiкацiю i визначення її фiнансових активiв, однак, точний вплив ще не визначений.
6. Дохiд вiд реалiзацiї
2013 2012

Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї 916051 835910
Доходи вiд реактивної електроенергiї 17685 14113
Доходи вiд транзиту електроенергiї - 219
933736 850242
7. Собiвартiсть реалiзацiї
2013 2012
Вартiсть покупної електроенергiї 503925 490049
Витрати на оплату працi 127133 108795
Вiдрахування на соцiальне страхування 45608 39023
Амортизацiя необоротних активiв 46775 39284
Сировина i допомiжнi матерiали 29536 26477
Iншi витрати 53957 38455
806934 742083
8. Iншi доходи / витрати
Iншi доходи 2013 2012
Доходи вiд перевищення лiмiту 6609 9069
Доходи вiд видачi технiчних умов юридичним особам 4753 4309
Iншi доходи i витрати 2928 4178
Доходи вiд реалiзацiї ТМЦ 4285 1887
Доходи вiд наданих послуг по приєднанню 10697 1118
Оприбуткування ТМЦ вiд лiквiдованих необоротних активiв 1442 1007
Доходи вiд повторного пiдключення 1474 860
Доходи вiд реалiзацiї проектних та будiвельних робiт 1632 611
Дохiд вiд ремонту та обслуговування електричного обладнання 552 464
Доходи вiд лабораторних випробовувань 544 404
Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв та необоротних матерiальних активiв 228 364
Доходи вiд розробки проектно-кошторисної документацiї 517 302
Дохiд вiд пансiонату "Енергетик" 160 291
Вiдсотки банку на залишок коштiв 128 275
Доходи вiд первинного пiдключення 297 143
Отриманi штрафи, пенi неустойки 6672 164
Доходи вiд повернення держмита 224 160
Доходи вiд ремонтiв електричних лiчильникiв 35 94
43177 25700

Iншi витрати
Списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 43046 34142
Визнанi пенi штрафи, неустойки 801 2048
Витрати на утримання пансiонату 1801 1649
Витрати проектно-будiвельних робiт 1444 568
Списання необоротних активiв 2509 518
Витрати по ремонту та обслуговуванню електричного обладнання 487 384
Витрати по лабораторних випробовуваннях 462 351
Витрати по замiнi та ремонту електролiчильникiв 520 247
Витрати на утримання комунального господарства 162 113
Витрати на дослiдження i розробки 65 108
Iншi операцiйнi витрати виробничого призначення 5092 3361
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 2784 1480

59173 44969

9. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
2013 2012

Витрати на оплату працi 12668 11536
Витрати на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування 4343 3976
Матерiальнi витрати 2221 3258
Амортизацiя необоротних активiв 678 676
Витрати на розрахунково – касове обслуговування та iншi послуги банкiв 1085 663
Витрати на вiдрядження 402 637
Витрати по ремонту 1 587
Аудиторськi та консультацiйнi послуги 275 442
Юридичнi послуги - 399
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 316 378
Транспортнi послуги 203 332
Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення) 271 237
Iншi витрати 1031 764
23494 23885
10. Фiнансовi доходи / витрати
2013 2012

Дивiденди отриманi 72 99
Фiнансовi доходи 72 99

Вiдсотки за кредит (1508) (1442)
Вiдсотки за фiнансовим лiзингом (337) (22)
Фiнансовi витрати (1845) (1464)
Iншi витрати () ()
Чистий фiнансовий результат (1773) (1365)
11. Податок на прибуток
2013 2012

Поточнi витрати з податку на прибуток 13691 13195
Вiдстроченi податки на прибуток (9733) 408
3958 13603
12. Податок на прибуток продовження
Згiдно з Податковим кодексом України, з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року ставка податку становила – 21%, з 01 сiчня 2013 року вiдбулася змiна ставки з податку на прибуток до 19%).
2013 2012

Бухгалтерський прибуток до оподаткування 81581 50030
Розрахована величина податку на прибуток за дiючою ставкою 15500 10506
Податковий вплив витрат (доходiв), якi не вираховуються з метою оподаткування (14639) 3097
За ефективною ставкою податку на прибуток
3958 13603
Звiт про прибутки та збитки
2013 2012

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток (9733) 408
Чистi вiдстроченi податковi активи/ (зобовязання)
Звiрка вiдстрочених податкових зобов’язань, нетто
2013 2012

Сальдо на 1 сiчня 4020 4428
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi прибутку чи збитку 9733 (408)
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi iншого сукупного доходу - -
Сальдо на 31 грудня 13753 4020

13. Основнi засоби
Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Разом
Первiсна вартiсть
Станом на 01.01.2012 492351 118435 16188 3841 48166 678981
Надходження - 38727 23822 3358 253 9339 75499
Вибуття - (660) (244) (1245) (26) (3431) (5607)
Переоцiнка - 405 - - - - 405
Iншi змiни 38 (35) - (3) - -
Станом на 31.12.2012 530861 141977 18301 4065 54074 749278
Надходження -
Вибуття -
Переоцiнка -
Iншi змiни
Станом на
31.12.2013 604698 177988 24454 5095 61189 873424
Амортизацiя
Станом на 01.01.2012 - 230176 64570 11375 242 48166 356529
Нараховано за перiод - 21209 8668 745 393 9339 40354
Вибуття - (598,0) (183) (919) (22) (3431) (5153)
Дооцiнка зносу 404 - - - - 404
Iншi змiни
Станом на 31.12.2012 - 251191 73055 11201 2613 54074 392134
Нараховано за перiод - 25507 11168 1729 542 9080 48026
Вибуття - (2010) (303) (593) (70) (1967) (4943)
Дооцiнка зносу -
Станом на
31.12.2013 - 274688 83920 12337 3085 61187 435217

Балансова вартiсть
На 01 сiчня 2012 262175 53865 4813 1599 - 322452
На 31 грудня 2012 279670 68922 7100 1452 - 357144
На 31 грудня 2013 330010 94068 12117 2010 2 438207

14. Нематерiальнi активи
Права на знаки для товарiв i послуг Iншi нематерiальнi активи Створення нематерiальних активiв Разом

Первiсна вартiсть
Станом на 01.01.2012 - 694 - 694
Надходження - 154 - 154
Вибуття - (115) - (115)
Станом на 31.12.2012 733 - 733
Надходження - 592 - 592
Вибуття - (40) - (40)
Станом на 31.12.2013 1285 - 1285
Амортизацiя
Станом на 01.01.2012 - 423 - 423
Нараховано - 109 - 109
Вибуття - (115) - (115)
Станом на 31.12.2012 - 417 - 417
Нараховано - 298 - 298
Вибуття - (40) - (40)
Станом на 31.12.2013 675 675

Балансова вартiсть
На 01 сiчня 2012 - 271 - 271
На 31 грудня 2012 - 316 - 316
На 31 грудня 2013 - 610 - 610
15. Запаси
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Сировина й матерiали 11583 11030 12585
Будiвельнi матерiали 1295 822 488
Запаснi частини 342 97 94
Паливо 940 722 130
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 348 127 128
Товари 702 380 7
15210 13178 13432
16. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Торгова дебiторська заборгованiсть 84646 97308 151663
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (45213) (10404) (8960)
Торгова дебiторська заборгованiсть за мiнусом резерву 39433 86904 142703
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17816 40319 9705
57249 127223 152408
Компанiя не має жодних забезпечень понад заборгованiсть представлену в балансi.
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостей приблизно вiдповiдає їх балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.Станом на 31 грудня 2013р.(1) та 31 грудня 2012р.(2) аналiз по строках погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiї був наступним:
Не протермi-
нована та не уцiнена Протермi-
нована
(<12 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Разом
Торгова дебiторська заборгованiсть 47296 - 3738 15150 31124 97308
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 40319 - - - - 40319
(1) 87615 - 3738 15150 31124 137627
Не протермi-
нована та не уцiнена Протермi-
нована
(<12 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Разом
Торгова дебiторська заборгованiсть 41074 - 2333 7570 33669 84646
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17816 - - - - 17816
(2) 58890 - 2333 7570 33669 102462
Змiна резервiв сумнiвної заборгованостi представлено нижче:
2013 2012

Залишок на початок року (10404) (8960)
Нараховано резерву (42931) (23105)
Використано резерву 8122 21661
Залишок на кiнець року (45213) (10404)
17. Авансовi платежi
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Авансовi платежi за електроенергiю 6313 11578 8000
Iншi авансовi платежi 878 162 606
7191 11740 8606
18. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Грошовi кошти на рахунках в банках 58588 667 1842
Кошти в касi - - -
Грошовi документи - - -
58588 667 1842
19. Акцiонерний капiтал
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

НАК "Енергетична компанiя України" - 25% 7788 7788 7788
ТОВ "Енергетична Україна ТВ" – 50% 15575 15575 1557
Iншi фiзичнi та юридичнi особи - 25%. 7788 7788 7788
31151 31151 31151
Станом на дату балансу, Компанiя випустила 124.603.240 простих iменних акцiй номiналом 0,25грн. (2010: 134.551.360).
Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що вiдноситься на утримувачiв простих акцiй в обiгу впродовж року. Компанiя не має потенцiйних простих акцiй з ефектом пониження, якi можуть бути випущенi, а тому сума пониженого прибутку на акцiю дорiвнює сумi базового прибутку на акцiю.
2013 2012

Чистий прибуток за рiк, що вiдноситься на акцiонерiв 81581 50037
Середньозважена кiлькiсть акцiй, шт. 124603240 124603240
Базовий та понижений прибуток на одну акцiю, грн. 0,65 0,4
Виплаченi дивiденди:
2013 2012
Дивiденди за звичайними акцiями:
Остаточнi дивiденди за 2013 рiк: 15011 1347
15011 1347
Промiжнi дивiденди за 2013 рiк не виплачувалися. До рiчних зборiв акцiонерiв не було запропоновано дивiденди до виплати (станом на 31.12.2012 року не визнавалися зобов’язання).
20. Iншi компоненти капiталу
Фонд переоцiнки активiв Резервний фонд Фонд розвитку виробництва Iнший Додатковий капiтал Разом

Станом на 1 сiчня 2012 180723 1847 28817 4291 215678
Розподiл прибутку - 225 2920 - 3145
Переоцiнка необоротних активiв 1 - - - 1
Основнi засоби, що не увiйшли в статутний фонд - - - (1071) (1071)
Станом на 31 грудня 2012 180724 2072 31737 3220 217753
Розподiл прибутку - 2502 - - 2502
Iншi змiни - - - (1051) (1051)
Станом на 31 грудня 2013 180724 4574 31737 2169 219204
Резервний фонд та фонд розвитку виробництва поповнюються за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Компанiї. Фонд розвитку виробництва може використовуватися на модернiзацiю, ремонт та розширення виробництва Компанiї. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
Iнший додатковий капiтал складається з вартостi об’єктiв , якi не увiйшли до статутного капiталу i є державною або комунальною власнiстю, проте використовуються Компанiєю. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
21. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Вiдстрочена кредиторська заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 217324 241136 277245
Зобовязання з фiнансового лiзингу 844 282 -
218168 241418 277245
На 31.12.2013 року Компанiя облiковує довгострокову кредиторську заборгованiсть перед ДП "Енергоринок", справедлива вартiсть по якiй становить 217324 тис. грн. (на 31.12.2012р.: 241136 тис. грн., на 01.01.2012р.: 277245 тис. грн.).
22. Короткостроковi резерви
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Забезпечення виплат вiдпусток 603 605 837
603 605 837
Станом на 01.01.2012 837
Нараховано 1057
Випласено (1289)
Станом на 31.12.2012 605
Нараховано 1131
Випласено (1133)
Станом на 31.12.2013 603
23. Вiдсотковi кредити та позики
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Банкiвськi кредити
ПАТ "Ощадбанк" 22999 24920
АТ "Ерстебанк" 20000
Разом вiдсотковi кредити та позики 22999 24920 20000
24. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Торгова кредиторська заборгованiсть 1630 1286 9521
Заборгованiсть за електроенергiю перед ДП «Енергоринок» 4841 8377 11528
Заборгованiсть по заробiтнiй платi 6592 5673 7974
Заборгованiсть перед бюджетом 7024 7126 10781
Iншi поточнi зобов'язання 8163 5377 4775
28250 27839 44579
Балансова вартiсть торгової та iншої кредиторської заборгованостi до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
25. Аванси отриманi
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Аванси отриманi за електроенергiю 83338 61519 33649
Аванси отриманi за реактивну електроенергiю 140 100 77
Iншi аванси 4412 1768 19
87890 63387 33745
Балансова вартiсть отриманих авансiв до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
26. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
26.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi. У Компанiї немає суттєвої концентрацiї кредитного ризику.
26.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.
В наведенiй нижче таблицi представлено фiнансовi зобов'язання Компанiї в розрiзi видiв та термiнiв погашення станом на 31 грудня 2013р., 31 грудня 2012р. та 01 сiчня 2012р.:
31.12.2013 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - 47393 170775 218168
Вiдсотковi кредити та позики - - 22999 - 22999
Короткостроковi резерви 603 603
Зобов’язання з податку на прибуток 835 835
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 28250 - - 28250
Аванси отриманi - - 87890 - - 87890
- - 140577 47393 170775 358745
31.12.2012 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - 70643 170775 241418
Вiдсотковi кредити та позики - - 24920 - - 24920
Короткостроковi резерви - - 605 - - 605
Зобов’язання з податку на прибуток 1837 - - 1837
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 27839 - - 27839
Аванси отриманi - - 63387 - - 63387
- - 118588 70643 170775 360006
01.01.2012 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - 231648 45597 277245
Вiдсотковi кредити та позики - - 20000 - 20000
Короткостроковi резерви - - 837 - - 837
Зобов’язання з податку на прибуток 5020 5020
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 44579 - - 44579
Аванси отриманi - - 33745 - - 33745
- - 104181 231648 45597 381426

26.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2013р. та 31 грудня 2012р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.
Компанiя контролює капiтал використовуючи коефiцiєнт фiнансового важеля, що визначається як спiввiдношення чистої заборгованостi до капiталу та чистої заборгованостi. Компанiя включає до чистої заборгованостi вiдсотковi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть та iншу кредиторську заборгованiсть, аванси отриманi, довгострокову кредиторську заборгованiсть, короткостроковi та довгостроковi резерви, за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає всi складовi капiталу, а саме: акцiонерний капiтал, iншi компоненти капiталу, нерозподiлений прибуток.
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 218168 241418 277245
Вiдсотковi кредити та позики 22999 24920 20000
Короткостроковi резерви 603 605 837
Зобов’язання з податку на прибуток 835 1837 5020
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 28250 27839 44579
Аванси отриманi 87890 63387 33745
Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти (58588) (667) (1842)
Чиста заборгованiсть 300157 359339 379584

Капiтал 252958 187439 139819
Капiтал та чиста заборгованiсть 553115 546778 519403
Коефiцiєнт фiнансового важеля 0,54 0,65 0,73
27. Операцiї з пов'язаними сторонами
До складу пов'язаних сторiн Компанiї входять суб'єкти господарювання, якi контролюють Компанiю, суб'єкти господарювання, якi перебувають з Компанiєю пiд спiльним контролем, а також провiдний управлiнський персонал Компанiї.
Компанiї зв'язана з органами державної влади, оскiльки 25% акцiй Компанiї належить НАК "Енергетична компанiя України". Окрiм цього, контроль над дiяльнiстю компанiї здiйснює Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
Суб’єкт господарювання, зв'язаний з органами державної влади. Суттєвий вплив
ДП "Енергоринок" - державне пiдприємство, утворене державою в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, виступає оптовим постачальником на ринку електричної енергiї України та працює з ПАТ "Закарпаттяобленерго" на пiдставi договору на поставку електричної енергiї №4833/01 вiд 01.07.2008 року та 4834/01 вiд 02.07.2008 року.
Купiвля електроенергiї у ДП "Енергоринок" (згiдно з договором №4833/01 та 4834/01):
2013 2012

Придбання електроенергiї, тис.грн. 593679
Придбання електроенергiї, тис. кВт/год 2145
Залишок заборгованостi за куповану електроенергiю у ДП "Енергоринок" (згiдно з договором №4833/01 та №4834/01):
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Переплата за електроенергiю 6313 11578 8000
Поточна заборгованiсть за електроенергiю (367) - (2227)
(5946) 11578 (5773)
Також Компанiя облiковує реструктуризовану заборгованiсть вiдповiдно до договору про реструктуризацiю заборгованостi №8794/02 вiд 11.07.2012р., №8794/02 вiд 11.07.2012р., №8795/02 вiд11.07.2012р. Зокрема, у звiтному перiодi Компанiєю було погашено наступну заборгованiсть за договором реструктуризацiї:
2013 2012

Погашення основної суми боргу 24826 39261
Штрафнi санкцiї 2522 1800
27348 41061
Нижче наведена iнформацiя стосовно непогашеної частини реструктуризованої заборгованостi станом на кiнець кожного звiтного перiоду:
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

Довгострокова заборгованiсть 217324 241136 277245
Короткострокова заборгованiсть 4841 8377 11528
222165 249513 288733
Органи державної влади. Суттєвий вплив
НКРЕ - державний колегiальний орган, що здiйснює державне регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй, зокрема, формування цiнової i тарифної полiтики у сферах електроенергетики, затвердження iнвестицiйних програм для обленерго.
Зокрема, НКРЕ затверджує iнвестицiйнi програми для Компанiї. Нижче наведено обсяг затверджених iнвестицiй для компанiї на звiтнi перiоди:
2013 2012

Обсяг iнвестицiй 115751 101589
Порiвняно з 2012 роком вiдбулося збiльшення обсягу програми на 14162 тис. грн. Основна увага в iнвестицiйнiй програмi 2013р. була придiлена виконанню наступних заходiв:
- технiчний розвиток (переозброєння), модернiзацiя та будiвництво електричних мереж та обладнання – 95087 тис. грн;
- заходи, спрямованi на зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергiї – 10268 тис. грн;
- впровадження та розвиток АСДТК – 1439 тис. грн.;
- впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй – 2634 тис. грн.;
- впровадження та розвиток систем зв’язку – 1868 тис. грн..;
- модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки – 3966 тис. грн..;
- iнше – 489 тис. грн
Суб’єкт господарювання, зв'язаний з органами державної влади. Спiльний контроль
НАК "Енергетична компанiя України" витупає акцiонером Компанiї iз часткою в акцiонерному капiталi 25% (31.12.2013р.). Компанiя не здiйснювала господарських операцiй iз НАК "Енергетична компанiя України". Також Компанiя не облiковує жодних заборгованостей iз НАК "Енергетична компанiя України".
Операцiї з управлiнським персоналом
Компанiя не надавала опцiонiв на придбання акцiй керiвництву Компанiї та не виплачувала пенсiй нинiшнiм або колишнiм директорам Компанiї.
Умови угод iз зв’язаними сторонами
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних умовам на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безвiдсотковими, та оплата по ним проводиться грошовими коштами. Компанiєю не було отримано (надано) нiяких забезпечень або гарантiй по вiдношенню до дебiторської або кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року Компанiя не фiксувала знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов’язаних сторiн. Така оцiнка проводиться щорiчно та включає аналiз фiнансового становища пов’язаної сторони та ринку на якому вона функцiонує.
28. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.
-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Немає Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 2
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 34

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Не створено
Інші (запишіть) Не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди встановлено у Положеннi "Про Наглядову раду"

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Членом Наглядової ради може бути особа, якiй це не заборонено чинним законодавством. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Вiдсутнiй.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
Територія за КОАТУУ 2124884801
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 2869
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Головна, 57, с. Онокывцы, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89412
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 316 610 0
первісна вартість 1001 733 1285 0
накопичена амортизація 1002 417 675 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 33131 20868 0
Основні засоби: 1010 357144 438207 0
первісна вартість 1011 749278 873424 0
знос 1012 392134 435217 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 26 27 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 4020 13753 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 394637 473465 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 13178 15210 0
Виробничі запаси 1101 12798 14508 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 380 702 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 86904 39433 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

11740

7191

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28611 1714 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 667 58588 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 667 58588 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 11708 16102 0
Усього за розділом II 1195 152808 138238 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 547445 611703 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31151 31151 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 180724 180724 0
Додатковий капітал 1410 34957 33906 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 2072 4574 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -61465 2603 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 187439 252958 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 241418 218168 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 241418 218168 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 24920 22999 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 8627 5823 0
за товари, роботи, послуги 1615 1286 1630 0
за розрахунками з бюджетом 1620 7126 7036 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1836 835 0
за розрахунками зі страхування 1625 2977 3465 0
за розрахунками з оплати праці 1630 5673 6592 0
за одержаними авансами 1635 63387 87890 0
за розрахунками з учасниками 1640 415 710 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 605 603 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3572 3829 0
Усього за розділом IІІ 1695 118588 140577 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 547445 611703 0

Примітки Станом на 31.12.2013 року товариство мало основних засобiв на 438207 тис грн. за залишковою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду склала 39433 тис. грн. Власний капiтал складає 252958 тис.грн., статутний капiтал - 31151 тис. грн., резервний капiтал - 4574 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 933736 850242
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 806934 ) ( 742083 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

126802

108159
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 37907 20604
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 23494 ) ( 23885 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 56434 ) ( 44442 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

84781

60436
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 72 99
Інші доходи 2240 5270 5096
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1845 ) ( 1464 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2739 ) ( 527 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

85539

63640
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3958 -13603
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

81581

50037
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 1
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 81581 50038

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 579563 546962
Витрати на оплату праці 2505 141930 121710
Відрахування на соціальні заходи 2510 50723 43490
Амортизація 2515 48324 40463
Інші операційні витрати 2520 62452 55918
Разом 2550 882992 808543

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 124603240 124603240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 124603240 124603240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.65 0.40
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.65 0.40
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Сума чистого прибутку за 2013 р. склала 81581 тис.грн, що на 31544 тис.грн. бiльше за попереднiй перiод.
Середньорiчна та скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод склала 124603240 шт. Чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод склав 0,65 грн. за попереднiй 0,4 грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1058323

1007809
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2641 2317
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 87890 63387
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 128 275
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 6474 9075
Надходження від операційної оренди 3040 71 45
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 71494 48352
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 701475 )

( 666861 )
Праці 3105 ( 115293 ) ( 101980 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 55491 ) ( 48878 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 90211 ) ( 85084 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 14692 ) ( 16379 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 53393 ) ( 49311 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 22126 ) ( 19394 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 7191 ) ( 11740 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1816 ) ( 1023 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 44419 ) ( 56900 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 211125 158794
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 23 436
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 72 99
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 200812 11
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 131279 ) ( 86515 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 173800 ) ( 27036 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 2060 ) ( 9565 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -106232 -122570
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 410610 155870
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -412531 -150950
Сплату дивідендів 3355 ( 14704 ) ( 1326 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1845 ) ( 1442 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 1502 ) ( 290 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 27348 ) ( 39260 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -47320 -37398
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 57573 -1174
Залишок коштів на початок року 3405 667 1842
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 348 -1
Залишок коштів на кінець року 3415 58588 667

Примітки Рух грошових коштiв у 2013 по пiдприємству здiйснювався у результатi операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової дiяльностi.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Товариство обрало пiдготовку звiтностi про рух грошових коштiв за прямим методом.
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 31151 0 215681 2072 -61465 0 0 187439
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 31151 0 215681 2072 -61465 0 0 187439
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 81581 0 0 81581
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -15011 0 0 -15011
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 2502 -2502 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -1051 0 0 0 0 -1051
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -1051 2502 64068 0 0 65519
Залишок на кінець року 4300 31151 0 214630 4574 2603 0 0 252958

Примітки Власний капiтал товариства на кiнець звiтного перiоду склав 252958 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.