Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131529
4. Місцезнаходження
Закарпатська , Ужгородський, 89412, с.Онокiвцi, вул.Головна, 57
5. Міжміський код, телефон та факс
03122 3-44-45 3-43-84
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 80   28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 30.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi тому, що товариство участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року не приймало.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря незаповнена у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що рейтингова оцiнка не проводилась.
Iнформацiю про органи управлiння емiтента незаповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
В пунктi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй " iнформацiю про фiзичну особу засновника незаповнено тому, що засновник фiзична особа вiдсутня. Засновником на момент створення товариства була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, частка якого складала 100%.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента незаповнено фiзичнi особи - фiзичних осiб якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй у товариства не має
Iнформацiя про облiгацiї емiтента незаповнено - випуск облiгацiй не проводився.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв незаповнено - випуск боргових цiнних паперiв не проводився.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi протягом звiтного перiоду незаповнено тому, що випуск iнших цiнних паперiв товариством не проводився.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного прiоду незаповнено тому, що викуп не проводився.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери незаповнено - випуск не проводився.
Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не було, тому звiт вiдсутнiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №662774
3. Дата проведення державної реєстрації
30.10.1998
4. Територія (область)
Закарпатська
5. Статутний капітал (грн)
31150810
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2829
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.11 Виробництво електроенергiї
35.12 Передача електроенергiї
10. Органи управління підприємства
- Вищий орган Товариства-Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
2) МФО банку
312356
3) поточний рахунок
26000301008400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
5) МФО банку
312356
6) поточний рахунок
26000301008400

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виробництво електричної енергiї Серiя АГ №500336 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами Серiя АГ №500337 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом Серiя АГ №500338 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом Серiя АЕ №179918 29.10.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики 17.10.2017
Опис Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України 24654479 01001Україна м.Київ вул.Хрещатик, 30 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петров Вiктор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння – перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.11.2012 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №25/2012 вiд 30.11.2012р.
Попереднi посади:
виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
перший заступник генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
заступник голови правлiння – перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго»;
перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго»;
заступник директора заводу з матерiально - технiчного забезпечення ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь»;
перший заступник директора заводу ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь»;
головний спецiалiст з енергозабезпечення управлiння головного енергетика ВАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь».
Стаж роботи - 26 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з контрактом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших
пiдприємствах посад протягом 2014 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлак Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - директор з енергозбуту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р. Попереднi посади: електрослюсар Черкаської ТЕЦ;
ел.монтер з експлуатацiї розподiльчих мереж Виноградiвського РЕМ;
диспетчер ОДГ Виноградiвського РЕМ;
майстер в/д з ремонту розподiльчих мереж II ст. складностi II групи. Виноградiвського РЕМ;
виконуючий обов'язки начальника Виноградiвського РЕМ;
начальник Виноградiвського РЕМ;
в.о. першого заступника директора з енергозбутової роботи та економiчних питань ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго";
директор з енергозбуту ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго";
технiчний директор ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 28 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2014 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онисько Ольга Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - начальник вiддiлу енергоринку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р. Попереднi посади:
технiк Закарпатського комплексного вiддiлу Укрмедремпроекту
iнженер, iнженер I категорiї Закарпатського комплексного вiддiлу Укрмедремпроекту
провiдний iнженер ЗАТ "НВП "Медiнжсервiс"
iнженер I категорiї Управлiння охорони здоров'я Закарпатської ОДА
економiст I категорiї Управлiння охорони здоров'я Закарпатської ОДА
економiст II категорiї планово - економiчного вiддiлу ДА ЕК "Закарпаттяобленерго"
керiвник групи по роботi з енергоринком
економiст I категорiї - керiвник групи енергоринку ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"
начальник вiддiлу енергоринку ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 35 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Як член дирекцiї має повноваження та виконує обов'язки колегiально у складi дирекцiї, вiдповiдно до Статуту Товариства, та положення "Про Виконавчий орган Товариства". Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2014 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинюк Артем Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2012 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №5/2012 вiд 22 травня 2012р. Попереднi посади:
директор з енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго»;
заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ВАТ «Полтаваобленерго»;
директор Криворiзьких мiських електричних мереж ВАТ «ЕК «Днiпрообленерго»;
виконуючий обов’язки директора пiдприємства Криворiзьких мiських електричних мереж ВАТ «ЕК «Днiпрообленерго»;
заступник директора зi збуту енергiї Днiпропетровського мiського вiддiлення енергозбуту Днiпропетровських мiських електричних мереж ВАТ «ЕК «Днiпрообленерго»;
начальник сектору аналiзу та моделювання бiзнес процесу ВАТ «ЕК « Днiпрообленерго»;
провiдний iнженер вiддiлу енергетичних обстежень ТОВ «Укренергоконсалтiнг»;
провiдний iнженер в управлiннi органiзацiї збутової дiяльностi ТОВ «Укренергоконсалтiнг»;
аналiтик вiддiлу захисту продаж ВАТ, а з 25.02.2004 – ЗАТ «А.Е.С.Київобленерго»;
провiдний iнженер служби облiку електроенергiї ВАТ «А.Е.С.Київобленерго»;
iнженер I категорiї служби облiку електроенергiї ВАТ «Київобленерго», а з 28.12.2001 - ВАТ «А.Е.С.Київобленерго»;
iнженер II категорiї служби релейного захисту i автоматики ВАТ «Київобленерго»;
iнженер служби релейного захисту i автоматики ДАЕК «Київобленерго».
Стаж роботи - 16 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2014 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чийпеш Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - заступник директора з iнвестицiй та технiчного забезпечення виробництва- начальник вiддiлу матерiально – технiчного постачання
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.01.2013 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №1/2013 вiд 30 сiчня 2013 року.
Попереднi посади:
- заступник директора з iнвестицiй та технiчного забезпечення виробництва - начальник вiддiлу матерiально – технiчного постачання ПАТ „Закарпаттяобленерго”;
- в.о. заступника директора з iнвестицiй та технiчного забезпечення виробництва - начальник вiддiлу матерiально – технiчного постачання ПАТ „Закарпаттяобленерго”;
- директор ТзОВ „IСI Україна - Енергетика”;
- генеральний директор ТзОВ „Торговий дiм „Енергобудсервiс”;
- спецiалiст по продажам ТзОВ „IСI Україна”;
- головний економiст – фiнансист з кадрового резерву вiддiлу аналiзу оподаткування експортно – iмпортних операцiй управлiння аналiзу i прогнозу впливу податкової полiтики на економiчний розвиток Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України;
- провiдний економiст – фiнансист вiддiлу аналiзу оподаткування експортно – iмпортних операцiй управлiння аналiзу i прогнозу впливу податкової полiтики на економiчний розвиток Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України;
- провiдний економiст – фiнансист вiддiлу iнструментiв митно - тарифної полiтики управлiння митно – тарифної полiтики Мiнiстерства економiки.
Стаж роботи - 15 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Як член дирекцiї має повноваження та виконує обов'язки колегiально у складi дирекцiї, вiдповiдно до Статуту Товариства, та положення "Про Виконавчий орган Товариства". Винагороду за звiтнiй период виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2014 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї-Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ванюшкiн Олег Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду Члена дирекцiї згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р., на посаду головного бухгалтера згiдно наказу голови правлiння №282/ВК вiд 14.12.2004р.
Попереднi посади:
заступник головного бухгалтера ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго";
бухгалтер бухгалтерiї ДАЕК "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 22 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2014 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попов Сергiй Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент НАК «Енергетична компанiя України»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р.
Попереднi посади:
- вiце-президент НАК «Енергетична компанiя України»;
- генеральний директор ВАТ «Центренерго».
Стаж роботи - 37 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Наглядову раду Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, згiдно положення "Про Наглядову раду ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 5-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно.
В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду вiце-президента НАК «Енергетична компанiя України» (адреса: м.Київ, вул.Хрещатик, 34).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної коммiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 32984271 -
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2012 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №22 вiд 17.04.2012р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради-секретар
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Череднiченко Олександр Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Аструм-Т"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р. Попереднi посади:
директор ТОВ «Iнтершарм»;
директор ТОВ «Нiко i К»;
директор ТОВ «Аструм-Т».
Стаж роботи - 25 рокiв.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Наглядову раду Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, згiдно положення "Про Наглядову раду ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 5-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду директора ТОВ «Аструм-Т» (адреса: м.Київ, вул.Василькiвська, 1).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тиннй Iгор Владиславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р., головою Наглядової ради обрано вiд 15.05.2013р. протокол Наглядової ради №15/05/2013.
Попереднi посади:
директор ТОВ «Енергетична Україна ТВ»;
виконавчий Директор ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс»;
директор ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив»;
директор ТОВ «Гарант-Iнвестментс»;
заступник директора ТОВ «ЗАТ Газ-Мдс».
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж роботи - 22 роки. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Головним обов'язком членiв Наглядової ради є контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист iнтересiв акцiонерiв Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Зборiв Товариства. За виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради, згiдно положення "Про Наглядову раду ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 10-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду директора ТОВ «Енергетична Україна ТВ» (адреса: м.Київ, вул.Щорса, 32-А, оф.1).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- HE295113 -
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пермякова Олена Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р.
Стаж роботи - 21 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Попереднi посади - директор ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив».
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду директора ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив» (адреса: вул., Щорса, 32А, оф.1).
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Наглядову раду Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, згiдно положення "Про Наглядову раду ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 5-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- HE295073 -
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №23 вiд 30.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинов Ярослав Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2012 3 (три) роки
9) Опис
Призначено членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №22 вiд 17.04.2012р. Головою Ревiзiйної комiсiї призначено 15 травня 2013 року (протокол Ревiзiйної комiсiї №15/05/2013 вiд 15.05.2013р.).
Попереднi посади:
заступник директора ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив»;
експерт-оцiнювач ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив».
Стаж роботи - 9 рокiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариствау i у своїй дiяльностi керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю" та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
За виконання обов'язкiв Гоови Ревiзiйної комiсiї , згiдно положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 6-ти мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно.В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду заступника директора ТОВ «Центр економiчних iнiцiатив» (адреса: вул., Щорса, 32А, оф.1).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Правдивий Олег Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрист ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2012 3 (три) роки
9) Опис
Призначено членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв,протокол №22 вiд 17.04.2012р.
Попереднi посади: юрист ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс».
Стаж роботи - 8 рокiв.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв.
За виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї , згiдно положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 4-х мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду юриста ТОВ «Ай Вi Тi Iнвестментс». (адреса: м.Київ).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вдовенко Василь Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ «Iнтершарм»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.04.2012 3 (три) роки
9) Опис
Призначено членом Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №22 вiд 17.04.2012р.
Попереднi посади:
генеральний директор ТОВ «Iнтершарм»;
головний бухгалтер ПП «Абсолют-Холдiнг».
Стаж роботи - 40 рокiв.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв.
За виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї , згiдно положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Закарпаттяобленерго" виплачується винагорода в розмiрi 4-х мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду генерального директора ТОВ «Iнтершарм». (адреса: м. Київ, вул. Василькiвська, 1).
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Петров Вiктор Володимирович - - - 0 0 0 0 0 0
Член дирекцiї Бiлак Олександр Олександрович - - - 3000 0.00240000000 3000 0 0 0
Член дирекцiї Онисько Ольга Iванiвна - - - 10 0.00000800000 10 0 0 0
Член дирекцiї Мартинюк Артем Андрiйович - - - 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член дирекцiї-Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенiйович - - - 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Попов Сергiй Андрiйович - - - 0 0.00001000000 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" - 32984271 - 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) - HE295113 - 9647492 7.74 9647492 0 0 0
Член наглядової ради Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) - HE295073 - 12383000 9.94 12383000 0 0 0
Голова наглядової ради Тинний Iгор Владиславович - - - 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Пермякова Олена Володимирiвна - - - 0 0 0 0 0 0
Член дирекцiї Чийпеша Олександра Iвановича - - - 0 0 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Мартинов Ярослав Леонiдович - - - 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Правдивий Олег Олександрович - - - 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Вдовенко Василь Андрiйович - - - 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Череднiченко Олександро Григорович - - - 0 0 0 0 0 0
Усього 22033504 17.68 22033504 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Енергетична Україна ТВ" 33058749 01133 м. Київ Київ м.Київ вул.Щорса, 32-А, оф.1 15.02.2012 62301621 50.00000000000 62301621 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 62301621 50.00 62301621 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів** 94.90
Опис Перелiк питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв вiд 29 квiтня 2014 року:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови i Секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
3. Розгляд звiту Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв його дiяльностi на 2014 рiк.
4. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рiк.
5. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рiк.
7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2013 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2013 роцi.
8. Внесення змiн до статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
9. Скасування, затвердження внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяобленерго», внесення змiн до внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
11. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв чи трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго».
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго».
15. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
16. Про виконання зобов’язань, передбачених договором купiвлi-продажу акцiй, укладеним покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакета акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо доповнення перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило.
Результат розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати Голову, Секретаря та затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рiк.
Визначити основнi напрямки дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2014 рiк:
1) виробництво, постачання та передача електричної енергiї та здiйснення iнших статутних видiв дiяльностi;
2) виконання схвалених НКРЕ «Програми iнвестицiйного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2014 рiк» та «Програми iнвестицiйного розвитку Теребле-Рiкської ГЕС на 2014 рiк», зокрема:
- розвиток ГЕС;
- будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання;
- здiйснення заходiв зi зниження нетехнiчних витрат електроенергiї;
- впровадження та розвиток автоматизованої системи диспетчерського технологiчного керування;
- впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй;
- впровадження та розвиток систем зв’язку;
модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки».
З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рiк.
З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово – господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рiк.
З шостого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2013 рiк.
З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення:
Чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2013 роцi, спрямувати:
на виплату дивiдендiв - 30%;
до резервного капiталу - 5%;
на покриття збиткiв минулих рокiв - 65%.
Встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 0,1964178459564936 гривень.
З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення:
Не вносити змiни до статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Не скасовувати, не затверджувати внутрiшнi документи ПАТ «Закарпаттяобленерго» та не вносити змiни до внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З десятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Не припиняти повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Не обирати членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З дванадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Не затверджувати новi умови цивiльно-правових договорiв чи трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З тринадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Не припиняти повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Не обирати членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Попередньо схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
- договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання (купiвля-продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, надання та отримання поворотної фiнансової допомоги, отримання кредитiв, передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину;
- договорiв (контактiв, угод), предметом яких є реструктуризацiя заборгованостi, граничною сукупною вартiстю 280 000 000,00 (двiстi вiсiмдесят мiльйонiв) гривень.
Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Дирекцiєю та/або Наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пiдпунктами 15.1.1. – 15.1.2. пункту 15.1. цього рiшення.
Встановити, що ПАТ «Закарпаттяобленерго» має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 15.1.1. – 15.1.2. пункту 15.1. цього рiшення правочини (в тому числi доповнювати, змiнювати, розривати укладенi на виконання цього рiшення договори (контракти, угоди)), тiльки за умови затвердження Наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» проекту вiдповiдного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо).
Надати Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» право визначати особу, уповноважену на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на виконання цього рiшення вiд iменi ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Зобов’язати Генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго» на наступних чергових загальних зборах акцiонерiв надати акцiонерам звiт про вчиненi ПАТ «Закарпаттяобленерго» значнi правочини на виконання цього рiшення».
З шiстнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Визнати, що виконання умов договору № КПП-594 вiд 13.02.2012 купiвлi-продажу пакета акцiй публiчного акцiонерного товариства «Закарпаттяобленерго» за конкурсом вiдбувається належним чином.9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 30065500 0.000 24474300 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.24128987 0.000 0.1964 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 23899653.48 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 16.04.2015 10.06.2014
Дата виплати дивідендів 08.10.2015 29.09.2014
Опис За результатами перiоду, що передував звiтному, загальними зборами акцiонерiв 29.04.2014р. (Протокол №24) було прийнято рiшення - 30% з чистого прибутку отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2013 роцi спрямувати на виплату дивiдендiв та встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 0,1964 гривень.
Наглядовою радою товариства прийнято рiшення:
1. Визначити 10 червня 2014 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2013 роцi у розмiрi, визначеному загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 29.04.2014 року, а саме: 0,1964 грн. на одну просту акцiю.
2. Виплату дивiдендiв акцiонерам товариства здiйснити у строк з 13 червня 2014 року до 29 вересня 2014 року.
3. Виплату дивiдендiв здiйснити в порядку, передбаченому чинним законодавством, а саме:
- ПАТ «Закарпаттяобленерго» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивiденди Центральному депозитарiю цiнних паперiв на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках;
- Центральний депозитарiй переказує отриманнi вiд ПАТ «Закарпаттяобленерго» кошти на рахунки депозитарних установ та депозитарiїв-кореспондентiв з метою їх подальшого переказу власникам цiнних паперiв;
- депозитарна установа, в якiй акцiонер ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiдкрив власний рахунок в цiнних паперах, згiдно з умовами укладеного мiж акцiонером (депонентом) i вiдповiдною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах виплачує дивiденди такому акцiонеру.

За звiтний перiод загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. (Протокол №25) було прийнято рiшення - 50% з чистого прибутку отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2014 роцi спрямувати на виплату дивiдендiв та встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 0,24128987 гривень.
Наглядовою радою товариства прийнято рiшення:
1. Визначити 16 квiтня 2015 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2014 роцi у розмiрi, визначеному загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 08.04.2015 року, а саме: 0,24128987 грн. на одну просту акцiю.
2. Виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства здiйснити у строк з 20 квiтня 2015 року до 08 жовтня 2015 року.
3. Виплату дивiдендiв здiйснити в наступному порядку:
- акцiонер надає iнформацiю ПАТ «Закарпаттяобленерго» про власний рахунок в цiнних паперах, вiдкритий у депозитарнiй установi;
- ПАТ «Закарпаттяобленерго» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивiденди Центральному депозитарiю цiнних паперiв на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках;
- Центральний депозитарiй переказує отриманнi вiд ПАТ «Закарпаттяобленерго» кошти на рахунки депозитарних установ та депозитарiїв-кореспондентiв з метою їх подальшого переказу власникам цiнних паперiв;
- депозитарна установа, в якiй акцiонер ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiдкрив власний рахунок в цiнних паперах, згiдно з умовами укладеного мiж акцiонером (депонентом) i вiдповiдною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах виплачує дивiденди такому акцiонеру.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмежееною вiдповiдальнiстю ""Балтiк Фiнанс Груп"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 39797165
Місцезнаходження 79012 Україна Львівська Львiвський м.Львiв вул.Сахарова, 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №533838
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010
Міжміський код та телефон (0322) 2948808
Факс (0322) 2948808
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно договору №2-Е вiд 27.07.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ "Закарпаттяобленерго" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, i iншi операцiї з цiнними паперами згiдно договору №Е-1035 вiд 06.08.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33360313
Місцезнаходження 89600 Україна Закарпатська Мукачiвський м. Мукачево вул. Валенберга 29/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Сертифiкат А005892
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.01.2005
Міжміський код та телефон (03131) 3-23-53
Факс (03131) 3-23-53
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторськi послуги наданi згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31113488
Місцезнаходження 04112 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Дегтярiвська, 48, офiс 708
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №469770
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2009
Міжміський код та телефон (044) 374-03-25
Факс (044) 374-03-26
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис ПрАТ "СГ"Ю.БI.АЙ" надає страховi послуги згiдно укладених договорiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.05.2011 20/07/1/11 Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР UA4000080790 Документарні іменні 0.250 124603240 31150810.000 100.000000000000
Опис 06.05.2011 року свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй замiнено у зв'язку iз змiною назви ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" на ПАТ "Закарпаттяобленерго". Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня. Додаткова емiсiя не проводилася.
 

XI. Опис бізнесу

Згiдно з Указом президента України вiд 4 квiтня 1995р. №282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України", наказом Мiнекономiки України вiд 14.06.1995р. №75 "Про внесення змiн та доповнень до перелiкiв пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї та графiкiв її проведення" Закарпатське обласне пiдприємство електричних мереж мереж було перетворене шляхом корпоратизацiї у ДАЕК "Закарпаттяобленерго". Випуск акцiй товариства зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв України свiдотством №565/1/95 вiд 14 грудня 1995р. Загальними зборами, якi вiдбувалися 7 жовтня 1998р. Було прийнято рiшення змiнити назву ДАЕК "Закарпаттяобленерго" на ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго". 23.03.2011 року на чергових загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнено найменування товариства на публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго". Статут ПАТ "Закарпаттяобленерго" зареєстровано в новiй редакцiї 13.04.2011 року у виконавчому комiтетi Ужгородської мiської ради Закарпатської областi. 13.02.2012 року вiдбувся конкурс з продажу 50% акцiй товариства, переможцем якого стала компанiя ТОВ "Енергетична Україна ТВ". 26.11.2014 року на Українськiй мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi продано 25% акцiй товариства.
Статутний фонд компанiї складає 31150810 гривень, що становить 124603240 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень.
ПАТ "Закарпаттяобленерго" забезпечує постачання електричної енергiї споживачам, що знаходиться на територiї Закарпатської областi, яка розташована на Заходi України на кордонi з Польшею, Словаччиною, Угорщиною та Румунiєю.
Через електромережi 110-35 кВ здiйснюється переток електроенергiї мiж сусiднiми Львiвською та Iвано-Франкiвською областями.
 
До складу ПАТ "Закарпаттяобленерго" входять:
15 районiв електромереж:
- Берегiвський РЕМ (м. Берегово. вул. Петефi, 35);
- В. Березнянський РЕМ (смт. В. Березний, вул. Комарова, 2);
- Виноградiвський РЕМ (м. Виноградiв, вул. I. Франка, 82);
- Воловецький РЕМ (смт. Воловець, вул. Зарiчна, 2);
- Iршавський РЕМ (Iршава, вул. Ленiна. 45);
- Мiжгiрський РЕМ (м. Мiжгiр'я, вул. Ромки Донського, 18);
- Мукачiвський МРЕМ (м. Мукачево, вул. Львiвська, 32);
- Мукачiвський РЕМ (м. Мукачево, вул. Берегiвська, 122);
- Перечинський РЕМ (смт. Перечни, вул. Будiвельникiв. 2);
- Рахiвський РЕМ (м. Рахiв, вул. Миру. 226);
- Свалявський РЕМ (м. Свалява. вул. Лакоти, 2);
- Тячiвський РЕМ (м. Тячiв. вул. Матросова, 10);
- Ужгородський МРЕМ (входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС ) - м. Ужгород. вул.Електрозаводська,4;
- Ужгородський РЕМ (м. Ужгород, вул. Тiмiрязєва. 17);
- Хустський РЕМ (Хустський р-н. с. Н. Бистрий),
- Теребле-Рiкська ГЕС (Хустський р-н. с. Н. Бистрий),
та наступнi структурнi пiдроздiли:
- Управлiння
- Юридичний вiддiл
- Вiддiл кадрiв
- Служба лiнiй
- Служба релейного захисту i автоматики
- Служба засобiв диспетчерського i технологiчного управлiння
- Служба iзоляцiї i захисту вiд перенапруги
- Служба пiдстанцiй ( 35 кВ i вище)
- Оперативно-диспетчерська служба
- Виробничо-технiчний вiддiл
- Вiддiл розподiльчих мереж
- Служба охорони працi
- Служба технiчного нагляду та iнспектування
- Вiддiл бюджетного планування
- Вiддiл тарифної полiтики
- Вiддiл працi та зарплати
- Вiддiл цiнних паперiв
- Бухгалтерiя
- Iнспекцiя нагляду за режимами споживання електроенергiї енергозбуту
- Вiддiл балансiв i норм ТВЕ енергозбуту
- Виробничо-технiчний вiддiл енергозбуту
- Маркетингово-аналiтичний вiддiл енергозбуту
- Служба приладiв облiку i метрологiї енергозбуту
- Вiддiл по роботi з юридичними споживачами енергозбуту
- Вiддiл по роботi з побутовими споживачами енергозбуту
- Вiддiл розподiлу та контролю за режимами споживання енергозбуту
- Вiддiл по роботi з оптовим ринком електроенергiї енергозбуту
- Вiддiл аудиту технологiй енергозбуту
- Iнформацiйно-консультацiйний центр
- Вiддiл капiтального будiвництва
- Цех з ремонту устаткування
- Вiддiл матерiально-технiчного постачання
- Служба iнформацiйних технологiй
- Навчально-курсовий комбiнат
- Група господарського обслуговування
- Медичний пункт
- База вiдпочинку „Енергетик”
- Служба механiзацiї i транспорту
- Служба внутрiшньої та економiчної безпеки
- Сервiсний центр (стоврено у звiтному перiодi)
Дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв товариство немає.
 
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу товариства склала 2795 осiб, облiкова чисельнiсть - 2900 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 49 осiб, за сумiсництвом працювала 1 особа. Працюючих на умовах неповного робочого часу за звiтний перiод не було.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв склав 143482 тис. грн, а всього персоналу 145332,7 тис.грн.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв вiдносно до попереднього року зрiс на 5,6%, а всього персоналу на 5%.
Одним iз напрямкiв кадрової полiтики товариства є запобiгання плинностi кадрiв, забезпечення висококвалiфiкованими спецiалiстами, фахiвцями, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.
Плиннiсть кадрiв у 2014 роцi склала 2,3%, що на 0,2% меньше за попереднiй перiод.
Для зменшення плинностi кадрiв у товариствi було вжито заходiв з впровадження ефективної системи оплати та стимулювання працi, своєчасно виплачувалася заробiтна плата, проводився систематичний аналiз причин плинностi кадрiв, вивчався обiг кадрiв, визначався напрям подальшого кар’єрного, професiйного розвитку та пiдготовки персоналу, постiйно проводиться пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, у тому числi функцiональне навчання працiвникiв (iз залученням до навчального процесу професiоналiв, якi працюють у товариствi), покращувалися умови працi; здiйснювалося транспортне забезпечення працiвникiв до мiсця роботи та у зворотному напрямку, працiвники товариства активно залучалися до участi у спортивних змаганнях, змаганнях з професiйної майстерностi.
Для покращення роботи товариства, оновлення кадрiв проведенi кадровi змiни в багатьох структурних пiдроздiлах, проводилась також робота по змiцненню керiвних кадрiв структурних одиниць, створювалися умови для самореалiзацiї потенцiалу молодих працiвникiв.
З метою оцiнки дiлових та професiйних якостей персоналу, виконання ними посадових обов’язкiв, пiдвищення ефективностi дiяльностi працiвникiв проводиться атестацiя керiвникiв та спецiалiстiв товариства на вiдповiднiсть займанiй посадi, визначення рiвня їх квалiфiкацiї для присвоєння квалiфiкацiйної категорiї, подальшого покращення добору i розмiщення кадрiв.
Так, за 2014 рiк атестовано 477 чоловiк, з них:
керiвникiв – 16 чол. , спецiалiстiв - 461 чол.
За результатами атестацiї 2014 року :
- всi працiвники, що пiдлягали атестацiї, пiдтвердили свою вiдповiднiсть займанiй посадi.
- присвоєно чергову квалiфiкацiйну категорiю та пiдвищено посадовi оклади - 25 спецiалiстам.
- рекомендовано i переведено на вищу або керiвну посаду - 2 чол.
Кадрова програма товариства направлена на забезпечення молодими спецiалiстами як апарату управлiння так i виробничих пiдроздiлiв. Ведеться робота з пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв та робiтникiв безпосередньо на виробництвi, шляхом участi у тематичних семiнарах та проводится перепiдготовка в навчальних закладах рiзних типiв. За звiтний перiод пiдвищили квалiфiкацiю 368 осiб, у т.ч. - при навчально курсовому комбiнатi ПАТ "Закарпаттяобленерго" - 362 осiб, при СНЗ Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi - 6 особи. Пiдготовлено (перепiдготовлено) у Закарпатському центрi пiдготовки та перепiдготовки кадрiв 48 осiб.
 
Товариство не належить до жодних об’єднань пiдприємств.
 
Протягом звiтного року товариство не проводило спiльну дiяльнiсть.
 
Пропозицiй з боку третiх осiб, щодо реорганiзацiї не надходило.
 
Облiкова полiтику товариства побудовано вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi, чинних МСФЗ та МСБО. Господарськi операцiї вiдображають у облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi. Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ. Пiдприємство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку основних засобiв який вiдображений в МСБО 16. Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу (термiн служби бiльше 365 днiв), оцiнюється за його справедливою вартiстю. Справедливою вартiстю об'єктiв основних засобiв вважається iсторична вартiсть. Iсторичну вартiсть вважати за доцiльну собiвартiсть на дату переходу на МСФЗ. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єктiв до складу основних засобiв 2500,00 грн. Значення лiквiдної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - метод зменшення залишку, за нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв. При продажу об'єктiв основних засобiв, переводити такi об'єкти у запаси за їх балансовою вартiстю. Кошти вiд продажу таких активiв визначаються як дохiд вiдповiдно МСБО 18 "Дохiд" Знецiнення активiв: Кориснiсть активiв зменшується, коли балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваних вiдшкодувань. Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає МСБО 2 Запаси облiковуються по групах: o виробничi запаси; o незавершене виробництво; o готова продукцiя; o товари. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбаних запасiв та iнших витрат, пов'язаних з їх придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загально виробничих витрат. Незавершене виробництво i готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по фактичнiй собiвартостi.
 
Компанiя здiйснює такi основнi види дiяльностi:
1.Передача та постачання електричної енергiї споживачам.
2.Виробiток електроенергiї власними ГЕС.
У 2014 роцi за основними видами дiяльностi компанiя мала такi економiчнi показники:
1.Постачання електроенергiї (корисний вiдпуск), млн.кВт год - 1746,762
2.Виробiток електроенергiї власними ГЕС (вiдпуск з шин), млн.кВт год - 97,099
Компанiя є монополiстом з постачання електричної енергiї на територiї областi, здiйснює передачу та постачання електричної енергiї
яку закуповує по оптовим цiнам у Державного пiдприємства "Енергоринок". Станом на 31.12.2014р. в компанiї нараховувалося 18996 юридичних споживачiв електроенергiї з них найбiльшi - ТОВ "ЕНО-Меблi ЛТД", Водоканал м.Ужгород, Водоканал м.Мукачево, ТОВ "Джебiл Сьоркiт Юкрейн Лiмiтед", ТОВ "Гроклiн-Карпати", ТОВ "Енран ЗЛК", Перечинський лiсохiмкомбiнат, ВАТ "Модуль", ВАТ "Точприлад", та 420360 побутових споживачiв електроенргiї.
Протягом звiтного перiоду споживачам областi вiдпущено електричної енергiї на величину товарної продукцiї 1 млрд. 146 млн. 806 тис. грн., або прирiст до 2013 року на 94 млн. 882 тис. грн., або на 9,02%. Оплата склала 1 млрд. 154 млн. 573 тис. грн., що на 7,29% (78 млн.459 тис. грн.) бiльше в порiвняннi з 2013 роком.
Для недопущення розкрадання, забезпечення повного облiкування електроенергiї та з метою пiдвищення рiвня розрахункiв споживачiв, за 2014 рiк товариством виконанi наступнi роботи:
- Замiнено 34 тис. 194 шт. електролiчильникiв, в тому числi 1-фазних – 19 тис. 16 шт., в тому числi електронних – 19 тис. 16 шт. та 3-х фазних – 15 тис. 178 шт., в тому числi – 8 тис. 333 шт. електронних;
- Встановлено 12 тис. 280 шт. скриньок для зовнiшнього монтажу лiчильникiв у побутових споживачiв компанiї;
- Замiнено неiзольованих проводiв вiдгалужень, вiд ПЛ-04 кВ до вводу в будiвлi, на кабельнi (змонтовано 12 тис. 250 кабельних вводiв);
- Проведено технiчнi перевiрки облiкiв 24 тис. 702 споживачiв;
- Проведено 5 тис. 674 рейдовi перевiрки споживачiв.
 
За останнi пять рокiв значних придбань або вiдчужень активiв компанiя не здiйснювала. Пiдприємство не планує в найближчому майбутньому значних iнвестицiй або придбання повязаних з господарською дiяльнiстю.
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами товариство не укладало.
 
Товариство здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з передачi, постачання та виробництва електричної енергiї на територiї Закарпатської областi, згiдно лiцензiй виданих Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.
В структурi компанiї 55 пiдроздiлiв, в тому числi 15 районiв електричних мереж та три гiдроелектростанцiї.
Товариство купує електроенергiї на ОРЕ , передає її по електромережах 220 кВ i нижче та здiйснює постачання електроенергiї споживачам на територiї Закарпатської областi i деяких сумiжних районiв Львiвської областi ( Бескид, Гусне, Лавочне, Сянки ).
Генерацiя:
Товариство експлуатує три ГЕС загальною потужнiстю 31,55 МВт, а саме:
- Теребле-Рiкська ГЕС (ТРГЕС) - 27,0 МВт (введена в дiю в 1956р),
- Онокiвська ГЕС - 2,65 МВт (введена в дiю в 1942 роцi),
- Ужгородська ГЕС - 1,9 МВт (введена в дiю в 1942 роцi).
ГЕС виробляють в середньому 130-135 млн.кВт.год електроенергiї на рiк, що становить вiд 6 % до 9 % вiд загального споживання областi.
Загальна характеристика електричних мереж станом на 31.12.2015 р.
1. Лiнiї електропередач всiх класiв напруг (по трасi) - 18329,4 км ,
в т.ч.:
- ПЛ 220 кВ - 81,4 км
- ПЛ 110кВ - 1031,0 км
- ПЛ 35 кВ - 1123,1 км
- ПЛ 6-10 кВ - 5493,2 км
- ПЛ 0,4 кВ - 9469,2 км
- КЛ 6-10 кВ - 957,7 км
- КЛ 0,4 кВ - 172,2 км
- КЛ 35 кВ - 1,58 км
2. Пiдстанцiї 220-110-35 кВ - 125 шт ,
в т.ч.:
- ПС-220кВ - 1 шт,
- ПС-110 кВ - 39 шт,
- ПС-35 кВ - 85 шт.
3. ТП ( РП ) 6-10/0,4 кВ - 4727 шт .
Вiдповiдно до оцiнки технiчного стану пiдлягають повнiй замiнi:
- 210,0 км (20,3 %) ПЛ-110 кВ побудованих в 1950-1956 роках,
- 96 км (8,5 %) ПЛ-35 кВ, побудованих в 1936-1940 роках,
- 1469,4 км (9,8 %) ПЛ 0,4-10 кВ (з них 1119,9 км на дерев'яних опорах),
- 104,5 км ( 9,2 %) КЛ 0,4-10 кВ,
- 5 од ( 4,0 %) ПС 35-110 кВ,
- 218 од ( 4,6 % ) ТП 6-10/0,4 кВ.
Потребує замiни обладнання на ПС 35-110 кВ: трансформатори 110 кВ - 3 шт, трансформатори 35 кВ - 7 шт, вимикачi 110 кВ - 5 шт, вимикачi 35 кВ - 6 шт.
Максимальне електричне навантаження Закарпатської областi в 2015 роцi становило 567 МВт ( базовий 1990 рiк - 527 МВт).
Екологiчних проблем, що можуть позначитися на використаннi активiв компанiя немає.
За звiтний перiод значних правочинiв щодо основних засобiв товариства не було.
 
Ефективна дiяльнiсть компанiї у великiй мiрi залежить вiд законодавчих актiв Верховної Ради України та економiчної полiтики у країнi: це закони України, Укази Президента України, Постанови Кабмiну, Постанови НКРЕ, Накази та Розпорядження Мiнпаливенерго та iнших центральних органiв виконавчої влади, вiд економiчного та полiтичного становища у державi. Нацiональною комiсiєю з регулювання електроенергетики України встановлюються тарифи на електроенергiю яку продає компанiя. Важливими факторами, що впливають на дiяльнiсть компанiї є: полiтичнi - це iнвестицiйна полiтика Кабмiну, Верховної Ради України та Мiнпаливенерго, виробничо-технологiчнi фактори - це великий знос основних фондiв виробничого призначення, необхiднiсть замiни фiзично та морально зношеного електрообладнання, що є причиною значних технологiчних втрат електроенергiї в мережах; соцiальнi фактори - це низька платоспроможнiсть населення.
 
Протягом звiтного року товариством витрачено на сплату штрафiв, пенi, неустойок 1463 тис.грн., iз них 305 тис.грн. за порушення податкового законодавства, 1158 тис.грн. за невиконання умов договорiв.
 
ПАТ ''Закарпаттяобленерго'' знаходиться на госпрозрахунку, тому фiнансування дiяльностi компанiї в основному здiйснюється за рахунок доходiв вiд основної дiяльностi та iнших позареалiзацiйних доходiв. Компанiя в останнi роки вiдчуває нестачу обiгового капiталу внаслiдок значного зростання обсягiв дебiторської заборгованостi. Важливими шляхами пiдвищення лiквiдностi компанiї є заходи щодо зниження дебiторської заборгованостi, збiльшення питомої ваги сплати грошовими коштами при розрахунках за спожиту електроенергiю, а також зменшення її втрат в мережах.
 
Договори ПАТ ''Закарпаттяобленерго'' по електропостачанню з юридичними особами укладаються строком на один рiк i при вiдсутностi заяв сторiн щодо змiни умов договору, вони щорiчно пролонговуються. На кiнець звiтного перiоду з юридичними особами укладено 18996 договорiв, отримано 817975 тис.грн. З побутовими споживачами договори укладаються термiном на три роки. Такий договiр набуває чинностi з дня його пiдписання та вважається продовженим на наступний рiк, якщо за один мiсяць до закiнчення термiну його дiї жодна iз сторiн не висловила намiру внести до нього змiни та доповнення. З побутовими споживачами укладено 420360 договорiв, отримано 336245 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду невиконаних договорiв немає.
В 2015 роцi планується переукласти 95200 договорiв з побутовими споживачами, та 1600 з юридичними.
 
Основнi напрямки господарської дiяльностi товариства на 2014 рiк визначенi наказом по товариству № 1 вiд 05.01. 2015 року “Про виконання робiт з експлуатацiйного обслуговування в 2015 роцi’’.
Напрямки iнвестицiйної дiяльностi передбаченi ’’Програмою iнвестицiйного розвитку ПАТ ’’Закарпаттяобленерго’’ на 2015 рiк’’, що затверджено НКРЕКП та Програмою iнвестицiйного розвитку ГЕС на 2015 рiк’’, яка погодженна керiвним органом товариства .
В 2015 роцi на реалiзацiю Iнвестицiйних програм розвитку товариством планується направити кошти на суму – 102 млн. 936 тис. грн., в тому числi:
• iнвестицiї на розвиток ГЕС – 6 млн. грн.;
• iнвестицiї на розвиток мереж – 96 млн. 936 тис. грн.
в тому числi за напрямками:
-будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання – 80 млн 97 тис. грн (82,6%);
-заходи зi зниження нетехнiчних витрат електроенергiї- 5 млн. 580 тис. грн. (5,8%) ;
-впровадження та розвиток АСДТК – 1 млн. 830 тис. грн. (1,9%);
-впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй- 2 млн. 854 тис. грн. (2,9%);
-впровадження та розвиток систем зв’язку та телекомунiкацiй – 2 млн. 842 тис. грн (2,9%);
-модернiзацiя та закупiвля транспорт засобiв- 3 млн. 609 тис. грн (3,7%);
- Iнше- 124 тис. грн (0,1%).
Реалiзацiя iнвестицiйної програми дозволить забезпечити виконання таких основних робiт:
• реконструкцiя ЛЕП 0,4-10 кВ – 99,8 км;
• будiвництво заходiв ПЛ-110 кВ на ПС ’’Ужгород-7’’-1,6 км;
• будiвництво ПЛ-6-10 кВ до розвантажувальних ТП- 9,1 км;
• будiвництво КЛ-6-10 кВ- 3,7 км;
• будiвництво радiорелейної лiнiї зв’язку Берегiвський РЕМ- ПС ’’Бахта’’- Виноградiвський РЕМ- 1 млн. 581 тис. грн.;
• реконструкцiя ПС 110/10 кВ ’’Липча’’– 15,1 млн. грн.;
• замiна на ПС 35- 110 кВ масляних вимикачiв 10 кВ на вакуумнi- 22 шт.;
• замiна силових трансформаторiв 6-10 кВ в ТП- 22 шт.;
• монтаж нових ТП 6-10/0,4 кВ- 16 шт.;
• виконати телемеханiзацiю на базi комп’ютерної технiки ПС 35-110 кВ – 15 шт.;
• впровадження центральної АТС товариства- 1 к-т- 990 тис. грн.;
• купiвля електронних лiчильникiв електроенергiї- 11138 шт.;
• купiвля принтерiв для енергозбуту- 4 шт.;
• купiвля програмного комплексу АСТОР- 845 тис. грн;
• купiвля колiсної технiки- 21 шт.
Планом доходiв та витрат (ПДР) по товариству на 2015 рiк, передбаченi такi основнi технiко-економiчнi показники:
• Надходження електроенергiї в мережi- 2116,2 млн.кВт.год.;
• Виробництво електроенергiї ГЕС
(вiдпуск з шин) 97,0 млн.кВт.год.;
• Технологiчнi втрати електроенергiї 16,79%;
• Рiвень понаднормативних втрат -3,47%;
• Корисний вiдпуск електроенергiї 1755,0 млн.кВт.год.
1. Доходи та надходження- всього: 1 млрд. 171 млн. 816 тис. грн. ( без ПДВ )
в тому числi:
• дохiд вiд операцiйної дiяльностi 1 млрд. 169 млн. 392 тис. грн.
• доходи iншої дiяльностi 2 млн. 424 тис. грн.
2.Витрати- всього: 1 млрд. 90 млн. 375 тис. грн.
в тому числi:
2.1 Операцiйнi витрати – всього: 462 млн. 134 тис. грн.
в тому числi:
• Матерiальнi витрати 70 млн. 840 тис. грн.
• Витрати на оплату працi 159 млн. 582 тис. грн.
• Вiдрахування на соцiальнi заходи 59 млн. 311 тис. грн.
• Амортизацiя 137 млн.382 тис. грн.
• Iншi операцiйнi витрати 35 млн.19 тис. грн.
2.2 Купована електроенергiя вiд
ДП “Енергоринок” 620 млн. 962 тис. грн.
2. 3 Фiнансовi витрати 7 млн. 39 тис. грн.
2.4 Iншi витрати 240 тис. грн.
3. Фiнансовий результат вiд звичайної
дiяльностi до оподаткування 81 млн 441 тис. грн.
4. Податок на прибуток 14 млн. 204 тис. грн.
5. Чистий прибуток (прибуток в
розпорядженнi) 67 млн. 237 тис. грн.
 
Компанiя не проводить роботу щодо дослiдженнь та розробок.
 
За звiтний перiод вiдсутнi судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента.
 
По результатах господарської дiяльностi за 2014 рiк товариством отримано чистий прибуток на рiвнi 60 млн. 131 тис. грн.
Загальний рiвень рентабельностi у звiтному перiодi склав 5,93%.
На господарську дiяльнiсть в 2014 роцi позитивно вплинули наступнi фактори:
• у звiтному перiодi не перевищення рiвня нормативу технологiчних втрат електроенергiї (зниження на 3,77%);
• забезпечення зростання доходу вiд реалiзацiї продукцiї на 8,8% проти рiвня 2013 року.
Фактично за 2014 рiк нарахування по податках та обов’язкових платежах склало 87 млн. 680 тис.грн., в тому числi:
• податок на додану вартiсть – 52 млн. 818 тис.грн.;
• податок на прибуток- 4 млн. 254 тис. грн.;
• податок з доходiв фiзичних осiб- 21 млн. 745 тис. грн.;
• iншi податки та платежi в бюджет – 8 млн. 863 тис. грн.
(в тому числi дивiденди на держчастку 6 млн. 119 тис. грн.)
Кредиторська заборгованiсть станом на 01.01.2015 року по товариству склала 391 млн. 908 тис. грн. (рiст до початку звiтного перiоду складає 34 млн. 210 тис. грн., або (+) 9,56%.). Iз загального обсягу кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю перед ДП ’?Енергоринок’’ склала на суму 219 млн. 158 тис. грн., або знизилася проти рiвня заборгованостi станом на 01.01.2014 року на 3 млн. 374 тис. грн., або на 1,52%.
За 2014 рiк по товариству сумарне надходження грошових коштiв вiд усiх видiв дiяльностi (без врахування позик, кредиту) склало 1 млрд. 271 млн. 748 тис. грн. (рiст склав 8,03% до рiвня 2013 року), в тому числi:
• за реалiзацiю товарної продукцiї (послуг) 1 млрд. 221 млн. 580 тис. грн., або рiст до 2013 року на 8,2%;
• надходження вiд iншої операцiйної, фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi 50 млн. 168 тис. грн.,
в тому числi:
- реалiзацiя платних послуг – 11 млн. 953тис. грн.;
-за приєднання електроустановок 26 млн. 722 тис. грн.;
(за стандартне та нестандартне)
- штрафнi санкцiї 4 млн.202 тис. грн.;
- вiдсотки отриманi - 123 тис. грн.;
- iншi надходження - 7 млн. 291 тис. грн.
(реалiзацiя ТМЦ, надходження по соцiальнiй сферi, операцiйна оренда та iнше).
Прирiст загальних надходжень грошових коштiв за 2014 рiк до рiвня 2013 року склав 94 млн 532 тис. грн. (без врахування короткострокових кредитiв), або рiст на 8,03%..
Наведена вище iнформацiя за 2014 рiк свiдчить про фiнансово-економiчну стабiльнiсть товариства, що досягнуто за рахунок цiлеспрямованої роботи дирекцiї та всiх структурних пiдроздiлiв товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 896286 901677 1274 0 897560 901677
будівлі та споруди 765091 752990 1274 0 766365 752990
машини та обладнання 116117 134360 0.000 0.000 116117 134360
транспортні засоби 13203 12393 0.000 0.000 13203 12393
інші 1875 1934 0.000 0.000 1875 1934
2. Невиробничого призначення: 1745 1544 0.000 0.000 1745 1544
будівлі та споруди 1258 1174 0.000 0.000 1258 1174
машини та обладнання 45 23 0.000 0.000 45 23
транспортні засоби 1 1 0.000 0.000 1 1
інші 441 346 0.000 0.000 441 346
Усього 898031 903221 1274 0 899305 903221
Опис Первинна вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 1594450 тис.грн., з них:
- Будинки та споруди - 1244845 тис. грн., ступiнь зносу 39,4%,
- Машини та обладнання - 250904 тис. грн., ступiнь зносу 46,4%,
- Транспортнi засоби - 27780 тис. грн., ступiнь зносу 55,4%
- Iнструменти, прилади та iнвентар - 6410 тис. грн., ступiнь зносу 64,4%,
- Iншi необоротнi матерiальнi активи - 64511 тис. грн., ступiнь зносу 100%.
Протягом 2014 р. Товариством введено в дiю основних засобiв на суму 125485 тис. грн., безкоштовно отримано - на суму 582 тис. грн., отримано у фiнансову оренду - на суму 0 тис. грн., передано для продажу - на суму 678 тис. грн., лiквiдовано - на суму 5067 тис. грн., безкоштовно передано - на суму 482 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 120101 тис.грн. Дооцiнка первiсної вартостi обєктiв житлового фонду не проводилась. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 748966 713432
Статутний капітал (тис. грн.) 31151.000 31151.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 31151.000 31151.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 46000.000 X X
у тому числі:  
Кредит 19.11.2014 30000 20.0 18.11.2015
Кредит 08.08.2014 16000 19.0 07.08.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 5513.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 340395.000 X X
Усього зобов'язань X 391908.000 X X
Опис: Кредит у видi вiдновлювальної кредитної лiнiї отримано у ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України" згiдно договору №191114 вiд 19.11.2014 р. Максимальний лiмiт кредитування склав 30 млн. грн. В якостi застави згiдно договору застави майнових прав №191114-мп вiд 19.11.2014 р., передано майновi права ПАТ "Закарпаттяобленерго" по контрактам на постачання електроенергiї на загальну суму 92 млн.грн. Заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду за даним договором склала 30 млн.грн.
Також кредит у видi одновалютної траншевої лiнiї отримано у ПАТ "Фiдобанк" згiдно договору №62014к вiд 08.08.2014 р. з максимальним лiмiтом кредитування 30 млн. грн. Застава даним договором не передбачена. Заборгованiсть на кiнець звiтного перiода по кредиту перед ПАТ "Фiдобанк" склала 16 млн.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електроенергiя 98852 (тис.кВт.год) 18681.00 100.00 1746762 (тис.кВт.год) 955672.00 100.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 6.18
2 Вартiсть купованої електроенергiї 59.61
3 Амортизацiя 11.98
4 Витрати на оплату працi 14.99
5 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5.34
6 Iншi операцiйнi витрати 1.9

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
18.11.2014 18.11.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
17.12.2014 18.12.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя" Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул.Валенберга 29/2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3556 30.03.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул.Валенберга 29/2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3556 31.03.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - 0 -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» за 2014 рiк
Ми, незалежна Аудиторська компанiя “ЗАКАРПАТ-БIЗНЕС-КОНСАЛТIНГ” (далi за текстом – “ми”, або “аудитори”), на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, №3556, виданого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 31 березня 2005 року за № 147/3 та договору на проведення аудиту № А11 вiд 14 сiчня 2015 року, з 20 сiчня 2015 р. по 31 березня 2015 р., провели аудит Балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014р. та Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2014 р., Звiту про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 2014 р., Звiту про власний капiтал станом на 31 грудня 2014 р. та за 2014 р. Публiчного акцiонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї (далi — «фiнансова звiтнiсть»).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовий звiт

Керiвництво компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi мають вiдношення до складання зазначеної фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансового звiту.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки: Думка немодифiкована
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 31 грудня 2014 р.,, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

До цього висновку додається наступна iнформацiя:
Звiт про сукупнi доходи
Звiт про фiнансовий стан
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про змiни у власному капiталi
Примiтки до фiнансової звiтностi

Директор
ТОВ „АК ЗАКАРПАТ-БIЗНЕС-КОНСАЛТIНГ”

Голубка Я.В. ________________
(сертифiкат Серiя А № 005892
виданий згiдно рiшення АПУ №143 вiд 17.01.05 р.,
продовжено згiдно рiшення АПУ № 307/3 29.01.2015р. до 29.01.2020 р.)
89600 Україна, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Валенберга 29/2

Примiтки 2014 2013

Чистий дохiд вiд реалiзацiї 7 1015931 933736
Собiвартiсть реалiзацiї 8 (969808) (806,934)
Валовий прибуток 46123 126802

Iншi доходи 9 73896 43177
Загальнi та адмiнiстративнi витрати10 (25774) (23494)
Iншi витрати 9 (14221) (59173)
Операцiйний прибуток 80024 87312

Фiнансовi доходи 11 - 72
Фiнансовi витрати 11 (4922) (1845)
Прибуток (збиток) до оподаткування 75102 85539

Витрати з податку на прибуток12 (14971) (3958)
Чистий прибуток (збиток) за перiод 60131 81581

Iнший сукупний дохiд - -
Переоцiнка основних засобiв - -
Iнший сукупний дохiд, пiсля оподаткування - -
Сукупний дохiд за перiод, пiсля оподаткуванн 60131 81581
Прибуток на акцiю:
Базовий та понижений 19 0,48 0,65


______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор / Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер /Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)
М.П.


Примiтки 31.12.2014 31.12.2013
АКТИВИ

Необоротнi активи
Основнi засоби 13 903221 898031
Нематерiальнi активи 14 1048 586
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 11370 20868
Вiдстроченi податковi активи 12 3036 13753
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 48 27
918723 933265
Оборотнi активи
Запаси 15 16804 15210
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 16 196294 57249
Авансовi платежi 17 8773 7191
Грошовi кошти та їх еквiваленти 18 4628 58588
Iншi оборотнi активи
226499 138238

РАЗОМ AКТИВИ 1145222 1071503

КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Капiтал
Акцiонерний капiтал 19 31151 31151
Iншi компоненти капiталу 20 889122 886445
Нерозподiлений прибуток (171307) (204164)
748966 713432
Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 21 201545 218168
Резерви 22
Вiдстроченi податковi зобов’язання 13
201545 218168
Поточнi зобов'язання
Вiдсотковi кредити та позики 23 46000 22999
Резерви 22 4348 603
Зобов’язання з податку на прибуток 835
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 24 40169 28250
Аванси отриманi 25 104194 87890
194711 140577

РАЗОМ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 1145222 1071733

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор / Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер /Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)

М.П.


2014 2013
Операцiйна дiяльнiсть
Грошовi надходження вiд клiєнтiв 1228976 1148854
Отриманi вiдсотки 123 128
Отриманi штрафи, пенi 4202 6474
Грошовi платежi постачальникам (786010) (701475)
Грошовi платежi працiвникам (120962) (115293)
Сплачений податок на прибуток (12491) (14692)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (58257) (55491)
Сплаченi iншi податки i збори (78386) (75519)
Iншi надходження 44131 71565
Iншi витрачання (32711) (53426)
Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 188615 211125

Iнвестицiйна дiяльнiсть
Надходження вiд продажу необоротних активiв 143 23
Отриманi дивiденди 72
Придбання необоротних активiв (132303) (131279)
Iншi надходження 118800 200812
Iншi витрачання (206129) (175860)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi (219489) (106232)

Фiнансова дiяльнiсть
Отриманi позики 397510 410610
Погашення позик (374509) (412531)
Поступлення вiд нарахованих вiдсоткiв по рахунках в банках
Сплаченi дивiденди (23588) (14704)
Сплаченi вiдсотки
Iншi платежi (23004) (30695)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в фiнансовiй дiяльностi53591 (47320)

Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв (54465) 57573
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 58588 667
Вплив змiн валютних коштiв 505 348
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 4628
58588

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор / Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер /Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)
М.П.

Статутний капiтал Фонд переоцiнки активiв Iнший додатковий капiтал Нерозподiлений прибуток Разом
Станом на 31 грудня 2013 31151 219204 2603 252958
Виправлення помилок 847965 (180724) (206767) 460474
Дооцiнка основних засобiв
Чистий прибуток за перiод - - - 60131 60131
Виплата дивiдендiв (24474) (24474)

Iнший сукупний дохiд - - -
Перенесення амортизацiї - - - - -
Амортизацiя об'єктiв державної власностi - - - - -
Поповнення фонду розвитку виробництва - - - -
Поповнення резервного капiталу - 4079 (4079) -
Iншi змiни в капiталi (1279) (123) 1279 (123)
Станом на 31 грудня 2014 31151 846686 42436 (171307) 748966


______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор / Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер /Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)

1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ "Закарпаттяобленерго" засновано у формi вiдкритого акцiонерного товариства вiдповiдно до Указу Президента України вiд 04.04.95р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" №282/95.
Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 рок №794 пакет акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго» в частинi, що належить державi передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України».
До складу ПАТ «Закарпаттяобленрго» входять 55 структурних пiдроздiлiв, в тому числi 15 районiв електричних мереж (до складу Ужгородського МРЕМ Входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС), Теребле-Рiкська ГЕС, цех з ремонту устаткування, пансiонат «Енергетик», 34 виробничих та адмiнiстративно - управлiнських служб та вiддiлiв, група господарського обслуговування, медичний пункт та iнформацiйно – консультацiйний центр.
Юридична адреса Компанiї: 89412,Закарпатська область, Ужгородський район, с. Онокiвцi, вул. Головна, 57.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Україна переживає полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливають та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть компанiй, тому дiяльнiсть в Українi включає ризики, якi не є типовими на iнших ринках. Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, що регулює дiяльнiсть компанiй, обмежену можливiсть у конвертуваннi нацiональної валюти та обмеження у здiйсненнi валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється та допускає можливiсть трактувати його по рiзному. Уряд здiйснив низку заходiв, направлених на вирiшення цих питань, однак до цього часу реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної систем, не завершенi.
Фiнансова iнформацiя вiдображає поточну оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть i фiнансову позицiю Компанiї. Майбутня економiчна ситуацiя в Українi може вiдрiзнятися вiд управлiнської оцiнки i такi вiдмiнностi можуть значно впливати на дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї.
3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв
3.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").
3.2. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.
3.3. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї
України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з заокругленням до десятих, якщо окремо не зазначено iнше.
3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Облiковi оцiнки та припущення
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та фiнансових зобов’язань, що визнаються в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. У якостi вхiдних даних для цих моделей за можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, що мають iнформацiю для спостережень, проте у тих випадках, коли така практична можливiсть вiдсутня, необхiдним є певна доля судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають врахування таких вхiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик та волатильнiсть. Змiни в припущеннях вiдносно факторiв можуть спричинити вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Резерв оплати штрафних санкцiй
Резерв оплати штрафних санкцiй створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з оплатою штрафних санкцiй за договором реструктуризацiї заборгованостi перед ДП "Енергоринок", а також вiдповiдних судових рiшень. Компанiя може вiдхилятися вiд графiку виплати штрафних санкцiй або розпочати оскарження їх у судi, тому фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi штрафних санкцiй можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву оплати штрафних санкцiй може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв спираючись на обґрунтованi припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати.
Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.
4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче.
4.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120
Машини та обладнання 72
Транспортнi засоби 60
Iнструменти, прилади та iнвентар 60
Iншi основнi засоби 60
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в наступному мiсяцi, за мiсяцем введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.

4.2. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
4.3. Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
4.4. Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.
4.6. Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;

Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi

фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
4.7. Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.


4.8. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.9. Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
4.10. Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
4.11. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
4.12. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
5. Стандарти виданi, якi ще не набули чинностi
1) МСБО (IАS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» щодо професiйного судження при прийняттi рiшень про вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Щодо застосування фактора суттєвостi та професiйного судження. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
2) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо амортизацiї (п.62А). Щодо заборони застосування методу амортизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
3) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо строку корисного використання (п.56с) . Щодо очiкування майбутнього зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з використанням активу. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
4) МСБО (IАS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» щодо розкриття iнформацiї в iнших компонентах промiжної фiнансової звiтностi (п.16а) Щодо доступностi iнформацiї користувачам. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
5) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» щодо амортизацiї (п. 98А, 98В, 98С) . Щодо заборони методу амторизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
6) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» (п. 92). Щодо строку корисного використання . Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
7) МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"(п.30 а). Щодо контрактiв на обслуговування фiнансових активiв. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
8) МСФЗ ( IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (п. 44г). Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
9) МСБО (IАS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» щодо застосування методу участi в капiталi неiнвестицiйною компанiєю iнвестора до iнвестицiйної компанiї емiтента Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
10) МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах» щодо вимог до розкриття iнформацiї. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.
11) МСФЗ(IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» щодо облiку придбання частки участi у спiльнiй дiяльностi, коли така дiяльнiсть є окремим бiзнесом Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.

6. Дохiд вiд реалiзацiї
2014 2013

Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї та транзиту 997756 916051
Доходи вiд реактивної електроенергiї 18175 17685

1015931 933736
7. Собiвартiсть реалiзацiї
2014 2013
Вартiсть покупної електроенергiї 595306 503925
Витрати на оплату працi 136106 127133
Вiдрахування на соцiальне страхування 48687 45608
Амортизацiя необоротних активiв 118430 46775
Сировина i допомiжнi матерiали 26046 29536
Паливо – мастильнi матерiали 10953 9210
Послуги виробничого характеру 26046 29536
Енергiя зi сторони 5138 5142
Податки, збори обов’язковi платежi 809 768
Витрати на оплату службових вiдряджень 708 676
Iншi витрати 1579 8625
969808 806934


8. Iншi доходи / витрати
Iншi доходи 2014 2013
Доходи вiд перевищення лiмiту 4047 6609
Доходи вiд видачi технiчних умов юридичним особам 5493 4753
Доходи вiд реалiзацiї ТМЦ 4469 4285
Доходи вiд наданих послуг по приєднанню 20749 19827
Доходи вiд повторного пiдключення 959 1474
Доходи вiд реалiзацiї проектних та будiвельних робiт 1470 1632
Дохiд вiд ремонту та обслуговування електричного обладнання 646 552
Доходи вiд лабораторних випробовувань 616 544
Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв та необоротних матерiальних активiв 143 228
Доходи вiд розробки проектно-кошторисної документацiї 289 517
Дохiд вiд пансiонату "Енергетик" 227 160
Вiдсотки банку на залишок коштiв 123 128
Доходи вiд первинного пiдключення 168 297
Отриманi штрафи, пенi неустойки 130 63
Доходи вiд повернення держмита 176 224
Доходи вiд ремонтiв електричних лiчильникiв 14 35
Вiдшкодування ранiше списаної заборгованостi за електроенергiю 32356 0
Iншi доходи 1821 1849
73896 43177

Iншi витрати
Списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 41 43046
Визнанi пенi штрафи, неустойки 1463 801
Витрати на утримання пансiонату 1921 1801
Витрати проектно-будiвельних робiт 1253 1444
Списання необоротних активiв 907 2509
Витрати по ремонту та обслуговуванню електричного обладнання 542 487
Витрати по лабораторних випробовуваннях 527 462
Витрати по замiнi та ремонту електролiчильникiв 332 520
Витрати на утримання комунального господарства 156 162
Витрати на дослiдження i розробки 149 65
Iншi операцiйнi витрати виробничого призначення 5998 5092
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 932 2784

14221 59173
9. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
2014 2013

Витрати на оплату працi 13576 12668
Витрати на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування 4675 4343
Матерiальнi витрати 2136 2221
Амортизацiя необоротних активiв 1246 678
Витрати на розрахунково – касове обслуговування та iншi послуги банкiв 1422 1085
Витрати на вiдрядження 392 402
Витрати по ремонту 235 1
Аудиторськi та консультацiйнi послуги 210 275
Юридичнi послуги - -
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 324 316
Транспортнi послуги 204 203
Iншi витрати на утримання необоротних активiв
(опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення) 261 271
Iншi витрати 1093 1031
25774 23494

10. Фiнансовi доходи / витрати
2014 2013

Дивiденди отриманi 0 72
Фiнансовi доходи 0 72

Вiдсотки за кредит (3661) (1508)
Вiдсотки за фiнансовим лiзингом (1261) (337)
Фiнансовi витрати (4922) (1845)
Iншi витрати (0) (0)
Чистий фiнансовий результат (4922) (1773)
11. Податок на прибуток
2014 2013

Поточнi витрати з податку на прибуток 4254 13691
Вiдстроченi податки на прибуток 10717 (9733)
14971 3958
12. Податок на прибуток продовження
Згiдно з Податковим кодексом України, з 01 сiчня 2013 року вiдбулася змiна ставки з податку на прибуток до 19%, а 2014 ставка податку на прибуток склала 18%).
2014 2013

Бухгалтерський прибуток до оподаткування 60131 81581
Розрахована величина податку на прибуток за дiючою ставкою 10717 18597
Податковий вплив витрат (доходiв), якi не вираховуються з метою оподаткування 4254 (14639)
За ефективною ставкою податку на прибуток
14971 3958
Звiт про прибутки та збитки
2014 2013

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток 10717 (9733)
Чистi вiдстроченi податковi активи/ (зобовязання)
Звiрка вiдстрочених податкових зобов’язань, нетто
2014 2013

Сальдо на 1 сiчня 13753 4020
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi прибутку чи збитку (10717) 9733
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi iншого сукупного доходу - -
Сальдо на 31 грудня 3036 13753

13. Основнi засоби
Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засобиIнструменти, прилади та iнвентарIншi основнi засобиРазом
Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2013 1165999 215091 26603 5728 61189 1474610
Надходження - 81123 36759 2242 809 5134 126067
Вибуття - 2170 1081 1065 99 1812 6227
Переоцiнка -
Iншi змiни -107 135 -28 0
Станом на
31.12.2014 1244845 250904 27780 6410 64511 1594450
Амортизацiя
Станом на 31.12.2013 - 399650 98929 13399 3412 61189 576579
Нараховано за перiод -
Вибуття - 1541 1000 1012 86 1812 5451
Iншi змiни - -60 62 -2 0
Станом на
31.12.2014 - 490681 116521 15386 4130 64511 691229

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2013 766349 116162 13204 2316 0 898031
На 31 грудня 2014 754164 134383 12394 2280 0 903221

Товариством проведено переоцiнку основних засобiв станом на дату переходу на МСФЗ , на 01 сiчня 2012 р. Переоцiнка проведена незалежним експертом – професiйним оцiнювачем. Результат дооцiнки на вищезгадану дату склав 671 738 тис. грн. уцiнки 69 614 тис. грн. У звiтностi змiна вартостi основних засобiв та вiдповiдних рахункiв капiталу враховуючи вимоги МСФЗ вiдображенi як виправлення помилок минулих перiодiв. Амортизацiя та iншi операцiї з основними засобами у 2014 р. показанi з урахуванням переоцiнки.


14. Нематерiальнi активи
Права на знаки для товарiв i послуг Iншi нематерiальнi активи Створення нематерiальних активiв Разом

Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2013 1260 - 1260
Надходження - 1017 - 1017
Вибуття - 40 - 40
Станом на 31.12.2014 2237 - 2237
Амортизацiя
Станом на 31.12.2013 - 674 - 674
Нараховано - 555 - 555
Вибуття - 40 - 40
Станом на 31.12.2014 1189 1189

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2013 - 586 - 586
На 31 грудня 2014 - 1048 - 1048
15. Запаси
31.12.2014 31.12.2013

Сировина й матерiали 11795 11583
Будiвельнi матерiали 2101 1295
Запаснi частини 325 342
Паливо 1074 940
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 354 348
Товари 1155 702
16804 15210

16. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
31.12.2014 31.12.2013

Торгова дебiторська заборгованiсть 91912 84646
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (12518) (45213)
Торгова дебiторська заборгованiсть за мiнусом резерву 79394 39433
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 108433 17816
187827 57249
Компанiя не має жодних забезпечень понад заборгованiсть представлену в балансi.
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостей приблизно вiдповiдає їх балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
Станом на 31 грудня 2014р.(1) та 31 грудня 2013р.(2) аналiз по строках погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiї був наступним:
Станом на 31 грудня 2014р.(1)
Не протермiнована та не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 50103 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 108433
Протермiнована (<12 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -
Протермiнована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 822 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -
Протермiнована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 3384 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -
Протермiнована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 37603 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -
Разом Торгова дебiторська заборгованiсть 91912 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 108433

31 грудня 2013р.(2)
Не протермiнована та не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 41074 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17816 Разом 58890
Протермiнована (<12 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - Разом -
Протермiнована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 2333 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - Разом 2333
Протермiнована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 7570 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - Разом 7570
Протермiнована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 33669 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - Разом 33669
Разом Торгова дебiторська заборгованiсть 84646 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17816 Разом 102462

Змiна резервiв сумнiвної заборгованостi представлено нижче:
2014 2013

Залишок на початок року (45213) (10404)
Нараховано резерву (0) (42931)
Використано резерву 32695 8122
Залишок на кiнець року (12518) (45213)

17. Авансовi платежi
31.12.2014 31.12.2013

Авансовi платежi за електроенергiю 7677 6313
Iншi авансовi платежi 1096 878
8773 7191
18. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31.12.2014 31.12.2013

Грошовi кошти на рахунках в банках 4628 58588
Кошти в касi - -
Грошовi документи - -
4628 58588

19. Акцiонерний капiтал
31.12.2014 31.12.2013

НАК "Енергетична компанiя України" - 25% 7788
ТОВ "Енергетична Україна ТВ" – 50% 15575 15575
Iншi фiзичнi та юридичнi особи з пакетами меншими 10% 15576 7788
31151 31151
Станом на дату балансу, Компанiя випустила 124603240 простих iменних акцiй номiналом 0,25грн. (2013: 124603240).
Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що вiдноситься на утримувачiв простих акцiй в обiгу впродовж року. Компанiя не має потенцiйних простих акцiй з ефектом пониження, якi можуть бути випущенi, а тому сума пониженого прибутку на акцiю дорiвнює сумi базового прибутку на акцiю.
2014 2013

Чистий прибуток за рiк, що вiдноситься на акцiонерiв 60131 81581
Середньозважена кiлькiсть акцiй, шт. 124603240 124603240
Базовий та понижений прибуток на одну акцiю, грн. 0,48 0,65
Виплаченi дивiденди:
2014 2013
Дивiденди за звичайними акцiями:
Остаточнi дивiденди за 2014 рiк: 24474 15011
24474 15011
Промiжнi дивiденди за 2014 рiк не виплачувалися.

20. Iншi компоненти капiталу
Фонд переоцiнки активiв Резервний фонд Фонд розвитку виробництва Iнший Додатковий капiтал Разом

Станом на 31 грудня 2013 180724 4574 31737 2169 219204
Виправлення помилок 667241 - - - 667241
Розподiл прибутку - 4079 - - 4079
Iншi змiни (1279) - - (123) (1402)
Станом на 31 грудня 2014 846686 8653 31737 2046 889122

Резервний фонд та фонд розвитку виробництва поповнюються за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Компанiї. Фонд розвитку виробництва може використовуватися на модернiзацiю, ремонт та розширення виробництва Компанiї. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
Iнший додатковий капiтал складається з вартостi об’єктiв , якi не увiйшли до статутного капiталу i є державною або комунальною власнiстю, проте використовуються Компанiєю. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
21. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання
31.12.2014 31.12.2013

Вiдстрочена кредиторська заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 201545 217324
Зобов’язання з фiнансового лiзингу 0 844
201545 218168

На 31.12.2014 року Компанiя облiковує довгострокову кредиторську заборгованiсть перед ДП "Енергоринок", справедлива вартiсть по якiй становить 201545 тис. грн. (на 31.12.2013р.: 217324 тис. грн.).

22. Короткостроковi резерви
31.12.2014 31.12.2013

Забезпечення виплат вiдпусток 4348 603
4348 603
Станом на 31.12.2013 603
Нараховано 18875
Випласено 15130
Станом на 31.12.2014 4348
23. Вiдсотковi кредити та позики
31.12.2014 31.12.2013
Банкiвськi кредити
ПАТ "Ощадбанк" 30000 22999
ПуАТ "Фiдобанк" 16000
Разом вiдсотковi кредити та позики 46000 22999

24. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
31.12.2014 31.12.2013

Торгова кредиторська заборгованiсть 16965 1630
Заборгованiсть за електроенергiю перед ДП «Енергоринок» 3663 4841
Заборгованiсть по заробiтнiй платi 6729 6592
Заборгованiсть перед бюджетом 5513 7024
Iншi поточнi зобов'язання 7299 8163
40169 28250
Балансова вартiсть торгової та iншої кредиторської заборгованостi до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
25. Аванси отриманi
31.12.2014 31.12.2013

Аванси отриманi за електроенергiю 97642 83338
Аванси отриманi за реактивну електроенергiю 64 140
Iншi аванси 6488 4412
104194 87890
Балансова вартiсть отриманих авансiв до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
26. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
26.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi. У Компанiї немає суттєвої концентрацiї кредитного ризику.
26.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.
В наведенiй нижче таблицi представлено фiнансовi зобов'язання Компанiї в розрiзi видiв та термiнiв погашення станом на 31 грудня 2014р., 31 грудня 2013р.:
31.12.2014 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - 201545
Вiдсотковi кредити та позики - - 46000 - 46000
Короткостроковi резерви 4348 4348
Зобов’язання з податку на прибуток 0 0
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 40169 - - 40169
Аванси отриманi - - 104194 - - 104194
- - 194711 396256
31.12.2013 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - 47393 170775 218168
Вiдсотковi кредити та позики - - 22999 - 22999
Короткостроковi резерви 603 603
Зобов’язання з податку на прибуток 835 835
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 28250 - - 28250
Аванси отриманi - - 87890 - - 87890
- - 140577 47393 170775 358745
26.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2013р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.
Компанiя контролює капiтал використовуючи коефiцiєнт фiнансового важеля, що визначається як спiввiдношення чистої заборгованостi до капiталу та чистої заборгованостi. Компанiя включає до чистої заборгованостi вiдсотковi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть та iншу кредиторську заборгованiсть, аванси отриманi, довгострокову кредиторську заборгованiсть, короткостроковi та довгостроковi резерви, за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає всi складовi капiталу, а саме: акцiонерний капiтал, iншi компоненти капiталу, нерозподiлений прибуток.
31.12.2014 31.12.2013

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 201545 218168
Вiдсотковi кредити та позики 46000 22999
Короткостроковi резерви 4348 603
Зобов’язання з податку на прибуток 0 835
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 40169 28250
Аванси отриманi 104194 87890
Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти 4628 58588
Чиста заборгованiсть 391628 300157

Капiтал 748966 713432
Капiтал та чиста заборгованiсть 1140594 1013589
Коефiцiєнт фiнансового важеля 0,34 0,30
27. Операцiї з пов'язаними сторонами
До складу пов'язаних сторiн Компанiї входять суб'єкти господарювання, якi контролюють Компанiю, суб'єкти господарювання, якi перебувають з Компанiєю пiд спiльним контролем, а також провiдний управлiнський персонал Компанiї.

Суб’єкт господарювання, зв'язаний з органами державної влади. Суттєвий вплив ДП "Енергоринок" - державне пiдприємство, утворене державою в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, виступає оптовим постачальником на ринку електричної енергiї України та працює з ПАТ "Закарпаттяобленерго" на пiдставi договору на поставку електричної енергiї №4623/01 вiд 31.01.2008 року ; 10243/02 вiд 23.12.2013 року; 10579/01 вiд 23.06.2014

2014 2013

Придбання електроенергiї, тис.грн. 595306 503925
Придбання електроенергiї, тис. кВт/год

Залишок заборгованостi за куповану електроенергiю у ДП "Енергоринок" :
31.12.2014 31.12.2013

Переплата за електроенергiю 6313
Поточна заборгованiсть за електроенергiю (367)
(5946)
Також Компанiя облiковує реструктуризовану заборгованiсть вiдповiдно до договору про реструктуризацiю заборгованостi №8794/02 вiд 11.07.2012р., додаткова угода №9029/02 вiд 30.10.12 р. до договору №8794/02 вiд 11.07.2012р., №8795/02 вiд11.07.2012р. Зокрема, у звiтному перiодi Компанiєю було погашено наступну заборгованiсть за договором реструктуризацiї:
2014 2013

Погашення основної суми боргу 14436 24826
Штрафнi санкцiї 2522 2522
16958 27348
Нижче наведена iнформацiя стосовно непогашеної частини реструктуризованої заборгованостi станом на кiнець кожного звiтного перiоду:
31.12.2014 31.12.2013

Довгострокова заборгованiсть 201545 217324
Короткострокова заборгованiсть 3663 4841
205208 222165
Органи державної влади. Суттєвий вплив
НКРЕКП - державний колегiальний орган, що здiйснює державне регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй, зокрема, формування цiнової i тарифної полiтики у сферах електроенергетики, затвердження iнвестицiйних програм для обленерго.
Зокрема, НКРЕКП затверджує iнвестицiйнi програми для Компанiї. Нижче наведено обсяг затверджених iнвестицiй для компанiї на звiтнi перiоди:
2014 2013

Обсяг iнвестицiй 99478 115751
Порiвняно з 2013 роком вiдбулося зменшення обсягу програми на 16273 тис. грн. Основна увага в iнвестицiйнiй програмi 2013р. була придiлена виконанню наступних заходiв:
- технiчний розвиток (переозброєння), модернiзацiя та будiвництво електричних мереж та обладнання – 77651 тис. грн;
- заходи, спрямованi на зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергiї – 7338 тис. грн;
- впровадження та розвиток АСДТК – 1466 тис. грн.;
- впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй – 2300 тис. грн.;
- впровадження та розвиток систем зв’язку – 4445 тис. грн..;
- модернiзацiя та закупiвля транспортних засобiв – 5892 тис. грн..;
- iнше – 386 тис. грн.

Операцiї з управлiнським персоналом
Компанiя не надавала опцiонiв на придбання акцiй керiвництву Компанiї та не виплачувала пенсiй нинiшнiм або колишнiм директорам Компанiї.
Умови угод iз зв’язаними сторонами
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних умовам на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безвiдсотковими, та оплата по ним проводиться грошовими коштами. Компанiєю не було отримано (надано) нiяких забезпечень або гарантiй по вiдношенню до дебiторської або кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року Компанiя не фiксувала знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов’язаних сторiн. Така оцiнка проводиться щорiчно та включає аналiз фiнансового становища пов’язаної сторони та ринку на якому вона функцiонує.
28. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Немає Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 2
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 34

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Не створено
Інші (запишіть) Не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди встановлено у Положеннi "Про Наглядову раду"

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Членом Наглядової ради може бути особа, якiй це не заборонено чинним законодавством. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Зовнiшнiй аудитор протягом останнiх трьох рокiв не мiнявся.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
Територія за КОАТУУ 2124884801
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 2790
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Головна, 57, с. Онокывцы, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89412
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 586 1048 0
первісна вартість 1001 1260 2237 0
накопичена амортизація 1002 674 1189 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 20868 11370 0
Основні засоби: 1010 898031 903221 0
первісна вартість 1011 1474610 1594450 0
знос 1012 576579 691229 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 27 48 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 13753 3036 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 933265 918723 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 15210 16804 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 39433 79394 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

7191

8773

0
з бюджетом 1135 230 8467 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 230 8467 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1714 88911 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 58588 4628 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 16102 19522 0
Усього за розділом II 1195 138468 226499 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1071733 1145222 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31151 31151 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 847965 846686 0
Додатковий капітал 1410 33906 33783 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4574 8653 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -204164 -171307 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 713432 748966 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 218168 201545 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 218168 201545 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 22999 46000 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 5823 4364 0
за товари, роботи, послуги 1615 1630 16965 0
за розрахунками з бюджетом 1620 6592 5513 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 3465 3665 0
за розрахунками з оплати праці 1630 6592 6729 0
за одержаними авансами 1635 87890 104194 0
за розрахунками з учасниками 1640 710 1284 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 603 4348 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3829 1649 0
Усього за розділом IІІ 1695 140133 194711 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1071733 1145222 0

Примітки Станом на 31.12.2013 року товариство мало основних засобiв на 438207 тис грн. за залишковою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду склала 39433 тис. грн. Власний капiтал складає 252958 тис.грн., статутний капiтал - 31151 тис. грн., резервний капiтал - 4574 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1015931 933736
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 969808 ) ( 806934 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

46123

126802
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 72382 37907
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 25774 ) ( 23494 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 13289 ) ( 56434 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

79442

84781
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 72
Інші доходи 2240 1514 5270
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 4922 ) ( 1845 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 932 ) ( 2739 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

75102

85539
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -14971 -3958
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

60131

81581
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 60131 81581

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 657606 579563
Витрати на оплату праці 2505 151704 141930
Відрахування на соціальні заходи 2510 54085 50723
Амортизація 2515 120656 48324
Інші операційні витрати 2520 21157 62452
Разом 2550 1005208 882992

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 124603240 124603240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 124603240 124603240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.48 0.65
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.48 0.65
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Сума чистого прибутку за 2013 р. склала 81581 тис.грн, що на 31544 тис.грн. бiльше за попереднiй перiод.
Середньорiчна та скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод склала 124603240 шт. Чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод склав 0,65 грн. за попереднiй 0,4 грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1122665

1058323
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2117 2641
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 104194 87890
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 123 128
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4202 6474
Надходження від операційної оренди 3040 94 71
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 44037 71494
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 786010 )

( 701475 )
Праці 3105 ( 120962 ) ( 115293 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 58257 ) ( 55491 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 90877 ) ( 90211 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 12491 ) ( 14692 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 54348 ) ( 53393 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 24038 ) ( 22126 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 11289 ) ( 7191 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1403 ) ( 1816 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 20019 ) ( 44419 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 188615 211125
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 143 23
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 72
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 118800 200812
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 132303 ) ( 131279 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 118803 ) ( 173800 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 87326 ) ( 2060 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -219489 -106232
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 397510 410610
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -374509 -412531
Сплату дивідендів 3355 ( 23588 ) ( 14704 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4922 ) ( 1845 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 1125 ) ( 1502 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 16957 ) ( 27348 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -23591 -47320
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -54465 57573
Залишок коштів на початок року 3405 58588 667
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 505 348
Залишок коштів на кінець року 3415 4628 58588

Примітки Рух грошових коштiв у 2014 роцi по пiдприємству здiйснювався у результатi операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової дiяльностi.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Товариство обрало пiдготовку звiтностi про рух грошових коштiв за прямим методом.
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 31151 0 214630 4574 2603 0 0 252958
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 847965 -180724 0 -206767 0 0 460474
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 31151 847965 33906 4574 -204164 0 0 713432
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 60131 0 0 60131
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -24474 0 0 -24474
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 4079 -4079 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -1279 -123 0 1279 0 0 -123
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -1279 -123 4079 32857 0 0 35534
Залишок на кінець року 4300 31151 846686 33783 8653 -171307 0 0 748966

Примітки Власний капiтал товариства на кiнець звiтного перiоду склав 748966 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ "Закарпаттяобленерго" засновано у формi вiдкритого акцiонерного товариства вiдповiдно до Указу Президента України вiд 04.04.95р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" №282/95.
Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 рок №794 пакет акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго» в частинi, що належить державi передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України».
До складу ПАТ «Закарпаттяобленрго» входять 55 структурних пiдроздiлiв, в тому числi 15 районiв електричних мереж (до складу Ужгородського МРЕМ Входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС), Теребле-Рiкська ГЕС, цех з ремонту устаткування, пансiонат «Енергетик», 34 виробничих та адмiнiстративно - управлiнських служб та вiддiлiв, група господарського обслуговування, медичний пункт та iнформацiйно – консультацiйний центр.
Юридична адреса Компанiї: 89412,Закарпатська область, Ужгородський район, с. Онокiвцi, вул. Головна, 57.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Україна переживає полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливають та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть компанiй, тому дiяльнiсть в Українi включає ризики, якi не є типовими на iнших ринках. Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, що регулює дiяльнiсть компанiй, обмежену можливiсть у конвертуваннi нацiональної валюти та обмеження у здiйсненнi валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється та допускає можливiсть трактувати його по рiзному. Уряд здiйснив низку заходiв, направлених на вирiшення цих питань, однак до цього часу реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної систем, не завершенi.
Фiнансова iнформацiя вiдображає поточну оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть i фiнансову позицiю Компанiї. Майбутня економiчна ситуацiя в Українi може вiдрiзнятися вiд управлiнської оцiнки i такi вiдмiнностi можуть значно впливати на дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї.
3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв
3.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").
3.2. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.
3.3. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї
України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з заокругленням до десятих, якщо окремо не зазначено iнше.
3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Облiковi оцiнки та припущення
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та фiнансових зобов’язань, що визнаються в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. У якостi вхiдних даних для цих моделей за можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, що мають iнформацiю для спостережень, проте у тих випадках, коли така практична можливiсть вiдсутня, необхiдним є певна доля судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають врахування таких вхiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик та волатильнiсть. Змiни в припущеннях вiдносно факторiв можуть спричинити вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Резерв оплати штрафних санкцiй
Резерв оплати штрафних санкцiй створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з оплатою штрафних санкцiй за договором реструктуризацiї заборгованостi перед ДП "Енергоринок", а також вiдповiдних судових рiшень. Компанiя може вiдхилятися вiд графiку виплати штрафних санкцiй або розпочати оскарження їх у судi, тому фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi штрафних санкцiй можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву оплати штрафних санкцiй може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв спираючись на обґрунтованi припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати.
Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.
4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче.
4.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120
Машини та обладнання 72
Транспортнi засоби 60
Iнструменти, прилади та iнвентар 60
Iншi основнi засоби 60
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в наступному мiсяцi, за мiсяцем введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.

4.2. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
4.3. Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
4.4. Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.
4.6. Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;

Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi

фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
4.7. Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.


4.8. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.9. Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
4.10. Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
4.11. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
4.12. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
5. Стандарти виданi, якi ще не набули чинностi
1) МСБО (IАS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» щодо професiйного судження при прийняттi рiшень про вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Щодо застосування фактора суттєвостi та професiйного судження. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
2) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо амортизацiї (п.62А). Щодо заборони застосування методу амортизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
3) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо строку корисного використання (п.56с) . Щодо очiкування майбутнього зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з використанням активу. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
4) МСБО (IАS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» щодо розкриття iнформацiї в iнших компонентах промiжної фiнансової звiтностi (п.16а) Щодо доступностi iнформацiї користувачам. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
5) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» щодо амортизацiї (п. 98А, 98В, 98С) . Щодо заборони методу амторизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
6) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» (п. 92). Щодо строку корисного використання . Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
7) МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"(п.30 а). Щодо контрактiв на обслуговування фiнансових активiв. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
8) МСФЗ ( IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (п. 44г). Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
9) МСБО (IАS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» щодо застосування методу участi в капiталi неiнвестицiйною компанiєю iнвестора до iнвестицiйної компанiї емiтента Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
10) МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах» щодо вимог до розкриття iнформацiї. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.
11) МСФЗ(IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» щодо облiку придбання частки участi у спiльнiй дiяльностi, коли така дiяльнiсть є окремим бiзнесом Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.

6. Дохiд вiд реалiзацiї
2014 2013

Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї та транзиту 997756 916051
Доходи вiд реактивної електроенергiї 18175 17685

1015931 933736
7. Собiвартiсть реалiзацiї
2014 2013
Вартiсть покупної електроенергiї 595306 503925
Витрати на оплату працi 136106 127133
Вiдрахування на соцiальне страхування 48687 45608
Амортизацiя необоротних активiв 118430 46775
Сировина i допомiжнi матерiали 26046 29536
Паливо – мастильнi матерiали 10953 9210
Послуги виробничого характеру 26046 29536
Енергiя зi сторони 5138 5142
Податки, збори обов’язковi платежi 809 768
Витрати на оплату службових вiдряджень 708 676
Iншi витрати 1579 8625
969808 806934


8. Iншi доходи / витрати
Iншi доходи 2014 2013
Доходи вiд перевищення лiмiту 4047 6609
Доходи вiд видачi технiчних умов юридичним особам 5493 4753
Доходи вiд реалiзацiї ТМЦ 4469 4285
Доходи вiд наданих послуг по приєднанню 20749 19827
Доходи вiд повторного пiдключення 959 1474
Доходи вiд реалiзацiї проектних та будiвельних робiт 1470 1632
Дохiд вiд ремонту та обслуговування електричного обладнання 646 552
Доходи вiд лабораторних випробовувань 616 544
Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв та необоротних матерiальних активiв 143 228
Доходи вiд розробки проектно-кошторисної документацiї 289 517
Дохiд вiд пансiонату "Енергетик" 227 160
Вiдсотки банку на залишок коштiв 123 128
Доходи вiд первинного пiдключення 168 297
Отриманi штрафи, пенi неустойки 130 63
Доходи вiд повернення держмита 176 224
Доходи вiд ремонтiв електричних лiчильникiв 14 35
Вiдшкодування ранiше списаної заборгованостi за електроенергiю 32356 0
Iншi доходи 1821 1849
73896 43177

Iншi витрати
Списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 41 43046
Визнанi пенi штрафи, неустойки 1463 801
Витрати на утримання пансiонату 1921 1801
Витрати проектно-будiвельних робiт 1253 1444
Списання необоротних активiв 907 2509
Витрати по ремонту та обслуговуванню електричного обладнання 542 487
Витрати по лабораторних випробовуваннях 527 462
Витрати по замiнi та ремонту електролiчильникiв 332 520
Витрати на утримання комунального господарства 156 162
Витрати на дослiдження i розробки 149 65
Iншi операцiйнi витрати виробничого призначення 5998 5092
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 932 2784

14221 59173
9. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
2014 2013

Витрати на оплату працi 13576 12668
Витрати на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування 4675 4343
Матерiальнi витрати 2136 2221
Амортизацiя необоротних активiв 1246 678
Витрати на розрахунково – касове обслуговування та iншi послуги банкiв 1422 1085
Витрати на вiдрядження 392 402
Витрати по ремонту 235 1
Аудиторськi та консультацiйнi послуги 210 275
Юридичнi послуги - -
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 324 316
Транспортнi послуги 204 203
Iншi витрати на утримання необоротних активiв
(опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення) 261 271
Iншi витрати 1093 1031
25774 23494

10. Фiнансовi доходи / витрати
2014 2013

Дивiденди отриманi 0 72
Фiнансовi доходи 0 72

Вiдсотки за кредит (3661) (1508)
Вiдсотки за фiнансовим лiзингом (1261) (337)
Фiнансовi витрати (4922) (1845)
Iншi витрати (0) (0)
Чистий фiнансовий результат (4922) (1773)
11. Податок на прибуток
2014 2013

Поточнi витрати з податку на прибуток 4254 13691
Вiдстроченi податки на прибуток 10717 (9733)
14971 3958
12. Податок на прибуток продовження
Згiдно з Податковим кодексом України, з 01 сiчня 2013 року вiдбулася змiна ставки з податку на прибуток до 19%, а 2014 ставка податку на прибуток склала 18%).
2014 2013

Бухгалтерський прибуток до оподаткування 60131 81581
Розрахована величина податку на прибуток за дiючою ставкою 10717 18597
Податковий вплив витрат (доходiв), якi не вираховуються з метою оподаткування 4254 (14639)
За ефективною ставкою податку на прибуток
14971 3958
Звiт про прибутки та збитки
2014 2013

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток 10717 (9733)
Чистi вiдстроченi податковi активи/ (зобовязання)
Звiрка вiдстрочених податкових зобов’язань, нетто
2014 2013

Сальдо на 1 сiчня 13753 4020
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi прибутку чи збитку (10717) 9733
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi iншого сукупного доходу - -
Сальдо на 31 грудня 3036 13753

13. Основнi засоби
Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засобиIнструменти, прилади та iнвентарIншi основнi засобиРазом
Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2013 1165999 215091 26603 5728 61189 1474610
Надходження - 81123 36759 2242 809 5134 126067
Вибуття - 2170 1081 1065 99 1812 6227
Переоцiнка -
Iншi змiни -107 135 -28 0
Станом на
31.12.2014 1244845 250904 27780 6410 64511 1594450
Амортизацiя
Станом на 31.12.2013 - 399650 98929 13399 3412 61189 576579
Нараховано за перiод -
Вибуття - 1541 1000 1012 86 1812 5451
Iншi змiни - -60 62 -2 0
Станом на
31.12.2014 - 490681 116521 15386 4130 64511 691229

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2013 766349 116162 13204 2316 0 898031
На 31 грудня 2014 754164 134383 12394 2280 0 903221

Товариством проведено переоцiнку основних засобiв станом на дату переходу на МСФЗ , на 01 сiчня 2012 р. Переоцiнка проведена незалежним експертом – професiйним оцiнювачем. Результат дооцiнки на вищезгадану дату склав 671 738 тис. грн. уцiнки 69 614 тис. грн. У звiтностi змiна вартостi основних засобiв та вiдповiдних рахункiв капiталу враховуючи вимоги МСФЗ вiдображенi як виправлення помилок минулих перiодiв. Амортизацiя та iншi операцiї з основними засобами у 2014 р. показанi з урахуванням переоцiнки.


14. Нематерiальнi активи
Права на знаки для товарiв i послуг Iншi нематерiальнi активи Створення нематерiальних активiв Разом

Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2013 1260 - 1260
Надходження - 1017 - 1017
Вибуття - 40 - 40
Станом на 31.12.2014 2237 - 2237
Амортизацiя
Станом на 31.12.2013 - 674 - 674
Нараховано - 555 - 555
Вибуття - 40 - 40
Станом на 31.12.2014 1189 1189

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2013 - 586 - 586
На 31 грудня 2014 - 1048 - 1048
15. Запаси
31.12.2014 31.12.2013

Сировина й матерiали 11795 11583
Будiвельнi матерiали 2101 1295
Запаснi частини 325 342
Паливо 1074 940
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 354 348
Товари 1155 702
16804 15210

16. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
31.12.2014 31.12.2013

Торгова дебiторська заборгованiсть 91912 84646
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (12518) (45213)
Торгова дебiторська заборгованiсть за мiнусом резерву 79394 39433
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 108433 17816
187827 57249
Компанiя не має жодних забезпечень понад заборгованiсть представлену в балансi.
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостей приблизно вiдповiдає їх балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
Станом на 31 грудня 2014р.(1) та 31 грудня 2013р.(2) аналiз по строках погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiї був наступним:
Станом на 31 грудня 2014р.(1)
Не протермiнована та не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 50103 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 108433
Протермiнована (<12 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -
Протермiнована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 822 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -
Протермiнована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 3384 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -
Протермiнована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 37603 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -
Разом Торгова дебiторська заборгованiсть 91912 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 108433

31 грудня 2013р.(2)
Не протермiнована та не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 41074 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17816 Разом 58890
Протермiнована (<12 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - Разом -
Протермiнована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 2333 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - Разом 2333
Протермiнована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 7570 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - Разом 7570
Протермiнована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Торгова дебiторська заборгованiсть 33669 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - Разом 33669
Разом Торгова дебiторська заборгованiсть 84646 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17816 Разом 102462

Змiна резервiв сумнiвної заборгованостi представлено нижче:
2014 2013

Залишок на початок року (45213) (10404)
Нараховано резерву (0) (42931)
Використано резерву 32695 8122
Залишок на кiнець року (12518) (45213)

17. Авансовi платежi
31.12.2014 31.12.2013

Авансовi платежi за електроенергiю 7677 6313
Iншi авансовi платежi 1096 878
8773 7191
18. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31.12.2014 31.12.2013

Грошовi кошти на рахунках в банках 4628 58588
Кошти в касi - -
Грошовi документи - -
4628 58588

19. Акцiонерний капiтал
31.12.2014 31.12.2013

НАК "Енергетична компанiя України" - 25% 7788
ТОВ "Енергетична Україна ТВ" – 50% 15575 15575
Iншi фiзичнi та юридичнi особи з пакетами меншими 10% 15576 7788
31151 31151
Станом на дату балансу, Компанiя випустила 124603240 простих iменних акцiй номiналом 0,25грн. (2013: 124603240).
Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що вiдноситься на утримувачiв простих акцiй в обiгу впродовж року. Компанiя не має потенцiйних простих акцiй з ефектом пониження, якi можуть бути випущенi, а тому сума пониженого прибутку на акцiю дорiвнює сумi базового прибутку на акцiю.
2014 2013

Чистий прибуток за рiк, що вiдноситься на акцiонерiв 60131 81581
Середньозважена кiлькiсть акцiй, шт. 124603240 124603240
Базовий та понижений прибуток на одну акцiю, грн. 0,48 0,65
Виплаченi дивiденди:
2014 2013
Дивiденди за звичайними акцiями:
Остаточнi дивiденди за 2014 рiк: 24474 15011
24474 15011
Промiжнi дивiденди за 2014 рiк не виплачувалися.

20. Iншi компоненти капiталу
Фонд переоцiнки активiв Резервний фонд Фонд розвитку виробництва Iнший Додатковий капiтал Разом

Станом на 31 грудня 2013 180724 4574 31737 2169 219204
Виправлення помилок 667241 - - - 667241
Розподiл прибутку - 4079 - - 4079
Iншi змiни (1279) - - (123) (1402)
Станом на 31 грудня 2014 846686 8653 31737 2046 889122

Резервний фонд та фонд розвитку виробництва поповнюються за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Компанiї. Фонд розвитку виробництва може використовуватися на модернiзацiю, ремонт та розширення виробництва Компанiї. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
Iнший додатковий капiтал складається з вартостi об’єктiв , якi не увiйшли до статутного капiталу i є державною або комунальною власнiстю, проте використовуються Компанiєю. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
21. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання
31.12.2014 31.12.2013

Вiдстрочена кредиторська заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 201545 217324
Зобов’язання з фiнансового лiзингу 0 844
201545 218168

На 31.12.2014 року Компанiя облiковує довгострокову кредиторську заборгованiсть перед ДП "Енергоринок", справедлива вартiсть по якiй становить 201545 тис. грн. (на 31.12.2013р.: 217324 тис. грн.).

22. Короткостроковi резерви
31.12.2014 31.12.2013

Забезпечення виплат вiдпусток 4348 603
4348 603
Станом на 31.12.2013 603
Нараховано 18875
Випласено 15130
Станом на 31.12.2014 4348
23. Вiдсотковi кредити та позики
31.12.2014 31.12.2013
Банкiвськi кредити
ПАТ "Ощадбанк" 30000 22999
ПуАТ "Фiдобанк" 16000
Разом вiдсотковi кредити та позики 46000 22999

24. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
31.12.2014 31.12.2013

Торгова кредиторська заборгованiсть 16965 1630
Заборгованiсть за електроенергiю перед ДП «Енергоринок» 3663 4841
Заборгованiсть по заробiтнiй платi 6729 6592
Заборгованiсть перед бюджетом 5513 7024
Iншi поточнi зобов'язання 7299 8163
40169 28250
Балансова вартiсть торгової та iншої кредиторської заборгованостi до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.

Продовження тексту приміток

25. Аванси отриманi
31.12.2014 31.12.2013

Аванси отриманi за електроенергiю 97642 83338
Аванси отриманi за реактивну електроенергiю 64 140
Iншi аванси 6488 4412
104194 87890
Балансова вартiсть отриманих авансiв до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
26. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
26.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi. У Компанiї немає суттєвої концентрацiї кредитного ризику.
26.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.
В наведенiй нижче таблицi представлено фiнансовi зобов'язання Компанiї в розрiзi видiв та термiнiв погашення станом на 31 грудня 2014р., 31 грудня 2013р.:
31.12.2014 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - 201545
Вiдсотковi кредити та позики - - 46000 - 46000
Короткостроковi резерви 4348 4348
Зобов’язання з податку на прибуток 0 0
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 40169 - - 40169
Аванси отриманi - - 104194 - - 104194
- - 194711 396256
31.12.2013 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - 47393 170775 218168
Вiдсотковi кредити та позики - - 22999 - 22999
Короткостроковi резерви 603 603
Зобов’язання з податку на прибуток 835 835
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 28250 - - 28250
Аванси отриманi - - 87890 - - 87890
- - 140577 47393 170775 358745
26.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2013р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.
Компанiя контролює капiтал використовуючи коефiцiєнт фiнансового важеля, що визначається як спiввiдношення чистої заборгованостi до капiталу та чистої заборгованостi. Компанiя включає до чистої заборгованостi вiдсотковi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть та iншу кредиторську заборгованiсть, аванси отриманi, довгострокову кредиторську заборгованiсть, короткостроковi та довгостроковi резерви, за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає всi складовi капiталу, а саме: акцiонерний капiтал, iншi компоненти капiталу, нерозподiлений прибуток.
31.12.2014 31.12.2013

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 201545 218168
Вiдсотковi кредити та позики 46000 22999
Короткостроковi резерви 4348 603
Зобов’язання з податку на прибуток 0 835
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 40169 28250
Аванси отриманi 104194 87890
Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти 4628 58588
Чиста заборгованiсть 391628 300157

Капiтал 748966 713432
Капiтал та чиста заборгованiсть 1140594 1013589
Коефiцiєнт фiнансового важеля 0,34 0,30
27. Операцiї з пов'язаними сторонами
До складу пов'язаних сторiн Компанiї входять суб'єкти господарювання, якi контролюють Компанiю, суб'єкти господарювання, якi перебувають з Компанiєю пiд спiльним контролем, а також провiдний управлiнський персонал Компанiї.

Суб’єкт господарювання, зв'язаний з органами державної влади. Суттєвий вплив ДП "Енергоринок" - державне пiдприємство, утворене державою в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, виступає оптовим постачальником на ринку електричної енергiї України та працює з ПАТ "Закарпаттяобленерго" на пiдставi договору на поставку електричної енергiї №4623/01 вiд 31.01.2008 року ; 10243/02 вiд 23.12.2013 року; 10579/01 вiд 23.06.2014

2014 2013

Придбання електроенергiї, тис.грн. 595306 503925
Придбання електроенергiї, тис. кВт/год

Залишок заборгованостi за куповану електроенергiю у ДП "Енергоринок" :
31.12.2014 31.12.2013

Переплата за електроенергiю 6313
Поточна заборгованiсть за електроенергiю (367)
(5946)
Також Компанiя облiковує реструктуризовану заборгованiсть вiдповiдно до договору про реструктуризацiю заборгованостi №8794/02 вiд 11.07.2012р., додаткова угода №9029/02 вiд 30.10.12 р. до договору №8794/02 вiд 11.07.2012р., №8795/02 вiд11.07.2012р. Зокрема, у звiтному перiодi Компанiєю було погашено наступну заборгованiсть за договором реструктуризацiї:
2014 2013

Погашення основної суми боргу 14436 24826
Штрафнi санкцiї 2522 2522
16958 27348
Нижче наведена iнформацiя стосовно непогашеної частини реструктуризованої заборгованостi станом на кiнець кожного звiтного перiоду:
31.12.2014 31.12.2013

Довгострокова заборгованiсть 201545 217324
Короткострокова заборгованiсть 3663 4841
205208 222165
Органи державної влади. Суттєвий вплив
НКРЕКП - державний колегiальний орган, що здiйснює державне регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй, зокрема, формування цiнової i тарифної полiтики у сферах електроенергетики, затвердження iнвестицiйних програм для обленерго.
Зокрема, НКРЕКП затверджує iнвестицiйнi програми для Компанiї. Нижче наведено обсяг затверджених iнвестицiй для компанiї на звiтнi перiоди:
2014 2013

Обсяг iнвестицiй 99478 115751
Порiвняно з 2013 роком вiдбулося зменшення обсягу програми на 16273 тис. грн. Основна увага в iнвестицiйнiй програмi 2013р. була придiлена виконанню наступних заходiв:
- технiчний розвиток (переозброєння), модернiзацiя та будiвництво електричних мереж та обладнання – 77651 тис. грн;
- заходи, спрямованi на зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергiї – 7338 тис. грн;
- впровадження та розвиток АСДТК – 1466 тис. грн.;
- впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй – 2300 тис. грн.;
- впровадження та розвиток систем зв’язку – 4445 тис. грн..;
- модернiзацiя та закупiвля транспортних засобiв – 5892 тис. грн..;
- iнше – 386 тис. грн.

Операцiї з управлiнським персоналом
Компанiя не надавала опцiонiв на придбання акцiй керiвництву Компанiї та не виплачувала пенсiй нинiшнiм або колишнiм директорам Компанiї.
Умови угод iз зв’язаними сторонами
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних умовам на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безвiдсотковими, та оплата по ним проводиться грошовими коштами. Компанiєю не було отримано (надано) нiяких забезпечень або гарантiй по вiдношенню до дебiторської або кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року Компанiя не фiксувала знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов’язаних сторiн. Така оцiнка проводиться щорiчно та включає аналiз фiнансового становища пов’язаної сторони та ринку на якому вона функцiонує.
28. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-