Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131529
4. Місцезнаходження
Закарпатська , Ужгородський, 89412, с.Онокiвцi, вул.Головна, 57
5. Міжміський код, телефон та факс
03122 3-44-45 3-43-84
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 72   14.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 18.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi тому, що товариство участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року не приймало.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря незаповнена у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що рейтингова оцiнка не проводилась.
Iнформацiю про органи управлiння емiтента незаповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
В пунктi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй " iнформацiю про фiзичну особу засновника незаповнено тому, що засновник фiзична особа вiдсутня. Засновником на момент створення товариства була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, частка якого складала 100%.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента незаповнено фiзичнi особи - фiзичних осiб якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй у товариства не має
Iнформацiя про облiгацiї емiтента незаповнено - випуск облiгацiй не проводився.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв незаповнено - випуск боргових цiнних паперiв не проводився.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi протягом звiтного перiоду незаповнено тому, що випуск iнших цiнних паперiв товариством не проводився.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного прiоду незаповнено тому, що викуп не проводився.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери незаповнено - випуск не проводився.
Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не було, тому звiт вiдсутнiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №662774
3. Дата проведення державної реєстрації
30.10.1998
4. Територія (область)
Закарпатська
5. Статутний капітал (грн)
31150810
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2678
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.11 Виробництво електроенергiї
35.12 Передача електроенергiї
10. Органи управління підприємства
- Вищий орган Товариства-Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
2) МФО банку
312356
3) поточний рахунок
26000301008400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
5) МФО банку
312356
6) поточний рахунок
26000301008400

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виробництво електричної енергiї Серiя АГ №500336 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами Серiя АГ №500337 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом Серiя АГ №500338 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом Серiя АЕ №179918 29.10.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики 17.10.2017
Опис Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України 24654479 01001Україна м.Київ вул.Хрещатик, 30 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петров Вiктор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Закарпаттяобленерго» - перший заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.11.2012 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №25/2012 вiд 30.11.2012р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
перший заступник генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
заступник голови правлiння – перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго».
Стаж роботи - 27 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з контрактом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших
пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлак Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - технiчний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
заступник генерального директора - технiчний директор ПАТ "Закарпаттяобленерго";
технiчний директор ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго";
директор з енергозбуту ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 29 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", посадовою iнструкцiєю, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онисько Ольга Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з економiки та фiнансiв ПАТ "Закарпаттяобленерго"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
директор з економiки та фiнансiв ПАТ "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 36 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", посадовою iнструкцiєю, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинюк Артем Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2012 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №5/2012 вiд 22 травня 2012р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
перший заступник генерального директора-директор з енергозбуту ПАТ "Закарпаттяобленерго"
директор з енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго».
Стаж роботи - 17 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", посадовою iнструкцiєю, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї-Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ванюшкiн Олег Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Закарпаттяобленерго" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду Члена дирекцiї згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р., на посаду головного бухгалтера згiдно наказу голови правлiння №282/ВК вiд 14.12.2004р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
головний бухгалтер ПАТ "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 17 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №25 вiд 08.04.2015р., головою Наглядової ради обрано вiд 21.04.2015 року рiшенням Наглядової ради (протокол №21/04/2015 вiд 21.04.2015р.). Виплата винагороди в тому числi в натуральнiй формi не проводилась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- HE295113 -
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №25 вiд 08.04.2015р. Виплата винагороди в тому числi в натуральнiй формi не проводилась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- HE295073 -
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2015 3 (три) роки
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №25 вiд 08.04.2015р. Виплата винагороди в тому числi в натуральнiй формi не проводилась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Петров Вiктор Володимирович - - - 0 0 0 0 0 0
Член дирекцiї Бiлак Олександр Олександрович - - - 3000 0.00240000000 3000 0 0 0
Член дирекцiї Онисько Ольга Iванiвна - - - 10 0.00000800000 10 0 0 0
Член дирекцiї Мартинюк Артем Андрiйович - - - 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член дирекцiї-Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенiйович - - - 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) - HE295113 - 9648303 7.74 9648303 0 0 0
Член наглядової ради Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) - HE295073 - 12383000 9.94 12383000 0 0 0
Голова наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ» - 33058749 - 62301621 50 62301621 0 0 0
Усього 84335934 67.68 84335934 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Енергетична Україна ТВ" 33058749 01133 м. Київ Київ м.Київ вул.Щорса, 32-А, оф.1 62301621 50.00000000000 62301621 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 62301621 50.00 62301621 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 08.04.2015
Кворум зборів** 61.26
Опис Перелiк питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв вiд 08 квiтня 2015 року:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови i Секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
3. Розгляд звiту Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв його дiяльностi на 2015 рiк.
4. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
5. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2014 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2014 роцi.
8. Внесення змiн до статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
9. Скасування, затвердження внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяобленерго», внесення змiн до внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
11. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
12. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв чи трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго».
15. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо доповнення перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило.
Результат розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго». Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго»
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати Голову, Секретаря та затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
Визначити основнi напрямки дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2015 рiк:
- виробництво, постачання та передача електричної енергiї та здiйснення iнших статутних видiв дiяльностi;
- виконання схваленої НКРЕ «Програми iнвестицiйного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2015 рiк»;
- пiдготовка ПАТ «Закарпаттяобленерго» для роботи на повномасштабному ринку електричної енергiї».
З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово – господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
З шостого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення:
Чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2014 роцi, спрямувати:
на виплату дивiдендiв - 50%;
на покриття збиткiв минулих рокiв - 50%.
Встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 0,24128987 гривень
З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення:
Внести змiни до Статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Скасувати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», затверджене загальними зборами акцiонерiв ВАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» 23 березня 2011 року.
Скасувати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», затверджене загальними зборами акцiонерiв ВАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» 23 березня 2011 року.
Скасувати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», затверджене загальними зборами акцiонерiв ВАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» 23 березня 2011 року.
Скасувати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», затверджене загальними зборами акцiонерiв ВАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» 23 березня 2011 року.
Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв пiдписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
«ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКЦIЮ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв пiдписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКЦIЮ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».

З десятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Припинити 08 квiтня 2015 року повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
- Тинного Iгора Владиславовича;
- Пермякової Олени Володимирiвни;
- Череднiченка Олександра Григоровича;
Попова Сергiя Андрiйовича;
- Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED);
- Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)».
З одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Встановити склад Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» у кiлькостi 3 (трьох) членiв
З дванадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати з 09 квiтня 2015 року членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ»;
- компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED);
- компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)».
З тринадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити проект додаткової угоди до цивiльно-правових договорiв, укладених 01.05.2013р. з членами Наглядової ради Компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» та Компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД». Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Вiктора Володимировича пiдписати вiд iменi ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiдповiднi додатковi угоди.
Укласти з обраними членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори.
Встановити, що винагорода обраним членам Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за виконання ними посадових обов’язкiв не виплачується.
Затвердити проекти цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Припинити 08 квiтня 2015 року повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго»
З п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
15.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
15.1.1. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання (купiвля-продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, надання та отримання поворотної фiнансової допомоги, отримання кредитiв, передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину;
15.1.2. договорiв (контактiв, угод), предметом яких є реструктуризацiя заборгованостi, граничною сукупною вартiстю 280 000 000,00 (двiстi вiсiмдесят мiльйонiв) гривень.
15.2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Дирекцiєю та/або Наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пiдпунктами 15.1.1. – 15.1.2. пункту 15.1. цього рiшення.
15.3. Встановити, що ПАТ «Закарпаттяобленерго» має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 15.1.1. – 15.1.2. пункту 15.1. цього рiшення правочини (в тому числi доповнювати, змiнювати, розривати укладенi на виконання цього рiшення договори (контракти, угоди)), тiльки за умови затвердження Наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» проекту вiдповiдного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цiєї умови створює, змiнює, припиняє цивiльнi права та обов’язки товариства лише у разi наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного мiсяця з дати його вчинення.
Проекти додаткових угод, пiдставою яких є змiна державних регульованих цiн та тарифiв, не потребують затвердження наглядовою радою Товариства.
15.4. Надати Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» право визначати особу, уповноважену на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на виконання цього рiшення вiд iменi ПАТ «Закарпаттяобленерго».
15.5. Зобов’язати Генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго» на наступних чергових загальних зборах акцiонерiв надати акцiонерам звiт про вчиненi ПАТ «Закарпаттяобленерго» значнi правочини на виконання цього рiшення».9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.00 0.000 30065500 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.00 0.000 0.24128987 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.00 0.000 24204158 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 16.04.2015
Дата виплати дивідендів 08.10.2015
Опис За результатами перiоду, що передував звiтному, загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. (Протокол №25) було прийнято рiшення - 50% з чистого прибутку отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2014 роцi спрямувати на виплату дивiдендiв та встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 0,24128987 гривень.
Наглядовою радою товариства прийнято рiшення:
1. Визначити 16 квiтня 2015 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2014 роцi у розмiрi, визначеному загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 08.04.2015 року, а саме: 0,24128987 грн. на одну просту акцiю.
2. Виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства здiйснити у строк з 20 квiтня 2015 року до 08 жовтня 2015 року.
3. Виплату дивiдендiв здiйснити в наступному порядку:
- акцiонер надає iнформацiю ПАТ «Закарпаттяобленерго» про власний рахунок в цiнних паперах, вiдкритий у депозитарнiй установi;
- ПАТ «Закарпаттяобленерго» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивiденди Центральному депозитарiю цiнних паперiв на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках;
- Центральний депозитарiй переказує отриманнi вiд ПАТ «Закарпаттяобленерго» кошти на рахунки депозитарних установ та депозитарiїв-кореспондентiв з метою їх подальшого переказу власникам цiнних паперiв;
- депозитарна установа, в якiй акцiонер ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiдкрив власний рахунок в цiнних паперах, згiдно з умовами укладеного мiж акцiонером (депонентом) i вiдповiдною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах виплачує дивiденди такому акцiонеру.

Питання розподiлу прибутку за звiтний перiод буде розглядатися на загальних зборах акцiонерiв 14.04.2016р.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмежееною вiдповiдальнiстю ""Балтiк Фiнанс Груп"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 39797165
Місцезнаходження 79040 Україна Львівська Львiвський м.Львiв вул. Городоцька, 367А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №533838
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010
Міжміський код та телефон +38 032 295 70 56
Факс +38 032 295 70 57
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно договору №2-Е вiд 27.07.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ "Закарпаттяобленерго" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, i iншi операцiї з цiнними паперами згiдно договору №Е-1035 вiд 06.08.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33360313
Місцезнаходження 89600 Україна Закарпатська Мукачiвський м. Мукачево вул. Валенберга 29/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Сертифiкат А005892
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.01.2005
Міжміський код та телефон (03131) 3-23-53
Факс (03131) 3-23-53
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторськi послуги наданi згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31113488
Місцезнаходження 04112 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Дегтярiвська, 48, офiс 708
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №469770
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2009
Міжміський код та телефон (044) 374-03-25
Факс (044) 374-03-26
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис ПрАТ "СГ"Ю.БI.АЙ" надає страховi послуги згiдно укладених договорiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.05.2011 20/07/1/11 Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР UA4000080790 Акція проста бездокументарна іменна Документарні іменні 0.250 124603240 31150810.000 100.000000000000
Опис 06.05.2011 року свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй замiнено у зв'язку iз змiною назви ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" на ПАТ "Закарпаттяобленерго". Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня. Додаткова емiсiя не проводилася.
 

XI. Опис бізнесу

Згiдно з Указом президента України вiд 4 квiтня 1995р. №282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України", наказом Мiнекономiки України вiд 14.06.1995р. №75 "Про внесення змiн та доповнень до перелiкiв пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї та графiкiв її проведення" Закарпатське обласне пiдприємство електричних мереж мереж було перетворене шляхом корпоратизацiї у ДАЕК "Закарпаттяобленерго". Випуск акцiй товариства зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв України свiдотством №565/1/95 вiд 14 грудня 1995р. Загальними зборами, якi вiдбувалися 7 жовтня 1998р. Було прийнято рiшення змiнити назву ДАЕК "Закарпаттяобленерго" на ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго". 23.03.2011 року на чергових загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнено найменування товариства на публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго". Статут ПАТ "Закарпаттяобленерго" зареєстровано в новiй редакцiї 13.04.2011 року у виконавчому комiтетi Ужгородської мiської ради Закарпатської областi. 13.02.2012 року вiдбувся конкурс з продажу 50% акцiй товариства, переможцем якого стала компанiя ТОВ "Енергетична Україна ТВ". 26.11.2014 року на Українськiй мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi продано 25% акцiй товариства.
Статутний фонд компанiї складає 31150810 гривень, що становить 124603240 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень.
ПАТ "Закарпаттяобленерго" забезпечує постачання електричної енергiї споживачам, що знаходиться на територiї Закарпатської областi, яка розташована на Заходi України на кордонi з Польшею, Словаччиною, Угорщиною та Румунiєю.
Через електромережi 110-35 кВ здiйснюється переток електроенергiї мiж сусiднiми Львiвською та Iвано-Франкiвською областями.
 
До складу ПАТ "Закарпаттяобленерго" входять:
14 районiв електромереж:
- Берегiвський РЕМ (м. Берегово. вул. Петефi, 35);
- Перечинсько-Великоберезнянський РЕМ (м. Перечин, вул. Будiвельникiв. 2);
- Виноградiвський РЕМ (м. Виноградiв, вул. I. Франка, 82);
- Воловецький РЕМ (смт. Воловець, вул. Зарiчна, 2);
- Iршавський РЕМ (Iршава, вул. Ленiна. 45);
- Мiжгiрський РЕМ (м. Мiжгiр'я, вул. Ромки Донського, 18);
- Мукачiвський МРЕМ (м. Мукачево, вул. Львiвська, 32);
- Мукачiвський РЕМ (м. Мукачево, вул. Берегiвська, 122);
- Рахiвський РЕМ (м. Рахiв, вул. Миру. 226);
- Свалявський РЕМ (м. Свалява. вул. Лакоти, 2);
- Тячiвський РЕМ (м. Тячiв. вул. Матросова, 10);
- Ужгородський МРЕМ (входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС ) - м. Ужгород. вул.Електрозаводська,4;
- Ужгородський РЕМ (м. Ужгород, вул. Тiмiрязєва. 17);
- Хустський РЕМ (Хустський р-н. с. Н. Бистрий);
- Теребле-Рiкська гiдроелектростанцiя;
та наступнi структурнi пiдроздiли:
- Служба лiнiй
- Служба релейного захисту i автоматики
- Служба засобiв диспетчерського i технологiчного управлiння
- Служба iзоляцiї i захисту вiд перенапруги
- Служба механiзацiї i транспорту
- Вiддiл капiтального будiвництва
- Цех ремонту обладнання
- Оперативно-диспетчерська служба
- Служба пiдстанцiй ( 35 кВ i вище)
- Вiддiл цiнних паперiв
- Служба охорони працi
- Служба технiчного нагляду та iнспектування
- Виробничо-технiчний вiддiл
- Вiддiл розподiльчих мереж
- Iнспекцiя нагляду за режимами споживання електроенергiї енергозбуту
- Вiддiл по роботi з юридичними споживачами енергозбуту
- Вiддiл по роботi з побутовими споживачами енергозбуту
- Вiддiл по роботi з оптовим ринком електроенергiї енергозбуту
- Маркетингово-аналiтичний вiддiл енергозбуту
- Сервiсний центр
- Вiддiл розподiлу та контролю за режимами споживання енергозбуту
- Вiддiл аудиту технологiй енергозбуту
- Вiддiл балансiв i норм ТВЕ енергозбуту
- Вiддiл бюджетного планування
- Вiддiл тарифної полiтики
- Вiддiл по роботi з персоналом
- Вiддiл матерiально-технiчного постачання
- Бухгалтерiя
- Управлiння
- Служба приладiв облiку i метрологiї енергозбуту
- Служба внутрiшньої та економiчної безпеки
- База вiдпочинку „Енергетик”
- Навчально-курсовий комбiнат
- Вiддiл адмiнiстративно-господарського обслуговування
- Медичний пункт
- Служба документального забезпечення та договiрної роботи
- Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй та мобiлiзацiйної роботи
- Служба iнформацiйних систем i технологiй
- Юридичний вiддiл
- Iнформацiйно-консультацiйний центр
- Кол-центр
- Вiддiл по роботi з земельними та майновими питаннями
- Контрольно-ревiзiйна група
Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi:
- лiквiдована служба iнформацiйних технологiй i створена служба iнформацiйних систем i технологiй
- лiквiдована група господарського обслуговування i створено вiддiл адмiнiстративно-господарського обслуговування
- створено службу документального забезпечення та договiрної роботи
- лiквiдовано вiддiл кадрiв та вiддiл працi та зарплати i створено вiддiл по роботi з персоналом
- лiквiдовано Перечинський РЕМ, В. Березнянський РЕМ i створено Перечинсько-Великоберезнянський РЕМ
Дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв товариство немає.
 
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу товариства склала 2646 осiб, облiкова чисельнiсть - 2722 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 38 осiб, за сумiсництвом працювали 3 особи. Працюючих на умовах неповного робочого часу за звiтний перiод не було.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв склав 153952,3 тис. грн, а всього персоналу 155881,6 тис.грн.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв вiдносно до попереднього року зрiс на 7,3%, всього персоналу також на 7,3%.
Одним iз напрямкiв кадрової полiтики товариства є запобiгання плинностi кадрiв, забезпечення висококвалiфiкованими спецiалiстами, фахiвцями, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.
Плиннiсть кадрiв у 2015 роцi склала 4,2%.
Для зменшення плинностi кадрiв у товариствi було вжито заходiв з впровадження ефективної системи оплати та стимулювання працi, своєчасно виплачувалася заробiтна плата, проводився систематичний аналiз причин плинностi кадрiв, вивчався обiг кадрiв, визначався напрям подальшого кар’єрного, професiйного розвитку та пiдготовки персоналу, постiйно проводиться пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, у тому числi функцiональне навчання працiвникiв (iз залученням до навчального процесу професiоналiв, якi працюють у товариствi), покращувалися умови працi; здiйснювалося транспортне забезпечення працiвникiв до мiсця роботи та у зворотному напрямку, працiвники товариства активно залучалися до участi у спортивних змаганнях, змаганнях з професiйної майстерностi.
Для покращення роботи товариства, оновлення кадрiв проведенi кадровi змiни в багатьох структурних пiдроздiлах, проводилась також робота по змiцненню керiвних кадрiв структурних одиниць, створювалися умови для самореалiзацiї потенцiалу молодих працiвникiв.
З метою оцiнки дiлових та професiйних якостей персоналу, виконання ними посадових обов’язкiв, пiдвищення ефективностi дiяльностi працiвникiв проводиться атестацiя керiвникiв та спецiалiстiв товариства на вiдповiднiсть займанiй посадi, визначення рiвня їх квалiфiкацiї для присвоєння квалiфiкацiйної категорiї, подальшого покращення добору i розмiщення кадрiв.
Так, за 2015 рiк атестовано 98 чоловiк, з них:
керiвникiв – 7 чол. , спецiалiстiв - 91 чол.
За результатами атестацiї 2015 року :
- всi працiвники, що пiдлягали атестацiї, пiдтвердили свою вiдповiднiсть займанiй посадi.
- присвоєно чергову квалiфiкацiйну категорiю та пiдвищено посадовi оклади - 2 спецiалiстам.
Кадрова програма товариства направлена на забезпечення молодими спецiалiстами як апарату управлiння так i виробничих пiдроздiлiв. Ведеться робота з пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв та робiтникiв безпосередньо на виробництвi, шляхом участi у тематичних семiнарах та проводится перепiдготовка в навчальних закладах рiзних типiв. За звiтний перiод пiдвищили квалiфiкацiю при навчально курсовому комбiнатi ПАТ "Закарпаттяобленерго" - 93 особи.


 
Товариство не належить до жодних об’єднань пiдприємств.
 
Протягом звiтного року товариство не проводило спiльну дiяльнiсть.
 
Пропозицiй з боку третiх осiб, щодо реорганiзацiї не надходило.
 
Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче вiдповiдно до наказу «Про затвердження положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ «Закарпаттяобленерго»» №10 вiд 03.01.2012 року.
Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120
Машини та обладнання 72
Транспортнi засоби 60
Iнструменти, прилади та iнвентар 60
Iншi основнi засоби 60
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в наступному мiсяцi, за мiсяцем введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;

Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi

фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.


Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
 
Компанiя здiйснює такi основнi види дiяльностi:
1.Передача та постачання електричної енергiї споживачам.
2.Виробiток електроенергiї власними ГЕС.
У 2015 роцi за основними видами дiяльностi компанiя мала такi економiчнi показники:
1.Постачання електроенергiї (корисний вiдпуск), млн.кВт год - 1764,574
2.Виробiток електроенергiї власними ГЕС (вiдпуск з шин), млн.кВт год - 3,100
Компанiя є монополiстом з постачання електричної енергiї на територiї областi, здiйснює передачу та постачання електричної енергiї яку закуповує по оптовим цiнам у Державного пiдприємства "Енергоринок". За звiтний перiод закуплено електроенергiї у ДП" Енергоринок" на суму 881642 тис.грн. (з ПДВ) що склало 100% у загальному обсязi закупiвлi. Експорт електроенергiї здiйснювався лише у сiчнi-квiтнi 2015 року в Словаччину на суму 9198 тис.грн. (10042 тис.кВт.год), що склало 0,57% вiд загального обсягу продажiв за рiк. Реалiзовано електроенергiї на суму 1300312 тис.грн. (без ПДВ), середньореалiзацiйна цiна склала 0,7391 грн. (без ПДВ) за 1 квт.год.
Станом на 31.12.2015р. в компанiї нараховувалося 19578 юридичних споживачiв електроенергiї з них найбiльшi - ТОВ "ЕНО-Меблi ЛТД", Водоканал м.Ужгород, Водоканал м.Мукачево, ТОВ "Джебiл Сьоркiт Юкрейн Лiмiтед", ТОВ "Гроклiн-Карпати", ТОВ "Енран ЗЛК", Перечинський лiсохiмкомбiнат, ВАТ "Модуль", ВАТ "Точприлад", та 422963 побутових споживачiв електроенргiї.

Основним постачальником електричної енергiї для компанiї залишається ДП «Енергоринок». У 2015 роцi пiдприємство закупило у ДП « Енергоринок» електроенергiї на суму 932 080 тис.грн. Та незважаючи на економiчну кризу в державi, компанiя на 102,55% розрахувалася за закуплену електроенергiю, погасила реструктуризований борг перед ДП « Енергоринок» на суму 14 702 тис.грн.
За 2015 рiк ПАТ «Закарпаттяобленерго» досягло вiд’ємних понаднормативних втрат електроенергiї до -3,44 %.
Споживання електричної енергiї за 2015 рiк становило 1 млрд. 764,6 млн. кВт. год., що на 17,8 млн. кВт.год. бiльше нiж в 2014 роцi. Рiвень розрахункiв за спожиту електроенергiю споживачами областi у 2015 роцi склав 100,1 %.
Для забезпечення повного облiкування спожитої електричної енергiї та пiдвищення рiвня розрахункiв споживачiв, а також усунення можливостi безоблiкового використання електричної енергiї, за 2015 рiк товариством виконанi наступнi роботи:
• Замiнено на електроннi 10 626 однофазних приладiв облiку та 4 559 трифазних, крiм цього проведено планову замiну 8 114 iндукцiйних лiчильникiв на аналогiчнi, в тому числi у зв’язку iз закiнченням мiжповiрочного iнтервалу.
• Встановлено 8 744 шт. н/в скриньок облiку для зовнiшнього монтажу приладiв облiку у побутових споживачiв.
• Встановлено 1 948 стопори зворотного руху на однофазних та трифазних приладах облiку.
• Проведено замiну 8 932 неiзольованих проводiв вiдгалужень, вiд ПЛ-0,4 кВ до вводу в будiвлi, на кабельнi з виносом електролiчильникiв на фасади будiвель.
• Проведено технiчнi перевiрки облiкiв у 28 296 споживачiв.
• Проведено 4670 рейдових перевiрок електроустановок споживачiв.
З метою пiдвищення рiвня обслуговування побутових споживачiв (населення) та оперативного отримання iнформацiї про стан особового рахунку, з 01.08 2013 року товариством запроваджено новий сервiс «Передача показань приладiв облiку через SMS- повiдомлення». За допомогою цього сервiсу споживач отримує можливiсть передавати показання свого приладу облiку через SMS- повiдомлення, а також може отримати iнформацiю щодо сальдо за особовим рахунком, наявностi пiльг, iнформацiю про розмiр тарифу, останню оплату, надходження субсидiї тощо. З травня 2014 року у складi товариства функцiонує кол-центр, з цiлодобовим режимом роботи. За перiод 2015 року на багатоканальний номер концентру надiйшло 99 430 викликiв, з них 72 356 викликiв були опрацьованi оператором кол-центру, а 27 074 викликiв у автоматичному режимi.
 
За останнi пять рокiв значних придбань або вiдчужень активiв компанiя не здiйснювала. Пiдприємство не планує в найближчому майбутньому значних iнвестицiй або придбання повязаних з господарською дiяльнiстю.
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами товариство не укладало.
 
Товариство здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з передачi, постачання та виробництва електричної енергiї на територiї Закарпатської областi, згiдно лiцензiй виданих Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.
В структурi компанiї 59 пiдроздiлiв, в тому числi 14 районiв електричних мереж та три гiдроелектростанцiї.
Товариство купує електроенергiї на ОРЕ , передає її по електромережах 220 кВ i нижче та здiйснює постачання електроенергiї споживачам на територiї Закарпатської областi i деяких сумiжних районiв Львiвської областi ( Бескид, Гусне, Лавочне, Сянки ).
Генерацiя:
Товариство експлуатує три ГЕС загальною потужнiстю 31,55 МВт, а саме:
- Теребле-Рiкська ГЕС (ТРГЕС) - 27,0 МВт (введена в дiю в 1956р),
- Онокiвська ГЕС - 2,65 МВт (введена в дiю в 1942 роцi),
- Ужгородська ГЕС - 1,9 МВт (введена в дiю в 1942 роцi).
ГЕС виробляють в середньому 130-135 млн.кВт.год електроенергiї на рiк, що становить вiд 6 % до 9 % вiд загального споживання областi.
Загальна характеристика електричних мереж станом на 01.01.2016 р.
1. Лiнiї електропередач всiх класiв напруг (по трасi) - 18376,2 км ,
в т.ч.:
- ПЛ 220 кВ - 81,4 км
- ПЛ 110кВ - 1032,7 км
- ПЛ 35 кВ - 1121,3 км
- ПЛ 6-10 кВ - 5393,8 км
- ПЛ 0,4 кВ - 9611,2 км
- КЛ 6-10 кВ - 953,9 км
- КЛ 0,4 кВ - 180,3 км
- КЛ 35 кВ - 1,58 км
2. Пiдстанцiї 220-110-35 кВ - 125 шт ,
в т.ч.:
- ПС-220кВ - 1 шт,
- ПС-110 кВ - 39 шт,
- ПС-35 кВ - 85 шт.
3. ТП ( РП ) 6-10/0,4 кВ - 4783 шт .
Вiдповiдно до оцiнки технiчного стану пiдлягають повнiй замiнi:
- 210,0 км (20,3 %) ПЛ-110 кВ побудованих в 1950-1956 роках,
- 96 км (8,5 %) ПЛ-35 кВ, побудованих в 1936-1940 роках,
- 1394,2 км (9,3 %) ПЛ 0,4-10 кВ (з них 1053,5 км на дерев'яних опорах),
- 52,2 км ( 4,6 %) КЛ 0,4-10 кВ,
- 5 од (4,0 %) ПС 35-110 кВ,
- 202 од (4,3 %) ТП 6-10/0,4 кВ.
Потребує замiни обладнання на ПС 35-110 кВ: трансформатори 110 кВ - 3 шт, трансформатори 35 кВ - 7 шт, вимикачi 110 кВ - 5 шт, вимикачi 35 кВ - 6 шт.
Максимальне електричне навантаження Закарпатської областi в 2015 роцi становило 501 МВт ( базовий 1990 рiк - 527 МВт).
Товариство виконало Iнвестицiйну програму затверджену на 2015 рiк в повному обсязi при цьому направлено на оновлення та розвиток електричних мереж понад 96,7 млн.грн., це:
• будiвництво заходiв ПЛ -110кВ на ПС « Ужгород -7». Збудовано 1,6км.;
• реконструкцiя повiтряних лiнiй 0.4-10кВ. Реконструйовано 112,6км. лiнiй.
• рекострукцiя ПС 110/35/10 кВ « Липча»;
• замiна масляних вимикачiв 10кВ на вакуумнi на ПС 35-110кВ, в кiлькостi 22шт.;
• будiвництво розвантажувальних ТП 6-10/0,4 кВ, в кiлькостi 16 шт,
• замiна силових трансформаторiв, в кiлькостi 22 шт.;
• закупiвля електронних лiчильникiв електроенергiї, в кiлькостi 11 138 шт.;
• телемеханiзацiя ПС 35-110кВ на базi комп’ютерної технiки , в кiлькостi 15 одиниць.;
• будiвництво радiорелейної лiнiї зв’язку Берегiвський РЕМ – ПС «Бахта» - Виноградiвський РЕМ;
• реконструкцiя центрального АТС товариства;
• впровадження програмного комплексу « Астор»;
• придбання колiсної технiки, в кiлькостi 21 одиниця.
Протягом 2015 року на об’єктах товариства аварiй 1 i 2 категорiї та вiдмов 1-ї категорiї не було. Вiдсутнiсть системних аварiй та тривалих обезживлень споживачiв забезпечено завдяки виконанням необхiдних робiт з експлуатацiйного обслуговування.
Протягом 2015 року виконано комплекс робiт по експлуатацiйному обслуговуванню електромереж 0,4-110 кВ на суму 70,9 млн.грн.
Вiдремонтовано:
• 812,2 км. лiнiї електропередач рiзних класiв напруги,
• 640 ТП. РП 6-10кВ.,
• 116 силових трансформаторiв рiзної потужностi,
• 3 пiдстанцiї 35-110 кВ, 498 вимикачiв.
Замiнено:
• 4 117 опор на ПЛ 0,4-110 кВ,
• 251,9км. проводу на ПЛ 0,4-110 кВ,
• 7 499 iзоляторiв на ПЛ 0,4-110 кВ
Вiдновлено 267 пошкоджених кабельних лiнiй 0,4-10 кВ.
Розчищено 2011 км. трас ПЛ 0,4-110кВ.
Впроваджено:
• 6080 вiдгалуджень у будiвлi з iзольованим проводом;
• 11 пристроїв РЗ,ПА
• 15 комплектiв ТМ;
• 22 вакуумних вимикачiв;
• 146,4км. iзольованих проводiв на ПЛ 0,4-10 кВ.
Екологiчних проблем, що можуть позначитися на використаннi активiв компанiя немає.
За звiтний перiод значних правочинiв щодо основних засобiв товариства не було.
 
Ефективна дiяльнiсть товариства у великiй мiрi залежить вiд законодавчих актiв Верховної Ради України та економiчної полiтики у країнi: це закони України, Укази Президента України, Постанови Кабмiну, Постанови НКРЕКП, Накази та Розпорядження Мiнпаливенерго та iнших центральних органiв виконавчої влади, вiд економiчного та полiтичного становища у державi. Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлюються тарифи на електроенергiю яку продає товариство. Важливими факторами, що впливають на дiяльнiсть товариства є: полiтичнi - це iнвестицiйна полiтика Кабмiну, Верховної Ради України та Мiнпаливенерго, виробничо-технологiчнi фактори - це великий знос основних фондiв виробничого призначення, необхiднiсть замiни фiзично та морально зношеного електрообладнання, що є причиною значних технологiчних втрат електроенергiї в мережах; соцiальнi фактори - це низька платоспроможнiсть населення.
 
Протягом звiтного року товариством витрачено на сплату штрафiв, пенi, неустойок 352 тис.грн., iз них 330 тис.грн. за порушення податкового законодавства, 22 тис.грн. за невиконання умов договорiв.
 
ПАТ ''Закарпаттяобленерго'' знаходиться на госпрозрахунку, тому фiнансування дiяльностi компанiї в основному здiйснюється за рахунок доходiв вiд основної дiяльностi та iнших позареалiзацiйних доходiв. Товариство в останнi роки вiдчуває нестачу обiгового капiталу внаслiдок значного зростання обсягiв дебiторської заборгованостi. Важливими шляхами пiдвищення лiквiдностi товариства є заходи щодо зниження дебiторської заборгованостi та зменшення втрат електроенергiї в мережах.
 
Договори ПАТ ''Закарпаттяобленерго'' по електропостачанню з юридичними особами укладаються строком на один рiк i при вiдсутностi заяв сторiн щодо змiни умов договору, вони щорiчно пролонговуються. На кiнець звiтного перiоду з юридичними особами укладено 19399 договорiв, отримано 1075897 тис.грн. З побутовими споживачами договори укладаються термiном на три роки. Такий договiр набуває чинностi з дня його пiдписання та вважається продовженим на наступний рiк, якщо за один мiсяць до закiнчення термiну його дiї жодна iз сторiн не висловила намiру внести до нього змiни та доповнення. З побутовими споживачами укладено 422963 договорiв, отримано 485443 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду невиконаних договорiв немає.
В 2016 роцi планується переукласти 44500 договорiв з побутовими споживачами, та 1700 з юридичними.
 
В 2016р. основними прiоритетами в дiяльностi компанiї залишаються подальше пiдвищення надiйностi електропостачання та покращення якостi наданих послуг споживачам. Також, товариство планує покращити свої фiнансовi позицiї, зменшити кредитне навантаження та надалi iнвестувати в розвиток електричних мереж нашої областi близько 109,3 млн.грн.
Основнi напрямки iнвестицiйної дiяльностi описанi «Програмою iнвестицiйного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2016 рiк» та передбачають виконання таких основних робiт:
• Технiчне переоснадження ПЛ-110 кВ Воловець-Майдан-ТРГЕС Закарпатської областi (дiлянки Пилипець-Майдан)- 0,5 км;
• Модернiзацiя оперативних кiл на ПС–110 кВ «Мукачево-6»;
• реконструкцiя 102,84 км лiнiй електропередачi 0,4–10 кВ;
• будiвництво 11 шт. розвантажувальних ТП 6-10/0,4 кВ та замiна 16 шт. силових трансформаторiв;
• закупiвля 8 370 шт. електронних лiчильникiв електроенергiї;
• телемеханiзацiя 15 од. ПС 35-110 кВ на базi комп’ютерної технiки;
• будiвництво волоконно-оптичної лiнiї зв’язку: Хустський РЕМ – ПС «Хуст-1» – 2,9 км; Тячiвський РЕМ – ПС «Тячево-110» по ЛЕП-10 кВ – 2,1 км;
• закупiвля 2 шт. серверiв для бiлiнгу;
• придбання 2 од. колiсної спецтехнiки.
Згiдно плану доходiв та витрат (ПДР) компанiї на 2016 рiк очiкується отримання доходу близько - 1,8 млрд. грн. Планується рiст доходiв вiд реалiзацiї електроенергiї споживачам на 30 %, що бiльше на 385млн. грн. нiж в 2015р.

Щодо витрат компанiї в 2016р., в товариствi є прiоритетною полiтика оптимiзацiї статей витрат. Також компанiя планує, як i в 2015р., зберегти рiвень технологiчних витрат електроенергiї нижчим за нормативнi втрати на рiвнi -3,33%.
Лiбералiзацiя ринку електричної енергiї
На виконання ЗУ «Про засади функцiонування ринку електричної енергiї» компанiя в 2015 роцi розпочала пiдготовку до системних змiн в енергетичнiй галузi України. Зокрема, здiйснено ряд крокiв на виконання вимог, що передбачають органiзацiйне та юридичне вiдокремлення лiцензованих видiв дiяльностi. Проведено часткове вiдокремлення лiцензованої дiяльностi з виробництва електричної енергiї вiд iнших видiв лiцензованої дiяльностi, що дає змогу компанiї повним чином уникнути перехресного субсидiювання.
 
Компанiя не проводить роботу щодо дослiдженнь та розробок.
 
За звiтний перiод вiдсутнi судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента.
 
За результатами господарської дiяльностi 2015 року компанiя отримала чистий прибуток в розмiрi 70,6 млн.грн., що бiльше на 16,5% вiд минулого року. В 2015 роцi дохiд вiд усiх видiв дiяльностi товариства склав близько 1,4 млрд. .грн., що на 30% бiльше нiж в 2014р. Основним джерелом доходiв компанiї є надходження коштiв вiд здiйснення дiяльностi з передачi та постачання електроенергiї.
В 2015 роцi дирекцiї товариства вдалося знайти спiльнi рiшення iз НКРЕ КП та забезпечити рiст тарифiв на передачу та постачання на 8,4%.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 901677 1639174 0 0 901677 1639174
будівлі та споруди 752990 1317145 0 0 752990 1317145
машини та обладнання 134360 288364 0.000 0.000 134360 288364
транспортні засоби 12393 29697 0.000 0.000 12393 29697
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1934 3968 0.000 0.000 1934 3968
2. Невиробничого призначення: 1544 1306 0.000 0.000 1544 1306
будівлі та споруди 1174 1004 0.000 0.000 1174 1004
машини та обладнання 23 11 0.000 0.000 23 11
транспортні засоби 1 1 0.000 0.000 1 1
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 346 290 0.000 0.000 346 290
Усього 903221 1640480 0 0 903221 1640480
Опис Первинна вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 2659910 тис.грн., з них:
- Будинки та споруди - 2059734 тис. грн., ступiнь зносу 36%,
- Машини та обладнання - 465169 тис. грн., ступiнь зносу 38%,
- Транспортнi засоби - 55858 тис. грн., ступiнь зносу 46,8%
- Iнструменти, прилади та iнвентар - 10174 тис. грн., ступiнь зносу 58,1%,
- Iншi необоротнi матерiальнi активи - 68975 тис. грн., ступiнь зносу 100%.
Протягом 2015 р. Товариством введено в дiю основних засобiв на суму 120474 тис. грн., безкоштовно отримано - на суму 1274 тис. грн., виявлено пiд час iнвентаризацiї - на суму 2390 тис. грн., передано для продажу - на суму 904 тис. грн., лiквiдовано - на суму 7062 тис. грн., безкоштовно передано - на суму 221 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 180807 тис.грн. Дооцiнка первiсної вартостi 949509 тис.грн. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1584364 748966
Статутний капітал (тис. грн.) 31151.000 31151.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 31151.000 31151.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 27800 X X
у тому числі:  
Кредит 19.02.2015 27800 23.65 18.02.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 31859 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 358156 X X
Усього зобов'язань X 417815 X X
Опис: Кредит у видi вiдновлювальної кредитної лiнiї отримано у ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України" згiдно договору №190215 вiд 19.02.2015 р. Максимальний лiмiт кредитування склав 30 млн. грн. В якостi застави згiдно договору застави майнових прав передано майновi права ПАТ "Закарпаттяобленерго" по контрактам на постачання електроенергiї на загальну суму 58 млн.грн. Заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду за даним договором склала 27800 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електроенергiя 3255 (тис.кВт.год) 8451.00 100.00 1764574 (тис.кВт.год) 1300312.00 100.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 7.73
2 Вартiсть купованої електроенергiї 60.04
3 Амортизацiя 12.64
4 Витрати на оплату працi 12.7
5 Вiдрахування на соцiальнi заходи 4.2
6 Iншi операцiйнi витрати 2.69

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
08.04.2015 08.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2015 21.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя" Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул.Валенберга, 29/2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3556 30.03.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АК Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул.Валенберга 29/2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3556 31.03.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - 0 -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)

про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» за 2015 рiк

Ми, незалежна Аудиторська компанiя “ЗАКАРПАТ-БIЗНЕС-КОНСАЛТIНГ” (далi за текстом – “ми”, або “аудитори”), на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, №3556, виданого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 31 березня 2005 року за № 147/3 та договору на проведення аудиту № А22 вiд 14 грудня 2015 року, з 20 сiчня 2016 р. по 31 березня 2016 р., провели аудит Балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015р. та Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2015 р., Звiту про рух грошових коштiв за 2015 р., Звiту про власний капiтал станом на 31 грудня 2015 р. та за 2015 р. Публiчного акцiонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї (далi — «фiнансова звiтнiсть»).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовий звiт

Керiвництво компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi мають вiдношення до складання зазначеної фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансового звiту.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки: Думка немодифiкована
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 31 грудня 2015 р., її фiнансовi результати i рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

До цього висновку додається наступна iнформацiя:
Звiт про сукупнi доходи
Звiт про фiнансовий стан
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про змiни у власному капiталi
Примiтки до фiнансової звiтностi

Директор
ТОВ „АК ЗАКАРПАТ-БIЗНЕС-КОНСАЛТIНГ”

Голубка Я.В. ________________
(сертифiкат Серiя А № 005892
виданий згiдно рiшення АПУ №143 вiд 17.01.05 р.,
продовжено згiдно рiшення АПУ № 307/3 29.01.2015р. до 29.01.2020 р.)
89600 Україна, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Валенберга 29/2
СУПРОВIДНИЙ ЛИСТ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нижченаведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiстяться в представленому Висновку незалежних аудиторiв, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва Публiчного акцiонерного товариства "Закарпаттяобленерго" (далi - Компанiя) i зазначених незалежних аудиторiв, стосовно фiнансової звiтностi Компанiї.
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансове становище Компанiї станом на 31 грудня 2015, її фiнансовi результати за за 2015 рiк, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї вiдповiдає за :
- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
- Застосування обґрунтованих оцiнок i допущень;
- Дотримання вiдповiдних МСФЗ й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi;
- Пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з допущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за :
- Розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної системи внутрiшнього контролю;
- Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
- Вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв Компанiї;
- Запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)
М.П.

ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
(в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)

Примiтки 2015 2014

Чистий дохiд вiд реалiзацiї 7 1340080 1015931
Собiвартiсть реалiзацiї 8 (1257391) (969808)
Валовий прибуток 82689 46123

Iншi доходи 9 76793 73896
Загальнi та адмiнiстративнi витрати 10 (27313) (25774)
Iншi витрати 9 (21974) (14221)
Операцiйний прибуток 110195 80024

Фiнансовi доходи 11 - -
Фiнансовi витрати 11 (4961) (4922)
Прибуток (збиток) до оподаткування 105234 75102

Витрати з податку на прибуток 12 (35173) (14971)
Чистий прибуток (збиток) за перiод 70061 60131

Iнший сукупний дохiд - -
Переоцiнка основних засобiв - -
Iнший сукупний дохiд, пiсля оподаткування - -
Сукупний дохiд за перiод, пiсля оподаткування 70061 60131
Прибуток на акцiю:
Базовий та понижений 19 0,56 0,48


______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)
М.П.

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
на 31 грудня 2015 року
(в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)
Примiтки 31.12.2015 31.12.2014
АКТИВИ

Необоротнi активи
Основнi засоби 13 1640480 903221
Нематерiальнi активи 14 2285 1048
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 13206 11370
Вiдстроченi податковi активи 12 311 3036
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 65 48
1656347 918723
Оборотнi активи
Запаси 15 27816 16804
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 16 280610 168305
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 93 8341
Авансовi платежi 17 14346 8773
Грошовi кошти та їх еквiваленти 18 4487 4628
Iншi оборотнi активи 23421 19522
350773 226373

РАЗОМ AКТИВИ 2007120 1145222

КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Капiтал
Акцiонерний капiтал 19 31151 31151
Iншi компоненти капiталу 20 1681699 889122
Нерозподiлений прибуток (128486) (171746)
1584364 748527
Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 21 186842 201545
Резерви 22
Вiдстроченi податковi зобов’язання 13
186842 201545
Поточнi зобов'язання
Вiдсотковi кредити та позики 23 27800 46000
Резерви 22 4941 4348
Зобов’язання з податку на прибуток 26799
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 24 45958 40482
Аванси отриманi 25 130416 104194
235914 195024

РАЗОМ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2007120 1145096


______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)
М.П.

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року
(в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)
2015 2014
Операцiйна дiяльнiсть
Грошовi надходження вiд клiєнтiв 1619262 1228976
Отриманi вiдсотки 79 123
Отриманi штрафи, пенi 4444 4202
Грошовi платежi постачальникам (1098559) (786010)
Грошовi платежi працiвникам (128145) (120962)
Сплачений податок на прибуток (2508) (12491)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (59792) (58257)
Сплаченi iншi податки i збори (105224) (78386)
Iншi надходження 165238 44131
Iншi витрачання (26164) (32711)
Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 368601 188615

Iнвестицiйна дiяльнiсть
Надходження вiд продажу необоротних активiв 858 143
Отриманi дивiденди
Придбання необоротних активiв (138212) (132303)
Iншi надходження 27549 118800
Iншi витрачання (198835) (206129)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi (308640) (219489)

Фiнансова дiяльнiсть
Отриманi позики 420450 397510
Погашення позик (438650) (374509)
Поступлення вiд нарахованих вiдсоткiв по рахунках в банках
Сплаченi дивiденди (24127) (23588)
Сплаченi вiдсотки
Iншi платежi (18372) (23004)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в фiнансовiй дiяльностi (60699) (23591)

Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв (738) (54465)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 4628 58588
Вплив змiн валютних коштiв 597 505
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 4487 4628

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)

М.П.
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
(в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)
Статутний капiтал Фонд переоцiнки активiв Iнший додатковий капiтал Нерозподiлений прибуток Разом
Станом на 31 грудня 2014 31151 846686 42436 (171307) 748966
Виправлення помилок - - - (439) (439)
Дооцiнка основних засобiв - - - - -
Чистий прибуток за перiод - - - 70061 70061
Виплата дивiдендiв - - - (30066) (30066)

Iнший сукупний дохiд - 795974 - - 795974
Перенесення амортизацiї - - - - -
Амортизацiя об'єктiв державної власностi - - - - -
Поповнення фонду розвитку виробництва - - - -
Поповнення резервного капiталу - - -
Iншi змiни в капiталi - (3263) (134) 3265 (132)
Станом на 31 грудня 2015 31151 1639397 42302 (128486) 1584364

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)
1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ "Закарпаттяобленерго" засновано у формi вiдкритого акцiонерного товариства вiдповiдно до Указу Президента України вiд 04.04.95р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" №282/95.
Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 рок №794 пакет акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго» в частинi, що належить державi передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України».
До складу ПАТ «Закарпаттяобленрго» входять 59 структурних пiдроздiлiв, в тому числi 14 районiв електричних мереж (до складу Ужгородського МРЕМ Входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС), Теребле-Рiкська ГЕС, цех з ремонту устаткування, пансiонат «Енергетик».
Юридична адреса Компанiї: 89412,Закарпатська область, Ужгородський район, с. Онокiвцi, вул. Головна, 57.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Україна переживає полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливають та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть компанiй, тому дiяльнiсть в Українi включає ризики, якi не є типовими на iнших ринках. Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, що регулює дiяльнiсть компанiй, обмежену можливiсть у конвертуваннi нацiональної валюти та обмеження у здiйсненнi валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється та допускає можливiсть трактувати його по рiзному. Уряд здiйснив низку заходiв, направлених на вирiшення цих питань, однак до цього часу реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної систем, не завершенi.
Фiнансова iнформацiя вiдображає поточну оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть i фiнансову позицiю Компанiї. Майбутня економiчна ситуацiя в Українi може вiдрiзнятися вiд управлiнської оцiнки i такi вiдмiнностi можуть значно впливати на дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї.
3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв
3.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").
3.2. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.
3.3. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї
України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з заокругленням до десятих, якщо окремо не зазначено iнше.
3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Облiковi оцiнки та припущення
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та фiнансових зобов’язань, що визнаються в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. У якостi вхiдних даних для цих моделей за можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, що мають iнформацiю для спостережень, проте у тих випадках, коли така практична можливiсть вiдсутня, необхiдним є певна доля судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають врахування таких вхiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик та волатильнiсть. Змiни в припущеннях вiдносно факторiв можуть спричинити вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Резерв оплати штрафних санкцiй
Резерв оплати штрафних санкцiй створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з оплатою штрафних санкцiй за договором реструктуризацiї заборгованостi перед ДП "Енергоринок", а також вiдповiдних судових рiшень. Компанiя може вiдхилятися вiд графiку виплати штрафних санкцiй або розпочати оскарження їх у судi, тому фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi штрафних санкцiй можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву оплати штрафних санкцiй може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв спираючись на обґрунтованi припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати.
Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.
4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче вiдповiдно до наказу «Про затвердження положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ «Закарпаттяобленерго»» №10 вiд 03.01.2012 року.
4.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120
Машини та обладнання 72
Транспортнi засоби 60
Iнструменти, прилади та iнвентар 60
Iншi основнi засоби 60
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в наступному мiсяцi, за мiсяцем введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
4.2. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
4.3. Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
4.4. Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.
4.6. Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;

Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi

фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
4.7. Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.


4.8. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.9. Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
4.10. Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
4.11. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
4.12. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
5. Стандарти виданi, якi ще не набули чинностi
1) МСБО (IАS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» щодо професiйного судження при прийняттi рiшень про вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Щодо застосування фактора суттєвостi та професiйного судження. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
2) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо амортизацiї (п.62А). Щодо заборони застосування методу амортизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
3) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо строку корисного використання (п.56с) . Щодо очiкування майбутнього зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з використанням активу. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
4) МСБО (IАS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» щодо розкриття iнформацiї в iнших компонентах промiжної фiнансової звiтностi (п.16а) Щодо доступностi iнформацiї користувачам. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
5) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» щодо амортизацiї (п. 98А, 98В, 98С) . Щодо заборони методу амторизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
6) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» (п. 92). Щодо строку корисного використання . Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
7) МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"(п.30 а). Щодо контрактiв на обслуговування фiнансових активiв. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
8) МСФЗ ( IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (п. 44г). Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
9) МСБО (IАS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» щодо застосування методу участi в капiталi неiнвестицiйною компанiєю iнвестора до iнвестицiйної компанiї емiтента Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
10) МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах» щодо вимог до розкриття iнформацiї. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.
11) МСФЗ(IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» щодо облiку придбання частки участi у спiльнiй дiяльностi, коли така дiяльнiсть є окремим бiзнесом Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.6. Дохiд вiд реалiзацiї
2015 2014

Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї 1340080 997756
Доходи вiд реактивної електроенергiї 22118 18175
Доходи вiд транзиту електроенергiї 310 -
1340080 1015931
7. Собiвартiсть реалiзацiї
2014 2014
Вартiсть покупної електроенергiї 780526 595306
Витрати на оплату працi 144011 136106
Вiдрахування на соцiальне страхування 47944 48687
Амортизацiя необоротних активiв 178355 118430
Сировина i допомiжнi матерiали 36433 14019
Пально – мастильнi матерiали 11921 10953
Послуги виробничого характеру 32344 26046
Енергiя зi сторони 6985 5138
Податки, збори обовязковi платежi 1344 809
Витрати на оплату службових вiдряджень 689 708
Страхування 1649 167
Iншi витрати 15190 13439
1257391 969808


8. Iншi доходи / витрати
Iншi доходи 2015 2014
Доходи вiд перевищення лiмiту 3981 4047
Доходи вiд видачi технiчних умов юридичним особам 6277 4578
Доходи вiд реалiзацiї ТМЦ 6641 3801
Доходи вiд наданих послуг по приєднанню 15260 17290
Доходи вiд повторного пiдключення 698 799
Доходи вiд реалiзацiї проектних та будiвельних робiт 2365 1470
Дохiд вiд ремонту та обслуговування електричного обладнання 801 646
Доходи вiд лабораторних випробовувань 977 616
Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв та необоротних матерiальних активiв 715 120
Доходи вiд розробки проектно-кошторисної документацiї 586 241
Дохiд вiд пансiонату "Енергетик" 757 218
Вiдсотки банку на залишок коштiв 79 123
Доходи вiд первинного пiдключення 222 140
Отриманi штрафи, пенi неустойки 142 130
Доходи вiд повернення держмита 218 176
Доходи вiд ремонтiв електричних лiчильникiв 5 14
Вiдшкодування ранiше списаної заборгованостi за електроенергiю 10750 32356
Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв 3790 4
Дохiд вiд операцiйної оренди ГЕС 2157 -
Доходи вiд реалiзацiї робiт по нестандартному приєднанню 15398 3928
Iншi доходи 4974 3199
76793 73896

Iншi витрати
Списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 99 41
Визнанi пенi штрафи, неустойки 352 1463
Витрати на утримання пансiонату 2388 1921
Витрати проектно-будiвельних робiт 2445 1253
Списання реалiзованих необоротних активiв 6366 3661
Витрати по ремонту та обслуговуванню електричного обладнання 678 542
Витрати по лабораторних випробовуваннях 831 527
Витрати по замiнi та ремонту електролiчильникiв 341 332
Витрати на утримання комунального господарства 144 156
Витрати на дослiдження i розробки 75 149
Iншi операцiйнi витрати виробничого призначення 6399 3244
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1856 932

21974 14221
9. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
2015 2014

Витрати на оплату працi 14023 13576
Витрати на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування 4236 4675
Матерiальнi витрати 3124 2136
Амортизацiя необоротних активiв 1536 1246
Витрати на розрахунково – касове обслуговування та iншi послуги банкiв 1239 1422
Витрати на вiдрядження 402 392
Витрати по ремонту 320 235
Аудиторськi та консультацiйнi послуги 201 210
Юридичнi послуги - 124
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 424 324
Транспортнi послуги 214 204
Iншi витрати на утримання необоротних активiв
(опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення) 352 261
Страхування майна 605 15
Представницькi витрати 147 37
Витрати на зв'язок (поштовi, телефоннi, телеграфнi, тощо) 151 153
Iншi витрати 339 764
27313 25774

10. Фiнансовi доходи / витрати
2015 2014

Дивiденди отриманi 0 0
Фiнансовi доходи 0 0

Вiдсотки за кредит (3364) (3661)
Вiдсотки за фiнансовим лiзингом (1597) (1261)
Фiнансовi витрати (4961) (4922)
Iншi витрати - -
Чистий фiнансовий результат (4961) (4922)
11. Податок на прибуток
2015 2014

Поточнi витрати з податку на прибуток 32448 4254
Вiдстроченi податки на прибуток 2725 10717
35173 14971
12. Податок на прибуток продовження
Згiдно з Податковим кодексом України, з 01 сiчня 2015 року ставка податку на прибуток склала 18%).
2015 2014

Бухгалтерський прибуток до оподаткування 105234 75102
Розрахована величина податку на прибуток за дiючою ставкою 18942 10717
Податковий вплив витрат (доходiв), якi не вираховуються з метою оподаткування 16231 4254
За ефективною ставкою податку на прибуток
35173 14971
Звiт про прибутки та збитки
2015 2014

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток 2725 10717
Звiрка вiдстрочених податкових зобов’язань, нетто
2015 2014

Сальдо на 1 сiчня 3036 13753
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод,
що визнанi у складi прибутку чи збитку (2725) (10717)
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний
перiод, що визнанi у складi iншого сукупного доходу - -
Сальдо на 31 грудня 311 3036

13. Основнi засоби
Земельнi дiлянки/ Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої /Машини та обладнання /Транспортнi засоби /Iнструменти, прилади та iнвентар/ Iншi основнi засоби/ Разом
Первiсна вартiсть
Станом
на 31.12.2014 1244845 250904 27780 6410 64511 1594450
Надходження - 74478 37114 5451 1053 6042 124138
Вибуття - 4352 759 1310 188 1578 8187
Переоцiнка - - - - - - -
Iншi змiни - -278 269 - 9 - 0
Станом на
31.12.2015 2059734 465169 55858 10174 68975 2659910
Амортизацiя
Станом на 31.12.2014 - 490681 116521 15386 4130 64511 691229
Нараховано за перiод - 138048 30160 5442 1115 6042 180807
Вибуття - 2707 669 1004 183 1578 6141
Iншi змiни - -36 28 - 8 - 0
Дооцiнка зносу - 115599 30754 6336 846 - 153535
Станом на
31.12.2015 - 741585 176794 26160 5916 68975 1019430

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2014 754164 134383 12394 2280 0 903221
На 31 грудня 2015 1305570 288375 29698 4258 0 1627901

Товариством проведено переоцiнку основних засобiв станом на дату переходу на МСФЗ , на 01 сiчня 2012 р. Переоцiнка проведена незалежним експертом – професiйним оцiнювачем. Результат дооцiнки на вищезгадану дату склав 671 738 тис. грн. уцiнки 69 614 тис. грн. У звiтностi змiна вартостi основних засобiв та вiдповiдних рахункiв капiталу враховуючи вимоги МСФЗ вiдображенi як виправлення помилок минулих перiодiв. Амортизацiя та iншi операцiї з основними засобами у 2015 р. показанi з урахуванням переоцiнки.14. Нематерiальнi активи
Права на знаки для товарiв i послуг Iншi нематерiальнi активи Створення нематерiальних активiв Разом

Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2014 - 2237 - 2237
Надходження - 2070 - 2070
Вибуття - 1 - 1
Станом на 31.12.2015 - 4306 - 4306
Амортизацiя
Станом на 31.12.2014 - 1189 - 1189
Нараховано - 833 - 833
Вибуття - 1 - 1
Станом на 31.12.2015 - 2021 - 2021

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2014 - 1048 - 1048
На 31 грудня 2015 - 2285 - 2285
15. Запаси
31.12.2015 31.12.2014

Сировина й матерiали 20902 11795
Будiвельнi матерiали 2195 2101
Запаснi частини 1074 325
Паливо 1247 1074
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 461 354
Товари 1937 1155
27816 16804

16. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
31.12.2015 31.12.2014

Торгова дебiторська заборгованiсть 113619 91912
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (1728) (12518)
Торгова дебiторська заборгованiсть за мiнусом резерву 111891 79394
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 183158 106151
295049 185545
Компанiя не має жодних забезпечень понад заборгованiсть представлену в балансi.
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостей приблизно вiдповiдає їх балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
Станом на 31 грудня 2015р.(1) та 31 грудня 2014р.(2) аналiз по строках погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiї був наступним:
НепротермiнованатанеуцiненаПротермiнована(<12мiс), аленеуцiненаПротермiнована(12-18мiс),аленеуцiненаПротермiнована (18-36мiс),аленеуцiненаПротермiнована(>36мiс)аленеуцiненаРазом
Торгова дебiторська заборгованiсть 79138 - 473 1354 32654 113619
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 183158 - - - - 183158
(1) 262296 - 473 1354 32654 296777
НепротермiнованатанеуцiненаПротермiнована(<12мiс), аленеуцiненаПротермiнована(12-18мiс),аленеуцiненаПротермiнована (18-36мiс),аленеуцiненаПротермiнована(>36мiс)аленеуцiненаРазом
Торгова дебiторська заборгованiсть 50103 - 822 3384 37603 91912
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 108433 - - - - 108433
(2) 158536 - 822 3384 37603 200345
Змiна резервiв сумнiвної заборгованостi представлено нижче:
2015 2014

Залишок на початок року (12518) (45213)
Нараховано резерву (0) (0)
Використано резерву 10790 32695
Залишок на кiнець року 1728 (12518)

17. Авансовi платежi
31.12.2015 31.12.2014

Авансовi платежi 14346 8773
14346 8773
18. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31.12.2015 31.12.2014

Грошовi кошти на рахунках в банках 4487 4628
Кошти в касi - -
Грошовi документи - -
4487 4628

19. Акцiонерний капiтал
31.12.2015 31.12.2014

ТОВ "Енергетична Україна ТВ" – 50% 15576 15576
Iншi фiзичнi та юридичнi особи (з участю менше нiж 10%) - 50%. 15575 15575
31151 31151
Станом на дату балансу, Компанiя випустила 124603240 простих iменних акцiй номiналом 0,25грн. (2014: 124603240).
Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що вiдноситься на утримувачiв простих акцiй в обiгу впродовж року. Компанiя не має потенцiйних простих акцiй з ефектом пониження, якi можуть бути випущенi, а тому сума пониженого прибутку на акцiю дорiвнює сумi базового прибутку на акцiю.
2015 2014

Чистий прибуток за рiк, що вiдноситься на акцiонерiв 70061 60131
Середньозважена кiлькiсть акцiй, шт. 124603240 124603240
Базовий та понижений прибуток на одну акцiю, грн. 0,56 0,48
Нарахованi дивiденди:
2015 2014
Дивiденди за звичайними акцiями:
Остаточнi дивiденди: 30066 24474
30066 24474
Промiжнi дивiденди за 2015 рiк не виплачувалися.

20. Iншi компоненти капiталу
Капiтал у дооцiнках Резервний фонд Iнший Додатковий капiтал Разом

Станом на 31 грудня 2014 846686 8653 33783 889122
Переоцiнка необоротних активiв 795974 - - 795974
Розподiл прибутку - - - -
Iншi змiни (3263) - (134) (3397)
Станом на 31 грудня 2015 1639397 8653 33649 1681699

Резервний фонд та фонд розвитку виробництва поповнюються за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Компанiї. Фонд розвитку виробництва може використовуватися на модернiзацiю, ремонт та розширення виробництва Компанiї. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
Iнший додатковий капiтал складається з вартостi об’єктiв , якi не увiйшли до статутного капiталу i є державною або комунальною власнiстю, проте використовуються Компанiєю. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
21. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання
31.12.2015 31.12.2014

Вiдстрочена кредиторська заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 151531 163712
Штрафнi санкцiї перед ДП "Енергоринок" 35311 37833
186842 201545

На 31.12.2015 року Компанiя облiковує довгострокову кредиторську заборгованiсть перед ДП "Енергоринок", справедлива вартiсть по якiй становить 186842 тис. грн. (на 31.12.2014р.: 201545 тис. грн.).

22. Короткостроковi резерви
31.12.2015 31.12.2014

Забезпечення виплат вiдпусток 4941 4348
4941 4348
Станом на 31.12.2014 4348
Нараховано 16901
Випласено 16308
Станом на 31.12.2015 4941
23. Вiдсотковi кредити та позики
31.12.2015 31.12.2014
Банкiвськi кредити
ПАТ "Ощадбанк" 27800 30000
ПуАТ "Фiдобанк" - 16000
Разом вiдсотковi кредити та позики 27800 46000

24. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
31.12.2015 31.12.2014

Торгова кредиторська заборгованiсть 11244 16965
Заборгованiсть за електроенергiю перед ДП «Енергоринок» 3663 3663
Заборгованiсть по заробiтнiй платi 7446 6729
Зобовязання зi страхування 2886 3665
Заборгованiсть перед бюджетом 31859 5826
Iншi поточнi зобов'язання 13269 3634
70367 40482
Балансова вартiсть торгової та iншої кредиторської заборгованостi до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
25. Аванси отриманi
31.12.2015 31.12.2014

Аванси отриманi за електроенергiю 119448 97642
Аванси отриманi за реактивну електроенергiю 64 64
Iншi аванси 10904 6488
130416 104194
Балансова вартiсть отриманих авансiв до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
26. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
26.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi. У Компанiї немає суттєвої концентрацiї кредитного ризику.
26.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.
В наведенiй нижче таблицi представлено фiнансовi зобов'язання Компанiї в розрiзi видiв та термiнiв погашення станом на 31 грудня 2015р., 31 грудня 2014р.:
31.12.2015 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - - 186842 186842
Вiдсотковi кредити та позики - - 27800 - - 27800
Короткостроковi резерви - - 4941 - - 4941
Зобов’язання з податку на прибуток - 26799 - - - 26799
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 45958 - - 45958
Аванси отриманi - - 130416 - - 130416
- 26799 209115 - 186842 422756
31.12.2014 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - - 201545 201545
Вiдсотковi кредити та позики - - 46000 - - 46000
Короткостроковi резерви - - 4348 - - 4348
Зобов’язання з податку на прибуток - - 0 - - 0
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 40482 - - 40482
Аванси отриманi - - 104194 - - 104194
- - 195024 - 201545 396569
26.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2013р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.
Компанiя контролює капiтал використовуючи коефiцiєнт фiнансового важеля, що визначається як спiввiдношення чистої заборгованостi до капiталу та чистої заборгованостi. Компанiя включає до чистої заборгованостi вiдсотковi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть та iншу кредиторську заборгованiсть, аванси отриманi, довгострокову кредиторську заборгованiсть, короткостроковi та довгостроковi резерви, за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає всi складовi капiталу, а саме: акцiонерний капiтал, iншi компоненти капiталу, нерозподiлений прибуток.
31.12.2015 31.12.2014

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 186842 201545
Вiдсотковi кредити та позики 27800 46000
Короткостроковi резерви 4941 4348
Зобов’язання з податку на прибуток 26799 0
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 70367 40482
Аванси отриманi 130416 104194
Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти 4487 4628
Чиста заборгованiсть 442678 391941

Капiтал 1584364 748527
Капiтал та чиста заборгованiсть 2027042 1140468
Коефiцiєнт фiнансового важеля 0,22 0,34
27. Операцiї з пов'язаними сторонами
До складу пов'язаних сторiн Компанiї входять суб'єкти господарювання, якi контролюють Компанiю, суб'єкти господарювання, якi перебувають з Компанiєю пiд спiльним контролем, а також провiдний управлiнський персонал Компанiї.
Суб’єкт господарювання, зв'язаний з органами державної влади. Суттєвий вплив
ДП "Енергоринок" - державне пiдприємство, утворене державою в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, виступає оптовим постачальником на ринку електричної енергiї України та є постачальником електроенергiї для ПАТ "Закарпаттяобленерго" на пiдставi договору на поставку електричної енергiї .
Купiвля електроенергiї у ДП "Енергоринок"
2015 2014

Придбання електроенергiї, тис.грн. 745270 595306

Також Компанiя облiковує реструктуризовану заборгованiсть вiдповiдно до договору про реструктуризацiю заборгованостi №8794/02 вiд 11.07.2012р., додаткова угода №9029/02 вiд 30.10.12 р. до договору №8794/02 вiд 11.07.2012р. Зокрема, у звiтному перiодi Компанiєю було погашено наступну заборгованiсть за договором реструктуризацiї:
2015 2014

Погашення основної суми боргу 12180 14436
Штрафнi санкцiї 2522 2522
14702 16958
Нижче наведена iнформацiя стосовно непогашеної частини реструктуризованої заборгованостi станом на кiнець кожного звiтного перiоду:
31.12.2015 31.12.2014

Довгострокова заборгованiсть 186842 201545
Короткострокова заборгованiсть 3663 3663
190505 205208Органи державної влади. Суттєвий вплив
НКРЕ - державний колегiальний орган, що здiйснює державне регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй, зокрема, формування цiнової i тарифної полiтики у сферах електроенергетики, затвердження iнвестицiйних програм для обленерго.
Зокрема, НКРЕ затверджує iнвестицiйнi програми для Компанiї. Нижче наведено обсяг затверджених iнвестицiй для компанiї на звiтнi перiоди:
2015 2014

Обсяг iнвестицiй 99648 105359

Операцiї з управлiнським персоналом
Компанiя не надавала опцiонiв на придбання акцiй керiвництву Компанiї та не виплачувала пенсiй нинiшнiм або колишнiм директорам Компанiї.
Умови угод iз зв’язаними сторонами
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних умовам на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безвiдсотковими, та оплата по ним проводиться грошовими коштами. Компанiєю не було отримано (надано) нiяких забезпечень або гарантiй по вiдношенню до дебiторської або кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року Компанiя не фiксувала знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов’язаних сторiн. Така оцiнка проводиться щорiчно та включає аналiз фiнансового становища пов’язаної сторони та ринку на якому вона функцiонує.
28. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Немає Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Не проводилась.

Не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 34

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Не створено
Інші (запишіть) Не створено

Не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Членом Наглядової ради може бути особа, якiй це не заборонено чинним законодавством. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Зовнiшнiй аудитор протягом останнiх трьох рокiв не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Незалежний аудитор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не створена.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
Територія за КОАТУУ 2124884801
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 2678
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Головна, 57, с. Онокывцы, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89412
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1048 2285 0
первісна вартість 1001 2237 4306 0
накопичена амортизація 1002 1189 2021 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 11370 13206 0
Основні засоби: 1010 903221 1640480 0
первісна вартість 1011 1594450 2659910 0
знос 1012 691229 1019430 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 48 65 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 3036 311 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 918723 1656347 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 16804 27816 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 79394 111891 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

8773

14346

0
з бюджетом 1135 8341 93 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 8341 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 88911 168719 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4628 4487 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 19522 23421 0
Усього за розділом II 1195 226373 350773 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1145096 2007120 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31151 31151 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 846686 1639397 0
Додатковий капітал 1410 33783 33649 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 8653 8653 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -171746 -128486 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 748527 1584364 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 201545 186842 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 201545 186842 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 46000 27800 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 4364 3663 0
за товари, роботи, послуги 1615 16965 11244 0
за розрахунками з бюджетом 1620 5826 31859 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 26799 0
за розрахунками зі страхування 1625 3665 2886 0
за розрахунками з оплати праці 1630 6729 7446 0
за одержаними авансами 1635 104194 130416 0
за розрахунками з учасниками 1640 1284 7016 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 4348 4941 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 2390 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1649 6253 0
Усього за розділом IІІ 1695 195024 235914 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1145096 2007120 0

Примітки Станом на 31.12.2015 року товариство мало основних засобiв на 1640480 тис грн. за залишковою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду склала 111891 тис. грн. Власний капiтал складає 1584364 тис.грн., статутний капiтал - 31151 тис. грн., резервний капiтал - 8653 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1340080 1015931
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1257391 ) ( 969808 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

82689

46123
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 74512 72382
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 27313 ) ( 25774 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 20118 ) ( 13289 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

109770

79442
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 2281 1514
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 4961 ) ( 4922 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1856 ) ( 932 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

105234

75102
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -35173 -14971
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

70061

60131
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 795974 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 795974 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 795974 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 866035 60131

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 874992 657606
Витрати на оплату праці 2505 160405 151704
Відрахування на соціальні заходи 2510 53042 54085
Амортизація 2515 181640 120656
Інші операційні витрати 2520 28377 21157
Разом 2550 1298456 1005208

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 124603240 124603240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 124603240 124603240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.56 0.48
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.56 0.48
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Сума чистого прибутку за 2015 р. склала 70061 тис.грн, що на 9930 тис.грн. бiльше за попереднiй перiод.
Середньорiчна та скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод склала 124603240 шт. Чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод склав 0.56 грн. за попереднiй 0.48 грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1486092

1122665
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2754 2117
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 130416 104194
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 79 123
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4444 4202
Надходження від операційної оренди 3040 2138 94
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 163100 44037
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1098559 )

( 786010 )
Праці 3105 ( 128145 ) ( 120962 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 59792 ) ( 58257 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 107732 ) ( 90877 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2508 ) ( 12491 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 76939 ) ( 54348 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 28285 ) ( 24038 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 14346 ) ( 11289 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3380 ) ( 1403 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 8468 ) ( 20019 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 368601 188615
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 858 143
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 27549 118800
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 138212 ) ( 132303 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 194562 ) ( 118803 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 4273 ) ( 87326 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -308640 -219489
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 420450 397510
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -438650 -374509
Сплату дивідендів 3355 ( 24127 ) ( 23588 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2968 ) ( 4922 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 701 ) ( 1125 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 14703 ) ( 16957 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -60699 -23591
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -738 -54465
Залишок коштів на початок року 3405 4628 58588
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 597 505
Залишок коштів на кінець року 3415 4487 4628

Примітки Рух грошових коштiв у 2015 роцi по пiдприємству здiйснювався у результатi операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової дiяльностi.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Товариство обрало пiдготовку звiтностi про рух грошових коштiв за прямим методом.
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 31151 846686 33783 8653 -171307 0 0 748966
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -439 0 0 -439
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 31151 846686 33783 8653 -171746 0 0 748527
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 70061 0 0 70061
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 795974 0 0 0 0 0 795974
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -30066 0 0 -30066
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -3263 -134 0 3265 0 0 -132
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 792711 -134 0 43260 0 0 835837
Залишок на кінець року 4300 31151 1639397 33649 8653 -128486 0 0 1584364

Примітки Власний капiтал товариства на кiнець звiтного перiоду склав 1584364 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)
1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ "Закарпаттяобленерго" засновано у формi вiдкритого акцiонерного товариства вiдповiдно до Указу Президента України вiд 04.04.95р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" №282/95.
Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 рок №794 пакет акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго» в частинi, що належить державi передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України».
До складу ПАТ «Закарпаттяобленрго» входять 59 структурних пiдроздiлiв, в тому числi 14 районiв електричних мереж (до складу Ужгородського МРЕМ Входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС), Теребле-Рiкська ГЕС, цех з ремонту устаткування, пансiонат «Енергетик».
Юридична адреса Компанiї: 89412,Закарпатська область, Ужгородський район, с. Онокiвцi, вул. Головна, 57.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Україна переживає полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливають та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть компанiй, тому дiяльнiсть в Українi включає ризики, якi не є типовими на iнших ринках. Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, що регулює дiяльнiсть компанiй, обмежену можливiсть у конвертуваннi нацiональної валюти та обмеження у здiйсненнi валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється та допускає можливiсть трактувати його по рiзному. Уряд здiйснив низку заходiв, направлених на вирiшення цих питань, однак до цього часу реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної систем, не завершенi.
Фiнансова iнформацiя вiдображає поточну оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть i фiнансову позицiю Компанiї. Майбутня економiчна ситуацiя в Українi може вiдрiзнятися вiд управлiнської оцiнки i такi вiдмiнностi можуть значно впливати на дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї.
3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв
3.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").
3.2. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.
3.3. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї
України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з заокругленням до десятих, якщо окремо не зазначено iнше.
3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Облiковi оцiнки та припущення
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та фiнансових зобов’язань, що визнаються в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. У якостi вхiдних даних для цих моделей за можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, що мають iнформацiю для спостережень, проте у тих випадках, коли така практична можливiсть вiдсутня, необхiдним є певна доля судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають врахування таких вхiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик та волатильнiсть. Змiни в припущеннях вiдносно факторiв можуть спричинити вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Резерв оплати штрафних санкцiй
Резерв оплати штрафних санкцiй створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з оплатою штрафних санкцiй за договором реструктуризацiї заборгованостi перед ДП "Енергоринок", а також вiдповiдних судових рiшень. Компанiя може вiдхилятися вiд графiку виплати штрафних санкцiй або розпочати оскарження їх у судi, тому фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi штрафних санкцiй можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву оплати штрафних санкцiй може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв спираючись на обґрунтованi припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати.
Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.
4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче вiдповiдно до наказу «Про затвердження положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ «Закарпаттяобленерго»» №10 вiд 03.01.2012 року.
4.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120
Машини та обладнання 72
Транспортнi засоби 60
Iнструменти, прилади та iнвентар 60
Iншi основнi засоби 60
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в наступному мiсяцi, за мiсяцем введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
4.2. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
4.3. Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
4.4. Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.
4.6. Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.

Продовження тексту приміток

Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;

Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi

фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
4.7. Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.


4.8. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.9. Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
4.10. Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
4.11. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
4.12. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.

Продовження тексту приміток

5. Стандарти виданi, якi ще не набули чинностi
1) МСБО (IАS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» щодо професiйного судження при прийняттi рiшень про вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Щодо застосування фактора суттєвостi та професiйного судження. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
2) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо амортизацiї (п.62А). Щодо заборони застосування методу амортизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
3) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо строку корисного використання (п.56с) . Щодо очiкування майбутнього зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з використанням активу. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
4) МСБО (IАS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» щодо розкриття iнформацiї в iнших компонентах промiжної фiнансової звiтностi (п.16а) Щодо доступностi iнформацiї користувачам. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
5) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» щодо амортизацiї (п. 98А, 98В, 98С) . Щодо заборони методу амторизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
6) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» (п. 92). Щодо строку корисного використання . Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
7) МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"(п.30 а). Щодо контрактiв на обслуговування фiнансових активiв. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
8) МСФЗ ( IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (п. 44г). Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
9) МСБО (IАS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» щодо застосування методу участi в капiталi неiнвестицiйною компанiєю iнвестора до iнвестицiйної компанiї емiтента Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
10) МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах» щодо вимог до розкриття iнформацiї. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.
11) МСФЗ(IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» щодо облiку придбання частки участi у спiльнiй дiяльностi, коли така дiяльнiсть є окремим бiзнесом Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.6. Дохiд вiд реалiзацiї
2015 2014

Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї 1340080 997756
Доходи вiд реактивної електроенергiї 22118 18175
Доходи вiд транзиту електроенергiї 310 -
1340080 1015931
7. Собiвартiсть реалiзацiї
2014 2014
Вартiсть покупної електроенергiї 780526 595306
Витрати на оплату працi 144011 136106
Вiдрахування на соцiальне страхування 47944 48687
Амортизацiя необоротних активiв 178355 118430
Сировина i допомiжнi матерiали 36433 14019
Пально – мастильнi матерiали 11921 10953
Послуги виробничого характеру 32344 26046
Енергiя зi сторони 6985 5138
Податки, збори обовязковi платежi 1344 809
Витрати на оплату службових вiдряджень 689 708
Страхування 1649 167
Iншi витрати 15190 13439
1257391 969808


8. Iншi доходи / витрати
Iншi доходи 2015 2014
Доходи вiд перевищення лiмiту 3981 4047
Доходи вiд видачi технiчних умов юридичним особам 6277 4578
Доходи вiд реалiзацiї ТМЦ 6641 3801
Доходи вiд наданих послуг по приєднанню 15260 17290
Доходи вiд повторного пiдключення 698 799
Доходи вiд реалiзацiї проектних та будiвельних робiт 2365 1470
Дохiд вiд ремонту та обслуговування електричного обладнання 801 646
Доходи вiд лабораторних випробовувань 977 616
Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв та необоротних матерiальних активiв 715 120
Доходи вiд розробки проектно-кошторисної документацiї 586 241
Дохiд вiд пансiонату "Енергетик" 757 218
Вiдсотки банку на залишок коштiв 79 123
Доходи вiд первинного пiдключення 222 140
Отриманi штрафи, пенi неустойки 142 130
Доходи вiд повернення держмита 218 176
Доходи вiд ремонтiв електричних лiчильникiв 5 14
Вiдшкодування ранiше списаної заборгованостi за електроенергiю 10750 32356
Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв 3790 4
Дохiд вiд операцiйної оренди ГЕС 2157 -
Доходи вiд реалiзацiї робiт по нестандартному приєднанню 15398 3928
Iншi доходи 4974 3199
76793 73896

Iншi витрати
Списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 99 41
Визнанi пенi штрафи, неустойки 352 1463
Витрати на утримання пансiонату 2388 1921
Витрати проектно-будiвельних робiт 2445 1253
Списання реалiзованих необоротних активiв 6366 3661
Витрати по ремонту та обслуговуванню електричного обладнання 678 542
Витрати по лабораторних випробовуваннях 831 527
Витрати по замiнi та ремонту електролiчильникiв 341 332
Витрати на утримання комунального господарства 144 156
Витрати на дослiдження i розробки 75 149
Iншi операцiйнi витрати виробничого призначення 6399 3244
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1856 932

21974 14221
9. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
2015 2014

Витрати на оплату працi 14023 13576
Витрати на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування 4236 4675
Матерiальнi витрати 3124 2136
Амортизацiя необоротних активiв 1536 1246
Витрати на розрахунково – касове обслуговування та iншi послуги банкiв 1239 1422
Витрати на вiдрядження 402 392
Витрати по ремонту 320 235
Аудиторськi та консультацiйнi послуги 201 210
Юридичнi послуги - 124
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 424 324
Транспортнi послуги 214 204
Iншi витрати на утримання необоротних активiв
(опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення) 352 261
Страхування майна 605 15
Представницькi витрати 147 37
Витрати на зв'язок (поштовi, телефоннi, телеграфнi, тощо) 151 153
Iншi витрати 339 764
27313 25774

10. Фiнансовi доходи / витрати
2015 2014

Дивiденди отриманi 0 0
Фiнансовi доходи 0 0

Вiдсотки за кредит (3364) (3661)
Вiдсотки за фiнансовим лiзингом (1597) (1261)
Фiнансовi витрати (4961) (4922)
Iншi витрати - -
Чистий фiнансовий результат (4961) (4922)

Продовження тексту приміток

11. Податок на прибуток
2015 2014

Поточнi витрати з податку на прибуток 32448 4254
Вiдстроченi податки на прибуток 2725 10717
35173 14971
12. Податок на прибуток продовження
Згiдно з Податковим кодексом України, з 01 сiчня 2015 року ставка податку на прибуток склала 18%).
2015 2014

Бухгалтерський прибуток до оподаткування 105234 75102
Розрахована величина податку на прибуток за дiючою ставкою 18942 10717
Податковий вплив витрат (доходiв), якi не вираховуються з метою оподаткування 16231 4254
За ефективною ставкою податку на прибуток
35173 14971
Звiт про прибутки та збитки
2015 2014

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток 2725 10717
Звiрка вiдстрочених податкових зобов’язань, нетто
2015 2014

Сальдо на 1 сiчня 3036 13753
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод,
що визнанi у складi прибутку чи збитку (2725) (10717)
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний
перiод, що визнанi у складi iншого сукупного доходу - -
Сальдо на 31 грудня 311 3036

13. Основнi засоби Земельнi дiлянки/ Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої /Машини та обладнання /Транспортнi засоби /Iнструменти, прилади та iнвентар/ Iншi основнi засоби/ Разом
Первiсна вартiсть
Станом
на 31.12.2014 1244845 250904 27780 6410 64511 1594450
Надходження - 74478 37114 5451 1053 6042 124138
Вибуття - 4352 759 1310 188 1578 8187
Переоцiнка - - - - - - -
Iншi змiни - -278 269 - 9 - 0
Станом на
31.12.2015 2059734 465169 55858 10174 68975 2659910
Амортизацiя
Станом на 31.12.2014 - 490681 116521 15386 4130 64511 691229
Нараховано за перiод - 138048 30160 5442 1115 6042 180807
Вибуття - 2707 669 1004 183 1578 6141
Iншi змiни - -36 28 - 8 - 0
Дооцiнка зносу - 115599 30754 6336 846 - 153535
Станом на
31.12.2015 - 741585 176794 26160 5916 68975 1019430

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2014 754164 134383 12394 2280 0 903221
На 31 грудня 2015 1305570 288375 29698 4258 0 1627901

Товариством проведено переоцiнку основних засобiв станом на дату переходу на МСФЗ , на 01 сiчня 2012 р. Переоцiнка проведена незалежним експертом – професiйним оцiнювачем. Результат дооцiнки на вищезгадану дату склав 671 738 тис. грн. уцiнки 69 614 тис. грн. У звiтностi змiна вартостi основних засобiв та вiдповiдних рахункiв капiталу враховуючи вимоги МСФЗ вiдображенi як виправлення помилок минулих перiодiв. Амортизацiя та iншi операцiї з основними засобами у 2015 р. показанi з урахуванням переоцiнки.14. Нематерiальнi активи
Права на знаки для товарiв i послуг Iншi нематерiальнi активи Створення нематерiальних активiв Разом

Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2014 - 2237 - 2237
Надходження - 2070 - 2070
Вибуття - 1 - 1
Станом на 31.12.2015 - 4306 - 4306
Амортизацiя
Станом на 31.12.2014 - 1189 - 1189
Нараховано - 833 - 833
Вибуття - 1 - 1
Станом на 31.12.2015 - 2021 - 2021

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2014 - 1048 - 1048
На 31 грудня 2015 - 2285 - 2285
15. Запаси
31.12.2015 31.12.2014

Сировина й матерiали 20902 11795
Будiвельнi матерiали 2195 2101
Запаснi частини 1074 325
Паливо 1247 1074
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 461 354
Товари 1937 1155
27816 16804

16. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
31.12.2015 31.12.2014

Торгова дебiторська заборгованiсть 113619 91912
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (1728) (12518)
Торгова дебiторська заборгованiсть за мiнусом резерву 111891 79394
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 183158 106151
295049 185545
Компанiя не має жодних забезпечень понад заборгованiсть представлену в балансi.
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостей приблизно вiдповiдає їх балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
Станом на 31 грудня 2015р.(1) та 31 грудня 2014р.(2) аналiз по строках погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiї був наступним:
НепротермiнованатанеуцiненаПротермiнована(<12мiс), аленеуцiненаПротермiнована(12-18мiс),аленеуцiненаПротермiнована (18-36мiс),аленеуцiненаПротермiнована(>36мiс)аленеуцiненаРазом
Торгова дебiторська заборгованiсть 79138 - 473 1354 32654 113619
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 183158 - - - - 183158
(1) 262296 - 473 1354 32654 296777
НепротермiнованатанеуцiненаПротермiнована(<12мiс), аленеуцiненаПротермiнована(12-18мiс),аленеуцiненаПротермiнована (18-36мiс),аленеуцiненаПротермiнована(>36мiс)аленеуцiненаРазом
Торгова дебiторська заборгованiсть 50103 - 822 3384 37603 91912
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 108433 - - - - 108433
(2) 158536 - 822 3384 37603 200345
Змiна резервiв сумнiвної заборгованостi представлено нижче:
2015 2014

Залишок на початок року (12518) (45213)
Нараховано резерву (0) (0)
Використано резерву 10790 32695
Залишок на кiнець року 1728 (12518)

17. Авансовi платежi
31.12.2015 31.12.2014

Авансовi платежi 14346 8773
14346 8773
18. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31.12.2015 31.12.2014

Грошовi кошти на рахунках в банках 4487 4628
Кошти в касi - -
Грошовi документи - -
4487 4628

19. Акцiонерний капiтал
31.12.2015 31.12.2014

ТОВ "Енергетична Україна ТВ" – 50% 15576 15576
Iншi фiзичнi та юридичнi особи (з участю менше нiж 10%) - 50%. 15575 15575
31151 31151
Станом на дату балансу, Компанiя випустила 124603240 простих iменних акцiй номiналом 0,25грн. (2014: 124603240).
Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що вiдноситься на утримувачiв простих акцiй в обiгу впродовж року. Компанiя не має потенцiйних простих акцiй з ефектом пониження, якi можуть бути випущенi, а тому сума пониженого прибутку на акцiю дорiвнює сумi базового прибутку на акцiю.
2015 2014

Чистий прибуток за рiк, що вiдноситься на акцiонерiв 70061 60131
Середньозважена кiлькiсть акцiй, шт. 124603240 124603240
Базовий та понижений прибуток на одну акцiю, грн. 0,56 0,48
Нарахованi дивiденди:
2015 2014
Дивiденди за звичайними акцiями:
Остаточнi дивiденди: 30066 24474
30066 24474
Промiжнi дивiденди за 2015 рiк не виплачувалися.

20. Iншi компоненти капiталу
Капiтал у дооцiнках Резервний фонд Iнший Додатковий капiтал Разом

Станом на 31 грудня 2014 846686 8653 33783 889122
Переоцiнка необоротних активiв 795974 - - 795974
Розподiл прибутку - - - -
Iншi змiни (3263) - (134) (3397)
Станом на 31 грудня 2015 1639397 8653 33649 1681699

Резервний фонд та фонд розвитку виробництва поповнюються за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Компанiї. Фонд розвитку виробництва може використовуватися на модернiзацiю, ремонт та розширення виробництва Компанiї. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
Iнший додатковий капiтал складається з вартостi об’єктiв , якi не увiйшли до статутного капiталу i є державною або комунальною власнiстю, проте використовуються Компанiєю. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
21. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання
31.12.2015 31.12.2014

Вiдстрочена кредиторська заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 151531 163712
Штрафнi санкцiї перед ДП "Енергоринок" 35311 37833
186842 201545

На 31.12.2015 року Компанiя облiковує довгострокову кредиторську заборгованiсть перед ДП "Енергоринок", справедлива вартiсть по якiй становить 186842 тис. грн. (на 31.12.2014р.: 201545 тис. грн.).

22. Короткостроковi резерви
31.12.2015 31.12.2014

Забезпечення виплат вiдпусток 4941 4348
4941 4348
Станом на 31.12.2014 4348
Нараховано 16901
Випласено 16308
Станом на 31.12.2015 4941
23. Вiдсотковi кредити та позики
31.12.2015 31.12.2014
Банкiвськi кредити
ПАТ "Ощадбанк" 27800 30000
ПуАТ "Фiдобанк" - 16000
Разом вiдсотковi кредити та позики 27800 46000

24. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
31.12.2015 31.12.2014

Торгова кредиторська заборгованiсть 11244 16965
Заборгованiсть за електроенергiю перед ДП «Енергоринок» 3663 3663
Заборгованiсть по заробiтнiй платi 7446 6729
Зобовязання зi страхування 2886 3665
Заборгованiсть перед бюджетом 31859 5826
Iншi поточнi зобов'язання 13269 3634
70367 40482
Балансова вартiсть торгової та iншої кредиторської заборгованостi до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
25. Аванси отриманi
31.12.2015 31.12.2014

Аванси отриманi за електроенергiю 119448 97642
Аванси отриманi за реактивну електроенергiю 64 64
Iншi аванси 10904 6488
130416 104194
Балансова вартiсть отриманих авансiв до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
26. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
26.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi. У Компанiї немає суттєвої концентрацiї кредитного ризику.
26.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.
В наведенiй нижче таблицi представлено фiнансовi зобов'язання Компанiї в розрiзi видiв та термiнiв погашення станом на 31 грудня 2015р., 31 грудня 2014р.:
31.12.2015 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - - 186842 186842
Вiдсотковi кредити та позики - - 27800 - - 27800
Короткостроковi резерви - - 4941 - - 4941
Зобов’язання з податку на прибуток - 26799 - - - 26799
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 45958 - - 45958
Аванси отриманi - - 130416 - - 130416
- 26799 209115 - 186842 422756
31.12.2014 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - - 201545 201545
Вiдсотковi кредити та позики - - 46000 - - 46000
Короткостроковi резерви - - 4348 - - 4348
Зобов’язання з податку на прибуток - - 0 - - 0
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 40482 - - 40482
Аванси отриманi - - 104194 - - 104194
- - 195024 - 201545 396569
26.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2013р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.
Компанiя контролює капiтал використовуючи коефiцiєнт фiнансового важеля, що визначається як спiввiдношення чистої заборгованостi до капiталу та чистої заборгованостi. Компанiя включає до чистої заборгованостi вiдсотковi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть та iншу кредиторську заборгованiсть, аванси отриманi, довгострокову кредиторську заборгованiсть, короткостроковi та довгостроковi резерви, за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає всi складовi капiталу, а саме: акцiонерний капiтал, iншi компоненти капiталу, нерозподiлений прибуток.
31.12.2015 31.12.2014

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 186842 201545
Вiдсотковi кредити та позики 27800 46000
Короткостроковi резерви 4941 4348
Зобов’язання з податку на прибуток 26799 0
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 70367 40482
Аванси отриманi 130416 104194
Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти 4487 4628
Чиста заборгованiсть 442678 391941

Капiтал 1584364 748527
Капiтал та чиста заборгованiсть 2027042 1140468
Коефiцiєнт фiнансового важеля 0,22 0,34
27. Операцiї з пов'язаними сторонами
До складу пов'язаних сторiн Компанiї входять суб'єкти господарювання, якi контролюють Компанiю, суб'єкти господарювання, якi перебувають з Компанiєю пiд спiльним контролем, а також провiдний управлiнський персонал Компанiї.
Суб’єкт господарювання, зв'язаний з органами державної влади. Суттєвий вплив
ДП "Енергоринок" - державне пiдприємство, утворене державою в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, виступає оптовим постачальником на ринку електричної енергiї України та є постачальником електроенергiї для ПАТ "Закарпаттяобленерго" на пiдставi договору на поставку електричної енергiї .
Купiвля електроенергiї у ДП "Енергоринок"
2015 2014

Придбання електроенергiї, тис.грн. 745270 595306

Також Компанiя облiковує реструктуризовану заборгованiсть вiдповiдно до договору про реструктуризацiю заборгованостi №8794/02 вiд 11.07.2012р., додаткова угода №9029/02 вiд 30.10.12 р. до договору №8794/02 вiд 11.07.2012р. Зокрема, у звiтному перiодi Компанiєю було погашено наступну заборгованiсть за договором реструктуризацiї:
2015 2014

Погашення основної суми боргу 12180 14436
Штрафнi санкцiї 2522 2522
14702 16958
Нижче наведена iнформацiя стосовно непогашеної частини реструктуризованої заборгованостi станом на кiнець кожного звiтного перiоду:
31.12.2015 31.12.2014

Довгострокова заборгованiсть 186842 201545
Короткострокова заборгованiсть 3663 3663
190505 205208Органи державної влади. Суттєвий вплив
НКРЕ - державний колегiальний орган, що здiйснює державне регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй, зокрема, формування цiнової i тарифної полiтики у сферах електроенергетики, затвердження iнвестицiйних програм для обленерго.
Зокрема, НКРЕ затверджує iнвестицiйнi програми для Компанiї. Нижче наведено обсяг затверджених iнвестицiй для компанiї на звiтнi перiоди:
2015 2014

Обсяг iнвестицiй 99648 105359

Операцiї з управлiнським персоналом
Компанiя не надавала опцiонiв на придбання акцiй керiвництву Компанiї та не виплачувала пенсiй нинiшнiм або колишнiм директорам Компанiї.
Умови угод iз зв’язаними сторонами
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних умовам на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безвiдсотковими, та оплата по ним проводиться грошовими коштами. Компанiєю не було отримано (надано) нiяких забезпечень або гарантiй по вiдношенню до дебiторської або кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року Компанiя не фiксувала знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов’язаних сторiн. Така оцiнка проводиться щорiчно та включає аналiз фiнансового становища пов’язаної сторони та ринку на якому вона функцiонує.
28. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.