Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Петров Вiктор Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131529
4. Місцезнаходження
Закарпатська , Ужгородський, 89412, с.Онокiвцi, вул.Головна, 57
5. Міжміський код, телефон та факс
03122 3-44-45 3-43-84
6. Електронна поштова адреса
kanc@uz.energy.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 77   24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.energo.uz.ua в мережі Інтернет 25.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi тому, що товариство участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року не приймало.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що рейтингова оцiнка не проводилась.
В пунктi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй " iнформацiю про фiзичну особу засновника незаповнено тому, що засновник фiзична особа вiдсутня. Засновником на момент створення товариства була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, частка якого складала 100%.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента незаповнено фiзичнi особи - фiзичних осiб якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй у товариства не має
Iнформацiя про облiгацiї емiтента незаповнено - випуск облiгацiй не проводився.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв незаповнено - випуск боргових цiнних паперiв не проводився.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi протягом звiтного перiоду незаповнено тому, що випуск iнших цiнних паперiв товариством не проводився.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного прiоду незаповнено тому, що викуп не проводився.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери незаповнено - випуск не проводився.
Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не було.
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiоду не приймалося.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду не приймалося.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №662774
3. Дата проведення державної реєстрації
30.10.1998
4. Територія (область)
Закарпатська
5. Статутний капітал (грн)
31150810
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2711
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.11 Виробництво електроенергiї
35.12 Передача електроенергiї
10. Органи управління підприємства
- Вищий орган Товариства-Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства;
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
2) МФО банку
312356
3) поточний рахунок
26000301008400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя - ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України", м.Ужгород
5) МФО банку
312356
6) поточний рахунок
26000301008400

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виробництво електричної енергiї Серiя АГ №500336 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами Серiя АГ №500337 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом Серiя АГ №500338 26.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом Серiя АЕ №179918 29.10.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики 17.10.2017
Опис Прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) нема.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України 24654479 01001Україна м.Київ вул.Хрещатик, 30 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петров Вiктор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Закарпаттяобленерго» - перший заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.11.2012 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №25/2012 вiд 30.11.2012р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
перший заступник генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
заступник голови правлiння – перший заступник генерального директора ВАТ «Тернопiльобленерго».
Стаж роботи - 28 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з контрактом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших
пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлак Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - технiчний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
заступник генерального директора - технiчний директор ПАТ "Закарпаттяобленерго";
технiчний директор ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго";
директор з енергозбуту ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 30 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", посадовою iнструкцiєю, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онисько Ольга Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з економiки та фiнансiв ПАТ "Закарпаттяобленерго"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
директор з економiки та фiнансiв ПАТ "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 37 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", посадовою iнструкцiєю, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинюк Артем Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2012 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №5/2012 вiд 22 травня 2012р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
перший заступник генерального директора-директор з енергозбуту ПАТ "Закарпаттяобленерго"
директор з енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго»;
заступник директора зi збуту електричної i теплової енергiї ПАТ «Полтаваобленерго».
Стаж роботи - 18 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", посадовою iнструкцiєю, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член дирекцiї-Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ванюшкiн Олег Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Закарпаттяобленерго" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2011 До прийняття рiшення про вiдкликання
9) Опис
Призначено на посаду Члена дирекцiї згiдно рiшення Наглядової ради, протокол №12/2011 вiд 24 травня 2011р., на посаду головного бухгалтера згiдно наказу голови правлiння №282/ВК вiд 14.12.2004р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
головний бухгалтер ПАТ "Закарпаттяобленерго".
Стаж роботи - 18 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Член дирекцiї обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2015 року не обiймала.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Череднiченко Олександр Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 , на який обрано особу - до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про п
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №26 вiд 14.04.2016р., головою Наглядової ради обрано вiд 20.04.2016 року рiшенням Наглядової ради (№20/04/2016 вiд 20.04.2016р.).
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
2016 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ";
2014-2016 р.р. - директор ТОВ "БТК "Едельвейс";
2013-2014 р.р. - юрисконсульт Державне агенство водних ресурсiв;
2011-2013 р.р. - директор ТОВ "БТК "Едельвейс".
Стаж роботи - 28 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", цивiльно-правовим договором, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. За звiтний перiод за виконання обов’язкiв члена наглядової ради щомiсячна винагорода пiсля утримання податкiв та зборiв складала двi мiнiмальнi заробiтнi плати у мiсячному розмiрi, встановленому законом на 1 число мiсяця, за який виплачувалася винагорода. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа протягом 2016 року обiймала посаду директор ТОВ "Енергетична Україна ТВ".
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Iрина Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрист ТОВ "Юридична фiрма "СI.ТI.АР."
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 , на який обрано особу - до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №26 вiд 14.04.2016р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
01.04.2014 р. по теперiшнiй час - юрист ТОВ "Юридична фiрма "СI.ТI.АР."
Стаж роботи - 8 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", цивiльно-правовим договором, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. За звiтний перiод за виконання обов’язкiв члена наглядової ради щомiсячна винагорода пiсля утримання податкiв та зборiв складала двi мiнiмальнi заробiтнi плати у мiсячному розмiрi, встановленому законом на 1 число мiсяця, за який виплачувалася винагорода. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа протягом 2016 року обiймала посаду юриста ТОВ "Юридична фiрма "СI.ТI.АР.".
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Годованюк Олексiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1988
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрист ТОВ "Єврофуд Ренессанс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 , на який обрано особу - до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про
9) Опис
Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, протокол №26 вiд 14.04.2016р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
01.09.2014 р. по теперiшнiй час - юрист ТОВ "Єврофуд Ренессанс";
03.05.2012-01.09.2014 р.р. - юрист ТОВ "Юридична фiрма "СI.ТI.АР.";
01.07.2011-03.05.2012 р.р. - помiчник юриста ТОВ "Пузанов та Партнери".
Стаж роботи - 6 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, "Положенням про Виконавчий орган Товариства-Дирекцiю", цивiльно-правовим договором, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. За звiтний перiод за виконання обов’язкiв члена наглядової ради щомiсячна винагорода пiсля утримання податкiв та зборiв складала двi мiнiмальнi заробiтнi плати у мiсячному розмiрi, встановленому законом на 1 число мiсяця, за який виплачувалася винагорода. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа протягом 2016 року обiймала посаду юриста ТОВ "Єврофуд Ренессанс".
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Петров Вiктор Володимирович - - - 0 0 0 0 0 0
Член дирекцiї Бiлак Олександр Олександрович - - - 3000 0.00240000000 3000 0 0 0
Член дирекцiї Онисько Ольга Iванiвна - - - 10 0.00000800000 10 0 0 0
Член дирекцiї Мартинюк Артем Андрiйович - - - 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член дирекцiї-Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенiйович - - - 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Коваленко Iрина Василiвна - - - 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Годованюк Олексiй Володимирович - - - 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Череднiченко Олександр Григорович - - - 0 0 0 0 0 0
Усього 3010 0.0024 3010 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Енергетична Україна ТВ" 33058749 01004 м. Київ Київ м.Київ Червоноармiйська/Басейна, 1-3/2 лiт, А 62301621 50.00000000000 50.46 62301621 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 62301621 50.00 50.46 62301621 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.04.2016
Кворум зборів** 58.67
Опис Перелiк питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2016 року:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
3. Розгляд звiту дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв його дiяльностi на 2016 рiк.
4. Розгляд звiту наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПАТ «Закарпаттяобленерго». Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015 роцi.
7. Припинення повноважень членiв наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
8. Встановлення кiлькiсного складу наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
9. Обрання членiв наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв чи трудових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо доповнення перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило.
Результат розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
«1.1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго», що скликанi 14.04.2016р., у складi чотирьох осiб:
1.2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї загальних зборiв ПАТ «Закарпаттяобленерго», що скликанi 14.04.2016р., з моменту завершення таких загальних зборiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
2.1. Обрати Голову загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
2.2. Обрати Секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
2.3. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
«3.1. Затвердити звiт дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рiк.
3.2. Визначити основнi напрямки дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2016 рiк:
1) виробництво, постачання та передача електричної енергiї та здiйснення iнших статутних видiв дiяльностi;
2) виконання схваленої НКРЕ «Програми iнвестицiйного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2016 рiк»;
3) пiдготовка ПАТ «Закарпаттяобленерго» для роботи на повномасштабному ринку електричної енергiї».
З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення:
«4.1. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рiк».
З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
«5.1. Затвердити рiчний звiт ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рiк».
З шостого питання порядку денного прийнято рiшення:
«6.1. Кошти резервного капiталу у сумi 3980000,00 (три мiльйони дев’ятсот вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок) грн. спрямувати на покриття збиткiв минулих рокiв.
6.2. Чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015 роцi, спрямувати:
на виплату дивiдендiв - 100%.
6.3. Встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 0,56227 гривень».
З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення:
«7.1. Припинити 14 квiтня 2016 року повноваження членiв наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ», код 33058749;
- «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ295113;
- «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ295073».
З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення:
«8.1. Встановити склад Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» у кiлькостi 3 (трьох) членiв».
З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
«9.1. Обрати з 15 квiтня 2016 року членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
1. Череднiченка Олександра Григоровича.
2. Коваленко Iрину Василiвну.
3. Годованюка Олексiя Володимировича.».
З десятого питання порядку денного прийнято рiшення:
«10.1. Укласти з обраними членами наглядової ради цивiльно-правовi договори.
10.2. Встановити, що щомiсячна винагорода члена наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за виконання обов’язкiв члена наглядової ради пiсля утримання податкiв та зборiв складає двi мiнiмальнi заробiтнi плати у мiсячному розмiрi, встановленому законом на 1 число мiсяця, за який виплачується винагорода.
10.3. Затвердити проект цивiльно-правового договору, що укладатиметься з обраними членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
10.4. Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Вiктора Володимировича пiдписати вiд iменi ПАТ «Закарпаттяобленерго» цивiльно-правовi договори з обраними членами наглядової ради».
З одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
«11.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
11.1.1. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання (купiвля-продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, надання та отримання поворотної фiнансової допомоги, отримання кредитiв, передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину;
11.1.2. договорiв (контактiв, угод), предметом яких є реструктуризацiя заборгованостi, граничною сукупною вартiстю 280 000 000,00 (двiстi вiсiмдесят мiльйонiв) гривень.
11.2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються дирекцiєю та/або наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пiдпунктами 11.1.1. – 11.1.2. пункту 11.1. цього рiшення.
11.3. Встановити, що ПАТ «Закарпаттяобленерго» має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 11.1.1. – 11.1.2. пункту 11.1. цього рiшення правочини (в тому числi доповнювати, змiнювати, розривати укладенi на виконання цього рiшення договори (контракти, угоди)), тiльки за умови затвердження наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» проекту вiдповiдного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цiєї умови створює, змiнює, припиняє цивiльнi права та обов’язки товариства лише у разi наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного мiсяця з дати його вчинення. Проекти додаткових угод, пiдставою яких є змiна державних регульованих цiн та тарифiв, не потребують затвердження наглядовою радою Товариства.
11.4. Надати дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» право визначати особу, уповноважену на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на виконання цього рiшення вiд iменi ПАТ «Закарпаттяобленерго».
11.5. Зобов’язати генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго» на наступних чергових загальних зборах акцiонерiв надати акцiонерам звiт про вчиненi ПАТ «Закарпаттяобленерго» значнi правочини на виконання цього рiшення».


VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.00 0.000 70061000 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.00 0.000 0.56227 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0.00 0.000 35335106.77 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 20.04.2016
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату 22.06.2016/127981.87грн
23.06.2016/134518.71грн
12.08.2016/37536.58грн
12.09.2016/87470.66грн
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 19.05.2016/2700000.00грн
23.06.2016/15671.79грн
24.06.2016/5782.95грн
13.07.2016/59783.05грн
25.07.2016/1408.94грн
27.07.2016/56.78грн
29.07.2016/1633.95грн
05.08.2016/25000000.00грн
14.09.2016/3000000.00грн
15.09.2016/2001392.12грн
12.10.2016/1508755.95грн
17.10.2016/1633.95грн
08.11.2016/1219.68грн
24.11.2016/641082.78грн
29.11.2016/6758.69грн
30.11.2016/1366.88грн
02.12.2016/1051.44грн
Опис За результатами перiоду, що передував звiтному, рiчними загальними зборами акцiонерiв 14.04.2016р. (Протокол №26) було прийнято рiшення - чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015 роцi, спрямуватина виплату дивiдендiв - 100%, встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 0,56227 гривень.
Наглядовою радою товариства прийнято рiшення:
1. Визначити 20 квiтня 2016 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015 роцi у розмiрi, визначеному загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 14.04.2016 року, а саме: 0,56227 грн. на одну просту акцiю.
2. Виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства здiйснити у строк з 20 квiтня 2016 року до 14 жовтня 2016 року.
3. Виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2015 рiк здiйснити в наступному порядку:
- акцiонер надає iнформацiю ПАТ «Закарпаттяобленерго» про власний рахунок в цiнних паперах, вiдкритий у депозитарнiй установi;
- ПАТ «Закарпаттяобленерго» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивiденди Центральному депозитарiю цiнних паперiв на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках;
- Центральний депозитарiй переказує отриманнi вiд ПАТ «Закарпаттяобленерго» кошти на рахунки депозитарних установ та депозитарiїв-кореспондентiв з метою їх подальшого переказу власникам цiнних паперiв;
- депозитарна установа, в якiй акцiонер ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiдкрив власний рахунок в цiнних паперах, згiдно з умовами укладеного мiж акцiонером (депонентом) i вiдповiдною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах виплачує дивiденди такому акцiонеру.

Питання розподiлу прибутку за звiтний перiод буде розглядатися на рiчних загальних зборах акцiонерiв 28.04.2017р.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмежееною вiдповiдальнiстю ""Балтiк Фiнанс Груп"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 39797165
Місцезнаходження 79040 Україна Львівська Львiвський м.Львiв вул. Городоцька, 367А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №533838
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010
Міжміський код та телефон +38 032 295 70 56
Факс +38 032 295 70 57
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерiв ПАТ "Закарпаттяобленерго" згiдно договору №2-Е вiд 27.07.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає ПАТ "Закарпаттяобленерго" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску акцiй, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, i iншi операцiї з цiнними паперами згiдно договору №Е-1035 вiд 06.08.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Варiанта"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33360313
Місцезнаходження 89600 Україна Закарпатська Мукачiвський м. Мукачево вул. Митрака, 58А/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №3556
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2005
Міжміський код та телефон (03131) 3-23-53
Факс (03131) 3-23-53
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторськi послуги наданi згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31113488
Місцезнаходження 04112 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Дегтярiвська, 48, офiс 708
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №469770
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2009
Міжміський код та телефон (044) 374-03-25
Факс (044) 374-03-26
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис ПрАТ "СГ"Ю.БI.АЙ" надає страховi послуги згiдно укладених договорiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Саламандра-Україна"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 13934129
Місцезнаходження 36000 Україна Полтавська Полтава Полтава Пушкiна, 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ569204
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.12.2010
Міжміський код та телефон 0800501644
Факс 0800501644
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Компанiя надає страховi послуги послуги згiдно укладених договорiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.05.2011 20/07/1/11 Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР UA4000080790 Акція проста бездокументарна іменна Документарні іменні 0.250 124603240 31150810.000 100.000000000000
Опис 06.05.2011 року свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй замiнено у зв'язку iз змiною назви ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" на ПАТ "Закарпаттяобленерго". Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня. Додаткова емiсiя не проводилася.
 

XI. Опис бізнесу

Згiдно з Указом президента України вiд 4 квiтня 1995р. №282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України", наказом Мiнекономiки України вiд 14.06.1995р. №75 "Про внесення змiн та доповнень до перелiкiв пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї та графiкiв її проведення" Закарпатське обласне пiдприємство електричних мереж мереж було перетворене шляхом корпоратизацiї у ДАЕК "Закарпаттяобленерго". Випуск акцiй товариства зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв України свiдотством №565/1/95 вiд 14 грудня 1995р. Загальними зборами, якi вiдбувалися 7 жовтня 1998р. Було прийнято рiшення змiнити назву ДАЕК "Закарпаттяобленерго" на ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго". 23.03.2011 року на чергових загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнено найменування товариства на публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго". Статут ПАТ "Закарпаттяобленерго" зареєстровано в новiй редакцiї 13.04.2011 року у виконавчому комiтетi Ужгородської мiської ради Закарпатської областi. 13.02.2012 року вiдбувся конкурс з продажу 50% акцiй товариства, переможцем якого стала компанiя ТОВ "Енергетична Україна ТВ". 26.11.2014 року на Українськiй мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi продано 25% акцiй товариства.
Статутний фонд компанiї складає 31150810 гривень, що становить 124603240 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень.
ПАТ "Закарпаттяобленерго" забезпечує постачання електричної енергiї споживачам, що знаходиться на територiї Закарпатської областi, яка розташована на Заходi України на кордонi з Польшею, Словаччиною, Угорщиною та Румунiєю.
Через електромережi 110-35 кВ здiйснюється переток електроенергiї мiж сусiднiми Львiвською та Iвано-Франкiвською областями.
 
До складу ПАТ "Закарпаттяобленерго" входять:
14 районiв електромереж:
- Берегiвський РЕМ (м. Берегово. вул. Петефi, 35);
- Перечинсько-Великоберезнянський РЕМ (м. Перечин, вул. Будiвельникiв. 2);
- Виноградiвський РЕМ (м. Виноградiв, вул. I. Франка, 82);
- Воловецький РЕМ (смт. Воловець, вул. Зарiчна, 2);
- Iршавський РЕМ (Iршава, вул. Ленiна. 45);
- Мiжгiрський РЕМ (м. Мiжгiр'я, вул. Ромки Донського, 18);
- Мукачiвський МРЕМ (м. Мукачево, вул. Львiвська, 32);
- Мукачiвський РЕМ (м. Мукачево, вул. Берегiвська, 122);
- Рахiвський РЕМ (м. Рахiв, вул. Миру. 226);
- Свалявський РЕМ (м. Свалява. вул. Лакоти, 2);
- Тячiвський РЕМ (м. Тячiв. вул. Матросова, 10);
- Ужгородський МРЕМ (входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС ) - м. Ужгород. вул.Електрозаводська,4;
- Ужгородський РЕМ (м. Ужгород, вул. Тiмiрязєва. 17);
- Хустський РЕМ (Хустський р-н. с. Н. Бистрий);
- Теребле-Рiкська гiдроелектростанцiя;
та наступнi структурнi пiдроздiли:
- Служба лiнiй
- Служба релейного захисту i автоматики
- Служба засобiв диспетчерського i технологiчного управлiння
- Служба iзоляцiї i захисту вiд перенапруги
- Служба механiзацiї i транспорту
- Вiддiл капiтального будiвництва
- Цех ремонту обладнання
- Оперативно-диспетчерська служба
- Служба пiдстанцiй ( 35 кВ i вище)
- Вiддiл цiнних паперiв
- Служба охорони працi
- Служба технiчного нагляду та iнспектування
- Виробничо-технiчний вiддiл
- Вiддiл розподiльчих мереж
- Iнспекцiя нагляду за режимами споживання електроенергiї енергозбуту
- Вiддiл по роботi з юридичними споживачами енергозбуту
- Вiддiл по роботi з побутовими споживачами енергозбуту
- Вiддiл по роботi з оптовим ринком електроенергiї енергозбуту
- Маркетингово-аналiтичний вiддiл енергозбуту
- Сервiсний центр
- Вiддiл розподiлу та контролю за режимами споживання енергозбуту
- Вiддiл аудиту технологiй енергозбуту
- Вiддiл балансiв i норм ТВЕ енергозбуту
- Вiддiл бюджетного планування
- Вiддiл тарифної полiтики
- Вiддiл по роботi з персоналом
- Вiддiл матерiально-технiчного постачання
- Бухгалтерiя
- Управлiння
- Служба приладiв облiку i метрологiї енергозбуту
- Служба внутрiшньої та економiчної безпеки
- База вiдпочинку „Енергетик”
- Навчально-курсовий комбiнат
- Вiддiл адмiнiстративно-господарського обслуговування
- Медичний пункт
- Служба документального забезпечення та договiрної роботи
- Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй та мобiлiзацiйної роботи
- Служба iнформацiйних систем i технологiй
- Юридичний вiддiл
- Iнформацiйно-консультацiйний центр
- Кол-центр
- Вiддiл по роботi з земельними та майновими питаннями
- Контрольно-ревiзiйна група
Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi:
- лiквiдована служба iнформацiйних технологiй i створена служба iнформацiйних систем i технологiй
- лiквiдована група господарського обслуговування i створено вiддiл адмiнiстративно-господарського обслуговування
- створено службу документального забезпечення та договiрної роботи
- лiквiдовано вiддiл кадрiв та вiддiл працi та зарплати i створено вiддiл по роботi з персоналом
- лiквiдовано Перечинський РЕМ, В. Березнянський РЕМ i створено Перечинсько-Великоберезнянський РЕМ
Дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв товариство немає.
 
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу товариства склала 2660 осiб, облiкова чисельнiсть - 2940 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 55 осiб, за сумiсництвом працювали 4 особи. Працюючих на умовах неповного робочого часу за звiтний перiод не було.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв склав 226340,3 тис. грн, а всього персоналу 230194,9 тис.грн.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв вiдносно до попереднього року зрiс на 46%, всього персоналу на 46,9%.
Одним iз напрямкiв кадрової полiтики товариства є запобiгання плинностi кадрiв, забезпечення висококвалiфiкованими спецiалiстами, фахiвцями, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.
Для зменшення плинностi кадрiв у товариствi було вжито заходiв з впровадження ефективної системи оплати та стимулювання працi, своєчасно виплачувалася заробiтна плата, проводився систематичний аналiз причин плинностi кадрiв, вивчався обiг кадрiв, визначався напрям подальшого кар’єрного, професiйного розвитку та пiдготовки персоналу, постiйно проводиться пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, у тому числi функцiональне навчання працiвникiв (iз залученням до навчального процесу професiоналiв, якi працюють у товариствi), покращувалися умови працi; здiйснювалося транспортне забезпечення працiвникiв до мiсця роботи та у зворотному напрямку, працiвники товариства активно залучалися до участi у спортивних змаганнях, змаганнях з професiйної майстерностi.
Для покращення роботи товариства, оновлення кадрiв проведенi кадровi змiни в багатьох структурних пiдроздiлах, проводилась також робота по змiцненню керiвних кадрiв структурних одиниць, створювалися умови для самореалiзацiї потенцiалу молодих працiвникiв.
З метою оцiнки дiлових та професiйних якостей персоналу, виконання ними посадових обов’язкiв, пiдвищення ефективностi дiяльностi працiвникiв проводиться атестацiя керiвникiв та спецiалiстiв товариства на вiдповiднiсть займанiй посадi, визначення рiвня їх квалiфiкацiї для присвоєння квалiфiкацiйної категорiї, подальшого покращення добору i розмiщення кадрiв.
Так, за 2015 рiк атестовано 98 чоловiк, з них:
керiвникiв – 7 чол. , спецiалiстiв - 91 чол.
За результатами атестацiї 2015 року :
- всi працiвники, що пiдлягали атестацiї, пiдтвердили свою вiдповiднiсть займанiй посадi.
- присвоєно чергову квалiфiкацiйну категорiю та пiдвищено посадовi оклади - 2 спецiалiстам.
Кадрова програма товариства направлена на забезпечення молодими спецiалiстами як апарату управлiння так i виробничих пiдроздiлiв. Ведеться робота з пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв та робiтникiв безпосередньо на виробництвi, шляхом участi у тематичних семiнарах та проводится перепiдготовка в навчальних закладах рiзних типiв. За звiтний перiод пiдвищили квалiфiкацiю при навчально курсовому комбiнатi ПАТ "Закарпаттяобленерго" - 93 особи.


 
Товариство не належить до жодних об’єднань пiдприємств.
 
Протягом звiтного року товариство не проводило спiльну дiяльнiсть.
 
Протягом звiтного перiоду пропозицiй з боку третiх осiб, щодо реорганiзацiї не надходило.
 
Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче вiдповiдно до наказу «Про затвердження положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ «Закарпаттяобленерго»» №10 вiд 03.01.2012 року.
Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120
Машини та обладнання 72
Транспортнi засоби 60
Iнструменти, прилади та iнвентар 60
Iншi основнi засоби 60
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в наступному мiсяцi, за мiсяцем введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;

Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi

фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.


Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
 
Компанiя здiйснює такi основнi види дiяльностi:
1.Передача та постачання електричної енергiї споживачам.
2.Виробiток електроенергiї власними ГЕС.
У 2016 роцi за основними видами дiяльностi компанiя мала такi економiчнi показники:
1.Постачання електроенергiї (корисний вiдпуск), млн.кВт год - 1777,740
2.Виробiток електроенергiї власними ГЕС (вiдпуск з шин), млн.кВт год - 3,3
Компанiя є монополiстом з постачання електричної енергiї на територiї областi, здiйснює передачу та постачання електричної енергiї яку закуповує по оптовим цiнам у Державного пiдприємства "Енергоринок". За звiтний перiод закуплено електроенергiї у ДП" Енергоринок" на суму 1389792 тис.грн. (з ПДВ) що склало 100% у загальному обсязi закупiвлi. Експорт електроенергiї у 2016 роцi не здiйснювався.
Станом на 31.12.2016р. в компанiї нараховувалося 20260 юридичних споживачiв електроенергiї з них найбiльшi - ТОВ "ЕНО-Меблi ЛТД", Водоканал м.Ужгород, Водоканал м.Мукачево, ТОВ "Джебiл Сьоркiт Юкрейн Лiмiтед", ТОВ "Гроклiн-Карпати", ТОВ "Енран ЗЛК", Перечинський лiсохiмкомбiнат, ПАТ "Модуль", ПАТ "Точприлад", та 425347 побутових споживачiв електроенргiї.


Основним постачальником електричної енергiї для компанiї залишається ДП «Енергоринок». У 2016 роцi пiдприємство закупило у ДП «Енергоринок» та iнших постачальниках електроенергiї на суму 1 542 211 тис.грн. Та незважаючи на економiчну кризу в державi, компанiя на 100,04% розрахувалася за закуплену електроенергiю, погасила реструктуризований борг перед ДП «Енергоринок» на суму 3 663 тис.грн.
За 2016 рiк ПАТ «Закарпаттяобленерго» досягло вiд’ємних понаднормативних втрат електроенергiї до -2,87 %.
Споживання електричної енергiї за 2016 рiк становило 1 млрд. 784,1 млн. кВт. год., що на 19,5 млн. кВт.год. бiльше нiж в 2015 роцi. Рiвень розрахункiв за спожиту електроенергiю споживачами областi у 2016 роцi склав 99,3 %.
Для забезпечення повного облiкування спожитої електричної енергiї та пiдвищення рiвня розрахункiв споживачiв, а також усунення можливостi безоблiкового використання електричної енергiї, за 2016 рiк товариством виконанi наступнi роботи:
• Замiнено на електроннi 8 980 однофазних приладiв облiку та 5 051 трифазних, крiм цього проведено планову замiну 6 328 iндукцiйних лiчильникiв на аналогiчнi, в тому числi у зв’язку iз закiнченням мiжповiрочного iнтервалу.
• Встановлено 9 654 шт. н/в скриньок облiку для зовнiшнього монтажу приладiв облiку у побутових споживачiв.
• Встановлено 1 060 стопори зворотного руху на однофазних та трифазних приладах облiку.
• Проведено замiну 9 595 неiзольованих проводiв вiдгалужень, вiд ПЛ-0,4 кВ до вводу в будiвлi, на кабельнi з виносом електролiчильникiв на фасади будiвель.
• Проведено технiчнi перевiрки облiкiв у 22 113 споживачiв.
• Проведено 3 513 рейдових перевiрок електроустановок споживачiв.
 
За останнi пять рокiв значних придбань або вiдчужень активiв компанiя не здiйснювала. Пiдприємство не планує в найближчому майбутньому значних iнвестицiй або придбання повязаних з господарською дiяльнiстю.
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами товариство не укладало.
 
Товариство здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з передачi, постачання та виробництва електричної енергiї на територiї Закарпатської областi, згiдно лiцензiй виданих Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.
В структурi компанiї 58 пiдроздiлiв, в тому числi 14 районiв електричних мереж та три гiдроелектростанцiї.
Товариство купує електроенергiї на ОРЕ , передає її по електромережах 220 кВ i нижче та здiйснює постачання електроенергiї споживачам на територiї Закарпатської областi i деяких сумiжних районiв Львiвської областi ( Бескид, Гусне, Лавочне, Сянки ).
Загальна характеристика електричних мереж станом на 01.01.2017 р.
1. Лiнiї електропередач всiх класiв напруг (по трасi) - 18366,1 км ,
в т.ч.:
- ПЛ 220 кВ - 81,4 км
- ПЛ 110кВ - 1032,7 км
- ПЛ 35 кВ - 1121,4 км
- ПЛ 6-10 кВ - 5381,6 км
- ПЛ 0,4 кВ - 9663,1 км
- КЛ 6-10 кВ - 902,6 км
- КЛ 0,4 кВ - 181,8 км
- КЛ 35 кВ - 1,58 км
2. Пiдстанцiї 220-110-35 кВ - 127 шт ,
в т.ч.:
- ПС-220кВ - 1 шт,
- ПС-110 кВ - 40 шт,
- ПС-35 кВ - 86 шт.
3. ТП ( РП ) 6-10/0,4 кВ - 4813 шт .
Вiдповiдно до оцiнки технiчного стану пiдлягають повнiй замiнi:
- 259,9 км (24,5 %) ПЛ-110 кВ побудованих в 1950-1956 роках,
- 96,1 км ( 8,6 %) ПЛ-35 кВ, побудованих в 1936-1940 роках,
- 1370,8 км ( 9,1 %) ПЛ 0,4-10 кВ (з них 826,5 км на дерев'яних опорах),
- 91,2 км ( 8,4 %) КЛ 0,4-10 кВ,
- 5 од ( 4 %) ПС 35-110 кВ,
- 102 од ( 2,2 %) ТП 6-10/0,4 кВ.
Потребує замiни обладнання на ПС 35-110 кВ: трансформатори 110 кВ - 3 шт, трансформатори 35 кВ - 7 шт, вимикачi 110 кВ - 5 шт, вимикачi 35 кВ - 6 шт.
Максимальне електричне навантаження Закарпатської областi в 2016 роцi становило 516 МВт ( базовий 1990 рiк - 527 МВт).
Товариство виконало Iнвестицiйну програму затверджену на 2016 рiк в повному обсязi при цьому направлено на оновлення та розвиток електричних мереж понад 136,9 млн.грн., це:
• технiчне переоснащення ПЛ -110кВ ’’Воловець-Майдан-ТРГЕС’’(дiлянки Пилипець-Майдан). Збудовано 15,4 км.;
• модернiзацiя оперативних кiл на ПС-110 кВ ’’Мукачево-6’’;
• реконструкцiя лiнiй електропередач 0.4-10кВ. Реконструйовано 109,3 км. лiнiй.
• будiвництво розвантажувальних ТП 6-10/0,4 кВ, в кiлькостi 11 шт,
• замiна силових трансформаторiв 6-10 кВ, в кiлькостi 16 шт.;
• закупiвля електронних лiчильникiв електроенергiї, в кiлькостi 8 370 шт.;
• телемеханiзацiя ПС 35-110кВ на базi комп’ютерної технiки, в кiлькостi 15 одиниць.;
• будiвництво волоконно-оптичної лiнiї: – Хустський РЕМ-ПС ’’Хуст-1’’-2,9 км; Тячiвський РЕМ- ПС ’’ Тячево-110 ’’ по ЛЕП-10 кВ- 2,1 км;
• закупiвля 2 шт. серверiв для бiлiнгу;
• придбання колiсної технiки, в кiлькостi 2 одиницi.
Протягом 2016 року на об’єктах товариства аварiй 1 i 2 категорiї та вiдмов 1-ї категорiї не було. Вiдсутнiсть системних аварiй та тривалих обезживлень споживачiв забезпечено завдяки виконанням необхiдних робiт з експлуатацiйного обслуговування.
Протягом 2016 року виконано комплекс робiт по експлуатацiйному обслуговуванню електромереж 0,4-110 кВ на суму 73,3 млн.грн.
Вiдремонтовано:
• 528,7 км. лiнiї електропередач рiзних класiв напруги,
• 506 ТП. РП 6-10кВ.,
• 103 силових трансформаторiв рiзної потужностi,
• 400 вимикачiв.
Замiнено:
• 4 601 опор на ПЛ 0,4-110 кВ,
• 288 км. проводу на ПЛ 0,4-110 кВ,
• 9 054 iзоляторiв на ПЛ 0,4-110 кВ
Вiдновлено 291 пошкоджених кабельних лiнiй 0,4-10 кВ.
Розчищено 1851 км. трас ПЛ 0,4-110кВ.
Впроваджено:
• 6 241 вiдгалуджень у будiвлi з iзольованим проводом;
• 9 пристроїв РЗ,ПА
• 15 комплектiв ТМ;
• 7 вакуумних вимикачiв;
• 152,2км. iзольованих проводiв на ПЛ 0,4-10 кВ.

Екологiчних проблем, що можуть позначитися на використаннi активiв компанiя немає.
За звiтний перiод значних правочинiв щодо основних засобiв товариства не було.
 
Ефективна дiяльнiсть товариства у великiй мiрi залежить вiд законодавчих актiв Верховної Ради України та економiчної полiтики у країнi: це закони України, Укази Президента України, Постанови Кабмiну, Постанови НКРЕКП, Накази та Розпорядження Мiнпаливенерго та iнших центральних органiв виконавчої влади, вiд економiчного та полiтичного становища у державi. Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлюються тарифи на електроенергiю яку продає товариство. Важливими факторами, що впливають на дiяльнiсть товариства є: полiтичнi - це iнвестицiйна полiтика Кабмiну, Верховної Ради України та Мiнпаливенерго, виробничо-технологiчнi фактори - це великий знос основних фондiв виробничого призначення, необхiднiсть замiни фiзично та морально зношеного електрообладнання, що є причиною значних технологiчних втрат електроенергiї в мережах; соцiальнi фактори - це низька платоспроможнiсть населення.
 
Протягом звiтного року товариством витрачено на сплату штрафiв, пенi, неустойок 557 тис.грн., iз них 550 тис.грн. за порушення податкового законодавства, 7 тис.грн. за невиконання умов договорiв.
 
ПАТ ''Закарпаттяобленерго'' знаходиться на госпрозрахунку, тому фiнансування дiяльностi компанiї в основному здiйснюється за рахунок доходiв вiд основної дiяльностi та iнших позареалiзацiйних доходiв. Товариство в останнi роки вiдчуває нестачу обiгового капiталу внаслiдок значного зростання обсягiв дебiторської заборгованостi. Важливими шляхами пiдвищення лiквiдностi товариства є заходи щодо зниження дебiторської заборгованостi та зменшення втрат електроенергiї в мережах.
 
Договори ПАТ ''Закарпаттяобленерго'' по електропостачанню з юридичними особами укладаються строком на один рiк i при вiдсутностi заяв сторiн щодо змiни умов договору, вони щорiчно пролонговуються. На кiнець звiтного перiоду з юридичними особами укладено 19959 договорiв, отримано 1421985 тис.грн. З побутовими споживачами договори укладаються термiном на три роки. Такий договiр набуває чинностi з дня його пiдписання та вважається продовженим на наступний рiк, якщо за один мiсяць до закiнчення термiну його дiї жодна iз сторiн не висловила намiру внести до нього змiни та доповнення. З побутовими споживачами укладено 425347 договорiв, отримано 747327 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду невиконаних договорiв немає.
В 2017 роцi планується переукласти 48500 договорiв з побутовими споживачами, та 1989 з юридичними.
 
У 2017 роцi основними напрямки дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» будуть наступнi:
1) постачання та передача електричної енергiї та здiйснення iнших статутних видiв дiяльностi;
2) виконання схваленої НКРЕ «Програми iнвестицiйного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2017 рiк»;
3) пiдготовка Товариства для роботи на повномасштабному ринку електричної енергiї.
Також прiоритетами в дiяльностi компанiї залишаються подальше пiдвищення надiйностi електропостачання та покращення якостi наданих послуг споживачам. Також, товариство планує покращити свої фiнансовi позицiї, зменшити кредитне навантаження та надалi iнвестувати в розвиток електричних мереж нашої областi близько 152,9 млн.грн.
Основнi напрямки iнвестицiйної дiяльностi описанi «Програмою iнвестицiйного розвитку ПАТ«Закарпаттяобленерго» на 2017 рiк» та передбачають виконання таких основних робiт:
• модернiзацiя комутацiйних пристроїв на ПС-110 кВ (вакуумнi вимикачi 35 кВ)- 4 шт. (ПС ’’Мiжгiр’я’’, ПС ’’Хуст-1’’);
• модернiзацiя ПС-110/35/10 кВ ’’Рахiв-1’’ (замiна БСК-1);
• модернiзацiя комутацiйних пристроїв на ПС-35 кВ(вакуумнi вимикачi 10 кВ)- 29 шт.
• реконструкцiя 137,1 км лiнiй електропередачi 0,4–10 кВ;
• реконструкцiя ПС 35/10 кВ ’’Ужгород-7’’
• будiвництво 7 шт. розвантажувальних ТП 6-10/0,4 кВ та замiна 24 шт. силових трансформаторiв;
• закупiвля 9 537 шт. електронних лiчильникiв електроенергiї;
• телемеханiзацiя 18 од. ПС 35-110 кВ на базi комп’ютерної технiки;
• придбання 5 од. колiсної спецтехнiки.
Згiдно плану доходiв та витрат (ПДР) компанiї на 2017 рiк очiкується отримання доходу близько - 2,4 млрд. грн. Планується рiст доходiв вiд реалiзацiї електроенергiї споживачам на 26 %, що бiльше на 471 млн. грн. нiж в 2016 р.

Щодо витрат компанiї в 2017 р., в товариствi є прiоритетною полiтика оптимiзацiї статей витрат. Також компанiя планує, як i в 2016р., зберегти рiвень технологiчних витрат електроенергiї нижчим за нормативнi втрати на рiвнi -3,10%.
 
Компанiя не проводить роботу щодо дослiдженнь та розробок.
 
За звiтний перiод вiдсутнi судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента.
 
На сьогоднi ПАТ «Закарпаттяобленерго» є фiнансово стабiльна та сильна компанiя.
Так в 2016 роцi досягнутий збалансований фiнансово-економiчний стан компанiї дозволив виконати запланованi виробничi програми, забезпечити 100% рiвень розрахункiв за куповану електроенергiю, як за звiтний рiк так i погашення реструктуризованого боргу перед ДП ’’Енергоринок’’, реалiзувати iнвестицiйну програму на 2016 рiк та забезпечити розрахунок за податковими зобов’язаннями компанiї.
В 2016 роцi дохiд вiд усiх видiв дiяльностi товариства склав близько 1,9 млрд. грн., що на 37% бiльше нiж в 2015 роцi. Основним джерелом доходiв компанiї є надходження коштiв вiд здiйснення дiяльностi з передачi та постачання електроенергiї. Для компанiї одним з прiоритетних напрямкiв є розвиток iнформацiйних технологiй.
У 2016 роцi оптимiзовано використання ресурсiв серверних потужностей та наповнення бази даних, проведено централiзацiю баз даних бiлингової системи всiх (М)РЕМ.Для реалiзацiї вказаного за iнвестицiйною програмою 2016 року придбано та впроваджено у промислову експлуатацiю два сервери та програмне забезпечення системи управлiння базами даних IBM Informix.
З метою забезпечення надiйностi збереження даних всiх iнформацiйних систем, у 2016 роцi модернiзовано наявнi сервери резервного копiювання даних, для чого придбано додатковi накопичувачi даних.
В 2016 роцi впроваджено систему ’’Зарплата i управлiння персоналом’’ на базi прорамного забезпечення 1 С: ’’Пiдприємство’’.
Протягом 2016 року в цiлях пiдвищення кiбер-безпеки перебудовано ряд мережевих серверiв, а також пiдвищено рiвень антивiрусного захисту.
Для попередження наслiдкiв вiд несанкцiонованого доступу та втручання в роботу електричних мереж, у 2016 роцi було розроблено та втiлено на практицi кiлька етапну систему захисту вiд втручань в оперативну роботу автоматизованих систем диспетчерського-технологiчного керування, а саме:
• комплекси управлiння телемеханiкою виведено iз локальної обчислювальної мережi на фiзичному рiвнi;
• для додаткового захисту вiд дiї зловмисних програм встановлено фiзичнi розмикачi, без за дiяння яких неможливо вiдправити команду на управлiння системи телемеханiки;
• для оперативного централiзованого спостереження за станом комплексiв управлiння телемеханiки встановлено вториннi сервери, якi працюють виключно на зчитування iнформацiї з комплексiв телемеханiки.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1639174 1505040 0 3087 1639174 1508127
будівлі та споруди 1317145 1216865 0 0 1317145 1215865
машини та обладнання 288364 263709 0.000 0.000 288364 263709
транспортні засоби 29697 20908 0.000 3087 29697 23995
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 3968 3558 0.000 0.000 3968 3558
2. Невиробничого призначення: 1306 1335 0.000 0.000 1306 1335
будівлі та споруди 1004 950 0.000 0.000 1004 950
машини та обладнання 11 3 0.000 0.000 11 3
транспортні засоби 1 177 0.000 0.000 1 177
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 290 205 0.000 0.000 290 205
Усього 1640480 1506375 0 3087 1640480 1509462
Опис Первинна вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2016 року становить 2804314 тис.грн., з них:
- Будинки та споруди - 2173255 тис. грн., ступiнь зносу 44%,
- Машини та обладнання - 487969 тис. грн., ступiнь зносу 46%,
- Транспортнi засоби - 55771 тис. грн., ступiнь зносу 62,2%
- Iнструменти, прилади та iнвентар - 11359 тис. грн., ступiнь зносу 66,9%,
- Iншi необоротнi матерiальнi активи - 75960 тис. грн., ступiнь зносу 100%.
Протягом 2016 р. Товариством введено в дiю основних засобiв на суму 153931 тис. грн., безкоштовно отримано - на суму 1293 тис. грн., отримано у фiнансову оренду - на суму 3119 тис. грн., передано для продажу - на суму 1333 тис. грн., лiквiдовано - на суму 9487 тис. грн., безкоштовно передано - на суму 0,00 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2016 року становить 287133 тис.грн. Дооцiнка первiсної вартостi 0,00 тис.грн. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1425563 1584364
Статутний капітал (тис. грн.) 31151.000 31151.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 31151.000 31151.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 49800 X X
у тому числі:  
Кредит 19.02.2015 14700 23.65 18.02.2017
Кредит 01.06.2016 35100 22.00 31.05.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 8181 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 448541 X X
Усього зобов'язань X 506522 X X
Опис: Кредит у видi вiдновлювальної кредитної лiнiї отримано у ЗОУ ПАТ "Державний ощадний банк України" згiдно договору №190215 вiд 19.02.2015 р. Максимальний лiмiт кредитування склав 30 млн. грн. В якостi застави згiдно договору застави майнових прав передано майновi права ПАТ "Закарпаттяобленерго" по контрактам на постачання електроенергiї на загальну суму 58 млн.грн. Заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду за даним договором склала 14700 тис.грн.
Кредит у видi вiдновлювальної кредитної лiнiї отримано у ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" згiдно договору №67116КЗ вiд 01.06.2016 р. Максимальний лiмiт кредитування склав 37,75 млн. грн. В якостi застави згiдно договору застави майнових прав передано нерухоме майно ПАТ "Закарпаттяобленерго" на загальну суму 37,75 млн.грн. Заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду за даним договором склала 35100 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електроенергiя 3452 (тис.кВт.год) 11586.00 100.00 1784092 (тис.кВт.год) 1821234.00 100.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 6.15
2 Вартiсть купованої електроенергiї 64.54
3 Амортизацiя 14.44
4 Витрати на оплату працi 10.85
5 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2.31
6 Iншi операцiйнi витрати 1.71

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 14.04.2016 2879000 2007120 143
Опис Загальними зборами акцiонерiв 14.04.2016р. прийнято рiшення: "Попередньо схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання (купiвля-продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, надання та отримання поворотної фiнансової допомоги, отримання кредитiв, передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 123 459 602.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 72 431 924 (58,67 %).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 72 027 844 (57,805755%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" 401 560 (0,322270%).
2 14.04.2016 280000 2007120 14
Опис Загальними зборами акцiонерiв 14.04.2016р. прийнято рiшення: "Попередньо схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» договорiв (контактiв, угод), предметом яких є реструктуризацiя заборгованостi, граничною сукупною вартiстю 280 000 000,00 (двiстi вiсiмдесят мiльйонiв) гривень.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 123 459 602.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 72 431 924 (58,67 %).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 72 027 844 (57,805755%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" 401 560 (0,322270%).

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
14.04.2016 15.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2016 20.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВАРIАНТА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул.Митрака, 58А/5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3556 31.03.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВАРIАНТА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33360313
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул.Митрака, 58А/5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3556 31.03.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - 0 -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства
«Закарпаттяобленерго» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року


ЗМIСТ СТОР.

Звiт незалежних аудиторiв 1-2
Супровiдний лист до фiнансової звiтностi 3
Звiт про сукупнi доходи 4
Звiт про фiнансовий стан 5
Звiт про рух грошових коштiв 6
Звiт про змiни у власному капiталi 7
Примiтки до фiнансової звiтностi 8-28


Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рiк
Ми, незалежна Аудиторська компанiя “ВАРIАНТА” (далi за текстом – “ми”, або “аудитори”), на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, №3556, виданого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 31 березня 2005 року за № 147/3 та договору на проведення аудиту № А 14/2016 вiд 21 лютого 2017 року, з 24 лютого 2017 р. по 17 березня 2017 р., провели аудит Балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 р. та Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2016 р., Звiту про рух грошових коштiв за 2016 р., Звiту про власний капiтал станом на 31 грудня 2016 р. та за 2016 р. Публiчного акцiонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї (далi — «фiнансова звiтнiсть»).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовий звiт
Керiвництво компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi мають вiдношення до складання зазначеної фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансового звiту.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки: Думка немодифiкована
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 31 грудня 2016 р., її фiнансовi результати i рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

До цього висновку додається наступна iнформацiя:
Звiт про сукупнi доходи
Звiт про фiнансовий стан
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про змiни у власному капiталi
Примiтки до фiнансової звiтностi

Директор
ТОВ „ВАРIАНТА”

Голубка Я.В. ________________
(сертифiкат Серiя А № 005892
виданий згiдно рiшення АПУ №143 вiд 17.01.05 р.,
продовжено згiдно рiшення АПУ № 307/3 29.01.2015р. до 29.01.2020 р.)


Нижченаведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiстяться в представленому Висновку незалежних аудиторiв, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва Публiчного акцiонерного товариства "Закарпаттяобленерго" (далi - Компанiя) i зазначених незалежних аудиторiв, стосовно фiнансової звiтностi Компанiї.
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансове становище Компанiї станом на 31 грудня 2016, її фiнансовi результати за за 2016 рiк, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї вiдповiдає за :
- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
- Застосування обґрунтованих оцiнок i допущень;
- Дотримання вiдповiдних МСФЗ й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi;
- Пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з допущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за :
- Розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної системи внутрiшнього контролю;
- Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
- Вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв Компанiї;
- Запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)
М.П.

Примiтки 2016 2015

Чистий дохiд вiд реалiзацiї 7 1 859 816 1 340 080
Собiвартiсть реалiзацiї 8 (1 935 716) (1 257 391)
Валовий прибуток 82 689
Валовий збиток (75 900)

Iншi доходи 9 83 335 76 793
Загальнi та адмiнiстративнi витрати 10 (37 612) (27 313)
Iншi витрати 9 (31 124) (21 974)
Операцiйний прибуток 110 195
Операцiйний збиток (61 301)

Фiнансовi доходи 11 - -
Фiнансовi витрати 11 (5 142) (4 961)
Прибуток (збиток) до оподаткування (66 443) 105 234

Витрати з податку на прибуток 12 (21 676) (35 173)
Чистий прибуток (збиток) за перiод (88 119) 70 061

Iнший сукупний дохiд - -
Переоцiнка основних засобiв - 795 974
Iнший сукупний дохiд, пiсля оподаткування - 795 974
Сукупний дохiд за перiод, пiсля оподаткування (88 119) 866 035
Прибуток на акцiю:
Базовий та понижений 19 (0,71) 0,56


______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)
М.П.


Примiтки 31.12.2016 31.12.2015
АКТИВИ

Необоротнi активи
Основнi засоби 13 1509462 1640480
Нематерiальнi активи 14 2915 2285
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 15754 13206
Вiдстроченi податковi активи 12 390 311
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 71 65
1528592 1656347
Оборотнi активи
Запаси 15 31006 27816
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 16 280610
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 7231 93
Авансовi платежi 17 14346
Грошовi кошти та їх еквiваленти 18 4952 4487
Iншi оборотнi активи 10597 23421
408909 350773

РАЗОМ AКТИВИ 1937501 2007120

КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Капiтал
Акцiонерний капiтал 19 31151 31151
Iншi компоненти капiталу 20 1671789 1681699
Нерозподiлений прибуток (277377) (129002)
1425563 1583848
Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 21 184164 186842
Резерви 22
Вiдстроченi податковi зобов’язання 13
184164 186842
Поточнi зобов'язання
Вiдсотковi кредити та позики 23 49800 27800
Резерви 22 5416 4941
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом 8181
Зобов’язання з податку на прибуток - 26825
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 24 82487 46448
Аванси отриманi 25 181890 130416
327774 236430

РАЗОМ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 1937501 2007120


______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)
М.П.

2016 2015
Операцiйна дiяльнiсть
Грошовi надходження вiд клiєнтiв 2218461 1619262
Отриманi вiдсотки 122 79
Отриманi штрафи, пенi 5355 4444
Грошовi платежi постачальникам (1713817) (1098559)
Грошовi платежi працiвникам (173941) (128145)
Сплачений податок на прибуток (55810) (2508)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (47114) (59792)
Сплаченi iншi податки i збори (106995) (105224)
Iншi надходження 130487 165238
Iншi витрачання (41232) (26134)
Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 215516 368601

Iнвестицiйна дiяльнiсть
Надходження вiд продажу необоротних активiв 1351 858
Отриманi дивiденди - -
Придбання необоротних активiв (193033) (138212)
Iншi надходження - 27549
Iншi витрачання - (198835)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi (191682) (308640)

Фiнансова дiяльнiсть
Отриманi позики 733650 420450
Погашення позик (711650) (438650)
Поступлення вiд нарахованих вiдсоткiв по рахунках в банках
Сплаченi дивiденди (35633) (24127)
Сплаченi вiдсотки
Iншi платежi (10067) (18372)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в фiнансовiй дiяльностi (23700) (60699)

Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв 134 (738)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 4487 4628
Вплив змiн валютних коштiв 331 597
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 4952 4487

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)

М.П.

Статутний капiтал Фонд переоцiнки активiв Iнший додатковий капiтал Нерозподiлений прибуток Разом
Станом на 31 грудня 2015 31 151 1 639 397 42 302 (128 486) 1 584 364
Виправлення помилок - - - (516) (516)
Дооцiнка основних засобiв - - - - -
Чистий прибуток за перiод - - - (88 119) (88 119)
Виплата дивiдендiв - - - (70 061) (70 061)

Iнший сукупний дохiд - - - - -
Перенесення амортизацiї - - - - -
Амортизацiя об'єктiв державної власностi - - - - -
Поповнення фонду розвитку виробництва - - - - -
Поповнення резервного капiталу - - - - -
Iншi змiни в капiталi - (5 825) (4085) 9 805 (105)
Станом на 31 грудня 2016 31 151 1 633 572 38 217 (277 377) 1 425 563

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Ванюшкiн О.Є.
(Посада / П.I.Б.)

1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ "Закарпаттяобленерго" засновано у формi вiдкритого акцiонерного товариства вiдповiдно до Указу Президента України вiд 04.04.95р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" №282/95.
Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 рок №794 пакет акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго» в частинi, що належить державi передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України».
До складу ПАТ «Закарпаттяобленрго» входять 59 структурних пiдроздiлiв, в тому числi 14 районiв електричних мереж (до складу Ужгородського МРЕМ Входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС), Теребле-Рiкська ГЕС, пансiонат «Енергетик».
Юридична адреса Компанiї: 89412,Закарпатська область, Ужгородський район, с. Онокiвцi, вул. Головна, 57.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Пiсля 2013-2015 рокiв полiтичної та економiчної нестабiльностi , протягом року 2016 р., на нашу думку знизилися, системнi ризики для українського фiнансового сектору, макроекономiчне середовище, як зовнiшнє, так i внутрiшнє, було сприятливе. В 2016 роцi економiка вперше продемонструвала ознаки вiдновлення, зокрема: вiдновилося зростання ВВП, iнфляцiя була контрольованою i в межах цiльового орiєнтира Нацiонального банку, значно скоротилися збитки банкiвського i корпоративного секторiв.

Мiжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло прогноз зростання економiки України у 2017 роцi на рiвнi 2,5% i прогноз зростання за пiдсумками поточного року на рiвнi 1,1%. Мiжнародний валютний фонд оновив економiчний прогноз для України на 2017 рiк. Очiкується, що економiка України покаже зростання в 2,5% (попереднiй прогноз був на рiвнi – 1,5%), а iнфляцiя до кiнця 2017-го становитиме 8,5 % (попереднiй прогноз був на рiвнi – 13%). При цьому зовнiшнiй борг спрогнозований на рiвнi 136,3% ВВП (попереднiй прогноз був на рiвнi – 141,3%), а дефiцит зведеного бюджету (з урахуванням держпiдприємств) виявиться на рiвнi 4,4% (попереднiй прогноз був на рiвнi 3,7%).

За офiцiйними даними, в третьому кварталi 2016 року реальний ВВП України зрiс бiльш, нiж очiкувалося – на 2% проти прогнозних 1,6%, за рахунок зростання iнвестицiй, що i стало ключовим фактором для вiдновлення економiки.

Подальшi змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд прогнозної оцiнки. Незважаючи на вищеперерахованих факторiв , немає пiдстав до змiни прогнозiв чи стратегiї Компанiї.
3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв
3.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").
3.2. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.
3.3. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з заокругленням до десятих, якщо окремо не зазначено iнше.
3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Облiковi оцiнки та припущення
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та фiнансових зобов’язань, що визнаються в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. У якостi вхiдних даних для цих моделей за можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, що мають iнформацiю для спостережень, проте у тих випадках, коли така практична можливiсть вiдсутня, необхiдним є певна доля судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають врахування таких вхiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик та волатильнiсть. Змiни в припущеннях вiдносно факторiв можуть спричинити вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Резерв оплати штрафних санкцiй
Резерв оплати штрафних санкцiй створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з оплатою штрафних санкцiй за договором реструктуризацiї заборгованостi перед ДП "Енергоринок", а також вiдповiдних судових рiшень. Компанiя може вiдхилятися вiд графiку виплати штрафних санкцiй або розпочати оскарження їх у судi, тому фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi штрафних санкцiй можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву оплати штрафних санкцiй може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв спираючись на обґрунтованi припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати.
Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.
4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче вiдповiдно до наказу «Про затвердження положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ «Закарпаттяобленерго»» №10 вiд 03.01.2012 року.
4.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120
Машини та обладнання 72
Транспортнi засоби 60
Iнструменти, прилади та iнвентар 60
Iншi основнi засоби 60
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в наступному мiсяцi, за мiсяцем введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
4.2. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
4.3. Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
4.4. Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.
4.6. Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;

Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi

фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
4.7. Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.


4.8. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.9. Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
4.10. Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
4.11. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
4.12. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
5. Прийняття нових i переглянутих мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Компанiя прийняла всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, опублiкованi Комiтетом з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IASB) та Мiжнародної фiнансової звiтностi Комiтету з iнтерпретацiй (ПКI) СМСФО, якi були схваленi для використання, i якi мають вiдношення до її дiяльностi i вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються на 1 сiчня 2016 року такi нормативнi документи, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв виданий Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi вступають в силу за поточний звiтний перiод:
1) МСБО (IАS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» щодо професiйного судження при прийняттi рiшень про вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Щодо застосування фактора суттєвостi та професiйного судження. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
2) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо амортизацiї (п.62А). Щодо заборони застосування методу амортизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
3) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо строку корисного використання (п.56с) . Щодо очiкування майбутнього зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з використанням активу. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
4) МСБО (IАS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» щодо розкриття iнформацiї в iнших компонентах промiжної фiнансової звiтностi (п.16а) Щодо доступностi iнформацiї користувачам. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
5) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» щодо амортизацiї (п. 98А, 98В, 98С) . Щодо заборони методу амторизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
6) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» (п. 92). Щодо строку корисного використання . Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
7) МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"(п.30 а). Щодо контрактiв на обслуговування фiнансових активiв. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
8) МСФЗ ( IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (п. 44г). Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
9) МСБО (IАS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» щодо застосування методу участi в капiталi неiнвестицiйною компанiєю iнвестора до iнвестицiйної компанiї емiтента Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
10) МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах» щодо вимог до розкриття iнформацiї. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.
11) МСФЗ(IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» щодо облiку придбання частки участi у спiльнiй дiяльностi, коли така дiяльнiсть є окремим бiзнесом Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.

Компанiя прийняла рiшення не прийняти цi стандарти, змiни та iнтерпретацiї до їх дати вступу в силу. Компанiя очiкує, що прийняття цих стандартiв, ревiзiй i iнтерпретацiй не матимуть iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в перiод першого застосування. В даний час, за МСФЗ, прийнятi iстотно не вiдрiзняються вiд правил, прийнятих Комiтетом з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) для наступних стандартiв, поправок, за винятком iснуючих стандартiв i iнтерпретацiй, що не були схваленi для використання станом на звiтну дату (Ефективнi термiни, зазначенi нижче, вiдносяться до МСФЗ в повному редакцiї):
1) МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» i наступнi змiни (вступає в силу для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 роки) ;
2) МСФЗ 15 "Дохiд за договорами з клiєнтами» (вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2017 року).
Компанiя очiкує, що прийняття цих стандартiв, поправок до iснуючих стандартiв, i iнтерпретацiї не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в перiод першого застосування, по МСФО 15 «Дохiд за договорами з клiєнтами», за винятком того, потенцiйного впливу з яких оцiнюється Компанiєю.
У той же час, облiк хеджування щодо портфеля фiнансових активiв i зобов'язань, в принципi, як i ранiше не регулюється. На пiдставi оцiнки Компанiї, застосування облiку хеджування для портфеля фiнансових активiв або зобов'язань вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" не буде iстотно впливати на фiнансову звiтнiсть, якщо застосовується станом на звiтну дату.

6. Дохiд вiд реалiзацiї
2016 2015

Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї 1832820 1317962
Доходи вiд реактивної електроенергiї 26996 22118
1859816 1340080
7. Собiвартiсть реалiзацiї
2016 2015
Вартiсть покупної електроенергiї 1276965 780526
Витрати на оплату працi 194611 144011
Вiдрахування на соцiальне страхування 41651 47944
Амортизацiя необоротних активiв 283371 178355
Сировина i допомiжнi матерiали 50849 36433
Пально – мастильнi матерiали 12834 11921
Послуги виробничого характеру 41111 32344
Енергiя зi сторони 8165 6985
Податки, збори обовязковi платежi 3943 1344
Витрати на оплату службових вiдряджень 475 689
Страхування 301 1649
Iншi витрати 21440 15190
1935716 1257391


8. Iншi доходи / витрати
Iншi доходи 2016 2015
Доходи вiд перевищення лiмiту 5158 3981
Доходи вiд видачi технiчних умов юридичним особам 8398 6277
Доходи вiд реалiзацiї ТМЦ 9220 6641
Доходи вiд наданих послуг по приєднанню 21141 15260
Доходи вiд повторного пiдключення 745 698
Доходи вiд реалiзацiї проектних та будiвельних робiт 3853 2365
Дохiд вiд ремонту та обслуговування електричного обладнання 967 801
Доходи вiд лабораторних випробовувань 771 977
Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв та необоротних матерiальних активiв 1126 715
Доходи вiд розробки проектно-кошторисної документацiї 936 586
Дохiд вiд пансiонату "Енергетик" 698 757
Вiдсотки банку на залишок коштiв 122 79
Доходи вiд первинного пiдключення 287 222
Отриманi штрафи, пенi неустойки 150 142
Доходи вiд повернення держмита 230 218
Доходи вiд ремонтiв електричних лiчильникiв 5 5
Вiдшкодування ранiше списаної заборгованостi за електроенергiю - 10750
Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв 38 3790
Дохiд вiд операцiйної оренди ГЕС 6679 2157
Доходи вiд реалiзацiї робiт по нестандартному приєднанню 17711 15398
Iншi доходи 5100 4974
83335 76793

Iншi витрати
Списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 510 99
Визнанi пенi штрафи, неустойки 557 352
Витрати на утримання пансiонату 2539 2388
Витрати проектно-будiвельних робiт 3529 2445
Списання реалiзованих необоротних активiв 528 269
Витрати по ремонту та обслуговуванню електричного обладнання 787 678
Витрати по лабораторних випробовуваннях 669 831
Витрати по замiнi та ремонту електролiчильникiв 468 341
Витрати на утримання комунального господарства 144 144
Витрати на дослiдження i розробки 747 75
Iншi операцiйнi витрати виробничого призначення 3439 2622
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 2242 1856
Iншi операцiйнi витрати невиробничого призначення 14965 9874
31124 21974
9. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
2016 2015

Витрати на оплату працi 20075 14023
Витрати на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування 4142 4236
Матерiальнi витрати 3678 3124
Амортизацiя необоротних активiв 2240 1536
Витрати на розрахунково – касове обслуговування та iншi послуги банкiв 1216 1239
Витрати на вiдрядження 459 402
Витрати по ремонту 1140 320
Аудиторськi та консультацiйнi послуги 231 201
Юридичнi послуги 1249 -
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 435 424
Транспортнi послуги 247 214
Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення) 463 352
Страхування майна 842 605
Представницькi витрати 135 147
Витрати на зв'язок (поштовi, телефоннi, телеграфнi, тощо) 133 151
Оренда 543 18
Iншi витрати 384 321
37612 27313

10. Фiнансовi доходи / витрати
2016 2015

Дивiденди отриманi 0 0
Фiнансовi доходи 0 0

Вiдсотки за кредит (5020) (3364)
Вiдсотки за фiнансовим лiзингом (122) (1597)
Фiнансовi витрати (5142) (4961)
Iншi витрати - -
Чистий фiнансовий результат (5142) (4961)
11. Податок на прибуток
2016 2015

Поточнi витрати з податку на прибуток 21755 32448
Вiдстроченi податки на прибуток (79) 2725
21676 35173
12. Податок на прибуток продовження
Згiдно з Податковим кодексом України, з 01 сiчня 2016 року ставка податку на прибуток склала 18%).
2016 2015

Бухгалтерський прибуток до оподаткування (66443) 105234
Розрахована величина податку на прибуток за дiючою ставкою 0 18942
Податковий вплив витрат (доходiв), якi не вираховуються з метою оподаткування 21676 16231
За ефективною ставкою податку на прибуток
21676 35173
Звiт про прибутки та збитки
2016 2015

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток 79 (2725)
Звiрка вiдстрочених податкових зобов’язань, нетто
2016 2015

Сальдо на 1 сiчня 311 3036
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi прибутку чи збитку 79 (2725)
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi iншого сукупного доходу - -
Сальдо на 31 грудня 390 311

13. Основнi засоби
Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Разом
Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2015 2059734 465169 55858 10174 68975 2659910
Надходження - 119962 24312 4669 1372 8028 158343
Вибуття - 7214 670 1637 256 1043 10820
Переоцiнка - - - - - - -
Iншi змiни - 773 (842) - 62 - 0
Станом на
31.12.2016 2173255 487969 58890 11359 75960 2807433
Амортизацiя
Станом на 31.12.2015 - 741585 176794 26160 5916 68975 1019430
Нараховано за перiод - 219650 47910 9712 1833 8028 287133
Вибуття - 5616 561 1154 218 1043 8592
Iншi змiни - (179) 114 - 65 - 0
Дооцiнка зносу - -
Станом на
31.12.2016 - 955440 224257 34718 7596 75960 1297971

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2015 1305570 288375 29698 4258 0 1627901
На 31 грудня 2016 1217815 263712 24172 3763 0 1509462


14. Нематерiальнi активи
Права на знаки для товарiв i послуг Iншi нематерiальнi активи Створення нематерiальних активiв Разом

Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2015 - 4306 - 4306
Надходження - 1752 - 1752
Вибуття - 36 - 36
Станом на 31.12.2016 - 6022 - 6022
Амортизацiя
Станом на 31.12.2015 - 2021 - 2021
Нараховано - 1122 - 1122
Вибуття - 36 - 36
Станом на 31.12.2016 - 3107 - 3107

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2015 - 2285 - 2285
На 31 грудня 2016 - 2915 - 2915
15. Запаси
31.12.2016 31.12.2015

Сировина й матерiали 23551 20902
Будiвельнi матерiали 3883 2195
Запаснi частини 468 1074
Паливо 1321 1247
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 564 461
Товари 1219 1937
31006 27816

16. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
31.12.2016 31.12.2015

Торгова дебiторська заборгованiсть 156982 113619
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (2164) (1728)
Торгова дебiторська заборгованiсть за мiнусом резерву 154818 111891
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 205372 183158
360190 295049
Компанiя не має жодних забезпечень понад заборгованiсть представлену в балансi.
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостей приблизно вiдповiдає їх балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
Станом на 31 грудня 2016р.(1) та 31 грудня 2015р.(2) аналiз по строках погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiї був наступним:
Не протермi-
нована та не уцiнена Протермi-
нована
(<12 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Разом
Торгова дебiторська заборгованiсть 126449 - 1387 2057 27089 156982
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 205372 - - - - 205372
(1) 331821 - 1387 2057 27089 362354
Не протермi-
нована та не уцiнена Протермi-
нована
(<12 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Разом
Торгова дебiторська заборгованiсть 79138 - 473 1354 32654 113619
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 183158 - - - - 183158
(2) 262296 - 473 1354 32654 296777
Змiна резервiв сумнiвної заборгованостi представлено нижче:
2016 2015

Залишок на початок року (1728) (12518)
Нараховано резерву (447) (0)
Використано резерву 11 10790
Залишок на кiнець року 2164 1728

17. Авансовi платежi
31.12.2016 31.12.2015

Авансовi платежi 27764 14346
27764 14346
18. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31.12.2016 31.12.2015

Грошовi кошти на рахунках в банках 4951 4487
Кошти в касi 1 -
Грошовi документи - -
4952 4487

19. Акцiонерний капiтал
31.12.2016 31.12.2015

ТОВ "Енергетична Україна ТВ" – 50% 15576 15576
Iншi фiзичнi та юридичнi особи - 50%. 15575 15575
31151 31151
Станом на дату балансу, Компанiя випустила 124603240 простих iменних акцiй номiналом 0,25грн. (2015: 124603240).
Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що вiдноситься на утримувачiв простих акцiй в обiгу впродовж року. Компанiя не має потенцiйних простих акцiй з ефектом пониження, якi можуть бути випущенi, а тому сума пониженого прибутку на акцiю дорiвнює сумi базового прибутку на акцiю.
2016 2015

Чистий прибуток за рiк, що вiдноситься на акцiонерiв (88119) 70061
Середньозважена кiлькiсть акцiй, шт. 124603240 124603240
Базовий та понижений прибуток на одну акцiю, грн. (0,71) 0,56
Нарахованi дивiденди:
2016 2015
Дивiденди за звичайними акцiями:
Остаточнi дивiденди: 70061 30066
70061 30066
Промiжнi дивiденди за 2016 рiк не виплачувалися.


20. Iншi компоненти капiталу
Капiтал у дооцiнках Резервний фонд Iнший Додатковий капiтал Разом

Станом на 31 грудня 2015 1639397 8653 33649 1681699
Переоцiнка необоротних активiв - - - -
Розподiл прибутку - - - -
Iншi змiни (5825) (3980) (105) (9910)
Станом на 31 грудня 2016 1633572 4673 33544 1671789

Резервний фонд та фонд розвитку виробництва поповнюються за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Компанiї. Фонд розвитку виробництва може використовуватися на модернiзацiю, ремонт та розширення виробництва Компанiї. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
Iнший додатковий капiтал складається з вартостi об’єктiв , якi не увiйшли до статутного капiталу i є державною або комунальною власнiстю, проте використовуються Компанiєю. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
21. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання
31.12.2016 31.12.2015

Вiдстрочена кредиторська заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 150390 151531
Штрафнi санкцiї перед ДП "Енергоринок" 32789 35311
Довгостроковi зобовязання з фiнансової оренди 985
184164 186842

На 31.12.2016 року Компанiя облiковує довгострокову кредиторську заборгованiсть перед ДП "Енергоринок", справедлива вартiсть по якiй становить 184164 тис. грн. (на 31.12.2015 р.: 186842 тис. грн.).

22. Короткостроковi резерви
31.12.2016 31.12.2015

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 5416 4941
5416 4941
Станом на 31.12.2015 4941
Нараховано 17699
Виплачено 17224
Станом на 31.12.2016 5416
23. Вiдсотковi кредити та позики
31.12.2016 31.12.2015
Банкiвськi кредити
ПАТ "Ощадбанк" 14700 27800
ПАТ "Укрексiмбанк" 35100 -
Разом 49800 27800

24. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
31.12.2016 31.12.2015

Торгова кредиторська заборгованiсть 17662 11244
Заборгованiсть за електроенергiю перед ДП «Енергоринок» 3663 3663
Заборгованiсть з фiнансової оренди 1108 -
Заборгованiсть по заробiтнiй платi 8673 7446
Зобовязання зi страхування 2536 2886
Заборгованiсть перед бюджетом 8181 31859
Iншi поточнi зобов'язання 45547 13269
Разом 87370 70367
Балансова вартiсть торгової та iншої кредиторської заборгованостi до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
25. Аванси отриманi
31.12.2016 31.12.2015

Аванси отриманi за електроенергiю 149548 119448
Аванси отриманi за реактивну електроенергiю 54 64
Аванси за роботи, послуги 32103 10748
Iншi аванси 185 156
Разом 181890 130416
Балансова вартiсть отриманих авансiв до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
26. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
26.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi. У Компанiї немає суттєвої концентрацiї кредитного ризику.
26.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.
В наведенiй нижче таблицi представлено фiнансовi зобов'язання Компанiї в розрiзi видiв та термiнiв погашення станом на 31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р.:
31.12.2016 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - - 184164 184164
Вiдсотковi кредити та позики - - 49800 - - 49800
Короткостроковi резерви - - 5416 - - 5416
Зобов’язання з податку на прибуток - - - - - -
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 90668 - - 90668
Аванси отриманi - - 181890 - - 181890
- - 327774 - 184164 511938
31.12.2015 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - - 186842 186842
Вiдсотковi кредити та позики - - 27800 - - 27800
Короткостроковi резерви - - 4941 - - 4941
Зобов’язання з податку на прибуток - 26799 - - - 26799
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 45958 - - 45958
Аванси отриманi - - 130416 - - 130416
- 26799 209115 - 186842 422756

26.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2015р. та 31 грудня 2016р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.
Компанiя контролює капiтал використовуючи коефiцiєнт фiнансового важеля, що визначається як спiввiдношення чистої заборгованостi до капiталу та чистої заборгованостi. Компанiя включає до чистої заборгованостi вiдсотковi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть та iншу кредиторську заборгованiсть, аванси отриманi, довгострокову кредиторську заборгованiсть, короткостроковi та довгостроковi резерви, за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає всi складовi капiталу, а саме: акцiонерний капiтал, iншi компоненти капiталу, нерозподiлений прибуток.
31.12.2016 31.12.2015

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 184164 186842
Вiдсотковi кредити та позики 49800 27800
Короткостроковi резерви 5416 4941
Зобов’язання з податку на прибуток - 26799
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 87370 70367
Аванси отриманi 181890 130416
Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти 4952 4487
Чиста заборгованiсть 503688 442678

Капiтал 1425563 1584364
Капiтал та чиста заборгованiсть 1929251 2027042
Коефiцiєнт фiнансового важеля 0,26 0,22
27. Операцiї з пов'язаними сторонами
До складу пов'язаних сторiн Компанiї входять суб'єкти господарювання, якi контролюють Компанiю, суб'єкти господарювання, якi перебувають з Компанiєю пiд спiльним контролем, а також провiдний управлiнський персонал Компанiї.
Операцiї з управлiнським персоналом
Компанiя не надавала опцiонiв на придбання акцiй керiвництву Компанiї та не виплачувала пенсiй нинiшнiм або колишнiм директорам Компанiї.
Умови угод iз зв’язаними сторонами
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних умовам на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безвiдсотковими, та оплата по ним проводиться грошовими коштами. Компанiєю не було отримано (надано) нiяких забезпечень або гарантiй по вiдношенню до дебiторської або кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Компанiя не фiксувала знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов’язаних сторiн. Така оцiнка проводиться щорiчно та включає аналiз фiнансового становища пов’язаної сторони та ринку на якому вона функцiонує.
28. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Немає Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Не проводилась.

Не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 34

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Не створено
Інші (запишіть) Не створено

Не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Членом Наглядової ради може бути особа, якiй це не заборонено чинним законодавством. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв i користувалося послугами ТОВ «Аудиторська компанiя «Закарпат-Бiзнес-Консалтинг», яка у 2016 роцi змiнила назву на ТОВ "Варiанта".

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Незалежний аудитор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не створена.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння вiдсутнiй.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
Територія за КОАТУУ 2124884801
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 2592
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Головна, 57, с. Онокывцы, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89412
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2285 2915 0
первісна вартість 1001 4306 6022 0
накопичена амортизація 1002 2021 3107 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13206 15754 0
Основні засоби: 1010 1640480 1509462 0
первісна вартість 1011 2659910 2807433 0
знос 1012 1019430 1297971 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 65 71 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 311 390 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1656347 1528592 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 27816 31006 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 111891 156982 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

14346

27764

0
з бюджетом 1135 93 7231 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 7230 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 168719 170377 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4487 4952 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 23421 10597 0
Усього за розділом II 1195 350773 408909 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2007120 1937501 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31151 31151 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1639397 1633572 0
Додатковий капітал 1410 33649 33544 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 8653 4673 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -129002 -277377 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1583848 1425563 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 186842 184164 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 186842 184164 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 27800 49800 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 3663 4771 0
за товари, роботи, послуги 1615 11244 17662 0
за розрахунками з бюджетом 1620 32358 8181 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 26825 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2903 2536 0
за розрахунками з оплати праці 1630 7446 8673 0
за одержаними авансами 1635 130416 181890 0
за розрахунками з учасниками 1640 7016 41319 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 4941 5416 0
Доходи майбутніх періодів 1665 2390 3298 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 6253 4228 0
Усього за розділом IІІ 1695 236430 327774 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2007120 1937501 0

Примітки Станом на 31.12.2016 року товариство мало основних засобiв на 1509462 тис грн. за залишковою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду склала 156982 тис. грн. Власний капiтал складає 1425563 тис.грн., статутний капiтал - 31151 тис. грн., резервний капiтал - 4673 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1859816 1340080
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1935716 ) ( 1257391 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

82689
 збиток 2095 ( 75900 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 81715 74512
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 37612 ) ( 27313 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 28882 ) ( 20118 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

109770
 збиток 2195 ( 60679 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 1620 2281
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 5142 ) ( 4961 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2242 ) ( 1856 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

105234
 збиток 2295 ( 66443 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -21676 -35173
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

70061
 збиток 2355 ( 88119 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 795974
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 795974
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 795974
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -88119 866035

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1400520 874992
Витрати на оплату праці 2505 217615 160405
Відрахування на соціальні заходи 2510 46452 53042
Амортизація 2515 288255 181640
Інші операційні витрати 2520 40177 28377
Разом 2550 1993019 1298456

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 124603240 124603240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 124603240 124603240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.70720 0.56227
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.70720 0.56227
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки За результатами роботи у 2016р. товариство отримало збитки на суму -88119 тис.грн.
Середньорiчна та скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод склала 124603240 шт. Збиток на одну просту акцiю склав -0,70720 грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2215555

1486092
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2906 2754
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 130416
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 122 79
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5355 4444
Надходження від операційної оренди 3040 7781 2138
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 122706 163100
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1713817 )

( 1098559 )
Праці 3105 ( 173941 ) ( 128145 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 47114 ) ( 59792 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 162805 ) ( 107732 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 55810 ) ( 2508 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 59422 ) ( 76939 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 47573 ) ( 28285 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 14346 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 5603 ) ( 3380 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 35629 ) ( 8468 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 215516 368601
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 1351 858
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 27549
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 193033 ) ( 138212 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 194562 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 4273 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -191682 -308640
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 733650 420450
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 711650 438650
Сплату дивідендів 3355 ( 35633 ) ( 24127 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4754 ) ( 2968 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 1650 ) ( 701 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 3663 ) ( 14703 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -23700 -60699
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 134 -738
Залишок коштів на початок року 3405 4487 4628
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 331 597
Залишок коштів на кінець року 3415 4952 4487

Примітки Рух грошових коштiв у 2016 роцi по пiдприємству здiйснювався у результатi операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової дiяльностi.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Товариство обрало пiдготовку звiтностi про рух грошових коштiв за прямим методом.
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 31151 1639397 33649 8653 -128486 0 0 1584364
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -516 0 0 -516
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 31151 1639397 33649 8653 -129002 0 0 1583848
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -88119 0 0 -88119
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -70061 0 0 -70061
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -5825 -105 -3980 9805 0 0 -105
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -5825 -105 -3980 -148375 0 0 -158285
Залишок на кінець року 4300 31151 1633572 33544 4673 -277377 0 0 1425563

Примітки Власний капiтал товариства на кiнець звiтного перiоду склав 1425563 тис. грн.
Керівник Петров В.В.
Головний бухгалтер Ванюшкiн О.Є.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)
1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ "Закарпаттяобленерго" засновано у формi вiдкритого акцiонерного товариства вiдповiдно до Указу Президента України вiд 04.04.95р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України" №282/95.
Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 рок №794 пакет акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго» в частинi, що належить державi передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України».
До складу ПАТ «Закарпаттяобленрго» входять 59 структурних пiдроздiлiв, в тому числi 14 районiв електричних мереж (до складу Ужгородського МРЕМ Входять Ужгородська та Онокiвська ГЕС), Теребле-Рiкська ГЕС, пансiонат «Енергетик».
Юридична адреса Компанiї: 89412,Закарпатська область, Ужгородський район, с. Онокiвцi, вул. Головна, 57.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Пiсля 2013-2015 рокiв полiтичної та економiчної нестабiльностi , протягом року 2016 р., на нашу думку знизилися, системнi ризики для українського фiнансового сектору, макроекономiчне середовище, як зовнiшнє, так i внутрiшнє, було сприятливе. В 2016 роцi економiка вперше продемонструвала ознаки вiдновлення, зокрема: вiдновилося зростання ВВП, iнфляцiя була контрольованою i в межах цiльового орiєнтира Нацiонального банку, значно скоротилися збитки банкiвського i корпоративного секторiв.

Мiжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло прогноз зростання економiки України у 2017 роцi на рiвнi 2,5% i прогноз зростання за пiдсумками поточного року на рiвнi 1,1%. Мiжнародний валютний фонд оновив економiчний прогноз для України на 2017 рiк. Очiкується, що економiка України покаже зростання в 2,5% (попереднiй прогноз був на рiвнi – 1,5%), а iнфляцiя до кiнця 2017-го становитиме 8,5 % (попереднiй прогноз був на рiвнi – 13%). При цьому зовнiшнiй борг спрогнозований на рiвнi 136,3% ВВП (попереднiй прогноз був на рiвнi – 141,3%), а дефiцит зведеного бюджету (з урахуванням держпiдприємств) виявиться на рiвнi 4,4% (попереднiй прогноз був на рiвнi 3,7%).

За офiцiйними даними, в третьому кварталi 2016 року реальний ВВП України зрiс бiльш, нiж очiкувалося – на 2% проти прогнозних 1,6%, за рахунок зростання iнвестицiй, що i стало ключовим фактором для вiдновлення економiки.

Подальшi змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд прогнозної оцiнки. Незважаючи на вищеперерахованих факторiв , немає пiдстав до змiни прогнозiв чи стратегiї Компанiї.
3. Основи пiдготовки фiнансових звiтiв
3.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").
3.2. Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. Випадки вiдхилення вiд указаних принципiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк та вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.
3.3. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з заокругленням до десятих, якщо окремо не зазначено iнше.
3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Облiковi оцiнки та припущення
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та фiнансових зобов’язань, що визнаються в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. У якостi вхiдних даних для цих моделей за можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, що мають iнформацiю для спостережень, проте у тих випадках, коли така практична можливiсть вiдсутня, необхiдним є певна доля судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають врахування таких вхiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик та волатильнiсть. Змiни в припущеннях вiдносно факторiв можуть спричинити вплив на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi створюється виходячи з оцiнки Компанiєю платоспроможностi конкретних дебiторiв. Якщо вiдбувається погiршення платоспроможностi якого-небудь iз великих дебiторiв або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Нарахування (та вiдновлення) резерву на зниження вартостi дебiторської заборгованостi можуть бути iстотними.
Резерв оплати вiдпусток
Резерв оплати вiдпусток створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з наявнiстю невикористаних вiдпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбаченi законодавством вiдпустки, то фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi вiдпусток можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву вiдпусток може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Резерв оплати штрафних санкцiй
Резерв оплати штрафних санкцiй створюється виходячи з оцiнки Компанiєю витрат пов’язаних з оплатою штрафних санкцiй за договором реструктуризацiї заборгованостi перед ДП "Енергоринок", а також вiдповiдних судових рiшень. Компанiя може вiдхилятися вiд графiку виплати штрафних санкцiй або розпочати оскарження їх у судi, тому фактичнi витрати вiд настання зобов’язань Компанiї по оплатi штрафних санкцiй можуть перевищувати оцiнки. Нарахування та використання резерву оплати штрафних санкцiй може бути iстотним та вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок.
Податки
Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв спираючись на обґрунтованi припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються по усiм невикористаним податковим збиткам у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати.
Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.
4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi наведено нижче вiдповiдно до наказу «Про затвердження положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ «Закарпаттяобленерго»» №10 вiд 03.01.2012 року.
4.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати, пов'язанi з приведенням засобiв у робочий стан та їх доставкою до мiсця використання.
Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової звiтностi вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацiю).
Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за наступними групами:
Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 120
Машини та обладнання 72
Транспортнi засоби 60
Iнструменти, прилади та iнвентар 60
Iншi основнi засоби 60
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується в наступному мiсяцi, за мiсяцем введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Залишкова вартiсть, строк корисного використання й методи амортизацiї переглядаються й при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
4.2. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи враховуються по їхнiй собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
4.3. Зменшення корисностi активiв
Активи, що мають невизначений термiн служби, не пiдлягають амортизацiї щороку тестуються на предмет зменшення корисностi.
Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi кожного разу, коли якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти).
4.4. Запаси
Первiсно запаси визнаються за собiвартiстю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперiшнього мiсця перебування та приведення у теперiшнiй стан. Пiд час вибуття (списання з балансу) запаси оцiнюються за методом iдентифiкованої собiвартостi.
На дату звiту про фiнансовий стан запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, депозити, що зберiгаються до вимоги в банках, банкiвськi овердрафти.
4.6. Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi активи, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, якщо Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати їх до настання строку погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за методом ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв.
Прибутки та збитки за iнвестицiями, утримуваними до погашення, вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових доходiв в звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi класифiковано як "доступнi для продажу" та, вiдповiдно, не вiднесено до жодної iншої категорiї фiнансових активiв, якi зазначено вище. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. При цьому, нереалiзованi прибутки чи збитки вiдображаються безпосередньо у складi капiталу (через визнання в складi iншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi таких активiв. При припиненнi визнання або визначеннi активiв, доступних для продажу, такими, кориснiсть яких зменшилася, накопиченi прибутки або збитки, ранiше вiдображенi в складi капiталу, включаються до звiту про прибутки та збитки.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, в Компанiї вiдсутнi фiнансовi активи, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї контрактних прав Компанiї на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;

Компанiя зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному чи декiльком одержувачам повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанiя передала контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах подальшої участi Компанiї в цьому фiнансовому активi. При цьому, визнається вiдповiдне контрактне зобов'язання по сплатi отриманих грошових потокiв кiнцевим одержувачам.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання Компанiї, створенi або збереженнi при передачi активу.
Зменшення корисностi
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює чи є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу чи групи фiнансових активiв зменшилася. Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають якщо, i тiльки якщо, є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв зменшилася, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких подiй виникнення збитку як значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежiв вiдсоткiв або основної суми, ймовiрнiсть того, що позичальник оголосить банкрутство чи iншу фiнансову реорганiзацiю. Також, до таких свiдчень вiдносяться спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, такi як негативнi змiни в станi платежiв позичальникiв у групi або нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами у групi.
Фiнансовi активи, облiковуванi за амортизованою собiвартiстю
Стосовно фiнансових активiв, облiковуваних за амортизованою собiвартiстю, Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi окремо є суттєвими, та (окремо або в сукупностi) для фiнансових активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо Компанiя визначає, що немає об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), то такий актив включається у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, суму такого збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто, ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Якщо фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, мають змiнну ставку вiдсотка, то ставка дисконту для оцiнювання будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотка (ставками вiдсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резервiв, а сума збитку вiд зменшення корисностi визнається в складi прибутку чи збитку за перiод. Пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдсотковий дохiд визнається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi

фiнансових доходiв. Фiнансовi активи разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу в разi вiдсутностi реальної перспективи їх вiдшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля зменшення корисностi (наприклад покращення кредитного рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати шляхом коригування рахунку резервiв. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартостi фiнансового активу, що перевищувала б його амортизовану собiвартiсть, яка була б у разi невизнання зменшення корисностi. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу
Стосовно фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в iнструмент власного капiталу класифiкованi як доступнi для продажу, об'єктивним свiдченням зменшення корисностi є значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї нижче її собiвартостi. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшується, тодi кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї, навiть якщо визнання фiнансового активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифiковується, є рiзницею мiж вартiстю придбання iнструмента участi в капiталi та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у прибутку чи збитку для iнвестицiй в iнструмент власного капiталу, класифiкований як доступний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як доступнi для продажу, наявнiсть об'єктивного свiдчення зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Але, сума визнаного збитку вiд зменшення корисностi фактично є кумулятивним збитком, який визначається як рiзниця мiж амортизованою собiвартiстю такого боргового iнструмента та його поточною справедливою вартiстю за мiнусом будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання вiдсоткового доходу, пiсля часткового списання фiнансового активу або групи подiбних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд зменшення корисностi, вiдбувається на основi ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд зменшення корисностi. Вiдсотковi доходи вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи в складi фiнансових доходiв. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть такого боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення може бути об'єктивно пов'язаним iз подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у прибутку чи збитку, тодi збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.


Продовження тексту приміток

4.7. Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, контракти фiнансової гарантiї або похiднi фiнансовi iнструменти, призначенi як iнструменти хеджування. В момент первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної категорiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредити та позики, а також торгову та iншу кредиторську заборгованiсть.

Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх подальшу оцiнку:
Фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку" включає фiнансовi зобов'язання, якi класифiковано як утримуванi для продажу та фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi вiднесено до категорiї оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Станом на звiтнi дати, якi представлено в цiй фiнансовiй звiтностi, на балансi Компанiї вiдсутнi фiнансовi зобов'язання, якi при первiсному визнаннi класифiковано як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки за такими фiнансовими зобов'язаннями вiдображуються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання, а також у процесi амортизацiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть розраховується з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеною датою погашення оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, яка розраховується iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, з врахуванням всiх гонорарiв та додаткових комiсiйних зборiв, якi сплаченi або отриманi сторонами контракту, витрат на операцiю та всiх iнших премiй чи дисконтiв. Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових витрат в звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан тодi, i тiльки тодi, коли його погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язання на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.


4.8. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом Нацiонального банку України ("НБУ"), що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Всi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у ходi здiйснення операцiй та в результатi перерахунку активiв та зобов’язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
4.9. Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається, коли iснує впевненiсть, що економiчнi вигоди, якi випливають iз проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Дохiд, за вирахуванням вiдповiдних податкiв, визнається в перiодi, коли покупцевi переданi iстотнi ризики й вигоди.
Вiдвантаженi товари i продукцiя, виконанi i прийнятi замовниками роботи, наданi послуги, переданi покупцям необоротнi активи та iншi активи на пiдставi умов договорiв, якi передбачають перехiд до покупцiв i замовникiв прав власностi та ризикiв - вважаються реалiзованими. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг та продукцiї визнається за умови наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi, пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аванси, отриманi вiд покупцiв або замовникiв за товари та продукцiю, в бухгалтерському облiку та звiтностi не включаються до складу доходiв вiд реалiзацiї до дати вiдвантаження товарiв або продукцiї.
Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Доходи або витрати, що виявленi у звiтному перiодi, але вiдносяться до операцiй, проведених у минулих перiодах, зараховуються до фiнансових результатiв попереднiх перiодiв.
4.10. Фiнансовi доходи та витрати
В складi фiнансових доходiв вiдображаються доходи, якi отримує Компанiя в результатi використання iншими пiдприємствами її активiв (вiдсотковi доходи на iнвестованi кошти). Вiдсотковi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням позик та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу. Вiдсотковi витрати визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
4.11. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн", до пов’язаних сторiн вiдносять:
(а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
(б) асоцiйованi компанiї;
(в) фiзичнi особи, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує, i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близькi члени родини кожної такої фiзичної особи;
Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин зв’язаних сторiн увага має бути спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму.
4.12. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля дати звiту про фiнансовий стан i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
5. Прийняття нових i переглянутих мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Компанiя прийняла всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, опублiкованi Комiтетом з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IASB) та Мiжнародної фiнансової звiтностi Комiтету з iнтерпретацiй (ПКI) СМСФО, якi були схваленi для використання, i якi мають вiдношення до її дiяльностi i вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються на 1 сiчня 2016 року такi нормативнi документи, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв виданий Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi вступають в силу за поточний звiтний перiод:
1) МСБО (IАS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» щодо професiйного судження при прийняттi рiшень про вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Щодо застосування фактора суттєвостi та професiйного судження. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
2) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо амортизацiї (п.62А). Щодо заборони застосування методу амортизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
3) МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби» щодо строку корисного використання (п.56с) . Щодо очiкування майбутнього зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з використанням активу. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
4) МСБО (IАS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» щодо розкриття iнформацiї в iнших компонентах промiжної фiнансової звiтностi (п.16а) Щодо доступностi iнформацiї користувачам. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
5) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» щодо амортизацiї (п. 98А, 98В, 98С) . Щодо заборони методу амторизацiї на основi виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
6) МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» (п. 92). Щодо строку корисного використання . Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
7) МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"(п.30 а). Щодо контрактiв на обслуговування фiнансових активiв. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
8) МСФЗ ( IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (п. 44г). Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
9) МСБО (IАS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» щодо застосування методу участi в капiталi неiнвестицiйною компанiєю iнвестора до iнвестицiйної компанiї емiтента Щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
10) МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах» щодо вимог до розкриття iнформацiї. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.
11) МСФЗ(IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» щодо облiку придбання частки участi у спiльнiй дiяльностi, коли така дiяльнiсть є окремим бiзнесом Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.

Компанiя прийняла рiшення не прийняти цi стандарти, змiни та iнтерпретацiї до їх дати вступу в силу. Компанiя очiкує, що прийняття цих стандартiв, ревiзiй i iнтерпретацiй не матимуть iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в перiод першого застосування. В даний час, за МСФЗ, прийнятi iстотно не вiдрiзняються вiд правил, прийнятих Комiтетом з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) для наступних стандартiв, поправок, за винятком iснуючих стандартiв i iнтерпретацiй, що не були схваленi для використання станом на звiтну дату (Ефективнi термiни, зазначенi нижче, вiдносяться до МСФЗ в повному редакцiї):
1) МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» i наступнi змiни (вступає в силу для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 роки) ;
2) МСФЗ 15 "Дохiд за договорами з клiєнтами» (вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2017 року).
Компанiя очiкує, що прийняття цих стандартiв, поправок до iснуючих стандартiв, i iнтерпретацiї не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в перiод першого застосування, по МСФО 15 «Дохiд за договорами з клiєнтами», за винятком того, потенцiйного впливу з яких оцiнюється Компанiєю.
У той же час, облiк хеджування щодо портфеля фiнансових активiв i зобов'язань, в принципi, як i ранiше не регулюється. На пiдставi оцiнки Компанiї, застосування облiку хеджування для портфеля фiнансових активiв або зобов'язань вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" не буде iстотно впливати на фiнансову звiтнiсть, якщо застосовується станом на звiтну дату.

Продовження тексту приміток

6. Дохiд вiд реалiзацiї
2016 2015

Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї 1832820 1317962
Доходи вiд реактивної електроенергiї 26996 22118
1859816 1340080
7. Собiвартiсть реалiзацiї
2016 2015
Вартiсть покупної електроенергiї 1276965 780526
Витрати на оплату працi 194611 144011
Вiдрахування на соцiальне страхування 41651 47944
Амортизацiя необоротних активiв 283371 178355
Сировина i допомiжнi матерiали 50849 36433
Пально – мастильнi матерiали 12834 11921
Послуги виробничого характеру 41111 32344
Енергiя зi сторони 8165 6985
Податки, збори обовязковi платежi 3943 1344
Витрати на оплату службових вiдряджень 475 689
Страхування 301 1649
Iншi витрати 21440 15190
1935716 1257391


8. Iншi доходи / витрати
Iншi доходи 2016 2015
Доходи вiд перевищення лiмiту 5158 3981
Доходи вiд видачi технiчних умов юридичним особам 8398 6277
Доходи вiд реалiзацiї ТМЦ 9220 6641
Доходи вiд наданих послуг по приєднанню 21141 15260
Доходи вiд повторного пiдключення 745 698
Доходи вiд реалiзацiї проектних та будiвельних робiт 3853 2365
Дохiд вiд ремонту та обслуговування електричного обладнання 967 801
Доходи вiд лабораторних випробовувань 771 977
Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв та необоротних матерiальних активiв 1126 715
Доходи вiд розробки проектно-кошторисної документацiї 936 586
Дохiд вiд пансiонату "Енергетик" 698 757
Вiдсотки банку на залишок коштiв 122 79
Доходи вiд первинного пiдключення 287 222
Отриманi штрафи, пенi неустойки 150 142
Доходи вiд повернення держмита 230 218
Доходи вiд ремонтiв електричних лiчильникiв 5 5
Вiдшкодування ранiше списаної заборгованостi за електроенергiю - 10750
Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв 38 3790
Дохiд вiд операцiйної оренди ГЕС 6679 2157
Доходи вiд реалiзацiї робiт по нестандартному приєднанню 17711 15398
Iншi доходи 5100 4974
83335 76793

Iншi витрати
Списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 510 99
Визнанi пенi штрафи, неустойки 557 352
Витрати на утримання пансiонату 2539 2388
Витрати проектно-будiвельних робiт 3529 2445
Списання реалiзованих необоротних активiв 528 269
Витрати по ремонту та обслуговуванню електричного обладнання 787 678
Витрати по лабораторних випробовуваннях 669 831
Витрати по замiнi та ремонту електролiчильникiв 468 341
Витрати на утримання комунального господарства 144 144
Витрати на дослiдження i розробки 747 75
Iншi операцiйнi витрати виробничого призначення 3439 2622
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 2242 1856
Iншi операцiйнi витрати невиробничого призначення 14965 9874
31124 21974
9. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
2016 2015

Витрати на оплату працi 20075 14023
Витрати на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування 4142 4236
Матерiальнi витрати 3678 3124
Амортизацiя необоротних активiв 2240 1536
Витрати на розрахунково – касове обслуговування та iншi послуги банкiв 1216 1239
Витрати на вiдрядження 459 402
Витрати по ремонту 1140 320
Аудиторськi та консультацiйнi послуги 231 201
Юридичнi послуги 1249 -
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 435 424
Транспортнi послуги 247 214
Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення) 463 352
Страхування майна 842 605
Представницькi витрати 135 147
Витрати на зв'язок (поштовi, телефоннi, телеграфнi, тощо) 133 151
Оренда 543 18
Iншi витрати 384 321
37612 27313

10. Фiнансовi доходи / витрати
2016 2015

Дивiденди отриманi 0 0
Фiнансовi доходи 0 0

Вiдсотки за кредит (5020) (3364)
Вiдсотки за фiнансовим лiзингом (122) (1597)
Фiнансовi витрати (5142) (4961)
Iншi витрати - -
Чистий фiнансовий результат (5142) (4961)
11. Податок на прибуток
2016 2015

Поточнi витрати з податку на прибуток 21755 32448
Вiдстроченi податки на прибуток (79) 2725
21676 35173
12. Податок на прибуток продовження
Згiдно з Податковим кодексом України, з 01 сiчня 2016 року ставка податку на прибуток склала 18%).
2016 2015

Бухгалтерський прибуток до оподаткування (66443) 105234
Розрахована величина податку на прибуток за дiючою ставкою 0 18942
Податковий вплив витрат (доходiв), якi не вираховуються з метою оподаткування 21676 16231
За ефективною ставкою податку на прибуток
21676 35173
Звiт про прибутки та збитки
2016 2015

Витрати/(доходи) з вiдстроченого податку на прибуток 79 (2725)
Звiрка вiдстрочених податкових зобов’язань, нетто
2016 2015

Сальдо на 1 сiчня 311 3036
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi прибутку чи збитку 79 (2725)
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звiтний перiод, що визнанi у складi iншого сукупного доходу - -
Сальдо на 31 грудня 390 311

13. Основнi засоби
Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Разом
Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2015 2059734 465169 55858 10174 68975 2659910
Надходження - 119962 24312 4669 1372 8028 158343
Вибуття - 7214 670 1637 256 1043 10820
Переоцiнка - - - - - - -
Iншi змiни - 773 (842) - 62 - 0
Станом на
31.12.2016 2173255 487969 58890 11359 75960 2807433
Амортизацiя
Станом на 31.12.2015 - 741585 176794 26160 5916 68975 1019430
Нараховано за перiод - 219650 47910 9712 1833 8028 287133
Вибуття - 5616 561 1154 218 1043 8592
Iншi змiни - (179) 114 - 65 - 0
Дооцiнка зносу - -
Станом на
31.12.2016 - 955440 224257 34718 7596 75960 1297971

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2015 1305570 288375 29698 4258 0 1627901
На 31 грудня 2016 1217815 263712 24172 3763 0 1509462


14. Нематерiальнi активи
Права на знаки для товарiв i послуг Iншi нематерiальнi активи Створення нематерiальних активiв Разом

Первiсна вартiсть
Станом на 31.12.2015 - 4306 - 4306
Надходження - 1752 - 1752
Вибуття - 36 - 36
Станом на 31.12.2016 - 6022 - 6022
Амортизацiя
Станом на 31.12.2015 - 2021 - 2021
Нараховано - 1122 - 1122
Вибуття - 36 - 36
Станом на 31.12.2016 - 3107 - 3107

Балансова вартiсть
На 31 грудня 2015 - 2285 - 2285
На 31 грудня 2016 - 2915 - 2915
15. Запаси
31.12.2016 31.12.2015

Сировина й матерiали 23551 20902
Будiвельнi матерiали 3883 2195
Запаснi частини 468 1074
Паливо 1321 1247
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 564 461
Товари 1219 1937
31006 27816

16. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
31.12.2016 31.12.2015

Торгова дебiторська заборгованiсть 156982 113619
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (2164) (1728)
Торгова дебiторська заборгованiсть за мiнусом резерву 154818 111891
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 205372 183158
360190 295049
Компанiя не має жодних забезпечень понад заборгованiсть представлену в балансi.
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостей приблизно вiдповiдає їх балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
Станом на 31 грудня 2016р.(1) та 31 грудня 2015р.(2) аналiз по строках погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiї був наступним:
Не протермi-
нована та не уцiнена Протермi-
нована
(<12 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Разом
Торгова дебiторська заборгованiсть 126449 - 1387 2057 27089 156982
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 205372 - - - - 205372
(1) 331821 - 1387 2057 27089 362354
Не протермi-
нована та не уцiнена Протермi-
нована
(<12 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (12-18 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (18-36 мiсяцiв), але не уцiнена Протермi-
нована (>36 мiсяцiв), але не уцiнена Разом
Торгова дебiторська заборгованiсть 79138 - 473 1354 32654 113619
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 183158 - - - - 183158
(2) 262296 - 473 1354 32654 296777
Змiна резервiв сумнiвної заборгованостi представлено нижче:
2016 2015

Залишок на початок року (1728) (12518)
Нараховано резерву (447) (0)
Використано резерву 11 10790
Залишок на кiнець року 2164 1728

17. Авансовi платежi
31.12.2016 31.12.2015

Авансовi платежi 27764 14346
27764 14346
18. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31.12.2016 31.12.2015

Грошовi кошти на рахунках в банках 4951 4487
Кошти в касi 1 -
Грошовi документи - -
4952 4487

19. Акцiонерний капiтал
31.12.2016 31.12.2015

ТОВ "Енергетична Україна ТВ" – 50% 15576 15576
Iншi фiзичнi та юридичнi особи - 50%. 15575 15575
31151 31151
Станом на дату балансу, Компанiя випустила 124603240 простих iменних акцiй номiналом 0,25грн. (2015: 124603240).
Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що вiдноситься на утримувачiв простих акцiй в обiгу впродовж року. Компанiя не має потенцiйних простих акцiй з ефектом пониження, якi можуть бути випущенi, а тому сума пониженого прибутку на акцiю дорiвнює сумi базового прибутку на акцiю.
2016 2015

Чистий прибуток за рiк, що вiдноситься на акцiонерiв (88119) 70061
Середньозважена кiлькiсть акцiй, шт. 124603240 124603240
Базовий та понижений прибуток на одну акцiю, грн. (0,71) 0,56
Нарахованi дивiденди:
2016 2015
Дивiденди за звичайними акцiями:
Остаточнi дивiденди: 70061 30066
70061 30066
Промiжнi дивiденди за 2016 рiк не виплачувалися.

20. Iншi компоненти капiталу
Капiтал у дооцiнках Резервний фонд Iнший Додатковий капiтал Разом

Станом на 31 грудня 2015 1639397 8653 33649 1681699
Переоцiнка необоротних активiв - - - -
Розподiл прибутку - - - -
Iншi змiни (5825) (3980) (105) (9910)
Станом на 31 грудня 2016 1633572 4673 33544 1671789

Резервний фонд та фонд розвитку виробництва поповнюються за рахунок нерозподiленого прибутку. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Компанiї. Фонд розвитку виробництва може використовуватися на модернiзацiю, ремонт та розширення виробництва Компанiї. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
Iнший додатковий капiтал складається з вартостi об’єктiв , якi не увiйшли до статутного капiталу i є державною або комунальною власнiстю, проте використовуються Компанiєю. Даний фонд не може бути використаний для виплати дивiдендiв.
21. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання
31.12.2016 31.12.2015

Вiдстрочена кредиторська заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 150390 151531
Штрафнi санкцiї перед ДП "Енергоринок" 32789 35311
Довгостроковi зобовязання з фiнансової оренди 985
184164 186842

На 31.12.2016 року Компанiя облiковує довгострокову кредиторську заборгованiсть перед ДП "Енергоринок", справедлива вартiсть по якiй становить 184164 тис. грн. (на 31.12.2015 р.: 186842 тис. грн.).

22. Короткостроковi резерви
31.12.2016 31.12.2015

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 5416 4941
5416 4941
Станом на 31.12.2015 4941
Нараховано 17699
Виплачено 17224
Станом на 31.12.2016 5416
23. Вiдсотковi кредити та позики
31.12.2016 31.12.2015
Банкiвськi кредити
ПАТ "Ощадбанк" 14700 27800
ПАТ "Укрексiмбанк" 35100 -
Разом 49800 27800

24. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
31.12.2016 31.12.2015

Торгова кредиторська заборгованiсть 17662 11244
Заборгованiсть за електроенергiю перед ДП «Енергоринок» 3663 3663
Заборгованiсть з фiнансової оренди 1108 -
Заборгованiсть по заробiтнiй платi 8673 7446
Зобовязання зi страхування 2536 2886
Заборгованiсть перед бюджетом 8181 31859
Iншi поточнi зобов'язання 45547 13269
Разом 87370 70367
Балансова вартiсть торгової та iншої кредиторської заборгованостi до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
25. Аванси отриманi
31.12.2016 31.12.2015

Аванси отриманi за електроенергiю 149548 119448
Аванси отриманi за реактивну електроенергiю 54 64
Аванси за роботи, послуги 32103 10748
Iншi аванси 185 156
Разом 181890 130416
Балансова вартiсть отриманих авансiв до одного року приблизно вiдповiдає їхнiй справедливiй вартостi через те, що, як очiкується, вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.

Продовження тексту приміток

26. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
26.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi. У Компанiї немає суттєвої концентрацiї кредитного ризику.
26.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.
В наведенiй нижче таблицi представлено фiнансовi зобов'язання Компанiї в розрiзi видiв та термiнiв погашення станом на 31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р.:
31.12.2016 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - - 184164 184164
Вiдсотковi кредити та позики - - 49800 - - 49800
Короткостроковi резерви - - 5416 - - 5416
Зобов’язання з податку на прибуток - - - - - -
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 90668 - - 90668
Аванси отриманi - - 181890 - - 181890
- - 327774 - 184164 511938
31.12.2015 За вимогою До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Бiльше, нiж 5 рокiв Загалом

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання - - - - 186842 186842
Вiдсотковi кредити та позики - - 27800 - - 27800
Короткостроковi резерви - - 4941 - - 4941
Зобов’язання з податку на прибуток - 26799 - - - 26799
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - 45958 - - 45958
Аванси отриманi - - 130416 - - 130416
- 26799 209115 - 186842 422756
26.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Станом на 31 грудня 2015р. та 31 грудня 2016р. не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння капiталом.
Компанiя контролює капiтал використовуючи коефiцiєнт фiнансового важеля, що визначається як спiввiдношення чистої заборгованостi до капiталу та чистої заборгованостi. Компанiя включає до чистої заборгованостi вiдсотковi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть та iншу кредиторську заборгованiсть, аванси отриманi, довгострокову кредиторську заборгованiсть, короткостроковi та довгостроковi резерви, за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає всi складовi капiталу, а саме: акцiонерний капiтал, iншi компоненти капiталу, нерозподiлений прибуток.
31.12.2016 31.12.2015

Довгостроковi фiнансовi зобов’язання 184164 186842
Вiдсотковi кредити та позики 49800 27800
Короткостроковi резерви 5416 4941
Зобов’язання з податку на прибуток - 26799
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 87370 70367
Аванси отриманi 181890 130416
Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти 4952 4487
Чиста заборгованiсть 503688 442678

Капiтал 1425563 1584364
Капiтал та чиста заборгованiсть 1929251 2027042
Коефiцiєнт фiнансового важеля 0,26 0,22
27. Операцiї з пов'язаними сторонами
До складу пов'язаних сторiн Компанiї входять суб'єкти господарювання, якi контролюють Компанiю, суб'єкти господарювання, якi перебувають з Компанiєю пiд спiльним контролем, а також провiдний управлiнський персонал Компанiї.
Операцiї з управлiнським персоналом
Компанiя не надавала опцiонiв на придбання акцiй керiвництву Компанiї та не виплачувала пенсiй нинiшнiм або колишнiм директорам Компанiї.
Умови угод iз зв’язаними сторонами
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних умовам на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безвiдсотковими, та оплата по ним проводиться грошовими коштами. Компанiєю не було отримано (надано) нiяких забезпечень або гарантiй по вiдношенню до дебiторської або кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року Компанiя не фiксувала знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов’язаних сторiн. Така оцiнка проводиться щорiчно та включає аналiз фiнансового становища пов’язаної сторони та ринку на якому вона функцiонує.
28. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося суттєвих подiй якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.