Çíÿòòÿ ïîêàçàíü ïðèëàäó îáë³êó ó ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ïðîâîäèòüñÿ êîíòðîëåðàìè ó äðóã³é ïîëîâèí³ ì³ñÿöÿ, íàðàõóâàííÿ çà ðåøòó äí³â äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñåðåäíüîäîáîâîãî ñïîæèâàííÿ.

ßêùî Âè áàæàºòå óíèêíóòè äîíàðàõóâàíü ïî ñåðåäíüîìó, ïåðåäàâàéòå ôàêòè÷í³ ïîêàçíèêè ïðèëàäó îáë³êó ñòàíîì íà 01 ÷èñëî êîæíîãî ì³ñÿöÿ!

Çðîáèòè öå Âè ìîæåòå íàñòóïíèì ÷èíîì:
Çàòåëåôîíóâàâøè äî êîë-öåíòðó Òîâàðèñòâà çà áåçêîøòîâíèì áàãàòîêàíàëüíèì íîìåðîì òåëåôîíó 0-800-50-16-20 (ö³ëîäîáîâî, áåç âèõ³äíèõ òà ñâÿòêîâèõ äí³â);

×åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò çà äîïîìîãîþ ïîñëóãè "Åëåêòðîííà àáîíåíòñüêà êíèæêà". Äëÿ îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ñâîãî îñîáîâîãî ðàõóíêó, Âàì ïîòð³áíî çàâ³òàòè íà ñàéò ÏÀÒ "Çàêàðïàòòÿîáëåíåðãî" www.energo.uz.ua, äå ìîæíà á³ëüø äåòàëüí³øå ä³çíàòèñÿ ïðî ïîñëóãó òà çàðåºñòðóâàòèñü.

Äÿêóºìî çà ñï³âïðàöþ òà ñâîº÷àñíó îïëàòó!

ÏÀÒ "Çàêàðïàòòÿîáëåíåðãî"


ПрАТ "Закарпаттяобленерго" 89412, Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с.Оноківці, вул. Головна, 57
e-mail: kanc@uz.energy.gov.ua

Сайт teplo.gov.ua "www.teplo.gov.ua"

https://pay.zakarpat.energy Товариство пропонує своїм побутовим споживачам нову послугу, для користування якою потрібно лише, мати доступ до мережі Інтернет та платіжну картку. Читати далі...База відпочинку «Енергетик» пропонує недорогий відпочинок у будь-який період. Читати далі...


Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "mpe.kmu.gov.ua"


Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) "www.nerc.gov.ua"Головна сторінка  |  Історія товариства  |  Керівництво  |  Оголошення  |  Прийом громадян  |  Наші реквізити

@ 2002-2013
Сайт розроблено службою ІТ ПрАТ "Закарпаттяобленерго"